Selecția "Formula AS"

Adriana Bittel
* Laure Mar­chand, Guillaume Per­rier, "Tur­cia și fantoma armeană. Pe urmele genocidului", tradu­ce­re de Nicolae Dră­gu­șin, prefață de So­rin Antohi, cuvânt-înainte de Taner Akçam, Editura Corint (tel. 021/319.47.97), 185 p.

Cei doi jurnaliști francezi sunt de mulți ani co­res­pondenți din Turcia, prima pentru "Le Figaro", al doi­lea pentru "Le Monde", ziare cu orientări diferite. La împlinirea unui secol de la genocidul armenilor din Imperiul Otoman, ei și-au propus să in­ves­tigheze îm­pre­ună, din perspectiva ac­tuală, rapor­turile dintre comunitățile turcă și armeană, atitudinea lor față de cum­plitele eve­nimente din 1915. Masacrarea armenilor, motivată în timpul Primului Război de un presupus sprijin al acestora pentru arma­tele rusești aflate în ofensivă în Anatolia orientală, a fost primul etnocid din istoria modernă și o prevestire a Ho­locaustului nazist. La 24 apri­lie 1915, gu­vernul "Ju­nilor turci" care îm­pinsese Im­periul Oto­man în război alături de Ger­mania și Austro-Ungaria a de­cis stră­mu­tarea între­gii comunități ar­me­ne din zonele de con­flict în deșertul si­rian, pen­tru a-i întrerupe orice posibilă des­chidere spre puterile creștine (Rusia, Franța, Anglia) angrenate în război. "Ar­gumentul" - care seamănă cu motivația na­zistă a unei conspirații evreiești mondiale ce trebuia lichi­dată prin exterminarea tuturor evreilor - a dus la uciderea a 1.500.000 de armeni și la migrația sau convertirea la islamism a altor sute și sute de mii. "Junii turci" au inițiat astfel un amplu proces de "purificare etnică". Atacuri împotriva creștinilor (care reprezentau 30% din populația Imperiului) mai fu­seseră și până atunci, dar sultanii otomani nu îm­pinseseră lucrurile atât de departe fiindcă prin impo­zitarea diferențiată a creștinilor - pătura cea mai întreprinzătoare în co­merț și industrie - își asigurau principala sursă de ve­ni­turi. Etnocidul armean a fost însoțit de jaful pro­prie­tăților comunității și de confis­carea averilor mem­brilor ei în folosul funcționărimii otomane. Înfrân­gerea și dis­pariția Imperiului, înfiin­țarea Republicii Tur­cia sub con­ducerea lui Mustafa Kemal, supra­nu­mit Atatürk, nu a schimbat situația, ke­malismul pre­lungind politica genocidară prin națio­nalizarea tutu­ror proprietăților armenești în scopul fortificării firavei burghezii turcești a epocii.
"Turcizarea" și-a avut așadar originea într-o crimă co­lectivă care i-a solidarizat pe beneficiarii ei în ne­garea evidentei vinovății. Mai mult, ideologia națio­nalistă kemalistă a prezentat victimele genocidului armean ca pe niște agresori și trădători. Cei doi jur­naliști francezi, profesioniști de marcă, reconstituie la fața locului, printr-o serie de reportaje și mărturii, cum s-au petrecut faptele, care e situația fostelor pro­prietăți armenești și cum au evoluat armenii con­ver­tiți sub amenințarea morții. Republica laică a lui Ata­türk nu a abrogat islamizarea forțată, idea­lul ei fiind o națiune turcă omo­ge­nă, în care religia să joace totuși rolul de liant. Marchand și Perrier au cercetat substra­turile me­moriei colective tur­cești și armenești, descoperind că, și du­pă un secol de la ge­nocid, armenii sunt segre­gați și suspectați, iar turcii re­fuză să-și asume uciderea în masă în­făptuită de strămoșii lor otomani. E drept că nu toți: există străluciți inte­lectuali turci (între ei și laureatul Nobel pentru lite­ratură Orhan Pamuk) care se pronunță public pentru re­cunoașterea vinei și restabilirea adevă­rului istoric. Dar guvernele tur­cești actuale și parti­dele naționaliste nu vor, atât din motive materiale (des­pă­gubirile ar fi uriașe), cât și din motive ideo­logice. Ele vor să impună ideea că națiunea turcă e omogenă, fără mi­norități etnice, deși realitatea e alta (kurzii din Turcia - cam 20% din populație - sunt, ca și în cazul arme­nilor de odinioară, victime ale unei conjuncturi istorice care face ca Occidentul să susțină ac­tuala ordine a sta­tu­lui). Totuși, arată ziariștii fran­cezi, ade­vărul despre ma­sacrul colectiv al ar­menilor din 1915 nu mai poate fi ocultat iar trecerea de la kemalism la neo-otoma­nis­mul actualei guvernări a lui Erdogan îi face pe mulți din­tre armenii tur­cizați să-și asume originea și să ceară o recu­noaștere a diferențierii lor în interiorul societății. Tur­cia, care aspiră la admi­terea în UE, va trebui să ad­mită până la urmă că genocidul armenilor e un fapt istoric dovedit și, prin dreptul la propria iden­titate acordat mi­norităților, să blocheze po­­sibilitatea repe­tării unor asemenea orori.