Selecția "Formula AS"

Adriana Bittel
Radu Niciporuc, "Pascal desenează co­răbii", Editura Cartea Românească (tel. 0232/21.74.40), 180 p.

Am reținut numele lui Radu Niciporuc din 2004: e primul și cred singurul (deși avem destui his­paniști buni) care s-au încumetat să traducă în ro­mâ­nește un roman, "Omul pierdut", al marelui scri­i­tor avan­gar­dist spaniol Ramon Gómez de la Serna (1888-1963). Ioana Zlotescu, specialistă în acest autor-cult, de a cărui ediție critică de opere com­plete se ocupă de mulți ani la Madrid, mi-a atras atenția asupra tradu­că­torului și a reușitei sale în dificila întreprindere. M-a uimit atunci ce mi-a spus ea: că Radu Niciporuc nu are studii filologice, nu e un profesionist al lite­ra­turii, ci vine dintr-o zonă excentrică, e navigator, ingi­ner electrician pe vase de pescuit oceanic și comer­cia­le. Că a cutreierat lumea, trăind mai mult pe va­poa­re, printre marinari de variate neamuri, de­cât pe uscat. Am mai aflat apoi și că, ma­re ci­titor, lectura l-a însoțit permanent în lun­gile călătorii pe mare. Un prim pas de la ci­tit la scrisul creator a fost demontarea și re­cons­trucția în românește a unor scriitori uriași, precum Ramón sau Cor­tázar, traduceri pentru care și-a înființat pro­pria editură, Fabulator (a mai tăl­mă­cit și publicat acolo și autori mai van­da­bili, precum Isabel Allende sau Eduardo Men­doza). Tra­du­când, cred că a deprins tehnici de finețe ale po­vestirii, astfel încât să poată face și următorul pas, spre literatura originală. Volumul de proză scurtă pe care vi-l recomand azi n-are nimic din di­bui­rile de­bu­tanților și nici nu merge în siajul auto­rilor spa­nioli și sud-americani traduși. E cu adevărat original și per­sonal - o mixtură de experiență trăită, de bună ști­ință a compoziției și efectelor de stil, a ro­lului sugestiei și ambiguității. Toate cele opt po­ves­tiri se petrec în lu­mea marinarilor, cunoscută pu­blicului de la noi doar mediat, din cărți și filme mai vechi. O lu­me plutitoare pe "marile și mișcă­toarele singurătăți", unde există ie­rarhie, rutină, dar și ne­prevăzut, duritate virilă și vul­nerabilități, soli­da­ritate și solitudine. Navigator abil pe marea de cuvinte, propulsat de un motor cu autoinducție, Radu Niciporuc își ia cititorul cu el la bord, îl învață limbajul marinăresc (explicat în note de subsol) și îl face să em­patizeze cu dramele, nefe­ri­ci­rile, spe­ranțele și bucu­riile unor tipuri de personaje de ne­găsit la alt scrii­tor din litera­tura română con­tem­porană. Des­chiderea spre zo­ne miste­rioase (Delfi­nii), com­plicitatea emo­țio­nan­­tă a nara­torului cu un trans­fug african (Don't kill me, my friend), rela­țiile afective com­pli­­cate cu cei rămași pe uscat (Un bănuț cafe­niu), riva­litățile între căpitani din poves­tirea titulară, destră­bă­­lă­rile din porturi și frăția bahică, contrabanda și co­ruperea inspec­torilor por­tuari - toate au o tensiune bine gradată și, ca nu­mitor comun, sub asprimea lu­pilor de mare, o uma­nitate cu atât mai impresionantă. Nu mai vorbesc de stilul, de fraza lucrată cu o atenție care nu-i scade efectul de autentic - lucru rar azi, când se scrie în general ne­gli­jent. Astfel, povestirile lui Niciporuc nu rămân "o sa­mă de cuvinte" ci sunt conduse spre sensuri neaș­tep­tate, născute din mare, și care dra­pează realități dure cu o frumusețe aparte. Preg­nanța scenelor și perso­na­jelor, echilibrul pe muchia dintre sentimente și o etică a mediului, fără să cadă nici în sentimen­ta­lism, nici în moralism, fac din lectura acestui vo­lum o aventură uni­că.