Alegerile locale ­- Jocul la offside al electoratului

Claudiu Tarziu
Absenteismul masiv de la alegerile lo­cale din acest an nu este expresia leha­mitei sau a in­con­știenței civice, ci un aver­tis­ment dat clasei po­litice.

Ne ba­zăm aser­țiunea pe două ele­men­te. Primul: ale­gerile locale au, de obicei, un grad de atrac­ție sporit pen­tru elec­torat, dar acum au fost refuzate de peste jumătate dintre româ­nii cu drept de vot. Al doilea: semnalul pen­tru aceas­tă distanțare igienică de politicienii care nu-l mai repre­zintă l-a dat Bucureștiul, care a înregistrat cea mai redusă prezență la urne. Electo­ratul bucureștean a fost mereu în avan­garda vieții politice de la noi, fiind mai informat și înțele­gând mai bine miza participării la ea, iar mișcările lui au influ­ențat în bună măsură restul țării. Izbuc­nirile lui de revoltă au schimbat gu­verne și au dat peste cap planurile politicie­nilor, de nenu­mărate ori. Dacă acum a preferat să stea acasă, în niciun caz nu a făcut-o pentru că nu i-ar păsa sau pentru că s-a lenevit.
Efectul absenteismului este usturător pentru politicieni, care se văd astfel lipsiți de legiti­mi­ta­te. De pildă, ce primar general al Capitalei es­te acela care a obținut 13% dintre sufragiile tu­tu­ror bucureștenilor cu drept de vot? Căci atât în­seamnă cele 43 de procente din voturile vala­bil exprimate care au fost primite de Gabriela Vrân­­ceanu Firea. Ni se va spune că asta e de­mo­­­crația, doar cei care votează contează. Nu. As­ta e "democrația" PSD plus PNL, care au de­­­­­cis ca alegerile de primari să se desfășoare în­­tr-un singur tur. Și asta e "democrația" unei oferte politice inacceptabile: candidați fără altă însușire decât ștampila de partid.
Cazul Bucureștiului nu e singular, dim­potrivă, este reprezentativ pentru situația din întreaga țară. La Galați, ca să luăm un alt exem­plu, primarul a fost ales cu doar 9%! La Ploiești și Bacău, cu 11%! La Timi­șoara, cu 15%! Și vor­bim de orașe reședințe de județ! Ele dau sea­ma despre tabloul ge­neral. În aceste condiții, cei care aclamă, ca și cei care deplâng victoria "zdro­bitoare" a PSD, dovedesc superficialitate, când nu sunt simpli propagandiști. PSD a reușit, în vir­tutea disciplinei și loialității nucleului dur al electoratului său, să-și conserve po­ziția de cel mai mare partid, căpătând cele mai multe man­da­te de primari și consilieri, ocupând și toate pos­turile de șefi ai admi­nistrației locale de la București. Dar nu stă deloc pe roze, și vom ex­plica mai jos de ce. Pe de altă parte, marele în­vins al acestor alegeri este PNL, chiar dacă și el și-a în­mul­țit numărul mandatelor de edili. Întâi, pen­tru că a fost devansat drastic de PSD la pri­măriile din capitalele de județ, obținând doar 13, cu șase mai puțin decât în 2012, și cu nouă mai puțin decât în 2008. Și acolo e puterea lo­cală! Apoi, pentru că la consiliile locale și jude­țene, nu mai face majorități nici într-o treime dintre ele, deși, teoretic, noul PNL cumulează zes­trea electorală a vechiului PNL și cea a fos­tului PDL. Dacă mai luăm în calcul că în urmă cu doar un an PNL era creditat cu peste 40% din intențiile de vot, căderea acestui partid ne devine și mai limpede. PNL a pierdut pentru că are un elec­to­rat mult mai exigent. Și dacă nu schimbă nimic, în toamnă va fi și mai aspru pedep­sit, în scurtă vreme fiind posibil să rămâ­nă în afara Parla­mentului.
Absenteismul a scos și mici învingători: vreo 5% dintre candidații independenți și, pe alocuri, candidații unor partide noi. Electoratul lor s-a dovedit motivat și, chiar dacă nu este în­tr-un număr impresionant, pe fondul unei pre­zențe slabe la vot, și-a putut impune preferații. Dintre micii învingători, Uniunea Salvați Bucu­reștiul (USB) a avut evoluția cea mai spectacu­loasă. În doar șase luni de la înființare, aruncând în luptă nu­mai oameni necunoscuți, a obținut 30% din voturi în Capitală! Nicușor Dan, lider și can­di­dat la Primăria Generală al USB, a anun­­țat că for­mațiunea lui se transformă în Uni­unea Sal­vați România și ambiționează să obțină un scor la fel de bun la alegerile ge­ne­rale. Lă­săm pe al­tă­­dată analiza calității acestui nou in­trat pe piața po­litică. Deo­camdată să reținem că absen­teis­mul poate provoca inclusiv o înnoire a clasei po­litice. Așadar, departe de a fi o renun­țare la joc, ab­­senteismul este un joc la offside. Un joc cu anu­mite avantaje, măcar la acest mo­ment is­toric, dar și foarte periculos. Primejdia este ca po­liticienii să se prefacă a nu înțelege me­sajul elec­toratului și să se bizuie, în con­ti­nuare, pe nucleele dure de votanți. Atunci, ab­sen­teiștii ar pu­tea rămâne cu buza umflată. Nu există niciun mod suplimentar de a-i penaliza pe politicieni. Nu în lipsa unei contraoferte noi și credibile. Însă, dacă o astfel de ofertă apare, vechile par­tide vor fi măturate de pe scena politică.