Eficiență terapeutică maximă, în remediile românești din plante - ALEVIA

Florentin Popa
Dr. FLORIN MITOCARU - medic specialist medicină internă, manager general ALEVIA - "Peste patru milioane de români au grijă anual de sănătatea lor, cu produsele noastre"

- Alevia este o marcă de frunte pe piața medi­camentelor naturiste din România. Deși ați intrat în cursă ceva mai târziu, ați recuperat rapid han­di­capul, iar astăzi sunteți în topul creatorilor de pre­parate pentru sănătate, din plante. Cum a în­ceput povestea Alevia?

- Încă din urmă cu 20 de ani, aveam un mic de­pozit farmaceutic pe care îl gestio­nam în familie. Adevărata aventură a în­ceput însă acum 9 ani, când am ieșit pe piața me­dicamentelor naturale sub nu­mele de Alevia, iar astăzi peste patru mili­oa­ne de ro­mâni au grijă de sănătatea lor cu produ­se­le noas­tre. Sediul com­pa­niei a rămas în locul în care m-am născut, în Făl­ti­ceni - un oraș special, cu o spiritua­litate aparte, ca în­trea­ga zonă a Buco­vinei. Făl­tice­niul a dat ță­rii o mulțime de oa­meni de cultură de o va­loare inestimabilă. Voi numi doar câțiva dintre ei: re­numitul sculptor Ion Iri­mes­cu, marele actor de co­medie Grigore Vasiliu-Birlic, cu­nos­cutul filolog Eugen Lovinescu, marele nostru po­vestitor Ion Crean­gă și scriitorul Mihail Sadoveanu, care a trăit multă vreme în Fălticeni. Trăim într-un ținut în care am învățat să respectăm darurile naturii și valorile moștenite din trecut. Un plai pitoresc, cu oameni prietenoși, cinstiți, mun­citori și calzi. Pentru mine, Bucovina este locul care mă încarcă mereu cu ener­gie pozitivă.

- "Genius loci", spiritul locului, este o stare care se moștenește. Guvernează și strădania dvs. în creația de medicamente de excepție?

- Credem în armonie, echilibru și empatie, și ne dorim ca tot ce facem să se bazeze pe aceste valori. Să le putem cultiva în noi înșine. Aceste valori sunt impregnate în munca noastră, în lucrurile bune pe care încercăm să le construim. De altfel, chiar și imaginea de pe produsele noastre, cu mica piramidă din pietre așezate una peste alta, înseamnă echi­libru. Ne-am străduit ca ambalajele produselor noas­tre, însoțite de scurte poezioare, să exprime ar­mo­nie. Toate acestea insuflă grijă pentru sănătate. Să avem grijă de noi, să prevenim și să ameliorăm semnele bolilor prin suplimente alimentare de cali­tate. Nu facem produse doar ca să le vindem, vrem să fie, într-ade­văr, eficiente. Iar "audiența" lor pe piață ne arată că am reușit.

- Suplimentele alimentare se găsesc în farma­ciile și magazinele de profil în­tr-o varietate ame­țitoare. Cum ar trebui să ale­gem, ca să nu ne lă­săm păcăliți?

- Nu este ușor să alegem dintre zecile de supli­mente alimentare care se găsesc în prezent pe piață și care sunt aparent asemănătoare. Adevărul e că, dincolo de substanțele active și gramaj, cea mai bună dovadă a calității este efectul, deci e impor­tant să acordăm atenție modului în care ne simțim după ce luăm suplimentele alimentare. Când cum­pă­răm un supliment alimentar din plante, trebuie să citim eticheta și să veri­ficăm dacă are în compo­ziție ex­trac­te din plante, nu plante simple, tocate, fiind­că extrac­tele sunt mult mai puternice. Totuși, mai sunt și alte as­pecte ale calității, care nu pot fi verificate pe eticheta pro­duselor. De exem­plu, pot fi folosite ex­tracte de înaltă calitate sau extracte de cali­tate slabă, care influențează covârșitor efectul pro­du­sului. Di­fe­rența din­tre cele două poate fi verificată numai în­tr-un laborator specializat. Ex­­tractul slab sau adul­terat este un produs asu­pra că­ruia s-a inter­venit în mod arti­fi­cial, adică se folosește un extract de slabă calitate, asu­pra căruia se adaugă sub­stan­ță activă, până la standardul declarat. De aceea, cea mai bună do­vadă a tipului de extract folosit rămâne chiar efi­ciența produsului. Ex­tractul de calitate înaltă res­­pectă ra­portul purită­ții, așa cum se întâmplă cu toate extractele din plan­te din pro­dusele Alevia, tocmai pentru a obține un efect tera­peutic mare.

- Numărul mare de cum­părători ai produ­selor dvs. e o recoman­dare clară a calității lor. Care este se­cretul?

- Plantele au - se știe! - în­sușiri binefă­că­toare. Ori­cine se pri­cepe să prepare, la nevoie, un ceai de mușețel sau de mentă. Leacurile na­tu­rale, folosite de sute și mii de ani, sunt extrem de popu­lare. La Alevia, însă, avem principii stu­diate știin­țific, rețete elaborate, extracte pure, o știință a vindecării în ade­văratul ei sens. Com­pania Alevia s-a născut toc­mai din această pa­siune pentru sănătate și vine ca un posibil răs­puns la între­bă­ri­le: "Cum pot fi mai să­nă­tos?", "Unde găsesc ajuto­rul naturii când sunt bol­nav?". Or, suplimentele ali­mentare de ca­litate, alături de un stil de viață sănătos, re­prezintă soluția optimă. Ne dorim în permanență să oferim oamenilor un sprijin real, fără să le încărcăm inutil cheltuielile. De aceea, au parte constant de prețuri mai bune, pachete 1+1 gra­tuit, pachete de produse ce se completează ca efect și sunt mult mai avantajoase ca preț și comprimate în plus în flacon față de ce ofe­ră alți producători.

- Sunteți medic de pro­fe­sie. Cum împăcați ri­goa­rea me­dicinii alopate cu flexi­bilitatea medici­nii al­ter­native?

- Încerc să le îmbin în­tr-un mod armonios. (râde) Știința a făcut progrese considerabile în do­meniul medicinii, iar medicamentele sunt uneori indispen­sabile. Însă, în egală măsură, să nu recu­noaștem forța binefăcătoare a plantelor este o pier­dere pen­tru sănătate. De altfel, tot oamenii de știin­ță sunt cei care au făcut posibile și performanțele din do­me­niul naturist. Noi folosim extracte stan­dardizate din plante, realizate după cele mai mo­derne metode de extracție. De exemplu, din 50 kg de Ginkgo bilo­ba se produce circa 1 kg de extract standardizat, care este mult mai eficient decât sim­pla plantă to­ca­tă. Iar comprimatul cu ex­tract are în­tr-adevăr forță vinde­cătoare.
În Franța, Germania sau Marea Britanie se con­sumă de zece ori mai multe produse naturiste de­cât la noi. Probabil pen­tru că, în urma cercetă­rilor, s-a ajuns la conclu­zia că atât plantele, cât și medica­mentele, sunt de ajutor, în egală măsură. Mai mult, sunt cazuri în care medicamentele mai mult fac rău decât ajută. De exemplu, medicamentele împotriva colesterolului sau prostatei, deși au eficiență, pot da toxicitate hepatică și creează astfel probleme ficatului. Acțiunea plantelor e mai blândă, mai pu­țin agresivă. De aceea, este bine să avem ca prieteni de nădejde plantele, vitaminele, mineralele și nu vom regreta.

- Care este avantajul folosirii suplimentelor alimentare?

- Poți să bei în fiecare zi un litru de lapte? Dacă nu, atunci trebuie să iei calciu. Poți să mănânci jumătate de kilogram de nuci zilnic? Nu, deci tre­buie să iei magneziu. Practic, vitaminele și mine­ralele sunt utile în organismul uman, exact ca uleiul în motorul unei mașini - nu putem func­ționa fără ele! Complicatele procese biochimice din organism au nevoie de substanțe organice, și de aceea supli­mentarea alimentației cu vitamine și mi­nerale de­vine esențială. Sub nicio formă nu spun că supli­mentele alimentare înlo­cuiesc cu succes medi­ca­mentele alopate, dar reprezintă, într-adevăr, un ajutor. Plante cum ar fi Ginkgo biloba, Spirulina, Ginsengul, Sună­toarea și multe altele sunt consi­derate adevărate miracole pentru sănătate, iar în plus sunt și verifi­cate științific. De exemplu, Gink­go biloba ne susține memoria, concentrarea și sta­rea de bine, fiindcă îmbunătățește circulația peri­ferică, iar Ginsengul e un tonic minunat, pentru că ne dă un plus de energie.

- Cât de importante sunt suplimentele ali­men­tare în stresul și agitația vieții mo­derne?

- Ideal ar fi să putem obține din alimentație vitaminele și mineralele necesare funcționării opti­me a organismului. Dar este dificil să avem o dietă echilibrată, mai ales acum, când ali­mentele conțin mai puțini nutrienți decât în tre­cut, din cauza sără­cirii solului prin agricul­tura intensivă, strângerea recol­telor fără ca vege­talele să fie complet coapte, timpul înde­lungat de de­pozitare, procesele de fabri­cație care le distrug nutrienții etc. Suplimentele ali­men­tare pe bază de multivitamine și multi­minerale aco­­peră aceste carențe și ne ajută ca, în ciuda dietei necores­pun­zătoare, să ob­ținem necesarul zilnic de nutrienți pentru a fi sănă­toși și energici. Com­ple­tarea dietei este unul dintre dezide­ratele supli­men­telor alimen­tare. În­cercăm să facem cât mai mulți oa­meni con­știenți de lucrurile simple și obi­ceiurile bune pe care le pot adopta pen­tru sănătatea și viața lor. În Româ­nia, este încă ne­voie de multă edu­cație în ceea ce pri­vește preve­nirea afecțiunilor și pune­rea în prac­tică a principiilor vieții să­nătoase. Există numeroase astfel de principii, iar cele mai impor­tante sunt:
* O alimentație sănătoasă, bazată pe legume, fructe și semințe.
* Consumul zilnic a doi litri de apă.
* Exerciții fizice, precum mersul pe jos, aler­gatul, mersul cu bicicleta - minimum 30 de minute, de trei ori pe săptămână. Apoi, dorim să apropiem oamenii de puterea plan­telor, a vitaminelor și a mi­neralelor.

- Cum puteți garanta calitatea produ­selor Alevia?

- La Alevia, calitatea înseamnă materie primă de calitate înaltă și testarea materiei prime în labo­ratoare independente, care contri­buie la eficiența terapeutică a produ­selor. Calitatea unui supliment alimentar este da­tă în proporție covâr­șitoare de calitatea materiei prime. De aceea, materiile noastre prime provin de la cei mai renumiți furnizori din Eu­ropa occidentală: Naturex din Franța - extracte din plante, Scora din Franța - calciu și magneziu, Fruta­rom din Elveția - Coenzima Q10, DSM din Olanda - vitamine și minerale, care le produc la un nivel de calitate foarte ridicat. Apoi, materia primă este testată în laboratoare indepen­den­te. Avem im­ple­men­tat sistemul de fa­­bri­cație ISO 9001:2008 cu "Lloyd's Register", din Marea Britanie, unul dintre liderii in­ternaționali în dome­niul certi­ficării calită­ții. Lunar facem sute de înregistrări pentru toate operațiunile pro­cesului teh­nologic, care certi­fică faptul că produsele sunt con­forme cu spe­cifi­cațiile. Sistemul de igie­nizare este un alt aspect la care suntem foarte stricți, fiind­că eli­mină orice posibilitate de conta­minare a com­pri­matelor. Fără un control extrem de riguros, nu se poate concepe o secție modernă de producție.

- Produsele Alevia sunt personalizate nu doar medical, ci și... sentimental. Ambalajele lor și me­sajele înscrise pe ele atrag, dau un mesaj emoțio­nal...

- Am înțeles că cel mai important aspect al relației dintre Alevia și clienți este să avem cât mai mare grijă de ei. Încercăm să le oferim oamenilor, pe lângă un produs de calitate, și un gând bun, un sfat. Pentru că ne pasă și credem în puterea exem­plului. Poate că unii oameni nu pot să consulte de fiecare dată farmacistul sau medicul, să se infor­meze corect despre o boală sau despre remediul na­tural de care au nevoie. Pe site-ul www.alevia.com.ro, consuma­torii au la îndemână articole cu sfaturi pen­­tru îngri­jirea sănătății, despre cum pot preveni unele afec­țiuni, și efectele mine­ralelor, vitaminelor și plantelor medicinale asupra organismului.

- La final, o între­ba­re prag­matică: care sunt cele mai căutate produse Alevia și la ce folo­sesc ele?

- Gama Ginkana, pe bază de Ginkgo bilo­ba, este una dintre cele mai căutate, pentru că ate­nuea­ză senzația de "mâini și picioare reci", care apare în sezonul rece, con­tribuie la mări­rea fluxu­lui de sân­ge spre creier și extremitățile mem­brelor. De ase­me­nea, îmbunătățește cir­cu­lația sanguină: scade per­meabilitatea capilarelor, re­la­xează pereții vas­cu­lari; di­lată vasele, permi­țând creș­terea fluxului sanguin, crește rezistența vasculară (este tonic ve­nos) și va­sodilatația arte­rială; ajută la îmbu­nă­tă­țirea puterii de concen­trare; mărește capacitatea de memorare.
* Suc organic de Noni Tahitian ­ - detoxi­fică și energizează orga­nismul, regenerează celu­lele; întăreș­te imunitatea naturală a orga­nismului; oferă energie, vitalitate și rezistență la stres și boli per­soa­nelor sănătoase și ajută în nume­roase afec­țiuni - de la cele ușoare, la cele cronice.
* Silfide Complex de slăbit forte - destinat eli­minării kilogramelor în ex­ces, intensifică me­tabo­lis­mul și ajută la arderea gră­similor, reduce volumul adi­pocitelor (celulele care sto­chează gră­si­mea) prin sti­mu­larea lipo­lizei și me­ta­bo­li­za­rea gră­simii sto­cate în adi­pocite; taie pofta de mân­care și oferă senzația de sațietate; stimu­lează diges­tia, asigu­rând o asimilare corectă a princi­piilor nutri­tive.
* Propolis Vitamina C cu Echinacea - are efect calmant în cazul gâ­tu­­lui iri­tat de afec­țiunile ca­vității bu­cofaringiene; redu­ce in­fla­mațiile; îm­bu­nătă­țește ac­ti­vi­ta­tea sis­te­mului imu­nitar, iar orga­nismul devi­ne mai rezistent în lupta cu infec­țiile.
* Calciu-Vita­mina D3 - menține sănătatea oase­lor și a dinților; ajută la funcționarea optimă a sis­temului osteo-articular, muscular, cardiovascu­lar, en­docrin și nervos; aju­tă mușchii să se con­tracte.
* Suc organic de Aloe vera - acționează ca revi­gorant general pentru organism, îmbunătățește să­nă­tatea, starea de bine și nivelul de energie.
* Coenzima Q10 - este un antioxidant de ex­cepție, prezent în toate celulele corpului uman și are nenumărate beneficii, în special pentru inimă: îm­bu­nătățește funcția mușchiului cardiac, îi pro­tejează arterele și o întărește, asigură energia ne­cesară acti­vității ritmice a inimii, fortifică siste­mul imunitar.
* Energiva - este un complex de vitamine și minerale naturale care energizează organismul și induce o stare de confort și stabilitate; diminuează efectele stresului și întărește rezistența naturală a organismului.
* Calciu, Magneziu, Zinc (comprimate sau pli­curi) - îmbină beneficiile calciului cu efectele pozitive ale magneziului (reducerea tensiunii mus­­culare, preve­nirea migrenelor și îmbună­tăți­rea calității somnului) și zincului (fortificarea sis­te­mu­lui imunitar).
* Spirulina - este un excelent detoxifiant și revi­gorant pentru organism, care grăbește recupe­rarea persoanelor în convalescență; dă rezultate bune în curele de slăbire, întrucât controlează sen­zația de foame și reduce pofta de mâncare.
* Complexul B Forte - oferă doza zilnică de vitamine B, pentru asigurarea unui depozit op­tim atunci când alimentația nu poate oferi întrea­ga gamă de vitamine necesare unui corp sănătos.
* Ginseng siberian - are un pu­ter­nic efect revi­talizant, crește rezisten­ța la stres și reduce obo­seala; are pro­prietăți imunostimulatoare, adapto­gene și antioxidante, stimulează funcția se­xuală și crește libidoul.
* Suc organic de Goji - este o sursă exce­lentă de proteine, vitamine, minerale, fibre și ami­no­acizi, care pre­vine îmbătrânirea precoce, întă­rește sis­temul imunitar, ajută la reducerea stre­sului, combaterea oboselii și obține­rea unei stări de calm și mulțumire.
* Omega 369 - asigură protecția inimii și a vaselor de sânge, ajută la menținerea unei con­cen­trații normale a colesterolului; asigură un aport op­tim de acizi grași esențiali; echili­brează nivelul hormonal masculin și feminin; crește sensibilitatea receptorilor celulari de insulină.
* Vitamine și multiminerale - ajută în stări de slăbiciune și oboseală, când efectuăm munci grele sau efort fizic deosebit,­ ori când trebuie să dăm randa­ment, deoarece cresc performanțele fizi­ce și mentale.
* Urifin și Urifin Rapid - au pro­prie­tăți antiin­flamatoare, antiseptice, diu­re­tice și astringente, fiind utile în combaterea infec­țiilor urinare. De ase­menea, reduc mirosul urinei, fiind un real aju­tor pen­tru persoanele care suferă de incon­tinență.

- Alevia produce și ceaiuri foarte bune. Care este "alchimia" lor?

- Plantele din ceaiurile Alevia sunt procesate cu foarte mare grijă: cumpărăm planta întreagă de la furnizori atent selectați, și alegem riguros doar par­tea activă. Aruncăm 10-20% din plantă, pentru ca partea utilizată să fie impecabilă. Doar în acest mod putem fi siguri că ceaiul își face efectul. Ames­te­curile sunt con­ce­pute atent, după rețete tradiționale verificate, în proporții pentru maximă eficacitate. Adăugăm apoi o anvelopă din plastic, pentru ca cea­iul să-și men­țină aroma timp mai îndelungat. Tot ce facem, de la alegerea plantei pâ­nă la imagi­nea de pe cutie, este gân­dit pentru a reda oamenilor bucu­ria, emoția și plăcerea de a bea ceai.


P.S. În timp ce stau în fața laptopului și tocmai scriu aceste rânduri de la fi­nalul articolului, savu­rez un ceai de fructe cu vișine sălbatice, marca Ale­via, iar gustul e divin. Abia acum înțeleg cum poate un sim­plu ceai să-ți "bucure sufletul"...