Dr. biolog VIOREL PĂIȘ - Un om de știință evocat sub imperiul dreptății și din adâncul unei mari iubiri

Otilia Teposu
Să stai ceasuri întregi, zile și luni la rând, ani, unul după altul, la masa de lucru și să cauți, să cercetezi, să înțelegi tainele materiei vii, sădite în lumea infinită a celulei încă dinainte de naștere.

Să nu te obosească trecerea clipelor, să nu vezi anotimpurile, să trăiești doar pentru a descifra adevărul vieții în ochiul rotund al microscopului, și lumina lui albăstruie să fie singura care te leagă de ceea ce este în jur. O viață întreagă petrecută sub ha­loul acestei lumini, cu speranță și nădejde că orice miș­care, orice observație ar putea descâlci întorto­chea­tele căi ale ființei. Pentru binele tuturor, pentru sănătatea lor, pentru adevărul științific nimic nu este prea mult, orice sacrificiu trebuie acceptat și asumat. Așa a înțeles să trăiască și să-și ducă până la capăt via­ța dr. biolog Viorel Păiș, unul dintre cei mai în­zestrați cercetători ai tainelor ascunse în universul ce­lulelor.

Scurtă biografie științifică

Viorel Păiș s-a născut în anul 1942, lângă Vălenii de Munte, în Drajna de Jos. Fire curioasă, mergând cu întrebările și ipotezele până în cele mai intime de­talii ale fenomenelor, a fost un mare iubitor de na­tu­ră. A absolvit Facultatea de Biologie, ajungând Doc­tor în Biologie Celulară, fiind atras mai ales de tai­nele ascunse în celule. Așa a ajuns șeful Labo­ra­to­rului de microscopie electronică la Clinica de Neurochirurgie din București. A fost mereu fascinat de necunoscutele creierului uman, și cercetările sale au adus rezultate pe măsura muncii și așteptărilor. De-a lungul multor ani de observații, analize și cer­cetări, a descoperit niște celule cu rol deosebit în sis­temul nervos, pe care le-a numit cordocite. Fără a in­tra în prea multe detalii și termeni de specialitate, care i-ar nedumeri poate pe cititori, trebuie reținut faptul că a fost un pionier al studiului acestor celule cu un rol fundamental în creier. Folo­sind microscopia optică și microscopia electronică de transmisie, a reușit să le localizeze și a subliniat rolul lor antitu­mo­ral în formarea tumorilor cerebrale, pe de-o parte, dar și posibilitatea ca acestea să se transforme, în anumite condiții, în tumori meningeale fibroase pe care le-a numit cordocitoame. Datorită rezultatelor ob­ținute, a fost invitat să lucreze ca cer­ce­tător în ca­drul Institutului de Neu­ro­far­macologie "Rudolf Magnus" și la Institutul de Biologie Mole­cu­lară din Utrecht (Olanda). A fost "cercetător vi­zi­ta­tor" la Universitatea Ca­lifornia (UCLA), Școala de Me­di­cină "David Geffen", Los Angeles, SUA, și a lucrat și la Institutul de Nano­sis­teme (CNSI), Departa­men­tul de Microscopie Electronică. În țară, a colaborat cu Spitalul de arși, făcând cercetări des­­pre acțiunea unor substanțe asupra pielii, a colaborat cu Prof. Dr. Ana Aslan. A fost con­si­derat promotor al micro­sco­piei elec­tronice în dermatologie, publicând prima mono­grafie din România privind ultra­struc­tura acestui organ - pielea - în condiții nor­male și pa­to­logice, și a publicat un atlas de cito­patologie ultrastruc­tu­rală cutanată la om. Timp de mai bine de treizeci de ani, a lucrat alături de doi savanți - Prof. Dr. Cons­tantin Arseni și Prof. Dr. Leon Dănăilă, cercetând tai­nele creierului pe o bo­ga­tă cazuistică oferită de aceș­tia, rezultatele cerce­tărilor și ob­ser­vațiilor lui fiind în­scri­se în tratatele apă­rute, unele în colaborare, sau în lucrările pre­zentate la con­grese interne și internaționale. Munca lui de peste patruzeci de ani la microscopul elec­tronic a stat la baza multor descoperiri, numele lui fiind un reper important în cercetarea medicală.

EMILIA PĂIȘ
"Eu cred că aceasta este esența dragostei dintre doi oameni: sacrificiu și devotament"


Cum intri în cameră, un pic la dreapta, e un fotoliu, iar în fața lui, o măsuță pe care toate par pregătite în așteptare. Creioanele ascuțite, un teanc de hârtie albă, niște cărți așezate ordonat, o lupă, niște imagini cu celule văzute la microscop, câteva hârtiuțe cu însemnări lăsate acolo pentru o a doua zi care n-a mai venit, un caiet deschis la un semn anume și multe pixuri, gata să fie folosite, dacă presupunerile, ideile, descoperirile ar trebui notate, ca să nu se spulbere în uitare. Lampa învăluie totul într-o lumină blândă și tristă. Suntem în camera de lucru a dr. biolog Viorel Păiș. Emilia Păiș, soția lui, este acum singură. Singurătatea ei poartă numele soțului dispărut mult prea devreme, în urma unui in­farct. Încercăm prin acest dialog să cunoaștem viața unui cercetător, dar și să înțelegem în ce măsură ta­lentul, munca, onesti­tatea, dăruirea care l-au animat de-a lungul întregii vieți pot fi ingredientele unei existențe de excepție, dedicate cunoașterii.

- Ați fost, de-a lungul anilor, cel mai apropiat colaborator al dr. biolog Viorel Păiș. Vi se spunea "echipa de șoc", pentru că pasiunea pentru cerce­tare a fost mereu pe primul plan, punând în umbră viața personală. V-ați dedicat cu totul stu­diului. A fost greu, a fost ușor să trăiți astfel?

- Când ne-am cunoscut, soțul meu, Viorel Păiș, era cercetător științific în Departamentul de Micro­scopie Electronică. De la început m-a atras la el se­riozitatea, curiozitatea și pasiunea pentru cercetare; avea un suflet copilăresc, era mereu vesel, dar când era vorba de meserie, era un cerebral, gândurile lui fiind mereu canalizate doar către ceea ce lăsa pe masa de lucru și la microscop. Pentru a-l ajuta mai mult, am renunțat la Facultatea de Medicină. Am vă­zut că bărbatul pe care-l iubeam avea mare nevoie de mine și n-am dat înapoi. Mai târziu, el a recunoscut sacrificiul meu, spunând că nu ar fi realizat atâtea lucruri, dacă nu l-aș fi ajutat în permanență. Dar eu cred că tocmai aceasta este esența iubirii, a dragostei dintre doi oameni: sacrificiu și devo­ta­ment pentru a-l ajuta pe celălalt să se îm­plinească. Am trăit o dra­goste așezată, calmă, ne-am respectat și eram mereu ne­­des­părțiți; plecam și veneam de la ser­viciu împre­ună, lucram în același labo­rator, aveam aceleași ne­liniști și întrebări legate de observațiile știin­ți­fice. Pen­tru unii poate părea obo­sitor, dar pentru noi nu a fost așa. Eram fericiți, lucrând cot la cot, într-un do­meniu atât de captivant cum este cercetarea științi­fică. M-am stră­duit să creez în jurul lui o oază de li­niște de care avea nevoie pentru stu­diu și creație. Așa am ajuns să fim, într-ade­văr, o "echipă de șoc", greu de învins, pentru că nu trăiam de­cât pentru ceea ce însemna familia și cer­ce­ta­rea. Am reușit să împăcăm rigoarea unei vieți aspre, așa cum a fost aceea în cercetarea româ­neas­că, ani de-a rândul, cu echilibrul unei fami­lii fericite. În ciuda greutăților, am avut o viață frumoasă și împlinită, deși au fost destule piedici, lipsuri, dar și invidii din partea altora, în ceea ce privește rezultatele în acti­vitatea de cerce­tare. Poate că unii se întreabă cum de este posibil ca în­tr-o familie de cercetători să se ajungă la perfor­manță științifică. Astăzi pot să le răspund cu toată convin­gerea: cercetarea înseamnă, în primul rând, un imens sacrificiu al vieții personale în favoa­rea ști­in­ței. Nu se poate altfel. Fără o dăruire exem­plară, fără urmărirea temeinică a scopului propus, fără muncă asiduă n-ai cum să ajungi la rezultate notabile. Așa cum este, de altfel, în orice domeniu de vârf.
De multe ori, soțul meu s-a întors de la ușă, când eram pregătiți să mergem la vreun spectacol, se așeza la birou și începea să scrie, pentru că tocmai atunci îi venea în minte ceva de care era preocupat. Mă punea să-i aduc însemnările, să-i citesc fișele făcute înainte, să-i dau fotografiile și imaginile scoase la microscop și, uite așa, spectacolul de teatru sau de operă la care renunțam se transforma în ore de muncă încheiată de multe ori odată cu zorii.

Pasiune mistuitoare

În 1990, soțul meu a primit o bursă de la Insti­tutul "Rudolf Magnus" din Olanda, pentru o perioadă de doi ani. Când s-a întors, la Clinica de Neuro­chi­rurgie toate erau schimbate (schimbate și într-o continuă căutare și neașezare, așa cum s-a întâmplat în toate domeniile, în anii aceia tulburi), microscopie elec­tronică nu se mai făcea, microscopul electronic era părăsit într-o cameră, cu brancarde aruncate peste el. A suferit enorm când a văzut toate acestea, dar în ciuda acestor realități sumbre, el nu a încetat munca, pentru că, încă din anul 1988, când a scris despre ateroscleroza cerebrală din sistemul carotidian, a rămas cu niște semne de întrebare legate de celulele speciale observate în creier. A vrut să continue aceste cercetări în anul 2006, numai că proiectul de cer­cetare propus nu i s-a mai aprobat și a fost pensionat, deși era cercetător științific gr. II și ar fi putut, con­form legii, să mai lucreze (a fost o încercare de a-l îm­piedica să-și continue cercetările). Și-a continuat, totuși, investigațiile, cu ajutorul colegilor din alte institute, astfel că pentru cercetările lui a primit în anul 2008 Premiul "Gheorghe Marinescu" al Aca­de­miei Române. Șansa lui a fost însă că fiul nostru, Emil Sebastian Păiș, care este medic în SUA, l-a prezentat directorului de cercetare de la UCLA. Aces­ta, văzându-l atât de pasionat, i-a cedat din tim­pul lui de acces la aparatura performantă, cu care a verificat rezultatele cercetărilor din țară și filmele făcute de-a lungul anilor.

"Spre sfârșitul vieții, a regretat că a fost atât de «patriot» și a refuzat să plece din țară"

- V-ați gândit vreodată că plecarea din țară i-ar fi oferit soțului dvs. mai multe șanse în cercetare?

- Niciodată soțul meu nu și-a dorit să plece de­finitiv din țară, dar spre sfârșitul vieții, mi-a măr­tu­risit că regretă că a fost atât de patriot, pentru că ar fi putut să realizeze mult mai multe dacă ar fi fost sus­ținut, așa cum se întâmplă cu cercetătorii din alte țări. Străinii i-au spus că cea mai mare slăbiciune a ro­mâ­nilor este că nu vor să colaboreze între ei, că sunt in­vidioși și nu se ajută. Din păcate, și între cerce­tă­tori lucrurile stau exact așa, nu se susțin, nu se aju­tă, nu se citează în lucrări; dar soțul meu nu era așa, el avea un mare respect pentru mun­ca altora, a fost loial ade­vă­rului științific.

- Ceea ce spuneți su­bliniază o tristă realitate întâlnită aproape în toate mediile, cu atât mai trist este că această lipsă de solidaritate și onestitate apare și în rândul intelec­tualilor.

- Regret faptul că nu a fost ajutat atunci când avea nevoie, că nu i s-au re­­cu­noscut totdeauna me­ri­tele în țară, că nu este amin­­tit de către cei care s-au fo­losit de munca lui de-o via­ță, că au rămas atâ­tea lu­cruri pe care voia să le mai studieze. Prea re­pede dăm la o parte viața unui om și lovim în valori. Un fel de nerecunoștință ge­ne­­rală se așează pes­te rea­liză­rile și munca celor ple­cați dintre noi. Am ob­ser­vat că acesta este un fenomen des întâlnit în lu­mea noas­tră româ­nească, imediat ce dispare cineva. Aș fi vrut ca cei cu care a colaborat să nu-l uite sau să-l omită intenționat, repet, intenționat, atunci când vor­besc în interviuri des­pre realizările lor. Ar fi și acesta un omagiu în­drep­tățit. Acestora le transmit un citat din Lucian Blaga: "Te poți împodobi cu penele al­tuia, dar nu poți zbura cu ele". De cu­rând, a fost fă­cut ce­tă­țean de onoare post-mortem al localităților Vă­­lenii de Munte și Draj­na de Jos, societatea civilă recunos­când astfel meritele lui. Dar forurile medica­le, Aca­demia Ro­mână, pe care le-a re­pre­zentat la zeci de con­gre­se internaționale, au așe­zat un strat de ui­tare pes­te el, deși au o da­torie morală față de me­mo­ria lui. Nu este drept să-l uite, și nu spun asta în calitate de soție a lui, ci de co­laborator cu care a lu­crat o viață întreagă.

***

Nu sunt un pasio­nat al științei. Mă impre­sio­nează, însă, oamenii ca­re luptă pentru drep­ta­te, iar felul în care doamna E­milia Păiș a înțeles să ape­re memoria so­țului ei este, cu ade­vărat, e­xem­plar. Ne­obosită în a im­pune rostirea adevă­rului, femeia aceasta fi­ravă, care mi-a măr­tu­risit că de la moartea so­țului ei nu-și mai gă­sește locul și că tim­pul este prea încă­pător a­cum pentru ea, luptă o­nest, temeinic și tenace. Sunt con­vin­să că va re­uși!
Nu pot să nu mă în­treb, totuși, ce ră­mâne din­colo de in­terviuri, cărți, con­grese de spe­cia­litate, prietenii, ore ne­nu­mărate de labo­ra­tor, întrebări și căutări fe­brile. Cât din acestea străbat până la noi, din spatele da­telor și rezultatelor exacte, seci, de ne­schimbat, obținute după ani și ani de cer­cetare? Cât anume din zbu­ciumul unui căutător poate fi înscris în poezia luminii albastre a microscopului? Este oare suficient să trăiești frumos și demn, să fii onest și să pui mai pre­sus de fericirea personală binele celor­lalți? Ce mai lip­sește oare acestei lumi pentru ca oamenii de ex­cep­ție de lângă noi să fie prețuiți așa cum li se cu­vine?


CARTE DE VIZITĂ

- Lucrările dr. biolog Viorel Păiș au revoluționat concepte celulare; el a schimbat conceptul clasic privind natura și funcția piei mater (membrană care pro­tejează sistemul nervos) - demonstrând pentru pri­ma dată, prin microscopie electronică de trans­mi­sie, că aceasta este formată din cordocite și vase de sânge.
- A demonstrat că celulele numite cordocite au rol fundamental în cooperarea cu celulele stem, în pro­cesele de regenerare și reparare tisulară.
- A descris pentru prima dată în literatura de spe­cialitate o nouă formă de moarte celulară programată autoschizică, și anume, "autosciziunea în endoteliul vascular cerebral uman".
- A demonstrat prezența cordocitelor în piele.
- A fost director de proiect la 32 de teme de cer­cetare finanțate de Academia de Științe Medicale, a scris 7 cărți, 17 atlase și 242 lucrări științifice în do­­me­niul microscopiei electronice clinice, der­mato­logice și neuropatologice.
- Cercetările de biologie și patologie celulară au fost apreciate de comunitatea științifică interna­țio­nală, fiind inclus în Who's Who in the World 2014 și 2016 și în Who's Who in Science and Engineering 2016-2017.
- În 2006 a fost nominalizat în Medical Who's Who - Romania și în 2008 a primit Premiul "Gh. Ma­ri­nescu" al Academiei Române, pentru lucrarea "Ce­lulele interstițiale ale creierului uman. Atlas de microscopie optică și electronică", semnată îm­pre­ună cu acad. Leon Dănăilă.