În umbra coroanei... Prințul Nicolae

Marius Petrescu
150 de ani de regalitate

Fiu al Regelui Ferdinand I Întregitorul și al Re­ginei Maria, prințul Nicolae de Hohen­zollern a fost fratele mai mic al Regelui Ca­rol al II-lea și unchi, după tată, al Majestății Sale Re­gale Mihai I al României. Botezat de însuși Nicolae, ultimul Țar al Rusiei imperiale, ucis bestial de comu­niștii lui Lenin, împreună cu copiii și soția sa, era deopotrivă nepot al Împăratului german Wilhelm și al Regelui George al Marii Britanii. După sânge sau prin alianță, prin­țul Nicolae era înrudit cu toate marile case regale ale Europei și a fost considerat întotdeauna un pre­tendent legitim la tronul Ro­mâ­niei, în cazul în care circumstan­țele istorice sau biografice ale di­nas­tiei de Hohenzollern ar fi îngă­duit un ase­menea lucru. Cu toate acestea, el și-a petrecut întreaga existență prin­ciară în umbra Co­roa­nei Regale a României, afir­mân­­du-se în nenumă­rate rânduri drept un devotat suporter al cauzei naționale românești, pe toate me­ridianele lu­mii. Și-a sfârșit zilele la 75 de ani, departe de țară, după patru decenii de exil forțat, dove­dind că destinul său se confundă cu istoria secolului în care a trăit. În vara aceasta se împlinesc 39 de ani de la moartea sa. Iată, în puține cuvinte, povestea unei vieți care l-a trans­format din prinț în per­sonaj istoric, intrat defi­nitiv în galeria ilustrelor personalități ale epocii sale.

Sub zodia Leului

"În vinele principelui Nicolae s-au încru­cișat toate varietățile de sânge albastru ale ma­rilor dinastii euro­pene ce au dominat ulti­ma mie de ani pe bătrânul nos­tru continent. La sângele de Hohenzollern se adău­gase acel de Bourbon, acel de Romanov, de Saxa-Co­burg-Gotha, de Hanovra, de Braganza și al atâtor alte case suverane...", scria, la un an după moar­tea acestuia, ultimul său secretar particu­lar, Fotin Enescu, fiul unui fruntaș liberal din perioada interbelică.
Micul prinț Nicky, cum îl alinta familia regală, s-a născut la Sinaia, în 5 august 1903, sub semnul zodiei Leului. A venit pe lume în dulcea perioadă numită "la belle époque", când crinolinele mai erau încă la modă și abia se inventau automobilele și "aeroplanul". La vre­mea aceea, România Mică era un regat indepen­dent și prosper, condus cu mână de fier de bătrânul și înțeleptul Carol I.
În anul nașterii prințului s-au petrecut două eveni­mente a căror importanță istorică nu o bănuia nimeni. La Viena, în Palatul Schönbrun, se întâlneau, pentru ultima oară în istorie, cei trei mari împărați din vechea Europă a Sfintei Alianțe: Wilhelm al Germaniei, Ni­colae al Marii Rusii și Franz-Josef al Austro-Ungariei, căci "Sfânta Alianță a Tronurilor" se simțea deja ame­nințată de apropierea tumultuoasă a timpurilor noi. La celălalt capăt al continentului, la Sankt Peters­burg, în toamna aceluiași an, lua ființă Partidul Bolșe­vic, ce îl avea în fruntea sa pe necunoscutul pe atunci Vla­dimir Ilici Lenin... După numai 15 ani, sfârșitul Pri­mului Război Mondial îl aducea pe Lenin la putere în cea mai întinsă țară din lume și "spulbera, ca într-o cas­cadă, frunzele îngălbenite din parcurile palatelor nobi­liare, împreună cu jumătate din regii Europei", așa cum avea să-și amintească puțin mai târziu Take Ionescu, unul dintre prim-miniștrii Regatului Ro­mân, pe ai cărui genunchi se jucase deseori micul prinț Nicolae. Dovadă că destinul lui s-a confundat cu însăși istoria secolului este că în 1953, după exact o jumătate de veac de la ceremonia botezului său, săvârșit de Țarul Nicolae, prințul de Hohen­zollern, aflat de această dată în exil, dincolo de Cortina de Fier, avea să întoarcă darul primit prin botezarea Marii Ducese Maria, fiica văru­lui său pri­mar, Marele Duce Vladimir - unici supra­viețuitori ai masacrului comis de bolșevici asupra familiei impe­riale ruse. Evenimentul se petrecea la Paris, într-o atmosferă în care bucuria creștină era îngemănată cu nostalgii regale și multă tristețe, în pre­zența unor nu­meroase capete foste încoronate, care-și pierduseră tronu­rile de câțiva ani ori de câteva de­cenii. La dis­tanță de numai 50 de ani, uraganul istoriei măturase to­tul în cale, și sub semnul acestui destin dramatic s-a aflat și viața prințului Nicolae, pe care Regina Maria, pe atunci doar "Principesa moșteni­toare", îl aducea pe lume, în Cas­telul Peleș, la înce­putul veacului! Tim­purile erau încă blânde în fas­tuoasa "belle époque", iar nobilimea româ­neas­că nu vedea norii negri ce se adunau la ori­zont. Nici prințul Ni­co­lae, care nu avusese parte de ursitoare, nu știa ce soartă îl aștepta...

Sub candelabrele de la Peleș

Regina Maria își descrie fiul ca pe un copil "inde­pendent, capricios, ciudat, chiar imprevizibil", dar "se­ducător, direct, cu o fire deschi­să, de-a dreptul mu­calit". Dintre cele șase odrasle regale, Nicolae era cel de-al patrulea născut, iar dintre toți frații, micul prinț o iubea cel mai mult pe sora sa mezină, principesa Ileana, căsătorită de foarte tânără cu prințul Anton de Austria și devenită, după văduvie, maica Alexandra, în urma intrării în monahism. Cei doi țineau morțiș să-și petreacă în fiecare vară câteva săptămâni la Cas­telul Bran, unde era mai multă liniște decât la Peleș sau la Cotroceni. Principesa îl poreclise pe Nicky, spre surprinderea lui, Till Eulenspiegel și, când acesta o întrebă pe sora mai mică cine e Till, Ileana i-a răspuns: "Incultule! E un fel de Păcală, dar mai deștept...". De atunci, Nicky s-a pus pe citit și a ajuns un redutabil autodidact. Până și suveranul bunic, severul Rege Carol I, își arăta deseori preferința față de micul Nicolae. Regina Maria își amintește: "Un­chiul însuși (Carol I- n.n.) nu rezista acestei mici ființe impulsive, ale cărei ștrengării și veselii spontane îl amuzau și îl destindeau. El nu mai putea să se separe de Nicky și un surâs deosebit era rezervat mereu acestui drăcu­șor, care cucerise inima austeră a regelui". Micul Nicolae era un adevărat campion al poreclelor de alint în familia regală. El îi spunea pe ascuns Regelui Carol "catargul", din cauza staturii și com­portamentului său milităros. Tot prințul Nicolae și-a alintat mama, încă de mic, cu un apelativ ce a in­trat în istorie: "Missy". Surorii mai mari, Maria, i-a spus "Mignon", iar frate­lui său întâi născut, viitorul Rege Carol al II-lea, îi șuiera printre dinți "Mopsule", semn al unei precoce antipatii, ce va marca relațiile lor întreaga viață. Ulti­mul secretar particular al prin­țului are o amintire reve­latoare: "Ferdinand I a fost un mare rege, prin călca­rea de sine, judecata dreaptă, cultura vastă și dezin­teresarea materială. Maria s-a înălțat ca o adevărată regină, prin iubirea devotată pentru români, talent și strălucire. Dar nici unul nu a fost mare educator pentru copiii săi. (...) Despre Ca­rol, moștenitorul tro­nului, nici să nu mai pomenim!".
Întreaga copilărie princiară și adolescența s-au petrecut sub luminile uriașelor candelabre de la Peleș, Cotroceni sau Bran, printre altețe regale sau miniștri îmbrăcați în frac și parfumați cu lavandă franțuzească. Prințul Nicolae își servea mesele în farfurii din por­țelan de Meissen, cu tacâmuri de argint, se culca în așter­nuturi lucioase de satin, citea sau asculta muzică clasică la patefon, în saloane mobilate în stil Regence sau Biedermeyer, care aveau atârnate pe pereți oglinzi venețiene, ală­turi de portretele în mărime naturală, pic­tate în ulei pe pânză și înrămate cu lemn de nuc, ale unor strămoși celebri, precum Țarul Alexandru al II-lea sau Regina le­gendară Victoria a An­gliei, străbunica sa.

Un pilot pasionat

Încă înaintea Primului Răz­boi Mon­dial, Nicky a fost trimis la vestitul Cole­giu Britanic "Eton", în pofida pasiunii sale de­clarate pentru medicină, la care s-a opus bătrânul rege Carol I. Pe atunci, un fiu sau un nepot regal nu putea fi decât militar! În timpul colegiului, prințul și-a uitat slăbiciunea pentru medicină și, ai­doma viitorului său nepot, Mihai I, a de­venit un pasionat al aviației și al sportului în general. De-a lungul anilor, lăsând să vorbească latura germană a sân­ge­lui său, și-a dovedit și abilitățile tehnice, asam­blând singur câteva automobile artiza­nale, cu care a par­ti­ci­pat la mai multe raliuri și concursuri inter­na­ționale. Pe lângă plăcerea aviației, pe care a exersat-o din plin, a fost și un mare schior, ajungând chiar să publice o carte despre acest sport elegant și curajos. Dar cel din­tâi prag al maturității a fost trecut de prințul Nicolae în vara anului 1916, înaintea istoricului Con­siliu de Coroană de la Cotroceni, când l-a văzut pe tatăl său cuprins de o mare tulburare, în fața hotărârii epocale pe care o avea de luat, intrând în război împo­triva țării lui de origine, Germania. În însemnările sale târzii, rămase inedite vreme de câteva decenii, Nicolae își amin­tește cum Regele Ferdinand l-a chemat la el în cabinet și i-a spus aceste vorbe, pe care nu avea să le mai uite tot restul vieții: "Dinastiile sunt ținute să respecte, în schimbul privilegiilor, un contract nescris, dar solemn și strict, încheiat de la sine cu popoarele peste care domnesc. Neglijența sau, și mai rău, refuzul Principilor sau al Regilor de a sluji corect un popor înseamnă un abuz de încredere și o călcare de con­tract. Înseamnă deci o înșelăciune ce trebuie aspru sancționată de partea lezată în acest Legământ de Drept Natural. Noi trebuie să ne ignorăm ereditatea, să uitam aliații de sânge în acest ceas de cumpănă a istoriei, pentru a ne îndeplini până la capăt obligațiile cuprinse în Contractul de Serviciu încheiat pe cuvânt de onoare cu Poporul Român...". A doua zi, Regatul Român intra în război cu Puterile Centrale, pentru a împlini visul de veacuri al tuturor românilor, acela de a înfăptui România Mare! La Peleș sau la Cotroceni, prințul Nicolae nu mai auzea clinchetul cupelor cu șam­panie sau sunete dulci de violine. Trecuse vremea prințeselor în crinoline... Se apropiau bubuiturile amenințătoare ale tunurilor, semn că începuse sfârșitul unei lumi.

Contra-amiral la 25 de ani

Cele două decenii care au urmat în viața prințului de Hohenzollern au fost agitate și spectaculoase. Mai întâi a crescut treptat autoritatea sa morală, în pofida tinereții, în fața întregii familii regale și a clasei poli­tice românești din acea vreme. Escapadele repetate ale lui Carol l-au descalificat din ce în ce mai mult pe prin­țul moștenitor, Nicolae, fratele său mai mic, înlo­cuindu-l tot mai des în diverse ocazii publice, când eticheta sau convențiile o cereau. Încă înainte de a îm­plini 25 de ani, prințul ajunsese general de divizie și cel mai tânăr contra-amiral din istoria Flotei Regale Românești! În toată această perioadă, Carol al II-lea a renunțat la succesiunea la Coroană de trei ori con­se­cu­tiv, fapt ce a produs mare tulburare în viața politică din România. De tot atâtea ori prințul Nicolae ar fi putut urca pe Tron, mai ales după moartea tatălui său, dar a preferat, cu modestie, să rămână un devotat sluji­tor al Coroanei și al Regatului Român. Punctul culmi­nant al evenimentelor s-a petrecut în cursul anului 1927, du­pă cea din urmă "lepădare de Coroană" a lui Carol al II-lea și plecarea sa în străinătate, însoțit de aven­turiera Elena Lupescu. Imediat după moartea neașteptată a Regelui Ferdinand, sur­venită la doar câteva luni după abandonul lui Carol al II-lea, copilul Mihai I urcă pe tronul României pentru întâia oară, dar țara era condusă de fapt de Primul Regent, prințul Nicolae, împreună cu primul-ministru, Iuliu Maniu. Cei trei ani de Regență au cimentat o mare prietenie între prințul de Hohenzollern și res­pectatul fruntaș țărănist Iuliu Maniu. Începând de atunci și până la plecarea sa definitivă în exilul forțat, Nicolae s-a do­ve­dit un bun administrator al Dome­niilor Coroanei și al câtorva dintre treburile publice ale țării, pe care le împărțea cu ardeleanul Maniu. A fost o perioadă liniș­tită, până la revenirea în țară a "fiului risipitor" Carol al II-lea, când Casa Regală s-a aflat din nou pe prima pagină a marilor gazete, la ru­brica de scandal.
După trei ani de peregrinări prin Europa, Carol al II-lea se întorcea în țară, stârnind din nou vii polemici și o mare tulburare politică. În 1930, devenea Rege și urca pe Tronul României, iar Nicky se retrăgea la Sna­gov, unde își construise, după planuri proprii, o reșe­dință cochetă. "Armistițiul" dintre cei doi frați, care se antipatizau profund încă din co­pi­lărie, avea să dureze șapte ani, răs­­timp în care vor avea loc nenu­mărate ciocniri, une­le chiar vio­len­te, între cei doi. La un an după urca­rea pe Tron a lui Carol al II-lea, Ni­colae se îndrăgostește de Ioana Do­letti, fiica unor latifundiari din Tohanii Buzăului. Prințul ia hotărâ­rea eroică și pasională de-a încălca eticheta Casei Regale și se căsăto­reș­te, în as­cuns, dar cu acte în regu­lă, expunându-se riscului de a-l în­furia pe fratele său și de a decădea din drepturile princiare. Deznodă­mântul a mai fost amânat câțiva ani, datorită intervențiilor energice ale Reginei Maria, care se străduia din răsputeri să aplaneze conflictele dintre cei doi fii ai săi. Adevăratul motiv al dezmoș­tenirii prințului Nicolae și al expulzării sale din țară a fost, însă, cu totul altul!
Prințul își îndepli­nea punctual obliga­țiile militare și anumite mi­siuni în străinătate, unde, parcă pre­sim­­țind ce avea să ur­me­ze, în­cepuse să strân­gă bani din timp. În pu­ținele ră­gazuri pe care le avea, ținea "casă des­chisă" la Snagov, in­vi­tând politicieni, artiști, scriitori, în acea am­bianță plăcută în care adunase o bogată co­lecție de obiecte de artă rare. Încet, încet, prin­țul și "prințesa" cuce­riseră simpatia unanimă. Pe nesimțite, Prințul Nicolae începu­se să devină o "alter­na­tivă periculos de cre­di­bilă" pentru camarila Regelui, motiv care l-a deter­mi­nat pe Carol al II-lea să comită unul dintre cele mai urâte gesturi din întreaga sa viață. Trecând peste onoa­re, credință, soli­da­ritate de familie și chiar implorările ma­mei sale, monarhul convoacă un Consiliu de Co­roană, invocă încălcarea Statutului Regal, se prevalea­ză de drepturile pe care i le oferă Tronul și obține atât dezmoștenirea lui Nicolae, cât și retragerea titlului prin­ciar și expul­zarea din țară a fratelui său, în martie 1937...

Marele Exil

Nicolae pleacă în străinătate împreună cu Ioa­na Doletti, fără să știe că nu va mai călca vreodată pe pă­mânt românesc. La un an după începerea exilu­lui, Re­gina Maria își sfârșește zilele, însingurată și întris­tată, în Castelul de la Balcic, dar Nicolae nu pri­mește per­misiunea regală de a participa la înmormân­tare! Abia după doi ani de la a doua sa urcare pe Tro­nul Ro­mâ­niei, în 1942, cel de-al patrulea Rege din dinastia Hohenzollern, dinas­tie ce a diriguit destinele poporu­lui român timp de 81 de ani, Mihai I, printr-un decret publicat în "Monitorul Oficial", îl repune în drep­turi depline pe Prințul Nicolae. Dar era prea târziu...
Deși Mareșalul Ion An­to­nescu a fost reținut față de ipoteza revenirii prințului în țară, este foar­te proba­bil că ar fi cedat in­sistențelor Regelui Mihai și ale frun­tașilor politici, dar Nicolae s-a dovedit, pentru ul­ti­­ma oară, discret, resem­nat și prudent, în egală mă­su­ră. Timpurile se precipitau dramatic, dovadă actul de la 23 august 1944. Ciclonul ocupației rusești înce­pea să se dezlănțuie, ștergând din drum instituții publi­ce, legi, partide, monarhie, da­tini, așezăminte cultu­ra­le și așezări sociale. Statul Ro­mân modern, creat de Alexandru Ioan Cuza, Carol I și Ferdinand I Întregito­rul, devenea un satelit al Uniunii So­vie­­­­tice. În 1947, Regele Mihai este for­țat să abdice și pleacă, la rândul său, cu toată familia și suita în exil. Amur­gul acelei nobi­limi, care începuse după Primu­l Răz­boi Mon­dial, se în­cheia abia acum, după aproape 30 de ani. Prințul Nico­lae ur­mărea întristat nau­fragiul acestei lumi, fără să bănu­iască că va mai trăi încă trei decenii după catastrofă...

"Ambasador al încrederii"

Până la căderea Cortinei de Fier, ne­nu­mărați politicieni, intelectuali sau literați au luat calea exilului, diaspora românească ajungând la proporții ne­mai­întâlnite înainte de insta­larea co­munismului la putere. Toți acești oa­meni erau divizați de partizanate ideo­logice, de suspiciuni sau resen­ti­mente. Fugi­seră din Ro­mâ­nia le­gio­nari, li­be­­rali, țărăniști, monar­hiști, bur­ghezi în­stăriți, aristocrați, lati­fun­diari, și emigrația nu reu­șea să-și găsească un ade­vă­rat li­der. Parado­xal, nu Regele Mihai a fost cel care a reu­șit să coa­guleze aceste energii ro­mânești, ci Prințul Ni­colae, care trep­tat s-a trans­format în­tr-un ade­vă­rat "ambasa­dor al în­cre­­derii" - cum l-au nu­mit atât publica­țiile româ­nești, cât și ma­rile coti­diene din Euro­pa occi­dentală. Fără să facă niciun fel de discriminare politică în numele trecutu­lui, prințul a primit în repetate rân­duri grupuri de refugiați români în Castelul de la Sig­maringen. În 1951, după stabilirea sa temporară în Spania, cu acor­dul generalului Franco, Prințul de Ho­hen­zollern iniția­ză primul proiect de rezistență mili­tară antisovietică, prin gruparea și in­strui­rea mai mul­tor ofițeri români, în formațiunea para­militară numită "Alto Estado Ma­yor". Gestul său spec­taculos a stârnit mai multe con­tro­verse la nivel diplomatic, motiv pen­tru care Regele Mihai a avut o atitudine extrem de re­zervată. De altfel, pe toată dura­ta Războiului rece, până la moartea prin­țului, relațiile dintre unchi și ne­pot au rămas dis­tante, monarhul în­cer­când să adopte, în numele Casei Rega­le, o atitu­dine mai echilibrată și mai prudentă, ceea ce a avut drept urmare creșterea neîncetată a popularității Prin­țului Nicolae în rândul emigrației românești. Con­vins de rolul important al culturii în păstrarea identi­tății națio­nale din diaspora, Nicolae a devenit, pe chel­tuia­lă proprie, un veritabil ctitor al timpurilor mo­derne. A fost fondatorul Centru­lui Român de Cercetări de la Paris, ai cărui președinți, de-a lungul anilor, au fost Mir­cea Eliade, Emil Cioran, Henri Coandă, Horia Sta­matu și Octavian Vuia. La începutul anilor '50, la Ma­drid, Prințul Nicolae fonda publicațiile "Libertatea Ro­mânească" și "Fapta", îm­preună cu Editura "Fac­tum", colaborând activ cu Vin­tilă Horia, Alexandru Busuioceanu și Grigore Gafen­cu. În bună parte, tot cu ajutorul financiar al prințului, s-a ajuns la o largă uni­tate românească în emigrația din Germania. În 1954 a luat ființă, în Ba­varia, U.A.R.G. (Uniunea Asocia­țiilor și Instituțiilor Româ­nești din Germania și Berlinul de Vest), la care s-au afiliat și cele două Biserici româ­nești din exil, cea orto­doxă și cea unită. Începând din același an, Prințul Nicolae a finanțat pentru o lungă perioadă Biblioteca Română din Freiburg. În 1955, prințul a întreprins un vast turneu european prin cinci țări, vizitând toate la­gă­rele unde se aflau refugiați români și făcând sub­stan­țiale acte de caritate. În ace­lași an, la invitația Di­recției Generale a Radio­difu­ziu­nii Italiene, prințul a adresat un mesaj poporului ro­mân, difuzat la emisiu­nea în limba română și preluat de "Radio Londra", "Europa Liberă" și "Vocea Ame­ricii". Vorbele sale au fost ascultate cu sufletul la gură de milioane de români din țară: "Români și ro­mânce, mai mult decât ca Principe al României, vă vor­besc ca un român dintre cei mulți. Dar nu vreau să vă aduc cuvinte de îm­băr­bătare deșartă, ci o jude­cată simplă și temeini­că, bizuită pe adevăr. Lumea nu va rămâne așa cum este azi, numai să ne dea Dum­nezeu zile să mai apu­căm acele timpuri! (...)". Aceste cuvinte pro­fetice au o rezonanță cutremurătoare și astăzi, după 61 de ani de când s-au auzit în țara deve­nită o uriașă închisoare, dar mulți dintre românii care le-au ascultat atunci nu au mai apucat clipa eliberării...
Până la sfârșitul zilelor, prințul a continuat să sus­țină, pe toate căile posibile, cauza românească, parti­cipând la congrese și conferințe, făcând declarații pu­blice, punând bazele unor fundații și așezăminte, fi­nan­țând proiecte și ajutând oamenii care reușeau să scape din țară. În 1966, Ioana Doletti moare și, după un an, prințul se recăsătorește cu Thereza Figueira de Mello, alături de care va împărți ultimul deceniu de viață, în Elveția.

Epilog

Prințul Nicolae de Hohenzollern a murit în luna iulie 1977, la 50 de ani după Regele Ferdinand și la 39 de ani după Regina Maria. Într-o ultimă dorință, prin­țul a cerut ca osemintele să-i fie duse în țară, atunci când timpurile o vor îngădui. Până atunci, rămășițele pământești ale Prințului Nicolae așteaptă la Lausanne, în cimitirul din deal, într-un mormânt alături de Ioana Doletti. Prin generozitatea postumă a celei de-a doua soții, Nicolae s-a întors lângă prima sa dragoste. Pe crucea de marmură se află fotografia de tinerețe, îm­brăcat în uniforma ofițerului de marină, cu șapca albă trasă pe frunte. Din acea fotografie prințul pare să pri­vească spre țara față de care și-a făcut datoria de bun român, până în ultima zi a vieții sale...