Întâmplări între două lumi

Cititor Formula AS
- Povești bizare relatate de cititori -

Vă relatez două întâmplări care par des­prin­se din lumea irealului, dar care sunt perfect ade­vă­­rate. Prima a trăit-o străbunica soțu­lui meu, Catuța, iar cealaltă a fost o experiență trăită de bu­nicul meu, pe care ne-o povestea în serile lungi de iar­nă. Vi le spun așa cum le-am auzit.

Ciuma

Pe când străbunica Catuța era o fetiță de opt-nouă ani, cea mai mare dintr-o familie de patru copii, a trăit o întâmplare pe care n-a putut-o uita toată viața.
Într-o seară de iarnă, când toți ai casei stăteau pe lângă cuptor, bunici, părinți și copii, câinii au pornit dintr-odată să latre înverșunat, ca la lup - o expresie din partea locului pentru lătrăturile scurte și repezi. Brusc, ușa s-a dat de perete și în prag s-a ivit o arătare cumplită. Copiii au început să țipe și s-au as­cuns în spatele bunicii. Speriați, cu ochii cât cepele, priveau la pocitania care intrase în casă, închizând ușa în spatele ei: micuță, firavă, cu ochii scânteietori, avea chip de femeie și corpul acoperit de blană, în vreme ce capul i-era înfundat într-o claie mare și încâlcită de păr. "Nu vă speriați", s-a auzit o voce ca de pe altă lume. Un miros groaznic a umplut încă­perea. Plină de răni, arătarea își ștergea cu o cârpă picioarele însângerate. A cerut unt și a început să se oblojească, gemând. După primele clipe de încre­menire, bărbații casei, bunicul și tata, au prins curaj, întrebând arătarea de unde este și de ce a ve­nit. "Sunt ciuma", le-a spus fe­meia. Fusese tri­misă să pună semne în sate, dar câinii nu o lăsau să intre în curți. Era gata să le facă un bine celor din casă, dacă ar fi scos-o afară din sat. În schimb, îi va pro­teja de urgia ce avea să se abată asupra locului, chiar începând de a doua zi. Atunci, bunicul Catuței i-a spus fiului său: "Stai tu acasă, cu copiii și ne­vasta, eu sunt bătrân și nu mai am nimic de pierdut. O iau și pe mamaie cu mine". A aprins fe­li­narul, l-a pus în mâna nevestei lui și-au plecat. Bă­trâna cu felinarul în față, iar bunicul cu ară­tarea co­coțată în spatele lui. (Mai târ­ziu, când povestea în­tâmplarea, le spunea tutu­ror că ară­tarea fusese ușoară ca aerul.) La ieșirea din sat, fe­meia a sărit jos din cârca bunicului și i-a spus să se în­toarcă acasă și să stea liniștit împreună cu familia lui.
În zilele următoare, în satul Catuței s-a dez­lănțuit o epidemie de ciumă. Mureau oamenii cu zecile, co­pii, femei, bătrâni, se duceau fără a avea timp să-și ia ră­mas bun. Fiecare casă era îndoliată, de multe ori pre­o­tul nu mai prididea să facă slujbe de înmor­mân­tare. Într-o singură casă din sat n-a murit nimeni, și casa aceea era a străbunicii Catuța.

Necuratul

n toamna anului 1934, pe Jieți, un munte care apar­ține de Petroșani, bunicul meu a trăit o întâm­plare, pe care toată viața a povestit-o înfiorat.
La 30 de ani, era șef de echipă la o exploatare fo­res­­tieră. Lucrau la pădure într-un mod destul de pri­mitiv, cu joagăre, securi și țapine. Neavând utilaje cu care să transporte lemnul la vale, s-a făcut un scoc pe care butucii erau mânați spre vale cu ajutorul apei. În vârful muntelui se afla un lac de acumulare. Mun­citorii locuiau în colibe podite cu cetini de brad. Ele se aflau la jumătatea drumului din­tre baraj și gura scocului, care cobora pe o distanță de 3-4 kilometri. Într-o vineri, bunicul a fost chemat la ocolul silvic Petroșani, pentru a participa la o ședință. Cum ea a durat cam mult și, după terminarea ei, oame­nii au mai stat la taclale, bu­ni­cul a pornit spre co­liba de pe Jieți spre seara zilei. Până sus, era ceva cale, așa că noaptea l-a prins pe drum. Oamenii din colibe au aprins focuri, au pregătit cina și își așteptau șeful în jurul focului. Mergând, bunicul a auzit dintr-odată su­net de pași pe urmele lui și a văzut la oarecare distanță un muncitor. Nu-i vedea fața, că era întuneric, dar se bucura că are un tovarăș de drum. Omul purta pieptar și avea țapină pe umăr, așa că bunicul a fost sigur că era și el vreun lucrător forestier. Bunicul mergea îna­inte, iscodindu-și însoți­torul cu întrebări, dar cum aces­ta tăcea, s-a gândit că o fi fost frămân­tat de gân­duri și de probleme și nu-i era aminte să stea de vorbă pe drum. Pentru a nu se rătăci prin pădure, au urcat tot pe marginea scocului. După o bucată de timp, cel din spate a trecut în fața bunicului și aces­ta a văzut cu uimire că omul începe să urce panta mergând pe apă, de parcă ar fi călcat pe uscat. Urca pe apa scocului ca pe drum. La un moment dat, au ajuns la la­cul de acu­mulare și omul pășea acum pe el. Înspăi­mântat, bu­ni­cul a înțeles că o forță îl în­demna și pe el să intre în apă. A în­cercat să se dea înapoi, dar pășea în gol, ca o roată de mașină care de­rapează în noroi, în vreme ce o forță îl împingea către lac. Tovarășul de drum se oprise în mijlocul lacu­lui și-l privea pe bunicul, care căzuse în genunchi, im­­plo­rând aju­torul lui Dumnezeu. La un moment dat, de frică, bu­n­icul a izbucnit în plâns, înfigându-și țapina în pă­mânt pentru a nu fi îm­pins din spate. Omul din mij­lo­cul lacului a început să râdă în hohote fioroase, care fă­ceau să clocotească pădurile, dar în clipa aceea, Dum­ne­zeu l-a desfăcut pe bunicul de vraja ce pusese stă­­pâ­nire pe el. O oră i-a tre­buit ca să coboare la ca­bană, pe lângă care urcase fără să o vadă, și nici mun­citorii care îl așteptau nu-l vă­zuseră când trecuse în sus. Speriat, bunicul le-a po­vestit întâm­pla­rea prin care trecuse, iar în duminicile următoare a mers re­gulat la biserică, mul­­­țumindu-i lui Dumnezeu că-l apă­rase de Necuratul care îi pusese gând rău.
SOCACI EMILIA-ALINA - Hunedoara


Bunicul pe acoperiș

Prin 1930, bunicul meu, Iosif Lupșa, era învă­țător într-o localitate aflată în Maramureș, dincoace de Gu­tâi: Baia Sprie. Dascăl bun și patriot înfocat, era foarte iubit de elevi și de comunitate, mai ales că făcuse și câțiva ani de închisoare la Szegedin, în Ungaria. Popu­laritatea sa, mai ales în ultimii ani ai vieții, se datora însă și unei particularități mai ciudate a firii lui: bu­nicul era somnambul. În nopțile cu lună plină, se ri­dica din pat în cămașă de noapte, ieșea afară în curtea casei, apoi pornea cu ochii închiși într-o lungă călă­torie pe gardurile și pe acoperișurile caselor din vecini. Așe­zată în dreptul ferestrei, înconjurată de cei zece copii ai săi, bunica îl urmărea îngrozită, fără să cuteze să-l stri­ge, de tea­mă ca Iosif al ei, care cântărea peste 100 de kilo­grame, să nu se pră­bu­șească, trezit din somn, la pământ. Cu timpul, hiba buni­cului devenise un punct de atracție al localității, așa că, mai ales în nop­țile de vară cu lună plină, zeci de curioși se adunau pe ulița largă din fața casei, pentru a urmări exercițiile de echi­libristică ale d-lui învățător, care se plimba în că­mașă de noapte pe crestele de țiglă ale acoperișurilor și pe stinghiile as­cu­țite ale gardurilor de lemn. Dar, într-o noapte, bunicul a dis­părut. După ce-a fost văzut sărind de pe șură pe ma­gazia cu unelte, cămă­șoiul lui din cânepă înnălbită s-a pier­dut, ase­meni unei năluci, în noap­tea parcă văruită de lumina rece a lunii. În zadar l-a așteptat bunica să se în­toarcă, încremenită lângă fereastră, cu copilașii în jurul ei. Bunicul n-a mai venit nici în noaptea aceea și nici în nopțile următoare. Disperată, s-a adresat auto­rității locale, dar cercetările "jandarilor" au rămas fără re­zultat. Bunicul se trans­for­mase în zburător.
În același an, cu o săptămână înaintea Crăciunului, într-o dimineață geroasă, pe când bunica aprindea focul în soba de fier din bucătărie, s-a auzit strigată, pe neașteptate, de vocea groasă a soțului ei. Îngrozită de fri­că, fiindcă poarta curții și ușa casei erau în­chise cu zăvoare de fier, s-a în­dreptat - ca în transă - spre locul de unde bu­nicul o chema dră­găstos. Ei bine, învă­țătorul Iosif Lupșan era în patul mare din dormi­tor, cu ciorapul tras pe cap ca să-și păs­treze fri­zura, în aceeași cămașă de noapte cu care por­nise în necu­nos­cut. Toc­mai se tre­zise din somn și dorea un ceai fier­binte de tei cu o bu­cățică de zahăr can­del, pe care bu­nica i l-a servit bucu­roasă, fără să-l întrebe ni­mic. (În Ma­ramureș se spune că pe un om întors de pe lu­mea cealaltă nu trebuie să-l isco­dești de unde a venit. Se spe­rie și moare, ca și când s-ar pră­buși de pe un zid.) Peste câtăva vreme, când bunicul a aflat de la cârciumă despre dis­pariția lui, a râs cu poftă, cre­zând că lu­mea glumește. A și murit cu con­vingerea aceasta, mai ales că bu­nica nu i-a confir­mat niciodată cele șa­se luni de absență de la domiciliul con­ju­gal.
Povestea asta o știu de la ma­ma și de la surorile ma­mei, care s-au jurat la icoană că au fost de față în noaptea aceea, când bunicul Iosif a dispărut de pe aco­­perișul de șin­dri­lă al șurii, pornind către necu­noscut.
LUMINIȚA BEJAN - Baia Mare


Când s-a oprit ceasul

Vă povestesc un fapt real, trăit de mine cu ani în urmă... Grav bolnavă de cancer, după ce a fost operată, mama nu s-a mai putut da jos din pat. Știam ce ne așteaptă, așa că toată familia ne-am adunat în jurul ei ca să ne luăm rămas bun. A doua zi dimineață, o soră a mamei a schimbat fitilul la can­delă, a mai pus ulei și ne-a alungat din cameră, pentru că mama nu-și putea da sufletul. Așa se spune: că atunci când alături de-un muribund se află copiii săi, ei îl "întorc" din moar­te. N-a durat mult, și biata ma­mă a murit. A fost o mare du­rere pentru noi. Avea doar 57 de ani, era primăvară și toți cireșii erau în floare. "Primăvara este pentru trăit, nu pentru mu­rit", spuneam eu plângând. Și atunci, s-a întâmplat un lucru miraculos: s-a stins can­dela din se­nin. Nu era curent, nu erau nici un geam sau o ușă des­chisă. În aceeași clipă, s-a oprit și pendula din camera unde murise mama, exact la ora când inima ei în­cetase să bată: 13,36 de minute. Pe moment, nu ne-am dat sea­ma ce s-a întâmplat, pentru că erau multe de pre­gătit cu înmormântarea. După ce toate s-au liniștit, m-am dus la un ceasornicar, ca să repar pendula. Acolo, s-a pe­tre­cut ia­răși ceva bizar: meșterul nu a putut, pur și simplu, să desfacă lim­bile ceasor­nicului, nici într-o par­te, nici în alta. Am hotărât să-l las așa: un simbol la ple­cării ma­mei în lu­mea de din­colo. Îl am și acum, relic­vă a acelor lu­cruri neve­rosimile pe­trecute atunci.
N-aș fi crezut a­ceas­tă po­veste, dacă mi-ar fi fost po­ves­tită de altci­neva. Dar ea s-a petrecut aievea, sub ochii mei. Sunt sigură că mama n-a vrut să moară. Sem­nele aces­tea sunt o dovadă că ea ve­ghea­ză asu­pra noas­tră, de acolo de unde se află. Sper din suflet să fie "un loc cu ver­dea­ță", așa cum scrie în Bi­blie.
CĂLIN VERONICA - Huși


Raza de lumină

Om harnic și mândru, ager și chipeș la port, chiar și la cei 94 de ani ai săi, bunicul meu nu se dă­dea bătut de marea povară a bă­trâneții și dorea mult să trăiască, ca să-și vadă la casele lor nu doar nepoții, ci și străne­po­ții. Visul i s-a împlinit. Nu o dată, casa lui de la țară se um­plea de copii și, mai ales în nopțile frigu­roase de iarnă sau când afară se dezlănțuiau vi­jelii, ne aduna la gura sobei, în ju­rul său, spunân­du-ne povești sau în­tâm­plări pe­trecute în tinerețea lui. Una din­tre ele, pe care am as­cultat-o de multe ori, m-a im­pre­sionat în mod special.
Costică Castravete, cum îl po­recliseră vecinii pe bu­ni­cul, tre­cuse bine de 80 de ani, dar lipsit de astâmpăr, tot mai continua să cutreiere mărginimile satului: văi, păduri și muncele, cântând de răsuna lumea: "De la deal răsare luna/ De la mândra vin acuma!". Într-o seară, pe când se întor­cea de la niște prieteni, drumul trecând prin pădure, deo­dată i se întunecă în fața ochilor, se făcu liniște de­pli­nă și bunicul se trezi jos, pe un fund de râpă adâncă. Orbecăind prin întuneric, nu se dumirea unde este și ce se întâmplase cu el. Orb și surd, cu mâinile și picioarele zdrelite de căzături, sim­țea numai mirosul pământului umed, pe care zăcea în genunchi. Atunci, și-a făcut o cruce mare zicând: "Măi­culița lui Dum­nezeu, nu mă lăsa la necaz. Îndură-te de mine și mă ajută să mă întorc iar acasă, lângă ai mei". Și deo­dată, ca din senin, bunicu' văzu o rază de lumină orbi­toare, care cobora din cer drept spre el, luminând fun­dul râpei. Adunându-și puterile, căci obosise încer­când zadarnic să iasă la mal, începu să se cațăre, ți­nându-se de rădăcini și de tufe. Strădania fu neaștep­tat de ușoară, fiindcă niște forțe nedeslușite îl împin­geau din spate în sus. Ajuns pe buza prăpastiei, moșul auzi o voce care-i strigă: "Nădej­dea voastră-i în mâinile mele". Atunci, bunicul a căzut în ge­nunchi și a zis: "Mulțu­mescu-ți Maică a lui Dum­nezeu, că nu m-ai lăsat să pier!". Lumina se făcu nevă­zută și bu­nicul plecă grăbit către casă, bucuros, dar și în­fri­coșat de ceea ce se întâmplase cu el.
Din acea zi și până a murit, bunicul povestea aceas­tă întâmplare oricui voia să-l asculte. Și tuturor le făcea același îndemn: să nu-și piardă niciodată nă­dejdea, ci să se roage întruna Preasfintei Născătoare de Dum­ne­zeu, mama cerească a tuturor credin­cio­șilor.
MORARU MARIA - com. Tomași, jud. Bacău


Cum a murit mama de două ori

Mă numesc Ana Bontaș, sunt o bunică para­li­zată de artroză, dar citesc cu mare interes paginile dvs. de enig­me, la care aș vrea să particip și eu cu o întâmplare trăită în tinerețe. Multă lume va crede că este o sim­plă invenție, dar ea s-a întâmplat cu adevărat.
Când aveam vârsta de 7 ani, am adus-o pe mama înapoi din lumea morților. Eram amândouă internate într-un spital, eu - după o operație de amigdale, iar ea - după o grea inter­venție chirurgicală la intestine. Om cum­se­cade, directorul spi­talului aprobase să stăm amân­două în a­ce­lași salon. Într-o sea­ră, fără să-mi adre­se­ze vreun cuvânt, ma­ma a mu­rit. Me­di­cul de gardă tocmai in­trase în cameră îm­preună cu sora șefă, că­reia i-a spus să adu­că o targă ca să o ducă pe mama la morga spi­­ta­lului. I-au tras cearșaful peste față și au plecat. M-am repe­zit la ea, sco­țând un ur­let de fiară: "Ma­mă, în­toar­ce-te! Mamă, nu mă lăsa!". Spe­riată, o soră aflată în apropiere a intrat în salon și a încercat să mă cul­­ce cu forța în pat, dar în clipa aceea, mama... s-a ridicat și s-a așezat pe mar­ginea pa­tului, cu picioarele pe podea. Mi-a spus că tocmai își părăsise trupul și în­cepuse să zboare, când a auzit cum o strigam. Sufe­rința mea a făcut-o să se întoarcă. Peste câteva zile, plecam acasă amândouă, ea înviată din morți, eu cu operația vin­de­cată.
Mama a murit cu ade­vărat la vârsta de 86 de ani, în casa so­rei me­le, Angela. O în­grijisem amândouă cu dra­goste și cu de­vo­tament, dar de data aceasta, nisipul din clepsidră se termi­na­se. Într-o seară, când șe­deam amân­două la capul ei, am simțit dintr-o da­tă un frea­măt ciudat în odaie, de parcă in­trase un vizi­tator nevă­zut. Sora mea nu simțise nimic. Peste două zile, un în­ger gi­gantic a pătruns în camera mamei, înso­țit de-un con­voi de îngeri mai mici. Avea ari­pile stră­lu­ci­toare și veș­minte aurii. I-au luat mamei doar sufletul. Corpul ei a continuat să mai trăias­că trei zile, după care a murit și el. Îngerii veniseră să o ducă în rai. Mama nu sufe­rea, nu fusese bolnavă, a murit ușor și frumos, ca o frun­ză care cade toamna dintr-un co­pac.
ANA BONTAȘ - Șercaia, jud. Brașov