ERGOTERAPIA

Ilie Tudor
- În limba greacă, "ergos" înseamnă muncă sau activitate. Așadar, ergoterapia este un tratament prin... muncă, ceea ce la prima vedere pare cel puțin neobișnuit, câtă vreme pacienții par a avea nevoie de odihnă, pentru a se vindeca, nu de efort. În realitate, sănătatea noastră este mai dependentă de simplul act de a munci decât ne-am putea imagina -

Trăind într-o societate în care munca este pri­vită mai degrabă ca o constrângere sau ca un rău necesar, foarte mulți dintre noi au ten­dința de a nu prețui decât rezultatele ei - banii și mij­loacele de trai, statutul social, relațiile etc. - prea pu­țină importanță fiind acordată muncii ca... plăcere, ca mijloc de exprimare a ființei noastre profunde. În ulti­mele decenii, cercetătorii au observat câteva core­lații uluitoare între muncă și sănătate, între activitatea de zi cu zi și gradul de fericire al oamenilor. Iată câte­va dintre ele:
* După pensionare, oamenii, mai ales bărbații, sunt de aproape două ori mai susceptibili la infarct și la accident vascular față de persoanele de aceeași vârstă, dar care au, încă, o formă de activitate productivă.
* Bolnavii psihic care reușesc să muncească, fie și numai 1-2 ore pe zi, au mult mai multe șanse de recu­pe­rare, au nevoie de doze de medicamente mai mici și sunt mai puțin predispuși la episoade violente, anti­sociale etc.
* Creierul se degradează de trei ori mai încet la per­soanele care muncesc până la vârste înaintate sau foarte înaintate. Astfel, munca zilnică, mai ales cea ma­nuală, alternată cu cea intelectuală, sunt printre cele mai puternice mijloace de prevenție a Alzheime­ru­lui, a demenței vasculare și a maladiei Parkinson etc.
* Șomerii, chiar cei care au mijloace de trai sufi­ciente, sunt de câteva ori mai predispuși la depresie, atacuri de panică, divorțuri și probleme relaționale decât cei care au un loc de muncă. Mai mult, la scurtă vreme după ce își găsesc un serviciu, problemele lor emoționale și relaționale se vindecă treptat, de la sine.
* Dependenții de droguri sau alcool supuși la o cură de dezintoxicare au cele mai mari șanse de reu­șită pentru a scăpa de viciul lor, dacă își găsesc un loc de muncă stabil, care să le dea sentimentul utilității, al valorii lor.

O terapie revoluționară

Psihologia modernă nu consideră munca drept condiția suficientă pentru a fi sănătoși sau echilibrați ca oameni, dar fără o muncă efectuată zilnic, sănăta­tea, inclusiv cea emoțională, este pusă în mare pericol, afirmă specialiștii. În schimb, găsirea unor activități constructive, pe care să le efectuăm cu drag și cons­tant, și care să aibă o finalitate clară, ne poate vindeca de sute de boli fizice, de tulburări emoționale sau re­laționale. De ce? Pentru că, se pare, suntem progra­mați genetic să muncim cu plăcere, să ne bucurăm de simplul act de a fi utili, de a dărui ceva prin ceea ce facem. Dar să vedem, în continuare, câteva aplicații practice ale ergoterapiei în medicină:

Interacțiunea dintre muncă și creier

Mai ales pentru persoanele de vârsta a II-a și a III-a, munca este cel mai bun mijloc de a păstra nealterate capacitățile cerebrale. Iar cea mai eficientă este munca diversificată, în domenii cât mai variate, pentru a an­trena diferite zone din creier. Este adevărat, însă, că munca neînsoțită de intervale clare de odihnă și rela­xare poate deveni cu adevărat nocivă pentru creier. Așa-numita muncă încrâncenată, fără somn suficient, fără vacanțe, fără timp pentru relaționare va atrofia zonele din creier care țin de manifestarea afectivității, de empatie, de umor, adică exact calitățile care ne ajută să fim... oameni. Dar absența muncii este, totuși, mai dăunătoare decât lipsa relaxării, amintită mai sus. De exemplu, persoanele care ies la pensie tind să-și piar­dă, în următorii cinci ani, procente cuprinse între 15 și 50% (!) din capacitatea de memorare, de aten­ție, sinteză, deducție etc. Iar acest lucru nu se dato­rează neapărat vârstei. La oamenii care își continuă activi­tă­­țile până la vârste foarte înaintate aceste pier­deri de performanță cognitivă sunt incomparabil mai reduse. Așadar, dacă vreți să vă păstrați tinerețea cre­ierului, să vă bucurați de pensie și să aveți o bătrânețe demnă și fericită, pur și simplu faceți o muncă care să vă placă!

Interacțiunea dintre muncă și organism

Cercetătorii au observat cu uimire că, pe ansam­blu, munca are efecte asupra sănătății fizice mai puter­nice decât sportul, alimentația sănătoasă sau ad­minis­trarea mineralelor și vitaminelor. Dar, pentru a obține acest efect, munca fizică trebuie alternată cu cea inte­lectuală, și invers. De exemplu, un progra­mator care stă 10 ore pe zi la calculator trebuie să lucreze în gră­dină, să-și facă singur curățenia în casă și, nu în ulti­mul rând, să facă voluntariat (la îngrijirea copiilor ori bătrânilor, la plantarea copacilor sau la curățarea naturii). La polul opus, un agricultor trebuie să con­sacre timp calculelor matematice sim­ple (cum ar fi cheltuielile lu­nare), învă­țării unor aptitudini folo­si­toare, cum ar fi lucrul cu compu­te­rul, înțele­ge­rea unor texte de lege sau funcțio­narea unor dispozitive tehnice. A­cest mix de muncă inte­lec­tuală și fizică asi­gură echilibrul sistemului nervos și endocrin, în­cetinește pro­ce­sele de îm­bătrânire ale țesuturilor, păstrează funcționa­li­tatea articu­lațiilor, tonusul mus­cular etc.

Copiii și munca

Tendința, intensificată în ulti­me­le decenii, de a ignora nevoia co­piilor de a munci, sau chiar de a-i feri, deli­berat, de orice efort fizic, este una din cele mai mari greșeli în educație. Absența muncii, a res­pon­sabilității, dar și a satisfacției care decurge din aceasta, are con­se­cințe dramatice asupra echilibrului emoțional și rela­țional al viitorilor adulți. Micile acti­vități casnice, făcutul cumpărăturilor, deprinderea unor abilități teh­nice și, mai ales, munca fizică în natură, sunt medi­ca­mente formidabile pentru copii. Dezvoltarea creieru­lui, a musculaturii și a siste­mului lor articular este strict corelată cu activitățile zilnice. Învățatul, uitatul la televizor și jocurile pe cal­culator sunt total insufi­ciente pentru dezvoltarea ar­mo­nioasă a celor mici. Iar formarea caracterului, dez­voltarea lor emoțională sunt influențate decisiv de prezența sau absența muncii în viața lor. Copiii cărora li se insuflă de mici plăcerea de a munci, care își îm­part echilibrat timpul de învățare, joacă și activități casnice, pentru a-i ajuta pe părinți, au foarte mari șanse ca la vârsta adul­tă să fie echili­brați emoțional, independenți, mul­țu­miți de viața lor. Iar apoi, munca este și cheia pentru dezvoltarea uneia dintre cele mai importante calități: încrederea în sine.

Adolescenții și munca

Supranumită și vârsta critică, adolescența este pe­rioada în care ergoterapia are poate cel mai mare im­pact, atât pentru prevenirea, cât și pentru tratarea tul­bu­rărilor care pot apărea în această perioadă. Trebuie ținut neapărat cont de faptul că, în această peri­oadă de tranziție, tinerii își reclamă statutul lor de adult. Ceea ce înseamnă că ei trebuie recompensați și respectați în mod activ pentru efortul pe care îl depun, demni­ta­tea lor nu trebuie deloc lezată (prin ironii) atunci când muncesc, altfel pot dezvolta o adevărată aversiune pentru muncă. Dincolo de aces­te precauții, psihologii au observat că adolescenții se maturizează cel mai bine atunci când efectuează cu drag o muncă. Astfel, ei învață să relaționeze, să-și asume responsabilități de adulți, să prețuiască eforturile părinților și ale ce­lor din jur. În schimb, cei aflați la "vârsta critică" și care nu au ocazia să-și afirme valoarea și statutul de adult prin muncă, prin activități constructive, pot dezvolta o multitudine de anomalii comporta­men­tale. În primul rând, încrederea lor în sine va fi mai scăzută, generând crize interioare, nesiguranță în relații, teama de eșec. Apoi, este foarte posibil să se maturizeze forțat, copiind comportamente greșite ale adulților, cum ar fi consumul de alcool ori tutun, de dro­­guri, recurgerea la comportament violent etc. Banii nemunciți și mijloacele materiale puse la dispoziție cu generozitate, prin protecția excesivă din partea părin­ților pot agrava și mai mult crizele de adolescență, generând caractere cu adevărat bolnave, această cate­go­rie de adolescenți având și cea mai mare rată de in­fracționalitate în țările dezvoltate eco­no­mic. Așadar, dacă vreți să vă protejați copiii aflați la vârsta adolescenței, aju­tați-i să muncească onest și să se bucure de rezultatele a ceea ce au realizat. Apoi, tratați-le cu mult respect efor­tu­rile și încurajați-i, mai ales atunci când dau greș sau au senzația că nu sunt su­ficient de buni.

Sechelele post-traumatice și munca

Ergoterapia funcționează extraor­di­nar în cazul traumelor psihice, cum ar fi cele produse de pierderea cuiva drag, de divorț, de supunerea la agresiuni etc. În aceste cazuri, delegarea unor respon­sabilități, cum ar fi grija pentru plante sau animale, dar și pentru persoane care au nevoie de ajutor face adevărate mi­nuni. Pur și simplu, activitatea zilnică în acest sens recreează sentimentul valorii de sine, restabilește încrederea în lumea înconjurătoare și în semeni.
În cazul traumatismelor fizice, cum ar fi cele pro­duse de accidentele de mașină sau de muncă, eventual soldate cu invaliditate de diferite grade, recuperarea este mai ușoară cu ajutorul ergoterapiei. Aceeași tera­pie este valabilă și după accidentul vascular cerebral și infarct. Imediat ce este apt, pacientul va fi pus la o muncă, nu contează cât de simplă, pe care să o facă zil­nic. Poate părea puțin, dar simplul demers de a uda o floare, de a face un pic de curățenie, de a crea un mic obiect util etc. are o valoare uriașă pentru pacient. Acest gen de activități cresc exponențial viteza de recuperare, previn episoadele depresive sau anxioase, orientând conștiința pacientului în mod constructiv.

Sindromul de oboseală cronică și munca

În cazul surmenajului profesional, ultimul remediu care ne-am aștepta să funcționeze este munca! Dar nu e o glumă, ergoterapia chiar este de neînlocuit în aces­te cazuri. Dependenții de muncă, precum și persoanele care nu au dezvoltat această adicție, dar sunt afectate grav de volumul prea mare de activitate, au simțit pe pielea lor acest lucru: întreruperea bruscă a muncii, fără a pune în loc un minimum de activitate, produce dezechilibre mai mari chiar decât excesul de muncă. Pacienții cu sindrom de oboseală cronică, "smulși" din mediul lor și puși la repaus forțat, dezvoltă imediat tulburări de somn, depresie, anxietate. Introducerea relaxării și a repausului în viața celor care suferă de surmenaj trebuie făcută gradat. La început, vacanțele vor fi de maximum 3 zile, timp în care vor avea mai degrabă activități recreative, decât un repaus forțat. Ulterior, programul de muncă va fi redus la strictul necesar, timpul liber fiind consacrat tot unor munci, dar simple și creative, cum ar fi grădinăritul, culesul plantelor, pictura, modelarea lutului etc. Sportul este de asemenea indicat, dar cu condiția să nu fie în exces și să nu presupună o competiție acerbă.