"Păstrați-vă sufletul frumos și lumea va fi a dumneavoastră"

Cititor Formula AS
La început a fost o privire aruncată pe o tarabă.

Mai târziu, vă mulțumeam în gând că existați. Vă descope­ream acolo unde nu mă așteptam: în tren, în autobuz, în vorbele celor care așteptau alinare în policlinici, prin­tre elevi, chiar într-o biserică unde un părinte le citea din revistă unor copii despre Iisus. Și-am înțeles și mai adânc nevoia și de­pen­dența de dvs. atunci când, după ce am născut cea de-a doua fetiță și, într-o luni di­mineața, primul lucru pe care am dorit să-l am alături de mine a fost revista "Formula AS". Îmi in­trase în inimă și în suflet, îmi intrase în sânge.
Colecția mea se află la loc de taină și cinste și ni­meni nu îndrăznește s-o tulbure. Iar clipele de întâlnire cu paginile sunt un adevărat ritual. Ați reu­șit ceva ce foar­te puțini au izbutit în zilele ne­zi­le­lor noas­tre: ați creat lu­mina și frumosul. De­și par si­nonime, la dvs. ele sunt una și în­seamnă CRE­A­ȚIE. Vă mulțu­mesc.
Ne-ați vorbit des­pre via­ță, despre pute­re și durere, despre dra­goste și voință, des­pre pa­siune și reușită, des­pre Dumnezeu și iad. Din toate, noi, cei care vă ci­tim, am în­ceput să credem că se mai poate. Că treizeci de arginți sunt tot mai nea­junși pentru Iuda, că dincolo de suferință poate fi spe­ran­ță, că de­șer­tă­ciu­nea este un scurt popas pentru a­fla­rea pro­priei identi­tă­ți, că Gol­gota nu poate fi urcată cu spinii urii, iar Raiul poate fi do­bândit chiar și după decepții târzii.
Oamenii vă mulțumesc, vă bucură cu bucuria lor. Ce­lor însetați le-ați dat să bea, celor flămânzi le-ați dat să mănânce, celor bolnavi le-ați dat speranță, pe cei goi i-ați îmbrăcat, pe cei străini i-ați găzduit, le-ați adus iz­bă­vire celor închiși, iar pe cei rătăciți i-ați strămutat în ros­tul curajului de a fi. Pentru toate astea, mi-ați amin­tit de un gând ros­tit cândva de Luceafăr: "Cel mai frumos dintre toate câte sunt frumoase este sufletul frumos!". Păstrați-vă ne­în­tinat sufletul, și lu­mea va fi a dvs.
Cu admirație și res­pect,

IANCU EMANUELA - Piatra Neamț