Tăurile fără fund

Cititor Formula AS
- În Maramureș există ochiuri de apă care au înghițit multe vieți omenești. Oamenii locului cred că la mijloc e ceva necurat -

Când apa cere cap de om

La o "aruncătură de băț" de Baia Mare (15 km pe DN 1C, înspre Satu Mare), pe raza comunei Cicârlău - în lunca Someșului - se află Balta Bârgăuanilor. O "scobitură" bizară, pe câmpia netedă, care se-ntinde de-a lungul râului, până dincolo de Satu Mare. O adân­citură care nu seacă niciodată, pe care nici spe­cialiștii - cu toată strădania lor - n-au izbutit s-o dre­neze pentru a reda pământul agriculturii. Balta e fă­ră fund! Un ochi de apă nefast, despre care se spu­ne că în vremuri îndepărtate a "înghițit" satul cu ace­lași nu­me: Bârgău.
În extremitatea nordică a Maramureșului, în Mun­ții Gutâiului, la o altitu­dine de peste 1000 de metri, "După Piatră" - acolo unde se împreună hotarele Să­pân­ței, Giu­leș­tiului și Deseștiului - se găsește un alt ochi de apă: Iezerul. Lac fără fund și acela, e acoperit peste 80% cu un mușchi gros, de un me­tru, ca o blană moale, în care piciorul se afundă până la genunchi. Când pășești pe suprafața lui, te legeni ca pe un imens ba­lon. Din depărtare - pătura de mușchi fiind bombată la mijloc - pare a fi o pâine uriașă, prin care - nu mai ține minte nimeni când - s-a dus în adâncuri o nuntă în­trea­gă. Cu cai și cu călăreți cu tot...
În vechile credințe din Ma­ra­mureș, atunci când râu­rile "vuiesc tare", cer cap de om. Apele (mari sau mici, curgătoare sau stătă­toare) pretind periodic jertfe uma­ne, pe care și le iau singure. Se spune, de pildă, despre Olt, că ar cere anual un cap de om. Sau râul Dart, din dis­trictul Devonshire, din Anglia, pretinde și el în fie­care an jertfa unei vieți omenești. Apoi, chiar și Lacul Tei din preajma Bucureștilor ar cere și el tot o victimă anual. Someșul, mai hapsân, cere mai multe capete pe an. Râul Mara, nefiind mare, se mulțumește cu un cap de om o dată la șapte ani. Valea Izei îi hip­no­tizează pe oameni. Cel ce intră în ea cu picioarele se spune că moare imediat, fără să se înece. Simplul contact cu apa l-ar duce pe lu­mea de dincolo. Iezerele, în general, con­țin în nemiș­carea lor o forță monstru­oasă, care înghite dintr-o dată zeci de vieți omenești. Aceste "lacuri" im­presionează prin tăcerea lor încre­menită și tot ce se în­tâmplă acolo este de o im­pre­vizibilitate perfectă. Este cu desăvârșire interzis pri­vitul în ochiul unui iezer, pre­cum și încer­ca­rea apei cu piciorul, pentru că e "apă grea", care trage omul la fund.
În copilăria mea, am cunoscut cel puțin 20 de per­soa­ne nonagenare. Câteva din ele "au bătut" chiar suta de ani. Nu le mai rețin tuturor numele de familie, po­re­clele lor, în schimb, îmi sunt limpezi în memorie și azi: Indreiu lui Cureti, Rimu, Pupăzucă, Nicoară, Bo­șor­coaie, moș Matei, Șandoru Găvrilașului, mo­șu' Ma­ca­rie, Nuțu lui Macovei... Erau din satul Cicârlău - așe­zare răsfirată la poalele Secăturii, Curăturii și Cozii Ie­pei (terminațiile vestice ale Munților Maramu­re­șu­lui), pe o lungime de vreo opt kilometri. Erau frumoși cu toții și ostentativ de mândri în ținuta lor. Erau cu "toa­tă mintea", erau iscoditori, erau stăruitori și neîn­tre­cuți... povestitori. Toate întâmplările lumii acesteia, de la facerea ei începând, le știau pe de rost. Și le rela­tau cu voluptate, pe îndelete, oricărui curios dispus să-i asculte. De la care anume dintre ei am auzit pentru în­tâia oară despre Balta Bârgăuanilor, iarăși nu pot spu­ne. Aș cuteza, însă, fără mare greș, să afirm că am aflat povestea bălții de la fiecare pe rând și de la toți deodată. Și cum am primit-o, tot așa o spun mai departe...

Clopotele de sub ape

Primăvară de primăvară, un ins deșirat, fără vârs­tă, cobora din tren în mica gară din Cicârlău. Singur, și de fiecare dată în aceeași zi, anume într-o duminică dimineața. Saluta printr-o ușoară înclinare a capului pe șeful stației și pe cei câțiva gură-cască aflați pe banca dinaintea clădirii scunde. Nu schimba o vorbă măcar, cu nici unul. Aștepta să treacă personalul, tra­versa li­niile și se îndepărta grăbit peste câmpie. Niciodată nu a intrat în sat. Peste răzoare, o lua drept la Balta Bâr­gă­ua­nilor. Ajungea la ochiul de apă stă­­tu­tă, tivit pe mar­­gini cu mătasea broaș­­tei. Câ­teva clipe își arunca pri­vi­rile grave, pă­trun­zătoare, peste fos­te­le maluri ale băl­­ții. A­poi, cu pasul, măsura locul - spa­țiul ovoidal, în care fuseseră cuprinse mai demult undele luci­toare. Măsura în lung. Mă­sura în lat. După o pauză de-o țigară, oco­lind ochiul de apă, măsura în dia­gonală. Cei pe care îi sa­lutase la co­borâre, de pe înălțimile tera­sa­mentului, îl urmăreau nedumiriți. De la distanță, în­cor­dați, îi supra­vegheau toate mișcările.
Pe la amiază, se lungea pe dun­ga ochiu­­lui cu capul spre răsărit, cu ure­chea dreaptă lipită de pământul reavăn, într-o calmă așteptare. Abia într-a noua primă­va­ră unul a îndrăznit să-l întrebe. A răs­puns grăbit, de parcă ar fi așteptat să fie in­terpelat de multă vreme, cu o sigu­ranță amară, care nu lăsa loc protestului: "Aici, pe toată suprafața aceasta de pă­mânt, care se cheamă Balta Bârgăua­ni­lor, a fost oarecând satul vostru și-al meu. De-aici mă trag. Aici e rădăcina familiei noas­tre. Acesta-i motivul pentru care vin anual. Vin să verific povestea pe care o știu de la moșul moșului meu, înainte de a i se lua graiul, pe vremea când eram copil. Dum­nealui știa de la moșu' moșu-său, care și el, la rându-i, auzise de la ai lui. Zicea că pe locul acesta a fost în vremuri trecute satul. Pe această întin­dere a bălții, aproape secată acum. V-amintiți când au adus aici mașinăriile și-au săpat rețele de șan­țuri, prin care au dirijat apa în Someș? Au vrut să stâr­pească balta și-apoi s-o lucreze. Și nu le-a fost chiar za­darnică tru­da, recoltele de pe margini arătându-se ne­aș­teptat de mari, după câte am auzit. Nu s-a scurs însă toată apa în râu. A rămas ochiul acesta, chiar aici, în mijloc. Nu s-a scurs, fiindcă-i ochi de apă fără fund. A rămas, n-a secat, de­oa­rece exact aici, în acest loc, se înălța biserica satului. Dar într-o duminică de pri­măvară, sa­tul s-a cufundat, s-a îngropat singur în mai puțin de o jumătate de ceas. Abia dacă au reușit să fugă câțiva oameni de pe la margini. S-a dus în adân­curi întreaga așezare, ca într-o mlaștină în care cu cât încerci să scapi căutând un loc sigur, cu atât te îngropi mai re­pede. Apoi, din mijloc, de pe locul ochiului de-acum, a în­ceput să bulbucească apa într-o fierbere ne­mai­vă­zu­tă. Apoi s-au dus la fund pen­tru totdeauna... Tot moșu' mi-a zis că-n acea zi de du­mi­nică a primă­verii, în care s-a cufundat satul, dacă te așezi pe mar­ginea ochiului, cu capul spre răsărit, cu ure­chea lipită de pământ, poți auzi cum bat clopotele în adâncuri și glasuri cântând atât de frumos și atât de tân­guitor, că-ți vine să plângi, nu alta". În pri­mă­vara urmă­toare, deșiratul n-a mai venit. Și nici în anii următori. Dez­văluise secretul, dar nimeni din sat nu-i călcase pe urme.

***

Abia prin anii '70, un grup de adolescenți, de-o sea­mă cu mine, am decis, după multe șovăieli, să în­cercăm a prinde și noi sunetele bălții. Și în mai multe duminici ne-am deplasat acolo, în jurul ochiului de apă. Am pro­ce­dat întocmai ca omul din poveste, li­pindu-ne urechile de pământ. Nici cel mai firav zgo­mot nu răzbătea din străfunduri... Până într-o Du­minică de Florii, când am zăbovit pe bulgării aspri, mult după căderea întune­ricului. Atunci, dintr-o dată, niște gemete fierbinți ne-au sfredelit la toți timpanele. Spe­­riați, ne-am ridicat în grabă și am luat-o la fugă pe că­ra­rea ce duce în sat. Alergam nebunește, fără să ne uităm înapoi, jurând să nu mai revenim acolo nicio­dată... Acum, doar papura înaltă și deasă și orăcăitul ne­­­în­tre­rupt al broaștelor pri­veghează Balta Bârgăua­ni­lor.

Nuntă pe fundul iezerului

Alexa Todorii din Desești avea pe la 1930, 87 de ani. Și zicea atunci că știe povestea Iezerului de la baba Agripa, care se stinsese din viață la vârsta de 115 ani, tocmai când s-a lăsat el la vatră...
Demult de tot, după îndelungi căutări, un fecior "ca bradul" de pe Mara și-a găsit ju­mă­tatea vie­ții sale dincolo de mun­te, în Să­pân­ța. Înstărit fiind, ai lui au dat veste peste sate și-au invitat multă lume la nunta tânărului. Era în Chijlegi (după sărbătorile de iarnă, când sunt dezlegate căsă­to­riile). În zorii zilei nunții au în­stru­țat maiestuos caii și au gătat să­niile cu cergi ale­se, ca pentru o că­lătorie solemnă la mireasă. Fiind­că acolo, în satul ei, se cădea să aibă loc cununia re­li­gioasă. Într-o vese­lie generală, au pornit din oco­lul plin de mese în­căr­cate cu bună­tăți care mai de care, cu călăreții în frun­te și pe de laturi, înainte de prân­zul cel mare. Și au luat dealul în piept, pe scurtătură, pentru a nu ocoli pe drumul țării, tocmai pe la Sighet. După vreo două cea­suri de mers pe la Cornu Tisei, au ajuns în vâr­­ful Pie­trei. Mai departe, pe marginea Iezerului, ți­nând-o tot înain­te, peste încă două ore s-au aflat în ho­tarul Să­pân­ței. De-acolo până-n sat, lunecând în­truna la vale, nu le-a luat mai mult de-un ceas.
Ca-n toate satele Maramureșului, și nunta aceea s-a petrecut într-un ritual fără cusur. Toa­tă lumea s-a simțit minunat, săpânțeni și deseșteni laolaltă; au în­chinat, au horit și au jucat întreaga noapte. S-au cunos­cut și au le­gat prietenii. Iar în mijlocul tuturora, mirii au fost cei mai fericiți oameni de pe pă­mânt...
A doua zi au luat mireasa, i-au încărcat zestrea în trei sănii și s-au încolonat pentru întoarcere. Tot peste munte. S-a despărțit greu fata de familie și de sat, când lăcrimând, când râzând. Și câteva ceasuri bune, în acor­durile muzicii, nuntașii au mai continuat să ho­reas­­­că și să tropotească în bătătură și-n uliți. Abia du­pă-amiază, în sfârșit, au dat bice cailor. Mirii în pri­­ma sanie. Călă­reții, ca la venire, înainte și pe de la­turi. Cu caii îmbă­tați, însă. Ceterașii - într-o sanie pe la mijloc, pentru a putea fi auziți de tot alaiul. Și exe­cutau melo­die după melodie, întocmai ca-n tim­pul nopții, la nuntă. Băr­bă­tescu', sârba, baraboiu', coa­sa, perinița, ar­de­lean­ca, în­vârtita. Cântece de pe­trecere. Jocu' mire­sei. Pen­tru a învinge mai ușor fri­gul și a li se părea mai scurtă calea spre casă.
De-acum, caii știau singuri drumul și nu se abă­teau din urma adâncă, înghețată. Au ie­șit cu săniile pe Iezer cam după ujină. Se-nvăluia, e drept, ziua cu noaptea, dar în depărtare mai putea fi distins vârful Pietrei. Și chiar Frăsineiul. Așa că au ți­nut-o într-acolo. Tot pe urma tăiată la venire. Cum-necum, însă, de la o vreme săniile, cu urmă cu tot, au cotit brusc înspre mijlocul Ie­ze­rului. Fără ca vreunul din nuntași să bage de seamă că au lăsat reperele mun­telui undeva în dreapta lor. Hăt mult!... Și se mai spu­ne că, pe întinderea necu­prinsă - locul fiind ca "oglin­da" - petrecăreții s-au ri­di­cat chiar în sănii și au înce­put să tropotească înfundat. O femeie tânără, cu gâtul înalt și subțire, acoperit de zgărzi grele de coral, în că­mașa albă, cu mijlocul strâns într-o pereche de poale largi, negre, juca singură sub ce­tera-ntâi, învă­luindu-i pe toți cu priviri ațâțătoare. Și în această în­ve­selire nemaipomenită, sania din frunte a ajuns pe buza ochiu­lui de apă fără fund și s-a tot dus în adân­curi. Alu­ne­când, următoarea s-a luat după ea. Și alta, și alta. Cu mu­zică și miri, cai și călăreți, sănii și oa­meni - întreaga nuntă a fost înghițită de ochiul Ieze­rului, fără ca ni­meni să-i audă, ori să-i vadă. Decât Cel de Sus...

Sania zburătoare

Cu mult înaintea acestei în­tâm­plări, însă, alți bă­trâni po­ves­teau că, tineri și cu­ra­joși fiind, s-au apro­piat și au arun­cat în ochiul de apă un lemn cu încrus­tații pe el, legat cu o piatră, ca să meargă la fund. Lemn care a fost gă­sit după un an de zile, toc­mai la malul Mării Negre. Era cu siguranță același lemn - cu încrus­tațiile făcute de ei pentru a-l re­cu­noaș­te. Puteau jura pe lumina ochi­­lor. Prin urmare, pântecele Ie­ze­rului comu­nica, pe de­desubt, cu alte ape și cu marea. Nu se îndoia ni­meni. În­cu­rajați de poveste, ierni la rând după acea ne­­noro­ci­re, sătenii - și mai ales neamurile celor dis­păruți - au luat dealul piep­tiș, spre Valea Mătrăgunii. Pe-acolo aveau să iasă la supra­față săniile cu nuntașii - după pre­zicerile tuturor babe­lor din împrejurimi.
Și, cu adevărat, într-una din ierni au fost foarte aproape de împlinirea miracolului... Așteptau cu toții, pe Șesuri, bătând mărunt din picioare pentru a se dez­morți, și deodată, de unde-de neunde, o sanie sin­gură începu să coboare încet, plutind parcă pe Coasta Mă­tră­gunii, la vale, în sunet stins de zurgălăi. Pe alo­curi, stratul de omăt era atât de gros, că se îngropau de tot sania și caii, ridicând deasupră-le un nor de zăpadă spul­­berată. Au reapărut după o vreme, la suprafață, într-alt vârtej de fulgi. În câteva clipe, continuând pră­vă­li­rea aceea, se puteau nimici, zdro­bindu-se în sur­pă­turile carierei din Vale. Dar ca gândul, din nă­val­nica-i coborâre, sania s-a întors brusc în loc, țâșnind spre înăl­țimi. Se opri în vârf. Câteva clipe rămase fixa­tă în omăt - un punct îndepărtat între alburiul no­rilor de dincolo și stratul strălucitor care stă­pânea pretutin­deni. Apoi, s-a desprins de aco­lo într-o planare blândă, de pasăre obo­sită. Ca într-un dans filmat cu înceti­ni­to­rul, caii își săltau leneș copitele, bătând aerul în mare liniș­te. Ve­nind pe sus, înspre ei, de la un timp și-au grăbit înain­ta­rea și, cu cât se apro­piau, se întindeau din ce în ce în toate di­recțiile, până când nu au mai fost altceva de­cât o cergă imensă, plumburie, care în­tuneca tot muntele... Atâta doar a fost să fie și gata...
În cumpăna verii, sub soarele dogoritor, pe toată în­tinderea Iezerului, până aproape de ochi, pot fi văzute niște mogâldețe negre mișcându-se leneș încoa­ce și-nco­lo. Sunt femei de pe satele Marei, la cules de afine. Multe din ele nu știu că, dedesubtul muș­chiu­lui moale pe care cal­că, sălășluiesc ape adânci. Iezerele vii, fără fund, care o da­tă pe an cer furioase și lacome cap de om.

VALERIU SABĂU