Prof. IOAN IȚCO - "Statul român e pus doar să jupoaie, nu să încurajeze micul turism rural"

Bogdan Lupescu
Director fondator al Institutului de Învățământ și Cercetare în Turism "I.P.I. Bucovina"

Numele profesorului Ioan Ițco e cunoscut, azi, în toată partea de nord a Moldovei, da­torită contribuțiilor sale la dezvol­ta­rea turismului bucovinean. Încă din vremurile de "di­na­in­te", el a fost unul din cei mai "liberali" directori ai BTT (Biroul de Turism pentru Tineret). Comple­xurile turistice de la Câmpulung Moldovenesc și Su­cea­va, pa­tronate de el, au fost adevărate "oaze de fe­ricire" ale copilăriei mele, de-o frumusețe ce putea ri­valiza cu mari parcuri turistice occidentale. Prețuit și iubit de oameni pentru strădania lui, a rămas în domeniul turismului și după 1989, bătându-se pentru cauza Bucovinei, prin publicații și cărți de spe­cia­litate, ca di­rector de hotel, de agenție turistică și pre­ședinte al Aso­ciației Pa­tronale "ALTUR-Bucovina", înfiin­țând la Câm­pu­lung, primul institut privat de Învățământ și Cer­ce­tare în Turism din România, care îi poartă nu­mele. În ultimii ani, și-a dedicat existența sprijinirii micilor întreprinzători din turismul rural, ajutându-i să-și pună pe picioare "afaceri în ograda lor". Zeci de pen­siuni din șapte județe ale nordului țării îi da­torează astăzi ființarea și prosperitatea. Nici că se pu­tea un om care să cunoască mai bine, "la pas", si­­tuația "micului turism românesc".

Fiecare bucovinean cu o casă frumoasă ar trebui să câștige bani din turism

- Domnule Ioan Ițco, circulă povești incredibile pe seama dvs. Se spune, de pildă, că mergeți aproa­pe din ogradă în ogradă, pentru a-i sfătui pe țăranii bu­covineni cum să-și folosească casele, spre a le in­tro­duce în circuitul turistic. Cât de greu se reali­zează un asemenea proiect?

- Dacă citești pe diagonală legea, sau dacă te uiți puțin pe net, pare destul de sim­plu. Mai ales că aici, la noi, oamenii sunt foar­te gospodari - din mân­drie, toți își fac case mari, adevărate vile. Mulți tineri pleacă în străinătate, iar bătrânii se retrag în bucătăria de vară, astfel că în­trea­ga casă rămâne goa­lă. Opi­nia mea e că fiecare astfel de casă din satele astea de mun­­te ar trebui să primească turiști. Bu­covinenii noș­tri au case, au ani­male, pământ, dar n-au bani. Din pă­­cate, ei sunt ne­pri­cepuți. Vezi câte o băbuță în vâr­ful muntelui, la Dor­­na Cândreni, care stă singură într-o mândrețe de casă, într-o zonă turistică superbă. Vrea și ea să în­chirieze câteva camere, căci vede că-i plin de turiști care-i tot bat la poartă. Ce-ar fi așa mare lucru? Ar tre­bui să meargă undeva la primărie, și un funcționar să o informeze, s-o ajute. Or, nu-i așa simplu. Legis­lația e foarte încâlcită. Cei de pe plan local nu mai au nicio autoritate. Băbuța aceasta, care abia citește cu cinci ochelari, trebuie să-și facă sin­gură toată docu­men­­tația, pe care să o ducă la Bucu­rești, la Auto­ritatea Națională pentru Turism. Un dosar mare și stufos, cu o mulțime de autorizații și avize sanitare, sanitar-veterinare, de la pompieri, de la Mediu, schițe și documentații tehnice privind cons­trucția etc. Un parcurs anevoios și pe alocuri ab­surd, care necesită mult timp. Fiindcă dacă tu, țăran dintr-un cătun de munte, ai patru camere în casa ta, pe care vrei să le dai în "sistem", trebuie să urmezi aceleași etape ca un hotel de cinci stele din mijlocul Bucureștiului. Le­gis­lația e proastă și foarte schim­bă­toa­re de la an la an, cârpită artificial după legile euro­pene, fără să se țină cont deloc de specificul locurilor și al oamenilor de aici.

- Care ar fi, practic, pașii pe care trebuie să îi par­­curgă un om ce vrea să-și întrebuințeze casa pen­tru turism?

- Prin noul Ordin nr. 65, emis în iunie 2013, mi­nisterul și-a retras din teritoriu toți reprezentanții de autorizare în turism. Practic, acum statul nu mai sprijină, ci doar controlează. Toate docu­mentele le tri­miți "la centru" și apoi aștepți. De pildă, lumea nu știe că, pen­tru avizul de la pom­pieri, tre­buie să întoc­mești un "scenariu de foc" al propriei ca­se, care pâ­nă la urmă te duce la 3500-4000 de lei. Chiar dacă n-ai decât patru camere de închi­riat, e obli­ga­toriu. Cum să-și permită asta o bătrână de prin satele astea? Dar dacă nu ți-l iei, după aceea vei fi amendat cu 5000 de lei. Pe de altă parte, unii oameni și-au renovat structura de primire tu­ristică, pentru a trece la o cla­sificare superioară, pe care n-au primit-o, fiindcă, punând faianță sau lambriu, au micșorat su­pra­fața încăperii cu... 2 centi­metri. Nu con­test, bieții oa­meni ar tre­bui să știe toate astea, dar ri­gorile sunt, deseori, duse la ex­trem. Eu încerc să îi mai în­văț, îi ajut să strângă documen­tația, fac eu toată umblătura asta în locul lor. Dar nu e normal să fie lăsați așa. Pe urmă, după ce adună docu­mentația, o trimit la București, de parcă ar tri­mite-o "în eter", așteptând să primească un răs­puns. Uneori, durează aproape un an de zile de când casa ta e gata să pri­mească turiștii - "la cheie", cum se zice - și până ce pri­mești autorizația, certi­fi­catul de clasi­fi­care. Ter­menul legal este de maximum 60 de zile de la tri­mi­terea documentației, dar acesta foar­te rar se res­pectă. Lumea trebuie să fie atentă la toate detaliile astea, fiindcă nici de pe internet nu le poți afla prea clar. Turismul, care ar trebui să fie o prio­ri­tate a Ro­mâniei, e mereu "pasat" între ministere și neglijat, parcă a ajuns chiar ultima roată la căruța țării ăsteia.

Hămeseala statului este incredibilă!

- Să presupunem că omul a obținut în cele din urmă această clasificare a casei. Se poate spune că de acum înainte va putea să pornească mica lui afa­ce­re de turism?

- Așa ar fi firesc. Așa ar trebui. Mai ales aici, unde am avut norocul să ne pomenim într-una din cele mai frumoase și ecologice regiuni turistice ale Europei. Oa­menii nici nu-și dau încă seama ce comoară au în fața ferestrelor. Istorie, natură, priveliști!... Străinii sunt înnebuniți după turismul rural, asta caută, să stea în case țărănești, împreună cu oamenii locului, în me­diul lor. Asta e tendința mondială astăzi în tu­rism. În mod normal, fiecare casă care înde­pli­nește con­di­țiile pentru clasificare ar trebui să poată să aibă profit imediat. Problema e că, imediat după aceea, în loc să te susțină, statul nu face alt­ceva decât să vină peste tine și să te controleze și amendeze. Dar c-o violență și-o hămeseală incredibile, năpustindu-se asupra bie­ților oa­meni. Uitați-vă, nu demult, o bă­trână din Su­ce­­vița și-a pus și ea două camere spre în­chi­riere, în ca­­sa ei. Au venit de la Apele Române și-au amendat-o cu 70.000 de lei fiindcă n-avea apometru la... fân­tână! Fântâna ei din curte, cu apă proaspătă, din care le adu­cea o ca­rafă de apă, în cameră, turiștilor. Abia pri­mise autorizație. Și la dosar nu i s-a cerut așa ceva. Totuși, bătrânei i-au făcut dosar penal, domnule! I s-a zis că a folosit apă "în interes co­mer­cial", că subsolul aparține statului. E absurd! Și dacă avea apometru, cum poți contoriza câtă apă a folosit pentru gospo­dărie și câtă pentru turiști? Doar din apa aia bea și calul, bea și vaca, udă și grădina... Turiștii probabil că nu folosesc nici 10%. Îmi zicea biata femeie: "Nici dacă-mi vând casa nu pot plăti amenda asta!..." Am adus televiziunea, am pro­tes­tat, până la urmă, i-au mai scăzut amen­da. Dar e ilo­gic. Alte ca­zuri au fost la Sucevița, Mol­do­vița, Mâ­năs­tirea Humorului sau Ceahlău-Neamț, de pensiuni cu una-două margarete, ale unor țărani pen­sio­nari, care au primit amenzi de 8000 de lei, fiindcă nu aveau ca­să de marcat. Abia porniseră ac­ti­vitatea, aveau chi­tanțier cu toa­te datele firmei. Practic, func­ționau le­gal. Sau acum, de Anul Nou, zece ore au stat cei de la finanțe pe capul unui gospodar din Câmpulung, doar-doar i-or gă­si ceva. Se fă­cuse miezul nop­ții de Reve­lion, omul avea turiș­tii la masă și nu-i putea servi fi­ind­că tre­buia să stea cu ins­pec­torii. Până la ur­mă, l-au amendat cu 8000 de lei, pentru că n-a pu­tut să le arate o foaie cu "pro­ce­sul de fa­bricație" al zacuștii din legu­me­le proprii. Mi se pare că, uneori, se ajunge chiar până la abuz. Eu îi cunosc personal pe acești oa­meni care au fost "jupuiți" de stat. Sunt gos­­podari cins­tiți, serioși, nici nu concep să nu-și plă­teas­că dă­rile. Au condiții impecabile în pensiuni - le-am vă­zut -, îndeplinesc toate normele clasificării. Dar, efec­tiv, li se caută nod în papură. Plus că amen­zile astea sunt prea mari! Nu există nicio diferențiere între o căsuță bătrânească și un mare hotel cu 100-200 de locuri. Se amendează "unitatea de turism", fără a se stabili cuantumuri sau nuanțe. De aceea, cel mai mult are de suferit micul turism, și oamenii se descurajează tot mai mult.

"Legislația trebuie schimbată!"

- Ce soluții există? Cum credeți că se pot apăra oamenii?

- Mi-e mai mult decât limpede: legislația trebuie schimbată. Acreditarea și verificarea pensiunilor să nu se mai facă de minister, ci pe plan local. Clar! Căci cine să știe mai bine situația caselor dintr-o localitate, decât primăria, oamenii locului, care se cunosc între ei? Ai o casă și vrei să dai două ca­mere pentru turism? Bine. Vine cineva de la pri­mă­rie să vadă ce ai acolo. Eu, primăria, te auto­ri­zez. Să nu mai meargă omul cu catastiful până la București. Ministerul să vină în control, asta da. Și răspund cei de pe plan local, care au dat certi­ficatul. În fiecare comună e un pompier, un doctor ve­te­rinar și uman. Totul ar trebui să se în­tâmple repede și simplu. Decât să jupoaie oamenii, mi­nisterul ar tre­bui mai degrabă să se ocupe să facă contracte, să adu­că turiști în zonă. Să refacă drumurile astea spre Ar­deal și Maramureș, care sunt praf. În con­dițiile aces­tea, singura soluție este asocierea. Eu acum vreau să înființez o mare asociație de turism, care să cu­prin­dă tot nordul Moldovei și al Ardealului. Ne mobili­zăm, împreună cu primăriile, administrațiile lo­cale, să în­cercăm să schimbăm ceva, să protejăm oa­­menii. Vom face adrese spre Guvern, Președinția României, dar de data asta, în numele a opt regiuni turistice, printre care: Bu­covina, Neamț, Harghita, Ma­­ramureș, plus Cer­nău­țiul. Să se schimbe legislația. Să se facă drumuri. Să spri­jine oamenii. Să nu ne mai jupoaie. Doar așa, îm­preună, putem schimba ceva. Dacă suntem uniți.