DOCTORUL ZODIAC

Tana Rosca
- Până și bolile ne sunt scrise în stele -

"Dumnezeu a făcut să crească o plantă pentru fie­care boală - cu excepția prostiei", spune un proverb german și, dacă ne uităm la avân­tul pe care l-au luat în ultima vreme homeopatia, medicina naturistă, medicina alter­nativă în general, vechiul proverb devine din ce în ce mai de actualitate. În SUA anilor '90, circa o treime dintre pacienții cu pro­gram de asigurare medicală (health care) de­zer­taseră, optând definitiv pentru me­to­dele de tratament alternative. Principalul motiv invocat de ei a fost că metodele alternative sunt mult mai puțin agresive, pe de o parte, și că procesul vinde­cării nu se mărginește la repararea corpului fizic, ci se extinde și asupra stării psihice a bolnavului.
Astrologia cuprinde, la rândul ei, date cunoscute din vechime, cu privire la alimente, plante și minerale, be­­nefice nativilor născuți sub vibrațiile specifice ale unei planete. Cunoscându-le mai bine, ne vom putea con­vinge singuri de efectele acestora. Însuși Hipo­cra­te, părintele medicinei, afirma în scrierile sale: "Nun­quam bonus medicus nisi astrologus" - nu poți fi un medic bun fără a fi astrolog.


BERBEC

Marcați de in­flu­en­ța planetei Mar­te, Ber­becii sunt fi­rile cele mai di­namice ale cercului zo­diacal. Mar­te guver­nea­ză ca­pul și fața (cu ex­cep­ția na­su­lui), precum și ce­le două emisfere cere­bra­le. Pla­ne­ta este aso­cia­tă cu fie­­rul, așa în­cât guver­na­rea sa se extin­de și asu­pra sân­gelui (în compo­ziția că­ruia fierul joacă, după cum bine știm, un rol esen­țial).
Mai întotdeauna, "mar­­ți­enii" au o cica­trice în zona capului, semn al firii lor aven­­turoase și al plăcerii de-a sfi­da pericolele de orice fel, care îi face să se aleagă în co­pilărie cu semne de bună purtare - bineînțeles, în zona capului, guvernată de planeta lor. Ber­becii au nevoie de mult exer­cițiu fizic pentru a se men­ține în formă, dar și pentru a preveni prefacerea ener­giei lor fi­zice de­bordante în energie nervoasă. De aceea sunt atât de buni sportivi, excelând în sporturile care ne­cesită un mare consum fizic și curaj.
Regimul alimentar al Berbecilor trebuie să cuprin­dă ceapă și praz, care au un dublu efect benefic: con­tri­buie la fluidizarea sângelui și au un efect ușor seda­tiv. Le pla­ce la nebunie mân­carea condi­mentată, care in­ge­rată în cantități rezonabile le face bine, dar, din pă­cate, nativii aces­tei zodii au tendința de-a face ex­ces de ardei iute, boia și muștar, care în can­tități mo­dice au chiar un efect curativ.
Când se îmbolnăvesc, Berbecii o fac lată - mai întotdeauna bolile apar sub formă acută, dar nu du­rează mult timp, deoarece vitali­ta­tea marțiană le per­­mite o recuperare la fel de rapidă pe cât de bruscă este îmbolnăvirea. În aceste cazuri, ceaiul sau siropul de păducel vor face minuni pentru restabili­rea cât mai rapidă și mai completă a stării de sănătate. Be­rea este pen­tru Berbeci mai mult un aliment decât o bău­tură, deoa­rece hameiul pe care-l conține îi fortifică.
Vitaminele care îi ajută pe Berbeci să-și mențină for­ma maximă sunt PP și B12, iar remediile ho­meo­patice adesea prescrise pentru această zodie sunt Ar­nica, Blo­noi­dum și Nux vomica.

TAUR

Calmi, robuști, ma­­­eștri ai sa­vu­rării plă­cerilor vieții, Ta­urii stau sub sem­nul pla­ne­tei Venus, în­tru­chi­pând fer­tili­ta­tea. Ve­nus con­feră un tem­perament sang­vin, dar acesta este întru­câtva îngreunat de ele­­mentul pă­­­mânt de care aparține zodia, așa încât rezultă un tem­­pe­rament aproa­pe pla­cid, marcat de iz­buc­niri co­lerice. În cor­­pul uman, zodia Taurului guver­nea­ză gâ­tul, amig­dalele, larin­gele și faringele, gura, limba, ma­xi­larul inferior, glan­da tiroidă, ver­te­brele cer­vi­cale, o parte a ner­vu­lui optic și, îm­preună cu Plu­to, or­ganele geni­tale interne la femei, jugulara și ca­ro­tida.
Gustând peste măsură din plăcerile vieții, Taurii se îm­bolnăvesc cel mai adesea de stomac (efectele su­praa­li­mentației), amigdalită pultacee, laringită, dif­terie, dar și boli genitale. Femeile sunt deosebit de fe­cun­de. Ali­mentele care sunt în rezonanță cu orga­nismul Taurilor sunt sparanghelul, anghinarea, ce­rea­lele și fasolea de orice fel. Fructele cele mai reco­man­dabile sunt toate sortimentele de struguri, me­re­le, perele și fructele de pădure. Majoritatea con­di­men­telor Taurilor le fac bine. Plantele cu efect te­rapeutic pentru Tauri sunt men­ta, izma creață, cui­șoarele (câțiva stropi de ulei de cui­șoare adăugați apei de baie îi remontează nu­maidecât) și măcrișul.
Ca orice semn de pământ, Taurul se reface în con­­­tact nemijlocit cu natura, și mersul cu pi­cioarele goa­le îl ajută să-și echili­bre­ze energia, la fel gră­di­­nă­ritul și ro­bo­ti­tul prin casă. Tendința de în­gră­șare tre­buie ți­nută în frâu încă din copi­lărie, pen­­tru că nativii sunt ade­vă­rați gur­manzi.
Remediile homeo­pa­tice cele mai efi­cien­te sunt cele corespunzătoare vi­bra­­țiilor planetei Venus: Cu­prum, Thuya, Apis mellifica și Pulsa­tilla, dar și Anti­mo­nium cru­dum, care se află în re­zo­nanță cu vibrațiile lu­nare. Vi­ta­mina reco­man­dată aces­tor venu­sieni este vita­mina F.

GEMENI

Agili și în­de­mâ­na­tici, cu reflexe de­osebit de bune - în mod special cele ce pre­su­pun finețe în exe­cuție, Ge­me­nii nu sunt însă ca­rac­te­rizați înde­obște de for­ță fizică. Musculatura es­te longilină și tonică. Pla­neta gu­ver­na­toa­re, Mercur, le conferă un tem­­pe­ra­ment nervos, dinamic și o mare dis­po­ni­bi­li­tate în co­mu­ni­care. În plus, păs­trează cel mai ade­sea un aer tineresc până la o vârstă înaintată. Pentru cor­pul uman, Ge­menii sunt con­si­de­rați guvernatorii căilor res­piratorii superioare (traheea și bron­hiile), ai plă­mâ­nilor, ai ume­rilor, sternului, mâinilor (de unde și o mare dex­te­ri­tate ma­nuală). Din­tre glande, timusul cade sub in­ci­den­ța Ge­me­nilor, iar în cadrul sis­te­mului cir­culator, Gemenilor le re­vin circu­la­ția va­selor ca­pilare și artera pul­­mo­nară. O parte a ner­vilor optici este, de ase­me­nea, asociată cu aceas­tă zodie.
Bolile cel mai frecvent întâlnite la Gemeni sunt stările de an­xie­tate, ten­dințele de surmenaj, frec­ven­tele răniri ale ume­rilor și mâinilor, ne­vral­giile in­ter­costale, afecțiunile acute sau cro­nice ale plămânilor sau bron­hiilor (ca astmul și pleurezia) și afecțiunile sistemului ner­vos pe­riferic. Uneori, afecțiunile ner­voa­se pot genera disfuncții sexuale. Mâncărurile care le priesc Geme­nilor sunt cele care conțin ma­zăre, fa­sole cu bobul lat, morcovi, nuci, dar mai ales migdale ne­pre­pa­rate - care joacă un rol important în com­baterea stărilor de anxietate -, alune și arahide. Plan­tele care au un efect benefic asupra acestui semn mutabil de aer sunt lavanda și lăcră­mioa­rele (în aro­mo­te­rapie), feriga, oregano (popu­­­lar: so­vârv), se­mințele de anason și cele de chimen (sub for­mă de cea­iuri, ule­iuri sau tincturi).
Remediile homeopatice în con­so­nan­ță cu specificul zodiei sunt Mercurius, Ar­gen­tum ni­tric, iar sarea bio­chi­mică este Kalium muriaticum, folosită mult în ho­meo­patie. Du­pă unii autori, aces­tora li s-ar adă­uga Ar­senicum și Kalium phos­pho­­ri­cum. Vita­mi­nele indicate Ge­me­­ni­lor sunt vita­mi­na B1 și vitamina F.

RAC

Pentru a-și menține în formă sensibilul sis­tem or­ga­nic de luna­ri­eni, Ra­cii au nevoie să fie duși la înot încă de mici, ceea ce le fortifică nu doar corpul, ci îi echi­li­brează și emo­țio­nal, și ar trebui să-și pe­treacă mult timp pe... rin­­gul de dans. As­ta, pentru că miș­cările rit­mice sus­ți­nute au un efect forti­fi­ant deo­se­bit asupra struc­turii cor­pului lor, unde tre­buie avu­tă o deosebită grijă de sistemul circulator și cel lim­fatic. Tem­pe­ra­men­tul ra­cului este limfo-sangvinic.
Racului îi corespund în corpul uman stomacul, duo­­­denul și partea inferioară a esofagului, sânii, ochiul stâng, precum și vârful plămânilor. Multe din­tre problemele de sănătate ale Racilor sunt în legă­tură cu re­­tenția de lichide în organism, care poate duce la in­to­xi­cații și afecțiuni misterioase de natură psihosomatică, și nu funcțională. Disfuncțiile diges­tive se fac simțite pe­riodic, sub forma dispep­sii­lor or­­­ga­nice sau fun­cțio­na­le, care apar încă din copilărie și duc adesea la anemie. Aceleași pro­bleme digestive duc la pierderi de săruri mi­nerale și vi­tamine din corp, la bătrânețe apare frec­vent in­continența uri­nară.
Alimentele cu un efect tonifiant și regenerator asu­­pra organismului Racilor sunt varza albă și roșie, na­­pii, peștele, lactatele (dar nu cele prea bo­gate în co­les­­terol). Un aport suficient din alimen­tele men­țio­nate reu­șește să mențină, în general, în echilibru acest or­ga­nism de­licat. Plantele cu un efect bun în aro­­­mo­te­rapie sunt trandafirii albi, nu­­ferii și crinii. Tar­ho­nul aju­tă la refacerea stocului de săruri mi­ne­rale, la fel ver­bina, iarba-surzilor și ochii-șoare­celui sunt re­co­­man­date, mai ales sub formă de tinc­turi. Re­me­diile ho­meo­patice cu­­prind Sele­nium, Argentum, Silicea, Anti­­mo­ni­um cru­dum și Kalium carbonicum. Pe­­riodic, Racii au nevoie de un aport de vi­ta­mină B2.

LEU

Puternica vitalitate pe ca­re le-o conferă Le­i­­lor as­trul zi­lei se ma­nifestă în lume sub forma unui tem­pe­ra­ment bi­lios și ner­vos. Leii nu sunt însă foarte pricepuți în a-și do­za efortul și acest lucru se răsfrânge, mai cu­rând sau mai târ­ziu, asupra să­nă­­tă­ții lor. De mul­­­te ori, or­goliul îi împie­dică pe Lei să-și măr­tu­ri­sească su­fe­rințele fi­zi­ce.
Primul lucru de care trebuie să se ocupe un Leu care dorește să-și mențină sănătatea este dozarea efor­tului, altfel vitalitatea sa se va risipi curând și bolile de inimă nu vor întârzia să apară. Leii care-și asumă prea multe responsabilități vor avea de suferit cu coloa­na verte­bra­lă (în mod special vertebrele dor­sale). Ochiul drept este, de asemenea, un punct slab pe harta să­nă­tății Leilor, iar cei care se consumă prea mult nervos și nu-și găsesc o formă de expresie creativă pot avea de suferit îngro­zitoarele dureri ale ne­vral­giei de tri­gemen. Circulația arterială poate claca la ni­velul cor­dului sau/și al ochi­lor. Seara, vita­li­tatea și rezistența nervoasă a Lei­lor sca­de brusc. Leilor li se recomandă să facă duș, și nu baie, pentru că baia le scade ni­ve­lul energetic. Leilor nu le e bine să fie vegeta­rieni, car­nea le for­tifică organismul, la fel ca mie­­rea și orezul, care tre­buie să facă par­te con­stant din alimen­tația lor, la fel ca spa­­nacul, urzi­cile și lintea, care con­țin mult fier.
Plantele în afinitate cu vibrațiile solare sunt: floa­rea-soarelui, gălbene­le­le și rosto­pas­ca - unul dintre remediile-mi­nu­­ne pen­tru afecțiunile spe­cifice zo­diei. Ier­bu­­rile aro­matice precum șofra­nul, roz­ma­ri­nul, men­ta, dafinul adăugate în mâncă­ruri au, de ase­menea, un efect terapeutic asu­pra or­ga­nis­mului leonin. Re­mediile ho­meopa­tice de bază sunt Au­rum, Natrium mu­ria­ticum, Phosphorus și Ig­na­­tia. Leii își re­fac energia luând vitaminele A, D și H2.

FECIOARĂ


Cea de-a doua zo­die gu­vernată de Mercur are o preocupare în­năs­cută pen­tru sănă­ta­te, apre­ciind mult re­me­diile na­turiste și re­gi­mul vege­tarian. Pentru aceas­­tă zodie de pă­mânt, re­mediul natural cel mai efi­cient es­te... aerul, de aceea plimbă­rile lungi în aer liber (și pe cât posibil ne­po­luat) au un efect ime­diat de cal­mare asu­­pra tem­pe­ra­men­­tu­lui ner­vos al Fe­cioa­relor, și asta aju­tă la men­ți­nerea sănătății într-o mă­sură mult mai mare decât și-ar putea ima­gina.
Fecioarele guvernează circulația sangvină și lim­fatică a abdomenului, intestinele, pancreasul (par­țial) și nervul motor ocular extern. Temperamentul nervos al acestor mercurieni îi predispune la stări de în­gri­jo­rare nevrotice, care pot genera dureri surde, dar per­sis­ten­te de cap, ce pot fi înlăturate, însă, ne­aș­teptat de ușor printr-o alimentație adecvată și prin plim­bările mai sus men­ționate sau prin exerciții de yoga (în spe­cial exer­cițiile de relaxare). Problemele lor seri­oase de sănătate sunt însă legate de tractul di­ges­tiv: probleme de asi­mi­lare intestinală, perturbări ale tran­­zitului intestinal (sunt ade­­sea constipați), ex­ces de fer­mentație. Alte pe­ri­cole care pândesc Fe­cioa­rele sunt diabetul insipid, apen­dicita, pancreatita și peritonita. Fe­meile sunt destul de des ste­rile. Sis­temul nervos al Fecioa­re­lor este sensibil la stres și la stă­rile prelungite de îngri­jorare care contribuie la subminarea sănă­tă­ții lor.
Fecioarelor le face foarte bi­ne să con­sume car­tofi, gulii, țeli­nă și ali­men­tele men­țio­nate la zo­dia Ge­me­nilor (pentru că au ace­lași guvernator - pla­neta Mercur). Plantele aromatice și me­­dicinale sunt, de ase­menea, identice, la fel re­­me­diile homeo­patice, comune celor două zodii mer­curiene.

BALANȚĂ

Înzestrate cu același temperament sangvin plăcut și gentil ca Taurii, Balanțele sunt însă departe de robus­tețea și vigoarea specifice zodiei fixe de pământ. Vita­litatea lor este cu mult mai scăzută, în schimb sunt firi mai rafinate, de multe ori artistice, efect al planetei Venus într-un semn de aer. Tendința către leneveală le face să evite exercițiul fizic, de care au, de fapt, nevoie în mai mare măsură decât multe alte zodii. Lipsa de mișcare fizică, pe care ar trebui s-o practice cu regularitate, le pricop­sește rapid cu cearcăne și migrene sâcâitoare per­sis­tente.
Balanța guvernează rinichii și vezica urinară, în cor­pul bărbătesc - prostata, partea lombară a coloanei vertebrale (împreună cu Săgetătorul), precum și nervul facial.
În general, tendința organismului de-a reține toxinele este cea care duce la afecțiunile renale, cum ar fi insuficiența renală acută sau cronică. Disfuncțiile re­nale pot duce și la edeme ale membrelor inferioare. Colibaciloza este, de asemenea, o boală des întâlnită în rândul Balanțelor, la fel ca in­su­fi­ciența cir­culatorie venoasă și limfatică, mai ales la ni­velul ba­zi­nului, și afecțiunile genito-urinare, ca cistita și ane­xita. Igiena intimă trebuie respectată cu cea mai mare stric­tețe.
Regimul alimentar al Balanțelor, cărora le cam plac mân­cărurile grele, trebuie să conțină multe cereale, fruc­te de pădure, sparanghel, fasole și, surprinzător, mai toate condimentele, în mod special ar­de­iul iute. Menta, sub orice formă, ajută la claritatea pro­ceselor men­tale. Uleiul sau parfumul de trandafiri im­periali, de zambile și de toporași, folosit în aro­mo­te­rapie, pro­duce calmarea nervoasă. Prin­cipalele remedii ho­meo­pa­tice sunt Cuprum, Pul­satilla, Ana­car­dium, Thuya și Apis. Organismul Balanțelor cere un aport sporit de vitamină F.

SCORPION

Acești nativi, marcați de două energii extrem de puternice - cea a teme­ra­rului Marte și cea a ne­cru­ță­to­rului Pluto - au un temperament pa­radoxal. În aparență sunt cal­mul personificat (în as­tro­logie se vorbește despre "mas­ca scorpionică"), datorat auto­con­trolului plu­to­nian, dar de sub această su­pra­față apar izbuc­ni­rile mar­țiene, capabile să re­ducă la tă­­cere până și pe cel mai vajnic dintre Ber­­beci. Avem deci o struc­tură tem­pe­ra­mentală limfa­tico-bi­lioasă. În re­pre­zen­­tarea as­tro­logică a cor­pului uman, Pluto gu­ver­nează orga­nele genitale ex­ter­ne și in­terne, co­lo­nul, parțial pros­ta­ta, rec­tul și anusul. El es­te, de ase­me­­nea, pus în le­gătură cu na­sul și ner­vii auditivi.
La fel ca rudele lor marțiene, Ber­be­cii, Scorpionilor le fac bine mân­căru­rile condi­mentate (dar nu în exces), cea­­pa, da­torită efectului ei benefic asu­pra flui­di­tății sân­­ge­lui, urzicile, pra­zul și ar­deii ca­pia. Un puternic efect liniș­titor și, în ace­lași timp, afrodiziac îl au asu­pra lor esen­­ța de glicină și uleiul de aloe.
Plantele medicinale în afi­ni­tate cu sem­nul Scorpio­nu­lui sunt: mintea mâ­ței (că­tuș­nica), alunul de munte și po­rum­barul. Siropul sau de­coc­tul de po­rum­­bele are un efect deosebit de puter­nic asu­pra re­du­cerii fe­brei mari și ajută la re­ge­nerarea rapidă du­pă forme acute de boală - deoarece Scor­pionii suferă doar ra­re­ori de afec­țiuni cronice.
Scorpionii trebuie să se fe­rească de he­mo­­roizi, deci con­stipațiile prelungite nu tre­buie trecute cu vederea. Sunt pre­dispuși la contrac­tarea ma­­la­diilor venerice. Băr­bații fac ade­sea prostatită, pe când fe­mei­le au, de mul­te ori, pro­bleme cu ovarele și ute­rul, cum ar fi leucoreea (sân­gerări in­ter­­mitente în­tre mens­tre), dis­me­noree (ciclu nere­gu­lat), chist sau fi­brom și ulcerații.
Remediile homeopatice de bază sunt La­che­sis, Thuya și Platina. Pen­tru a în­tă­ri re­­zis­tența orga­nis­mu­lui, Scorpionii au ne­vo­ie de vitaminele P și B12.

SĂGETĂTOR

Săgetătorii sunt binecuvântați de marele benefic Jupiter cu un temperament sangvin, care are însă și o com­ponentă bilioasă. Adică, sunt vioi și au un bun echilibru între stimuli și reacție, dar din când în când pot avea ieșiri de mânie care ne aduc aminte de Jupiter - Zeus, tatăl zeilor. Le place să se împărtă­șeas­că din plă­ce­rile vieții și nu prea țin justa măsură nici la mâncare, nici la băutură. Plăcerea de mișcare este mare și le face foarte bine, însă arareori există dis­ciplină. Deși sportul îi atrage, ei exersează fie prea mult, fie prea puțin. Părțile corpului ce corespund zo­diei Săge­tătorului sunt: ficatul, vezica biliară, în par­te, pan­creasul, coapsele și partea sacrală și coxigeală a coloa­nei vertebrale, nervul sciatic, circulația arterială în ansamblul ei. Mâncarea foarte con­sistentă și bău­tu­ra afectează invariabil ficatul și pan­creasul, a căror lene­veală produce în timp obezitate, cu tot cor­te­giul ei de afecțiuni digestive. Grăsimile și za­harurile se pre­lu­crează foarte greu, ceea ce poate duce la pan­crea­tită și diabet. Coxartroza și artroza lombară și alte afec­țiuni sau traumatisme pot afecta femurul și nervul scia­tic. Citricele, mai ales grape­fruitul și coacăzele roșii sau negre pot face minuni pentru un ficat obo­sit și pot menține elasticitatea vaselor sangvine, prevenind, de ase­menea, hipertensiunea. Ceapa și usturoiul, în can­tități cât mai mari, fortifică organismul de tip ju­pi­te­rian, iar țelina și dafinul adăugate în mâncare le fac, de asemenea, foarte bine.
Plantele medicinale în afinitate cu Săgetătorul sunt: anasonul, scor­ți­șoara, melisa și rășinile aro­ma­tice. Remediile homeopatice co­respunzătoare planetei Jupiter sunt Sulfur, Colchicum și Nux vomica. Vi­ta­mi­nele de care are nevoie un jupiterian sunt multe la număr: F, K, B6, H, I și J.

CAPRICORN


Saturnienii sunt potcoviți de ma­rele malefic cu un tem­­perament limfatico nervos, adică închis, ten­sio­nat, adesea înclinat către depresii. Îi salvează umo­rul sec, care trebuie cultivat pentru că este un remediu ex­­ce­lent îm­potriva încărcării nervoase. Sedentarismul de care suferă mulți ca­pri­corni le poate accentua stările negative. Mo­de­rați din fire, sunt mai degrabă anorexici, decât ru­bi­conzi și pot pierde ușor kilograme în condiții de stres.
În corpul omenesc, Capricornilor le corespunde sche­letul în general, cu accent asupra genunchilor, care se în­țe­pe­nesc cu mare ușurință. Pielea este gu­ver­nată tot de Sa­turn, iar din­ții și măselele cad tot în curtea lor, deoa­rece semnul pierde mult calciu din organism. Lipsa de exercițiu duce la atrofierea încheieturilor, ceea ce poate duce în timp la diverse tipuri de scleroză. Tot din sedentarism decurg și atrofia musculară și reu­matismul articular. Scleroza atinge adesea nervul auditiv, ceea ce poate duce la surzenie, iar pie­lea este de cele mai multe ori uscată, cu tendințe de des­cua­mare. Eczeme de multe tipuri pot să apară pe un fond de stres prelungit, iar în cazuri mai rare psoriazisul. Para­doxul acestui semn este că tinde să fie extrem de bolnăvicios în copilărie, iar să­nă­tatea se fortifică pe măsură ce îna­in­­tează în vârstă.
Alimentele cu un efect imediat reconfortant asupra Capri­cor­nilor sunt cele care conțin amidon: cartofi (ca și alt semn de pă­mânt, cel al Fecioarei), pastele, ovăzul, cele care conțin fier - ca sfecla roșie și spanacul - și ciupercile de pădure, în mod spe­cial hribii și mâ­nă­tărcile. Fructul ideal pentru Capricorn este gutuia.
Plantele aromatice și medicinale în afinitate cu Saturn sunt: câ­nepa, tătăneasa și mătrăguna. Mirosul discret de panseluțe, de viță că­­țărătoare și amaranthus are un efect deosebit în aromoterapie. Re­mediile ho­meopatice de bază sunt: Plumbum, Iris vesicolor, Silicea. Sa­tur­nienii se refac cu aju­to­rul vitaminei C și L1.

VĂRSĂTOR

Excentricii copii ai lui Uranus au un tem­pe­ra­ment nervos cu coloratură bilioasă. Asta în­seam­nă că acu­mulează cu ușurință stresul, mai ales stre­­sul mental, și au probleme în exteriorizarea stă­rilor de nervi și se închid în ei, devenind ursuzi. Acest semn fix de aer are o adevărată predilecție pentru ră­coa­re și tinde să se îmbrace prea ușor când afară este frig, iar de-aici i se trag multe belele. Pentru a se mo­ti­va să facă exerciții fizice, Văr­sătorii trebuie să ur­meze un pro­gram creativ, nu repetitiv.
Vărsătorul guvernează circulația periferică la ni­ve­lul gambelor, încheietura gleznei, sistemul nervos simpatic, cortexul cerebral și nervul spi­nal. Proble­mele de sănătate la care se pot aștepta uranienii sunt, în pri­mul rând, de ordin nervos. Glumind, Linda Good­man scria: "Vărsătorii furnizează 70% dintre ne­buni și 70% dintre genii".
Oboseala nervoasă, stările de depresie și angoasă pot duce la spasmofilie. Toate afecțiunile sistemului nervos central cad, de asemenea, în ograda uranienilor (ence­falită, tumori, Parkinson și nevroze obsesive). Varicele și arteritele sunt rezultatele proastei circulații periferice. Vărsătorii sunt predispuși la accidente violente. Cel mai indicat aliment pentru Vărsători îl constituie fructele de toate fe­lurile: fructele exotice - precum kiwi, mango - și fructul pasiunii, iar fructele uscate - caise, curmale, prune sau me­re - îi ajută să-și recupereze energia nervoasă.
În aromoterapie, esențele florilor de pomi fructiferi și discretul parfum al or­hi­de­elor au efecte remarcabile. Plantele aromatice și condimentele benefice pentru ura­nieni sunt cele cu gust și miros pregnant, cum ar fi ardeiul iute, pipe­rul alb sau negru sau curry. Remediile homeopatice sunt Uranium și Phosphorus. Toate vita­minele din com­plexul B au un efect tonic asupra sistemului nervos al Vărsătorilor.

PEȘTI

Razele lui Neptun îi în­zestrează pe na­ti­­vii din Pești cu un tem­pe­ra­ment limfatic, care poate îm­brăca orice altă co­lo­ra­tu­ră tempera­men­tală, semnul fiind emi­na­mente adap­ta­bil, reușind să se integreze în orice me­diu so­cial. Hi­per­sen­si­bi­li­ta­tea nep­tu­­nia­nă es­te di­fu­ză, ei intrând în rezo­nanță până și cu cele mai ne­sem­ni­fi­ca­tive detalii din mediul în­con­ju­rător, cum ar fi tem­pe­ratura, zgo­­motul de fond etc. Orice disonanță a me­diu­lui le poate provoca simptome fizice, dar aces­tea nu sunt rezultate ale ipo­hon­driei, ci simp­to­me psi­ho­so­ma­tice, cât se poate de reale. Se poate ajun­ge la situa­ții cu ade­vărat grave, pen­tru că Peștii sunt ra­re­ori activi, deci sunt re­cep­tori em­patici ai lumii înconjurătoare și le lip­sește agre­si­vitatea naturală. Ne­voia de-a se izola de stimulii neplăcuți îi face pe mulți din­tre ei să se re­fu­gie­ze în al­cool sau dro­guri și devin foarte repede de­pen­denți. Neptun stăpânește labele pi­cioarelor, întregul sis­tem lim­fatico-ganglionar și țe­sutul reticulo-en­do­te­lial.
Vitalitatea Peștilor este îndeobște scă­zută, ceea ce de multe ori se dato­rea­ză abu­zu­lui de alcool, țigări, se­da­tive, tranchilizante sau dro­guri. Faptul că or­ga­nis­mul lor are tendința de-a reține toxinele înrăută­țeș­te situa­ția, ceea ce im­pune ne­cesi­ta­tea de-a avea un re­gim ali­men­tar foarte echi­li­brat și de-a con­su­ma sufi­ciente li­chi­­de pen­tru a-și menține or­ga­nis­mul de­to­xi­fiat. Pâ­nă și la medica­men­tele pre­scrise de medici, Peș­tii pot avea re­ac­ții inex­pli­cabile, de aceea se reco­man­dă evita­rea, pe cât po­si­bil, a medi­ca­men­telor pro­du­se pe cale chi­mică. Peștii ar trebui să mănânce ali­men­te cu un înalt con­ținut de lichide, cum ar fi pe­penii, dovleceii, cas­traveții și salata verde.
Plantele medicinale și aro­ma­tice co­res­pun­ză­toa­re neptunienilor sunt flo­rile de tei, ci­coa­rea și muș­chiul de co­pac. Princi­pa­lele re­­­me­dii ho­meo­­pa­tice recoman­da­­te Peș­tilor sunt: Ta­bac­cum, Coffea și Pe­tro­­leum.