Un calcul eșuat

Toma Roman
Desemnarea neașteptată a lui Marian Munteanu drept candidat al PNL pentru Primăria Generală a Capitalei a stârnit o adevărată furtună mediatică.

Alături de media "cla­sică" (TV, presă), internetul a vuit de poziționări pro și con­tra. Marian Munteanu a fost un lider marcant al celebrei de­monstrații anticomuniste din Piața Universității și una din principalele victime ale "mineriadei" de tristă amintire, care a zdrobit-o. Evenimentele de acum douăzeci și șase de ani i-au conferit postura de erou al generației de "go­lani", cum au fost numiți atunci (de Ion Iliescu) opo­zanții la regimul instalat după căderea lui Ceaușescu. După evenimente, Ma­rian Munteanu a avut, însă, o traiectorie neașteptată, adoptând mentalitatea și expresia ideologică a ideilor extremei drepte interbelice, legate de identitatea na­țională, ortodoxie, cultul fa­miliei, apărarea valorilor tra­di­­ționale ale ruralității ro­mânești, în efortul de desă­vâr­șire națională. Opțiunea lui este, desigur, liberă, doar că în anii ce au urmat eveni­mentelor din 1990, Marian Muntea­nu a părut dispus să se lase ma­nevrat de "servicii" sau să gireze firme implicate în afaceri mai mult sau mai puțin discrete. Nu și-a abandonat totuși nicio clipă idealurile, așteptând mereu ocazia de a și le afirma.
Desemnarea lui drept candidat al PNL la primăria Ca­pitalei i-a venit, într-un fel, la țanc. Personajul intrase, oa­recum, într-un con de umbră. Admiratorii de odinioară se răriseră, generațiile noi nu îl mai cunoșteau, iar societatea ci­vilă, pe care ar dori să o reprezinte, se distanțase de el, ca urmare a manifestărilor și zvonurilor ce i-au marcat cariera ul­terioară. S-ar putea spune că păstrându-și inflexibil opi­nii­le, el a așteptat repetarea situației interbelice, a dezamă­girii populare față de prestația partidelor existente și a revoltei față de inegalitatea economică, potențată de criza financiară și de corupția endemică. Cum s-a produs, însă, migrația lui, de la purista formulă a dreptei religioase și entnocentrice, la li­be­ralismul actual, rămâne un mister. Cei mai mulți co­men­tatori au vorbit de o manevră a SRI și a unei "oculte" pre­zidențiale, care ar fi căutat salvarea PNL-ului (partidul lui Klaus Iohannis) de la dezastrul electoral al pierderii Ca­pitalei, în urma stopării brutale de către DNA a candidaturii lui Ludovic Orban. Oferta liberală, pe care Marian Munteanu a acceptat-o, îi relansa cariera, putând fi un vehicul si­gur spre impunerea propriei viziuni politice și organi­za­torice și o "bază" pentru reluarea țelului său de a conduce Ro­mânia.
Mai dificilă era, în această situație, poziția PNL. Al doi­lea partid al țării a arătat - în situația dată - că nu a avut nici de­terminare doctrinară, nici "rezerva de cadre" pentru asu­marea administrației comunității. În interbelic, liberalii erau prooccidentali, procapitaliști, dornici de sincronizarea țării cu Europa. În principiu, și actualul PNL ar fi trebuit să fie la fel, susținător ferm al UE și NATO, adept al integrării valorilor democrației occidentale și al solidarității eu­ro­pene, chiar dacă această orientare presupune o anume, fi­reas­că în con­tex­tul globalizării, limitare a suveranității na­ționale. Nu poți să ceri siguranță teritorială și susținere eco­nomică, fără să dai ceva în schimb. În interbelic, ca și acum, ideologia libe­rală era combătută de "mișcarea" pe care o simbolizează, vrând-nevrând, Marian Munteanu. Cum apare, în consecință, surprinzătorul mariaj ideologic, rea­lizat prin cooptarea lui în PNL, s-a văzut, deja, în po­zi­țio­narea dură a societății civile și a diverselor ONG-uri îm­potriva lui. În pri­vința "cadrelor", prin op­țiu­nea lor, liderii PNL au confirmat că au o penurie de oa­meni pregătiți, de specialiști (în eco­no­mie, în drept, în ad­mi­nistrație), capabili să gestioneze corect și coerent pro­blemele unei comunități atât de complexe ca Bucureștiul. Capitala are nevoie de un manager responsabil, specializat, nu de un "ideolog", fie el și simbol pentru anume aspirații. Discursurile despre cu­rățenia morală, credință, cinste etc. nu pot ține locul pro­iectelor de mediu și habitat, transport urban și sistem școlar ori sanitar, de care orașul are nevoie. Marian Munteanu, în consonanță cu consecvența lui po­litică și aspirația spre depoluare morală, nu putea ține piept unui Nicușor Dan, cu propuneri concrete de rezolvare a pro­blemelor, sau chiar unei Gabriela Firea, cu un aparat ad­ministrativ versat în spate. Liderii PNL-iști, de la Alina Gor­­ghiu - tot mai în­de­părtată de realitățile politice din pro­priul partid, la Cătălin Predoiu - incapabil să își asume băr­bătește soar­ta orga­nizației municipale pe care o conduce, care sperau că au dat "o lovitură de imagine" prin susți­ne­rea unui can­didat "pa­rașutat" în PNL, au fost obli­gați să con­state că manevra era pe cale să dinamiteze din in­terior par­tidul, cum s-a mai întâmplat prin "găselnițe" mai puțin no­cive, precum Silviu Prigoană, perdant fără drept de apel, la trecutele alegeri, în fața "independentului" Sorin Oprescu.
Unii analiști, adepți ai teoriilor conspiraționiste, au susținut că desemnarea lui Marian Munteanu face parte dintr-o manevră a "serviciilor", pentru destructurarea PNL-ului, prin elimi­na­rea actualei garnituri de conducere, în special a "vechii gărzi" PDL-iste, în frunte cu Vasile Blaga. S-ar fi ajuns, astfel, la po­sibilitatea refacerii USL-ului, chiar dacă eventualitatea pre­supunea cedarea Capitalei către PSD. O ase­menea pers­pec­tivă, care ar fi asigurat per­pe­­tuarea clasei politice, măcinate de "raidurile DNA", l-ar fi con­­firmat pe Klaus Iohannis pentru un nou mandat pre­zidențial și ar fi readus imunitatea celor care și-au îm­părțit averea țării. Un scenariu de acest tip, cu re­zultate sum­bre previzibile, nu ar fi făcut însă decât să pună în miș­care ge­nerația "indig­na­ților", care și-a demonstrat deja pu­te­rea, prin masiva mo­bi­lizare în cazul "Colectiv", orien­tând-o spre o structurare partinică de secol XXI, cum n-a mai fost vreo­dată în Ro­mânia. Liderii maturi ai PNL-ului au amen­dat, până la urmă, această "aventură", reorien­tân­du-se spre un membru cu șanse al partidului, Cătălin Pre­doiu, în bătă­lia pentru câștigarea Bucureștiului.