"Suntem lăsați singuri de România"

Ion Longin Popescu
Vicepreședintele Asociației pentru Cultura Româ­ni­lor/Vlahilor din Serbia - "Ariadne Filum", Predrag Bala­șe­vici, a vorbit recent la Colocviile de la Izvorul Mureșului despre faptul că românii din Valea Ti­mocului nu au școli, nu au biserici sau mass me­dia în limba română, nefiind susținuți de statul român.

În plus, diplomații români din Serbia le fac "mari probleme". Balașevici a măr­turisit că, de doi ani de zile, atrage atenția asupra acestor diplomați și a încercat, printr-un apel repetat, să in­formeze guvernul de la București despre activitatea anti-ro­mânească desfășurată în permanență de respectivii trimiși diplo­matici. "Vă rugăm, luați-i acasă din Serbia, pentru că ne-au făcut mult rău nouă și au făcut mult rău și României! Vorbesc îm­potriva Bi­se­ricii Ortodoxe Române, împotriva părintelui Boian Ale­xan­drovici, care a făcut mari sacrificii ca să se țină slujba în limba ro­mâ­nă, în Timoc...", a spus Ba­lașevici. Din păcate, românii din Valea Timocului și-au pierdut speranța că situația lor se poa­te îmbunătăți, întrucât toți oficialii români care i-au vi­zitat, președinți, premieri și miniștri, au venit cu mari pro­mi­siuni, dar nu au făcut nimic. "Noi suntem astăzi lăsați singuri de România", a mai spus vor­bitorul. În mod scan­da­los, statul ro­mân finanțează or­ganizații "oficiale", în loc să susțină or­ga­nizațiile care se bat pentru drepturile și iden­titatea româ­nilor și care se luptă pentru spri­ji­nirea Bisericii Ortodoxe Ro­mâ­ne. Banii grei, alo­cați de Bucu­rești, nu dau re­zultate; fiind controlate de statul sârb, organizațiile "ro­mâno-vlahe", spri­jinite în mod scan­da­los de diplomații ro­mâni, încearcă să în­șe­le România și UE. Aces­tea lansează fal­sa impresie că se bucură, în mod eu­ropean, de mulțimea de drepturi minoritare primite de la Bel­grad! După cum ne amin­tim, Bucureștiul lui Traian Băsescu a încercat să blo­cheze avansul Serbiei către UE, dar curajul fostului pre­șe­dinte a durat 24 de ore. Totuși, a rămas un important pre­cedent. Cine să-l urmeze? Klaus Werner Io­hannis? Mă tem că distinsul președinte de la Sibiu, amețit de atâtea concedii în străinătate, nici nu știe unde se află Timo­cul! Așa cum a fost în cazul Bulgariei, țară care a intrat în UE fără să dea românilor de la sud de Dunăre niciun drept, și în cazul Serbiei, ne temem că va fi la fel. Că va intra în Uni­une exact pe baza rapoartelor false, lansate de organi­zațiile în­fiin­țate special pentru acest scop. Serbia deschide capitolele 23 și 24 de aderare la UE (în care este vorba de justiție și drep­turile minorităților), dar România tace. "N-am auzit un dem­­nitar român", mărturisește Balașevici, "care să aver­ti­zeze Serbia că trebuie să își schimbe poziția și atitu­dinea față de românii din Timoc". Potrivit unor date cre­dibile, în Timoc trăiesc circa 300.000 de români, care nu au școli și presă în limba română, nu au dreptul de a-și construi biserici. Cu toate acestea, România sprijină fără condiții Serbia, în drumul ei spre Vest. "Noi, românii din Serbia, dorim ca țara noastră să intre în UE", mărturisește Predrag Balașevici, "dar dorim să intrăm și noi, ca români, cu drep­tu­rile noastre elementare". Ce s-ar mai putea spune? Vino­vă­ția Bucureștiului este, oricum, istorică! Diplomații ro­mâni primesc cu prea multă ușurință ordine de la alții. Pa­trio­tismul lor s-a topit demult în smoala urât mirositoare a lipsei de caracter.