Comori dacice în Ucraina - MALA KOPANYA, capitala dacilor nordici

Ciprian Rus
- În nordul Tisei, la poalele Carpaților Păduroși, arheologii ucraineni au scos la iveală una dintre cele mai mari cetăți ale regelui Burebista. Un capitol uriaș de istorie, despre care la noi nu se știe aproape nimic -

"Minunea" de pe malul Tisei

Monede bătute în cetățile grecești de la Adria­tica, amfore cu ulei și vin de soi trecute, cu sudoare și cu mare băgare de sea­mă, peste trecătorile Carpaților, după ce au venit pe apă tocmai din îndepăr­tata Crimee, bijuterii uluitoare, fă­cute din topituri de metale ce se gă­sesc numai în Munții Urali, săbii celtice și relicve germanice, obiec­te de podoabă demne de mari regi și preoți, toate aceste comori, com­plet necunoscute în Româ­nia, stau ascunse printre dealu­rile înverzite de pe malurile Tisei, în Ucraina de azi. Râvna neîntreruptă și pasiunea unor cercetători ucraineni au scos la iveală, în ultimii ani, la Mala Kopanya, una dintre cele mai mari și mai spectaculoase cetăți din pe­rioada expansiunii spre nord-vest de Ardeal a Marelui Regat Dac, condus de Bure­bista. Porniți în­tr-aco­lo, în dru­murile noastre pe vechi urme ro­mânești, am dat peste vestigii uimitoare ale măreției lu­mii da­cice, la mii de kilometri distanță de Sarmi­zegetusa.
Puternică și independentă, ridicată pe malurile Tisei, ca să apere teritoriile celor mai îndrăznețe colonizări dacice, dar și ca să apere trecătorile din Carpații Păduroși de raidurile barbare, Mala Ko­panya este - adevărat, deși greu de crezut! - cetatea cel mai bine documen­tată din întreaga lume dacică. Îndră­gostiți până peste cap de daci, cerce­tătorii ucrai­neni au des­chis "Formulei AS" lacătele de pe un im­pre­sionant tezaur dacic: te­zaurul dacilor nor­dici, de la Mala Kopanya.

Ofrandă pentru Cel de Sus

Sunetul înfundat al meta­lului lovit cu sete, în ritm sa­cadat, maniacal aproape, adu­ce a chemare la luptă. Ca și cum zeci de războinici neîn­fricați, din linia întâi, ar fi izbit cu sica încovoiată în scut, într-o terifiantă preves­tire a sălbaticei în­cleștări ce urma să vină. Vântul aspru ce răvă­șește culmea dealului dă el însuși un aer dramatic momentului. Pletele lungi ale soldaților flutură ca niște steaguri fran­jurite, iar fețele lor pă­mân­tii, brăzdate de sabie și câr­pite de funin­gi­ne, par mai fio­roase chiar decât capul de lup ce șuieră îndelung deasupra tutu­ror, din vârful stindardului ținut cu mândrie de cel mai bătrân din­tre răz­boinici. Nimeni nu lip­sește de la ma­rele ritual. Nici fe­mei­le, îmbrăcate în ii lungi, albe, ca niște mirese, nici țâncii pe care-i țin la sân, nici bătrânii, sprijiniți în să­bii, ca în niște toiege, nici tinerii călăreți din gar­nizoana cetății, cu caii fornăind sub ascuțimea pintenilor. Dar, mai ales, nu lipsesc eroii, eroii veniți de departe, de pe malurile Dunării, de prin părțile Bratislavei de azi, din cel mai glorios dintre războaiele dacilor lui Burebista. Picior de celt n-a mai rămas în calea lor. Boii și tauriscii, care se porniseră a prădui colo­niile și cetățile nordice ale Marelui Regat, au fost făcuți una cu pământul! Cel de Sus, zeul cu chip de vultur, ce stăpâ­nește tot ce mișcă pe pământ și prin măruntaiele sale, fusese îngăduitor cu supușii săi, iar șeful de trib ținea să-i ofere cea mai de preț ofrandă.
Zile în șir s-a făcut nevăzut: se știa că nu va reveni decât după ce va găsi cel mai frumos cerb. Un imens rug fusese pregătit încă de cu seară. În vâlvătaia focului puri­ficator, marele comandant tocmai ce a jertfit, în fața dacilor lui, nu doar cerbul cel mândru, vânat în trecătoarea Verecke, ci și tot ce avea mai de preț asupra lui, ca lup­tător: spada cea grea, primită de la un mare șef de trib celt, sica de care nu se despărțea nici în somn și pelerina lungă, din blană de urs, după care oricine îi recunoștea, de la o poștă, șefia. Când focul a mis­tuit tot, lângă urna frumoasă de ceramică, plină de cenușă, șeful de trib își aruncă, una câte una, cu gesturi teatrale, în groapa săpată în pământul reavăn al dimineții, brățările de preț de la încheieturile mâinilor, fibu­lele de aur ale cămășii și catarama curelei de la brâu. La sfârșit de tot, co­man­dantul își ia armele călite în foc și le îndoaie în patru, cu lovituri grele de baros, ca nimeni să nu se mai poată folosi, pe lumea asta, de darul oferit Celui de Sus! Lovește amarnic în sică, așa cum a lovit cu ea în celți, lovește tot mai tare și mai tare, vântul cel îndă­rătnic duce peste întreaga vale a Tisei vacarmul acela de arme încleștate pe care nu și-l mai poate scoate din minte, deși de la bătălia finală, a curs multă vreme pe Dunăre...

Cetatea dacilor din nord

E liniște acum pe platoul din fața porții de intrare în cetatea dacică de la Mala Ko­panya. Armele au tăcut de 2000 de ani, dar din pământul sfințit de darurile dacilor se mai ridică în aer mirosul acela de ars, de ofrandă.
"La ce bun să urci până acolo? Urci un deal și vezi niște pietre, poate te mai și confundă careva cu vreun vânător de comori și dai de necazuri... Tezau­rul nu e acolo. E la Ujgorod", m-au averti­zat câțiva din cei cărora le-am cerut informații.
Dar numai cățărat acolo sus, pe vechile metereze de la Mala Kopanya, ai adevărata imagine a puterii Regatului Dac din vremea lui Burebista și a marilor sale ambiții de a controla centrul și nordul Europei. E o zi limpede ca și cristalul: în zare se văd, cum te uiți în jos, dealurile Sătmarului, de parcă ar fi la doar o aruncătură de băț. Într-acolo, înspre Transilvania natală, vor fi privit cu melancolie coloniștii daci, veniți să cucerească noi teritorii, să desțelenească pământuri și să găsească noi căi de comerț cu semin­țiile nordului. Tocmai de aceea a fost construită ceta­tea aceasta puternică aici, la Mala Kopanya. "Locul nu a fost ales întâmplător. Are o poziție strategică deosebită, controlează drumul nord-sud, care trece prin importantele trecători ce străbat Carpații Nor­dici - printre care și Pasul Verecke, așa-numita «Poar­tă a popoarelor». În același timp, cetatea de la Mala Kopanya controla și traficul de pe Tisa, pe care, până târziu, în Evul Mediu, sarea din zona Maramureșului istoric era transportată spre Câmpia Panonică", îmi explicase arheologul sătmărean Liviu Marta, unul dintre istoricii români care s-au im­plicat activ în cercetările realizate de specialiștii ucraineni, la nord de România. Așezarea, cu o supra­față de peste 3 hectare și jumătate, se află pe un deal cu pante abrupte de pe malul drept al Tisei, într-un defileu în care, ieșind spre câmpie, râul străbate ultimele culmi ale Carpaților. Sistemul de apărare al cetății de la Mala Kopanya fusese deosebit de com­plex, "demn de un mare centru politic, comercial și religios, aflat la fruntariile nordice ale Daciei", după cum ține să puncteze Liviu Marta. Dealul, care are pe trei laturi pante abrupte cu înăl­țimi de 80 de metri, a fost înconjurat de un zid imens, construit din pământ, piatră și bârne de lemn. În locurile în care este mai bine păstrat, are și acum o înălțime de aproa­­pe 3 metri și o lățime de 12. O văd cu ochii mei, în această zi superbă de primăvară și sunt feri­cit! O cetate în adevăratul sens al cuvântului. Sunt sus, la Mala Kopanya, în cea mai nordică cetate dacică alături de cea de la Zemplin, din Slovacia. De aici au pornit, în anul 60 înaintea erei noastre, sol­dații lui Burebista, în marele lor război împotriva celților!

Marea civilizație dacică

Despre cetatea de la Mala Kopanya se știa încă dinainte de 1900. În 1893, în paginile revis­tei "Archae­ologiai Er­te­sito", profesorul gim­na­ziului de la Sevliuș, I. Mihalik, anunța des­coperirea pe teri­toriul comitatului Ugocea a unui rând de movile. Fără să facă săpături, el povestește despre o pia­tră de moară și despre niște fragmente cera­mi­ce. După o jumătate de veac, în anii '50-'60 ai secolului XX, comple­xul de la marginea lo­calității Mala Kopanya (raionul Vinogradiv, re­giunea Transcarpatia) atrage atenția colabo­ratorilor muzeului etnografic din Transcarpatia, care efectuează câteva săpături. Ceta­tea intră, astfel, în circuitul științific. Dar cerce­ta­rea sistematică începe cu expediția din 1977 a Univer­sității de Stat din Ujgo­rod. Informații importante apar încă de la prima săpătură: e clar, de la bun în­ceput, că așezarea trebuie atri­buită zonei culturale dacice din arealul carpato-dunărean. Sincronizarea descoperirilor cu evenimentele istorice im­por­tante ale zonei fixează două puncte de referință ex­trem de simple: Burebista și Decebal. Cel mai vechi, care ține de anii 60 înaintea erei noastre, poate fi asociat cu înfrângerea triburilor celtice și a regelui Critasiros de către Burebista, iar cel mai nou, cu declinul regatului Daciei, du­pă moartea lui Decebal, în anii 105-106 ai erei creștine.
Mare parte din ceea ce cunoaștem despre cetatea de pe malul Tisei i se datorează profesorului ucrai­nean Vjace­slav Kotigorosko, de la Uni­versitatea din Ujgorod, care, de peste 35 de ani, vară de vară, realizează săpături ar­heo­logice ce ne aduc infor­mații noi despre viața dacilor care au trăit în zona Tisei su­perioare. "Profesorul Kotigo­rosko e ambițios din cale afa­ră! E de apreciat cât s-a mun­cit acolo pentru a scoate în evidență măreția civilizației dacice din zona de nord. Ce-i drept, e și o cetate specta­culoasă, mai mare dragul să sapi: ai acolo, ca să-ți dau un exemplu, monede de argint din zona Albaniei de azi, lucru foarte exotic. Una e să găsești așa ceva la Craiova și alta e să le găsești pe Tisa! Lor li s-a părut totul foarte interesant și s-au concentrat mult de tot pe cetatea da­cică de la Mala Kopanya", mi-a spus Liviu Marta. În vreme ce marile noastre cetăți da­cice sunt cercetate în proporții ridicol de mici, chiar sub 10% din teritoriul lor estimat, în U­craina avem o ce­tate dacică explo­rată pe mai bine de jumătate din suprafața sa! "Noi avem aici, în Transcarpatia, mai multe urme da­cice decât urme slave! Dacă mai săpăm un pic la Mala Kopanya și mai facem câteva descoperiri pre­cum cele din ultimii ani, am putea ajunge la con­clu­zia că dacii au venit de aici la Sarmizegetusa, nu in­vers", spune, glumind, tânărul arheolog Igor Prokh­nenko, asistentul profesorului Kotigorosko. Mă pri­mește în holul rectoratului Universității din Ujgorod, într-o sâmbătă dimi­neața. E zi liberă, nu e țipenie de om în uni­ver­sitate, dar când e vorba despre daci, Igor e în stare să lase totul baltă. El va fi ghidul meu prin frumosul muzeu improvizat într-una dintre sălile de consiliu ale rectoratului. Am cele mai bu­ne referințe despre el, mi-e plină tolba de vorbe de drag, transmise din Ro­mânia, de omologii săi ar­heologi. "E un om cu care poți vorbi zile întregi des­pre daci"... Igor e jovial în tot ce face. Felul lui deschis și extrem de admi­rativ în care vorbește despre daci, inclusiv din perspectiva comparațiilor cu slavii, din care el însuși se trage, i-au adus, nu o dată, criticile colegilor ucrai­neni sau ruși. "Dar arheologii fac cercetare, nu fac politică, iar unele lucruri trebuie spuse chiar așa cum sunt", spune Igor, în timp ce trecem în re­vistă vi­trinele ce ilustrează epoca preistorică a Trans­carpatiei.

Tezaurul de la Universitatea din Ujgorod

- "Dar bănuiesc că nu pentru colți de mamut te afli tu aici", zâm­bește arheologul. "Așa că hai să trecem la dragii noștri daci!".
Zona dedicată civilizației daci­ce de la Mala Kopanya ocupă trei sferturi din muzeul Universității din Ujgorod. Igor îmi prezintă fai­moasele "cești dacice", din care muzeul are o colecție absolut im­presionantă. "La ce s-or fi folosit, căci de băut ceva din ele este aproape imposibil? Să fi fost folo­site la iluminat, pe post de lan­terne?", se întreabă Igor Prokh­nenko. "Să știi că noi nu înțele­gem multe dintre lucrurile pe care le-au făcut dacii. Mala Kopanya are mai mult de 5 hectare de pă­mânt. Când cercetăm teritoriul, primul lucru e să ne gândim la cum ar arăta locul ăsta dacă ar fi locuit de noi. Iar cele mai bune zone de locuire pe care le alegem sunt, în realitate, pustii, în vreme ce dealurile sau zonele înclinate sunt locuite în mare parte. Ei acolo au construit clădiri!", spune Igor.
"La fel de impresionantă pre­cum colecția de ceramică este cea de obiecte dacice de meșteșugărit. Marea cantitate de unelte agricole sugerează că fierarii de la Mala Ko­panya produceau uneltele pen­tru populația agrară din cetate și din așezările deschise aflate în apropierea ei. În mai multe con­strucții au fost descoperite cuptoa­re, în preajma cărora se aflau creuzete sau turte și zgură de metal. Prezența cleștilor și a dălților nu lasă urme de îndoială că aceste clădiri au fost atelierele unor meșteri în bronz sau fier. Apoi, în interiorul fortificației, au fost descoperite și numeroase arme - lănci, săbii, săgeți, pumnale, scuturi - care certi­fică existența unui mare număr de luptători. Două fibule - broșe masive, de argint, par a fi însemne de rang ale elitei războinice. Standardele de viață și pretențiile elitei ce conducea cetatea sunt atestate de prezența câtorva amfore fabricate în orașele grecești de la Marea Neagră. Ele reprezintă ambalajul unor vinuri de lux, cumpărate cu bani grei și trecute cu mult efort peste Carpați".
"Dar arheologia nu e poveste, trebuie să pui mâna ca să simți istoria cu adevărat", mă convinge ghidul meu și îmi deschide vitrina cu tezaurul arme­lor de luptă oferite ca ofrandă Celui de Sus de către războinicii daci. Insistă să țin în mână sica dacică. "Cu sica asta au luptat strămoșii tăi daci, îți dai seama?", îmi spune însuflețit prietenul Igor.
- Igor, de unde dragul vostru, al cercetătorilor ucraineni de la Ujgorod, pentru daci?
- Păi, dacă ne uităm la istoria Transcarpatiei, vom vedea că ea nu a fost centrul a ceva niciodată. Sunt doar câteva perioade în care ea a ajuns la un ni­vel foarte-foarte înalt. Iar momentul în care a fost cel mai sus a fost pe vremea dacilor. Faptul că în Mala Kopanya este centrul Daciei de Nord spune totul. La Mala Kopanya a fost un puternic centru dac, asta e dovedit, iar asta e o mândrie, dar și o obli­gație pentru noi, ca cercetători.

Marile descoperiri: colanul unui rege dac!

Vorbesc deja de o oră cu Igor, fascinat de fasci­nația lui pentru daci și de felul cum mi-i descoperă: inteligenți - când vine vorba de a-i cruța pe meș­teșu­garii popoarelor cu care se războ­iesc, pentru a-i folosi și pentru a învăța de la ei - abili, când vine vorba de mânuirea sicăi, prilej cu care Igor îmi im­provizează o amuzantă demonstrație de luptă, ca-n "Dacii și Romanii", in­genioși - când îmi povestește despre cum falsifi­cau monedele roma­ne. Monedele nu pot fi expuse în vitrine, așa că Igor mă ia deo­parte, în biroul lui, și scoate de sub cheie câteva exem­plare mai speciale. "Tre­buie să pui mâna pe ele, dacă ai bătut atâ­ta drum până aici!". Sunt extrem de multe monede gă­site la Mala Kopanya. Nicăieri nu s-au găsit atâtea, răspândite, pur și simplu, două-trei aici, două-trei dincolo, în cetățile dacice. Varietatea lor demon­strează comerțul intens ce se desfășura în acest cen­tru tribal din nord-vestul Daciei. Interesantă este însă descoperirea unui mare număr de monede de argint, numite de "tipul Medieșu Aurit". Asta suge­rează că tipul de monedă pe care îl foloseau dacii nord-vestici, din Maramureș până în Slovacia de azi, era confecționat chiar la Mala Kopanya. "Dreptul de a bate monedă este un semn de independență politică. Ca urmare, putem aprecia că grandioasa fortificație de la Mala Kopanya a avut rolul unui important centru politic al Daciei nord-vestice, în care conducătorii zonei își băteau propria mo­nedă".
Deși la Mala Kopanya se sapă încă din anii '50, marile descoperiri au apărut recent, în 2012, când a fost dezgropată o mare cantitate de aur dacic. Cele mai spectaculoase piese sunt fragmente dintr-un colan, două brățări și un pandantiv. După desco­peririle recente din zona Munților Orăștiei, acestea reprezintă cea mai mare cantitate de piese de aur gă­sită într-o cetate dacică! "Este, de departe, cea mai importantă descoperire, pentru că atestă nivelul de dezvoltare a dacilor din această zonă. Colanul de aur, ale cărui fragmente păstrate au o greutate de peste 500 de grame, a avut o greutate inițială ce poa­te fi estimată la 2-3 kilograme!", îmi spune, la în­toarcerea în țară, arheologul Liviu Marta. Atât istoricii ucraineni, cât și cei români consideră că acest colan de aur ar putea fi însemnul unui rege sau, în orice caz, al unui mare conducător sau preot dac!

Misterul mormintelor

Descoperirea la Mala Kopanya, în 2012, cu aju­torul detectorului de metale, a zeci de cata­rame de centuri și paf­tale, spade lungi, lanțuri pentru agățat săbiile de centuri, vârfuri de lance și sulițe, dar și a nu­meroase zăbale pentru cai, pinteni de călărie și câteva bijuterii de aur și argint a aprins imagi­nația cercetătorilor, căci toate indiciile sugerau existența unui cimitir dacic. Știrea se profila cu atât mai specta­culoa­să, cu cât mormintele de daci lipsesc cu desă­vâr­șire din repertoriul cer­cetărilor arheologice. S-a considerat că arme­le, podoabele și piesele de harnașament au fost culese de pe rugul fu­ne­rar și au fost îngropate împreună cu oase cal­cinate din trupul de­funcților. Sunt locuri în care un războinic și-a depus toată averea, tot ce îl definea pe el ca luptător. Din acest punct de vedere, Mala Kopanya ne spune lim­pede că dacii ofereau jertfe religioase.
Misterul mormin­te­lor de daci e încă ne­elucidat, dar săpăturile continuă în ritmul im­pus de profesorul Koti­gorosko, iar surprize apar la tot pasul. Până când se va săpa la fel de cu spor și la noi, aș­teptăm vești despre daci din Ucraina, de la Mala Kopanya.

(Mala Kopanya, Ujgorod - Ucraina)

(Autorul le mulțumește profesorilor români Taras Dațio și Vasile Marina, de la Universitatea din Ujgorod, pentru ajutorul acordat în documen­tarea subiectului.)