Poveste de toamnă la Voroneț

Sanziana Pop
- Închipuire istorică -

Duhurile pădurii

În dimineața zilei de 2 iulie, anul 1504, codrul alb de fagi și mesteceni din marginea de nord a Cetății Su­cevei era călcat în toate di­rec­țiile de pași omenești. Un grup de vreo treizeci de copi­landri, băieți între zece și cinci­sprezece ani, blonzi toți și cu pletele lă­sate pe umeri, înso­țeau un băr­bat fără vârstă, îm­brăcat în haină călugărească, foarte înalt, blond și el, cu bar­bă moale și cu mus­tăți. Strălucirea dimineții de iu­lie cernea aur prin site deasupra pădurii și peste hăți­șu­rile cățărătoare, care formau plase de nepă­truns. Bărbatul mergea înainte, observând cu mare atenție marginea drumului: florile, iarba și buruiana mă­runtă, pe care, din când în când, le însemna cu toia­gul, și ceata de băiețandri se lăsa atunci la pământ. Rădăcini noduroase, tulpini, rămurele și frunze erau culese și așezate în coșuri mari, de răchită, învelite cu brusture. Apoi cortegiul pleca mai departe, în liniște desăvârșită, ca să nu sperie păsăretul pe care prea­înal­tul bărbat îl privea cu luare-aminte, înțelegându-i nu numai graiul, ci și așezarea pe ramuri, deasupra sa.
Iar de câte ori mergea și se oprea pentru priveliș­tile vii din pădure, un copil nechemat, totdeauna ace­lași, venea și se rezema de coapsa părintelui, pentru a-i arăta, într-o direcție numai de sine văzută, vreo nă­lucire ciudată și tainică, pe care formele și lumina pă­durii o întruchipau. Și tot același copil vedea acolo unde nu era de văzut, caprifoiul, aglica și asmățuiul, boabele roșii ca focul ori firele aurii ca beteala, ori lumânărica pământului, care crește numai în locurile unde sunt îngropați doi frați. Îl chema Marcu. Avea ochii tăiați ca sâmburul de migdală, umpluți cu negru, și era cel mai iubit ucenic al ieromonahului Toma, zugravul, îndrumătorul școlii de pictură și arhi­tectură de la biserica Mirăuților. El în persoană, laolaltă cu învățăceii, călca în dimineața fierbinte a zi­lei aceleia, pădurea de fagi și mesteceni dinspre par­tea de nord a cetății, pentru-a culege ierburi aro­mi­toare, de folos atât pentru leacuri, pentru parfumul fâ­nu­lui din pătule, cât, mai ales, pentru obținerea de culori. Deși izbân­dise în chip strălucit zugrăvirea pe dinăuntru a bisericii Voro­nețului, închipuind pe pere­ții al­tarului, cea mai frumoasă Spălare a picioarelor din câte mărturi­siseră că văzuseră pe aiurea călătorii străini, ieromonahul cău­ta mai departe făptura culo­rilor în pământ și în plante, strivindu-le și ames­tecân­du-le în vase de piatră, pentru a obține vopsele mai tari decât moartea, vopsele care să rămână-n pe­reți, pâ­nă în ziua cea de pe urmă, când timpul însuși se va sfâr­și și va fi adunat de pe lume, înfășurat ca un sul.
Și răsfățata natură a Sucevei îi sco­tea înainte zugravului Toma ceea ce căuta. Pentru negru: viță neagră, mac negru, negrușcă, strigoaie neagră, anin negru, negrișor. Pentru alb: muștar alb, șopârliță albă, anin alb, iarbă lăptoasă. Pentru roșu: iarbă roșie, struguri roșii, sugel. Pentru albastru: albăs­trele, omag albastru, cicoare, scai vânăt. Pen­tru ver­de: verzișor, ibovnica leușteanului, calomfir. Pentru galben: galbene de pădure, plute galbene, salcâm galben, șofran. Pentru cârmâz: micșunele ru­ginite. Pentru auriu: vergea de aur. Pen­tru argin­tiu: tei argin­tat. Pentru violet: ciumpaie. Pentru pestriț: stân­jenei pestriți și trei frați pătați. Și încă: florile zânelor, pentru strălucire, roua cerului, pentru lim­pezire, iarba fiare­lor, pentru fixare, și umbra nopții, pen­tru adâncirea culorilor. Iar fără de ști­rea iero­mo­nahului, în coșurile așter­nute cu brusturi ale învăță­ceilor, se strecura și iarba pieritului, buricul pă­mântului, nebunariță, ceapă blân­dă, iarbă dulce, rădăcina șerpilor, buruiană de ceas rău, cearta casei, iarbă de bubă rea și frunza durerilor, cerute de femeile întristate și de milogii bol­navi care veneau, cu cea de pe urmă speranță de vin­decare, la biserica Mirăuților, unde zăceau moaș­tele Sfântului Ioan cel Nou.
Ci numai Marcu rătăcea prin pădure, cu ochii pe cine știe ce formă de rădăcină, întrezărind herghelii înspumate printre trunchiurile mestecenilor subțiri. El singur vedea lumina căzând ca o ploaie peste viața mișunată a pădurii, lovită de frunze și prelinsă pe firele înalte de iarbă, direct în lumea de dedesubt. El singur zărea forme nemaivăzute și știa culori ne­știute, și din pricina asta, când învățăceii ieromo­nahului Toma ieșiră în luminișul pădurii, ivirea lui Marcu fu cu mâinile goale, dar cu ochii încărcați de închipuiri. Floarea patimii, singura plantă pe care-ar fi strâns-o, el o purta în făptură, încă de la nașterea sa.

Rețetele alchimistului

Școala de zugravi din Cetatea Sucevei funcționa în curtea și chiliile laterale ale bisericii Mirăuților, acolo unde, în anul 1400, Alexandru cel Bun al Mol­­dovei adusese de la Cetatea Albă, moaștele lui Ioan cel Nou. Din pricina raclei de chiparos, ferecată-n argint, curtea școlii era mereu înțesată de lume. O omenime pes­triță, adunată de pe tot în­tinsul Țării de Sus și de Jos a Moldovei, venea să-și tămă­duiască șchiopia, orbirea și alte boli fără leac, prin atingerea moaș­telor. Câtă vreme soarele verii arunca lumină și foc în curtea cuprinzătoare, pereții albi erau sprijiniți de tru­purile lipsite de vlagă, iar iarba curată, strălu­citoare și verde, era așternut și, uneori, chiar mormânt pentru muribunzii pe care numai brațele apropiaților îi mai țineau pe pământ. Așa că la veni­rea în școală, iero­mo­nahul și ucenicii își făcură drum anevoios prin mulțimea care, unde cânta cu nădejde, unde se văita. Dar atelierul zugra­vilor se afla într-o latură mai ascunsă, în catul de sus, într-o în­căpere boltită, cu ferestre mari și destul de încăpă­toare pen­tru lumină și pentru vânt. Pe o masă de lemn erau vasele albe, de piatră, pisăloagele cu capul rotund și câteva oale de lut, pline cu lapte de vacă și unt de bivoliță de munte, galben ca aurul și foarte bine mi­rositor. De altminteri, fără niciun fel de întârziere, coșurile fură deșertate pe masă, plantele alese deo­sebit, în funcție de culori, și fructele, și semințele, și rămurelele cele fragile, și iarba, după care, zugravul Toma își așeză un șorț dinainte și înce­pu să amestece și să strivească ușor. După o rețetă știută numai de sine, din care nu lip­seau laptele, untul și albușul, sân­gele proaspăt de taur și brânza de vaci - florile și tulpinile uleioase își cedară ființa pe fundul de piatră, acolo unde, încetul cu încetul, dorit de întreaga făp­tură a zugravului Toma, se alegea în lumină ne­grul cel mai negru din lume și mai frumos. Răsărea în chiupul rotund ca o tânără vietate, pentru care lumea era fără margini și viața fără sfârșit. Lucea atât de curat, că o clipă iero­monahul își văzu obrazul în lucrul din mâinile sale ca-ntr-o preaveche oglindă de argint lustruit. Își spuse în sine că acesta e semnul izbândei și făcu semn ucenicilor de trebuință că lucrul poate să fie pornit.
Așezat pe podeaua de lemn, sprijinit de peretele dimpotrivă aceluia pe care ucenicii îl pregăteau, zugravul Toma aștepta cu desăvârșită încredere clipa în care tencuiala umedă încă, pregătită și învelită cu o zi înainte, urma să primească, aidoma îmbrățișării de nuntă, culoarea deasupra ei. Când totul fu isprăvit, îl chemă la sine pe Marcu și-i întinse pensula în­muiată-n vopsea. Dar Marcu era străin de întâm­plarea din preajmă, o vedenie îl ținea cu ochii lipiți de fereastră, cu respirația întretăiată, așteptând parcă să se întâmple ceva. Îndemnat de zugrav să încerce vop­seaua, spre mirarea acestuia, copilul de­senă pe perete o cruce neagră, înaltă cât întinderea trupului său. În clipa aceea, clopotele Cetății Sucevei se prăbușiră prin glaja ferestrei, peste fețele speriate ale uceni­cilor, peste ființa înlemnită a ieromonahului Toma, izbiră în curtea bisericii Mirăuților, ridicară nouri de păsări și culcară bolnavii, toți, la pământ, se loviră unul de altul, până ce dangătul lor se mută din bise­rică în bise­rică, din sat în sat și din cetate-n ceta­te, acope­rind cu cântare de negru toată Țara de Sus și de Jos a Moldovei, îmbolnăvind de larmă și de durere pă­mân­tul, văzduhul și cerul, strigând peste lume că dom­nul Ștefan cel Mare trecuse, în dimineața aceea de iulie, 2, anul 1504, pentru totdeauna de-atunci înainte, din viață în moarte și din moarte - atât de re­pede! - în veșnicia plină de drepți.

Apus de soare

Patruzeci de zile s-au scurs prin ceasul cu apă din Cetatea Sucevei, până ce trupul lui Ștefan cel Mare fu purtat pe drumul către mor­mânt. Toată Moldova dorea să fie de față la îngropare, să pună umărul la purtarea mult prea ușoară a urmelor pămân­tești. Din pricină de căl­dură, trupul fusese îmbălsămat, pa­tru mironosițe îngrijiseră după tipic bizantin rămășițele dom­nului, pentru ca arătarea cea de pe urmă, cu brațele adunate pe piept și așezate pe sabie, să reziste călătoriei până la Putna, să poată fi zărit de mulțime, atât sub lumina soarelui arzător, cât și în pâlpâirea lumânărilor, care noap­te de noapte ardeau de o parte și de alta a căpă­tâiului. Toți boierii cei mari și cei mici, arhiereii, arhi­mandriții și stareții tuturor mânăstirilor, precum și călugării și preoții de țară, vestiți pentru viața lor preacucernică, au stat în jurul sicriului cu smerenie, ca și în timpul când dom­nul trăia. Înalte fețe bisericești pășeau în frunte, cân­tând cântările de îngropăciune ale bisericii Răsă­ritului. De o parte și alta erau oștenii cu steagurile Moldovei plecate către pământ. Năsălia era purtată pe umeri, cu schimbul, de marii boieri. În urmă venea, ca o apă scăpată din maluri, aproape toată su­flarea Moldovei, descoperită în fața durerii și speriată de timpurile care urmau. Valul turcesc era departe de țară, dar brațul lui Ștefan cel Mare - pe care papa îl botezase "atletul creș­tinătății" - nu mai era.
Rătăciți în puhoiul de oameni care-așezaseră tabără pentru noapte chiar în mijlocul drumului, zu­gravul Toma și ucenicul Marcu se trăseseră lângă un foc. Toma privea cu nesfârșită uimire stelele ceru­lui, pe care el le pictase, aidoma, pe pereți. Însuși Ștefan cel Mare hotărâse ca aurul zugrăvelii din Voroneț să fie aur curat. În tabloul votiv, haina dom­nului și-a doamnei Maria și haina fiului lor, Bogdan, precum și zimții coroanelor de pe frunte, luceau de lucirea ace­luiași metal prețios, care fusese sfărâmat și transfor­mat în vopsea, în atelierul alchimic al zugravului Toma, foarte tânăr la vremea aceea, și-atât de-ndrăz­neț! Preum­bla­rea prin școlile din Bizanț îl învățase multe, dar nu-l umilise, și Toma zu­gravul se întorsese în Moldo­va, cu o năprasnică dorință de a face mai mult. Și-acum, gura care îl lăudase și privirea care îl prețuise se sfârșiseră ca lumânarea, și cerul pe care Toma îl privea cu atâta ar­doare nu dădea semn nici de rău, nici de bine, pentru vre­murile care veneau. Dru­mul stelelor se întâmpla la o distanță egală cu veș­ni­cia, și gândul zugravului Toma până acolo nu răz­bătea.
Iar Marcu, ucenicul, nu-și dezlipea privirile de pământ. Ochii lui tăiați ca migdala, pe care noaptea îi făcuse și mai negri ca de obicei, nu găseau în beznă nicio opreliște. Se apropiase întâi de sicriul domnesc și privise îndelung. Veșmântul regesc strălucea în lumina feștilelor ca oalele cu aur topit. Costumele înalților demnitari erau, și ele, străbătute de fulgerări. Prin toate mișcările treceau sclipiri de podoabe, mâi­nile boierești pline de nestemate fâlfâiau ca fluturii galbeni, săbiile și jungherele de argint pâlpâiau ca făpturile vii. Ci numai fețele oamenilor lipseau. Um­bra trăsese perdele peste carnea obrazului, aceeași mască străină, așezată de somn, apropia tot mai mult o înfățișare de alta, ieșeau tot mai mult negrul și verdele la iveală, procesiunea aceea ciudată, pe care miezul nopții de vară o afla în câmpie, arăta către stele-un obraz tot mai bine îngemănat cu fața de cea­ră a mortului. Pierise orice abur de viață din lume, pă­rea că veșnicia își deschide porțile pentru toată mul­țimea aceea deodată, și, bântuit de gândul acesta, Marcu rătăcea de-a lungul câmpiei, ars de obsesia închipuirilor lui. Când ajunse la locul popasului, To­ma zugravul dormea, focul se făcuse cenușă, somnul acoperise câmpia cu trupuri calde de oameni, numai feștilele de lângă mort trăiau sub cerul de vară, cân­tecul bocitoarelor și ochii lui Marcu, care tot mai vegheau.

Întâmplarea din Zamca

Școala de zugravi de la biserica Mirăuților dura șase ani. Trei ani se învățau culorile, alți trei ani tencuitul pereților. Aliajele de nisip și de var trebuiau astfel închipuite, încât pictura de pe perete să nu dospească, precum aluatul, să nu se umfle și să îm­puște capetele ori mădularele prea­cu­cernicilor pă­rinți. Ca pielea subțire trebuia ten­cu­iala să se întindă peste perete, po­trivit de umedă și de moa­le, pentru ca vop­selele să se prindă ca literele de ti­parniță, pe hârtie: să nu le spele nici ploaia, nici grindina și nici ză­pada. Cine ajungea în pra­gul aces­ta devenea ucenic. Lucra pe lângă un mai mare maestru, înălțând schelă­ria, pregătind zidul pentru pic­tură, culorile, modelele de hârtie cu tipare de sfinți. Dar cine dorea să ajun­gă zugrav se cădea să meargă și-n alte părți. Numai un an de învă­ță­tură la marile școli moscovite, la Kiev ori la Zagorsk, la muntele Athos sau în mânăstirile bizantine, dădeau drept fostului ucenic să de­vină zugrav. Iată însă că Marcu, la capătul celui de-al șaselea an de învățătură, și după repetate ucenicii în toată Moldova, după ce văzu în­delung Voronețul și înțelese desă­vârșita lucrare a zugra­vului Toma, alese un drum ciudat.
Noi întâmplări petre­cute în ceta­tea domnească a Sucevei hotărâseră ca mulțimea destul de însemnată de cu­rioși, gură-cască și pierde-vară, care zăceau în lungă cerșetorie pe străzi, să-și mute tabăra în preajma Zamcăi, nou zidita mâ­năstire arme­nească, în­chi­­nată sfântului Auxenie, de către nobilul Agapsin Vartan. Con­­voaiele de neguțători care stră­băteau pe sub poar­ta de curând ispră­vită aveau dare mai mare și mână mai largă decât ceilalți locuitori ai orașului. Între multele nații care alunecau pe sub bolțile Zamcăi, brașovenii, aromânii și grecii aveau trecere înaintea tuturor. Negoțul lor ajungea prin toate părțile lumii, și Zamca deschisese ferestre nu numai către soare-răsare, ci și spre apus.
De o bucată de vreme, Marcu își petrecea după-amiezele la Zamca. În chiliile mânăstirii se deschi­sese o școală de broderie bisericească și ateliere de pictura icoanelor, pentru care neguțătorii aduceau modele din toate colțurile pământului. Un dar închi­nat, prin intermediul Zamcăi, înaltului domn al Mol­dovei, însemna întărirea zapisului de liberă trecere prin țară, atât în vreme de pace, cât și în timp de răz­boi. Așa că darurile înfățișate erau nespus de fru­moase și, într-o după-amiază târzie, aproape de noap­te, Marcu alese o icoană cum nu mai văzuse în viața lui. Era pictată pe lemn și arăta un sfânt din ritul catolic, pe Francisc, îmbrăcat în haină călugărească, cu părul ras, așezat sub umbra unui măslin bătrân. Haina sfântului flutura pe jumătate din suprafața icoanei, în timp ce jumătatea cealaltă era ocupată de coroana măreață a falnicului co­pac. Dar ceea ce îl uimi pe Mar­cu din cale-afară erau culo­rile vii și aprin­se, roșul de purpură, gal­be­nul ca lămâia, rozul, verdele crud și-un albastru ca cerul, pe care nu-l avuseseră niciodată dea­su­pra capului, sfinții Bizan­țului. Și icoana se vedea la fel de bine pe întuneric ca și la lumina fești­lelor.
Marcu nu mai așteptă dimi­nea­ța și-l chemă, cu dinadins, pe Toma la Zamca. Cercetară toată noaptea icoanele aduse de negus­tori, se interesară despre locul lor de sorginte și, când soa­rele primei dimineți de toamnă înălță pe cerul Suce­vei, mai degrabă un fagure de miere, decât o sabie înroșită, Toma hotărî pentru Marcu, că nu mai încape întârziere și-l întoarse cu fața spre drumul Italiei.
Despărțirea se făcu fără lacrimi. Cu jurământ de întoarcere din partea lui Marcu și cu nădejdea iero­monahului că va trăi. Iată însă că mâinile atâta vreme nedesfăcute nu apucară nici acuma să se despartă, când valuri de fum și vâlvătăi uriașe, înălțate deasu­pra pădurilor dinspre soare-răsare, arătau că turcii nu așteptaseră ca trupul lui Ștefan să se răcească și că­zuseră iarăși asupra țării, cu moarte și cu pârjol.
Ivirea turcilor îl despărți pe Marcu de Toma altfel decât ar fi vrut. Grăbit să-și puie la adăpost ucenicii și puținele bunuri, ieromonahul apucă înapoi spre cetate, grăbindu-și făptura subțire pe sub cerul lins către margini de flăcări și fum. Oprit în marginea drumului, Marcu privea. Tăietura piezișă a ochiului păstra între pleoape o pânză de apă prin care făptura zugravului Toma se vedea strivită între roșu și negru, între fum și cărbune, culorile de care se servise o viață întreagă, și care acuma îl copleșeau.

Focul iadului

Drumul pe care Marcu încercă să scape de venirea turcească era prin pădurea de Nord. Aceeași pădure albă de fagi și mesteceni, pe care o stră­bătuse, înfio­rat de vedenii, în dimi­neața zilei de vară când Ștefan cel Mare își dăduse obștescul sfârșit. De atunci tre­cuseră mulți ani. Ucenicul Marcu devenise un bărbat în putere. Fostul copil se de­șirase și se-ntărise, mai rămăseseră ochii de-odi­nioară, tăietura lor alungită pe față și miezul negru, mistuitor. Și vedeniile din ei. Lumea nu încetase să fie o întâmplare plină de amănunte fantastice, pe care ochii învățăcelului le observa și le înghițea; imagini halucinante, fremă­tătoare și tainice și, mai ales, dan­suri magice de culori sălășluiau în fantezia fierbinte a ucenicului, chinuindu-l și fericindu-l pe rând.
Înserarea coborâse asupra pădurii. Umbra și ume­zeala arătau drumuri false. Aburi groși fumegau dea­supra pământului, dar pașii ucenicului Marcu țineau o cale ce nu se putea uita. Mirosurile iuți și otrăvi­toare ale ierburilor de noapte arătau nordul fără aba­tere. Călăuzit de miasmele mușchilor putreziți, Marcu nădăjduia să ajungă în pasul Prislopului și pe acolo să coboare-n Ardeal. Iată însă că alte mirosuri, cu mult mai puternice și străine pădurii, îl opriră în drum. Pe aproape ardea. Nu se auzeau copite de cai, nici glasuri aspre de oameni, în liniștea desăvârșită a nopții se simțea numai fumul și mirosul de ars. Și ucenicul pornit către preavremelnică desăvârșire lăsă atuncea drumul mușchilor de pădure și se călăuzi după fum. Și fumul îl duse preț de o oră pe căi ne­știute, și în cele din urmă, îl scoase în fața unei pri­veliști pentru care ochii avizi de întâmplări ai lui Marcu se închiseră înfiorați. Un sat de munte fusese aprins de turci. Casele acoperite cu șiță ardeau ca gătejele, laolaltă cu gardurile, cu șurile și hambarele cuprinse în curți. Ruguri înalte de foc alungau întu­nericul și, la lumina lor, Marcu văzu că drumul care trecea prin mijlocul satului era acoperit cu trupuri sângerânde de oameni morți. Alții fuseseră legați de porțile caselor și ardeau laolaltă cu lemnul de brad. Marcu crezu o clipă că oamenii aceia transformați în jeratic trăiau. Și-atuncea, lumea se mări deodată, curse afară din găvanele ochilor, pământul se răsturnă și coborî întunericul.
Douăzecișipatru de zile boli Marcu, îngrijit de-o bătrână, pe care culesul ciupercilor în afundul pădurii o ferise de prăpăd. Când băiatul reuși să se țină drept pe pi­cioare, bătrâna vru să-l scoată ocolit prin pădure, ca să nu mai treacă prin locul năpastei și să cadă iarăși în nesimțiri. Dar dorința de a înțelege până la capăt nenorocirea și, poate, întâmplarea că văzuse moartea cu ochii, îl duseră iarăși pe Marcu la margi­nea acelei păduri. Sprijinit de trupul bătrâ­nei, observă cu luare aminte prive­liștea care acum se­mă­na cu o rană us­cată, iar ceea ce prin­se să-l înfioare nu mai fu spaima și grea­ța, ci o ură de-a cărei tărie se sperie. Străbătu sa­tul însoțit de bătrână, intră ia­răși pe drumul știut din pădure, iar când ajunse în vama Pris­lopului - bărbatul ca­re păși în Țara Ar­dea­lului era un om încer­cat și matur.

Elixirul vieții

Nici atunci și nici mai pe urmă, nu știu Marcu pricina pentru care își prelungi atâta vreme rămâ­nerea în Ardeal. O toamnă în­treagă, o iarnă și-o pri­măvară, zăbovi lângă iconarii din Mara­mureș, învă­­țându-le meșteșugul, ascultân­du-le cânte­cele vechi și sălbatice, minunându-se de obiceiurile prin care-și sărbătoreau nașterea, moartea și nunta, încer­când să pătrundă credința păgână a acelui loc dintre munți. Jocul de îmblânzire a ielelor, care se dansă în pădure, cât ținu noaptea lungă a sânzienelor, descân­tecele de rouă și cununile galbene care se arun­cară pe case pentru ademenirea ursiților îl loviră pe Marcu cu o stare atât de ciudată, că umblă o vreme ca sub semne de farmec, cotropit de amin­tirea bălaie a fete­lor pe care o noapte întreagă le văzuse jucând. Fu­seseră atât de aproape de privirile lui și se risipi­seră deodată cu aburii răsăritului.
Primăvara îl găsi tot așa, zăcând prin marginea drumului, pe sub umbra puțină a pădurii, zâmbind întruna către sinele dinăuntru și către drumeții care-l întâmpinau. Abia odată cu sfinții Constantin și Elena, care îl aflară în cioplitoria de lemne din Baia, unde se lucrau comenzi de altare, catapetesme și jilțuri pentru Țara de Sus a Moldovei, mintea i se desprinse de vrajă și câșlegiul brânzei îl scoase din Transilvania în Muntenia, și de aici trecu peste Dunăre, cu ciobanii macedoneni. Când pașii lui obo­siți atinseră pavajele de marmură ale Florenței, era iarăși toamnă în frunze și trecuse un an.

Călătoria în rai

Marcu trase în gazdă la un aromân din Epir, care ținea la Veneția, Florența și Padova, comerț de co­voare orientale și pietrării. Era prieten bun cu egu­menul de la Zamca, de la care Marcu aduse o scri­soare de întărire a încrederii. Neguțătorul îi dădu găz­duire și, cât era dimineața de lungă, ucenicul iero­monahului Toma porni să cioplească bolovanii de marmură în dreptunghiuri egale, cot la cot cu pietrarii italieni. Comenzile de statui și pavaje erau nume­roase, și munca ținea cât ținea și lu­mina fru­mosului soare, care strălu­cea deasupra ora­șului. Dar asfințitul îl afla pe Marcu om liber. Până noap­­tea târziu și, uneori până la ră­săritul luminii, colinda străzile în­guste ale orașului, întârzia în piețele așter­nute cu mar­mura tăiată de mâi­nile lui, aluneca pe sub bolțile înalte, încremenea în fața statuilor. Iar în ziua când unul dintre pietrarii cu care fusese trimis pentru treabă la Padova îl conduse între pereții unei biserici cu pereți zugrăviți, Marcu fu atât de lovit de priveliști, încât se lăsă cuprins de melan­colie și căzu lingav la pat. Nopți la rând avu friguri și vise ciudate, în care zbura pentru a suta și-a mia oară de-a lungul aceluiași cer luminat de patru sori deodată, așa cum îl zărise înfățișat pe pereți. Văzdu­hul prin care trecea era subțire și limpede, albastru ca florile de cicoare, și el curgea deasupra pământului, spălându-l ca apa și dizolvându-i culorile. Veșmintele oamenilor erau largi și fluturătoare, pletele femeilor ondu­late, și toată omenirea aceea avea privirea pe jumătate deschisă, de parcă atuncea ieșise din somn. Un început ciudat de viață creștea spre Marcu din toate părțile deodată. Sfinții porniseră să învie pe ziduri, fugiseră din raiul de lemn și de fum al Bizanțului, plin de moaște și schim­nici, și pogorâseră pe pământ. Își deschideau ochii chiar sub ochii lui Marcu, își dezdoiau mem­brele înțepenite, învățau să meargă și să se-ndoaie, să privească într-o parte, să se bucure și să plângă cu lacrimi adevărate și, mai ales, să zâmbească. Fecioara Maria zâmbea așezată pe-o pernă de purpură. Sfântul Francisc zâmbea dintre mierle și pupeze. Călugării zâmbeau pe sub ziduri de mânăstire și printre frunze.
Când își reveni în simțiri, Marcu se întristă. Visul care-l chinuise era mai frumos și mai tare decât toată știința sa. Zugrăvelile de pe pereții Italiei erau mai greu de urnit afară din minte decât erau de urnit blocurile grele de marmură, care-i zdrobiseră șalele. Dar învierea pereților din bazilicile italiene răspândea împrejur o bucurie prea mare, pentru cât putea supor­ta o biată ființă omenească, și Marcu intră pentru a doua oară în viață în starea aceea ciudată de vrajă, care îl făcea să treacă prin lume cu buzele întinse în zâmbet, aidoma sfinților de pe pereți. Așa că mare și năvalnică bucurie cuprinse în cele din urmă făptura ucenicului Marcu. Fericire adâncă, trăi fixându-și ochii avizi pe pereți. Întârzie fără teamă, în beatitudi­nea care-l cuprinse, știind că do­rința de a-și așeza el însuși culorile înainte, va veni negreșit. Și dorința veni. Fu o dimineață rece, de iarnă, cu cerul ca sticla și soarele de metal, când Marcu simți că dorul de aca­să se prinde ca boala, îi umple ființa, îl cotropește și îl umple de plâns. Plânse mult și amarnic în chilioara pe care o locuia la neguțătorul de piatră, plânse pen­tru chemările din afară și dinăuntru, pentru viața care îl dăruise dar îl și furase, și, mai ales, pentru dorul năprasnic de lucrul mâinilor sale, care-l ridică în pi­cioare și-l puse pe drumul spre casă. Vedenia dinăun­trul ochilor săi era acum una singură și ea cerea dinainte tencuiala albă și umedă, pensulă și culori.

Încununarea regelui

În dimineața de primăvară când Marcu pătrunse între zidurile bisericii Mirăuților din Suceava, mul­țimea din curte lipsea. Moaștele Sfântului Ioan cel Nou fuseseră mutate în altă parte și nădejdea bolna­vilor pornise pe urmele lor. Curtea era pustie. Nici măcar pletele blonde ale învățăceilor nu mai fluturau prin pereții de var și peste pajiștea de sma­rald. Era liniște mare și nemișcare ca într-un ou.
În dreptul perete­lui din atelier pe care o rază de soare fu­gară lucea auriu, ie­ro­monahul Toma șe­dea rezemat în toiag. Marcu i se aruncă la picioare și ridică ochii asupra unui băr­bat bătrân. Slab din cale-afară, stors de viață, zu­gra­vul Toma mai trăise doar pentru aștep­tare: ple­ca­se de mul­tă vreme din lume, retras în propria-i făp­tură înaltă, ca într-o raclă de os.
Ceea ce Marcu începuse să facă pe tencuiala udată, seară de seară, de mâna us­cată a ieromonahului Toma - umpluse lumea Sucevei de mare zvon. Uimi­rea lovise atât curiozitatea mulțimii, cât mai ales urechile mitropo­li­tului Roșca, văr primar de-al lui Petru Rareș, care ședea acuma în scaun de domn. Mai cu seamă o în­tâm­plare despre câteva nes­te­mate mă­runte, pe care Mar­cu le așe­zase în vasele albe, de pia­tră, mărun­țindu-le și ames­tecân­du-le, umpluse lumea de mi­rări. Așa că într-o preafru­moasă dimineață de aprilie, tocmai când soa­rele se revărsa din belșug în încă­perea atelierului, dezmorțind oasele ieromo­nahului Toma în chip nespus de plăcut, ușa din lemn de stejar fu dată larg de perete și în pragul odăii stete însuși mitropolitul Moldovei, cu barbă lungă și albă, cu cățuie neagră de lână pe creștet, purtând în mâna cea dreaptă, sceptrul de însemn.
Marcu era plecat. Plecase să hoinărească pe afară, scos de soare și de lumină, și când se întoarse acasă cu un braț de salcie înflorită, Gri­gorie Roșca al Mol­dovei îl aștepta demult. Și Marcu înțelese că so­rocul venise, și trase per­deaua de cânepă ce ședea peste pe­retele ud. Îl pregătise cu mâ­na lui de cu seară, ca într-o presimțire prea fermecată, și albul era acuma numai bun de închipuit. Iar ceea ce văzură, deodată, zugravul Toma și mitropolitul Mol­dovei, fu un lucru nemaivăzut: cu mare însuflețire și bucurie, pe peretele dimpotrivă, Marcu se zugrăvise pe sine, cât era atunci de frumos și puternic, iar deasupra capului își așezase, fără niciun fel de sfială, o aureolă de sfânt. Dar o și mai adâncă uimire se zugrăvi pe încercatele fețe bisericești când, dintr-o punguță de piele, Marcu scoase câteva pietre de lapislazuli, pe care le sfărâmă și le stinse în var, așternând, pe pere­tele alb al atelierului, cea mai fru­moasă culoare al­bas­tră din câte-i fusese dat vreodată să vadă sub soare, ochiului omenesc.
- Cerul acesta să-l așterni peste Voroneț, spuse Gri­gorie Roșca, și Marcu înțelese că porunca dom­nească de zugrăvire pe din afară a bisericii Voro­nețului, precum și a pridvorului ridicat ca adaos de către mitropolit, căzuse asupra lui.

Recviem

Marcu începu lucrarea mâinilor sale în primăvara anului 1547. În răstimpul cât fusese plecat, de jur împrejurul Vo­ronețului se înălțaseră zidurile unei mici mânăstiri. În chiliile scunde, călu­gării se îndeletniceau cu caligrafia și trans­crie­rea psaltirilor slave. Dar când sche­lăria de lemn fu ridicată de jur îm­pre­jurul pereților și ucenicii lui Marcu în­ce­pură să amestece în culori, când grun­dul vopse­lelor fu dat pe perete și Marcu însuși dese­nă, în inci­zia făcută cu coada pensulei, fața primului sfânt, scâr­țâi­tul penelor înmuiate în tuș conteni. Cât dură Jude­cata de apoi, fu de față lângă perete, tot so­borul mâ­năs­­tiresc, uimit de ceea ce se ivea pe pereți. Proto­părinții neamului omenesc pictați de Marcu nu aveau legături de rudenie cu raiul Bi­zanțului, ei semănau foarte bine la înfățișare cu marii boieri ai Moldovei, așa cum se arătaseră odinioară în cortegiul de înmor­mântare al domnului Ștefan: cotropiți de aur și de argint.
Dimineți la rând lucră Marcu sub lu­mina soarelui luci­tor. După amiaza um­bla prin pădure ca orbii, chi­nuit de vedenii lăun­trice, iar noaptea, câteodată, adăsta la ciobani. Toma nu veni decât în vremea din urmă, când Ju­decata de apoi era gata, și Mar­cu lucra acuma la chinurile Sfântu­lui Ioan cel Nou. Întreaga în­tâm­plare cu turcii el o repo­vesti aidoma pe perete, în­chi­puin­du-și martiriul sfân­tu­lui, după leșurile țăranilor arse în munți. Sub ochii ui­miți ai ieromonahului Toma, martiriul biblic deveni în­tâm­­plare reală, o ură neagră ardea în toate culorile, iar rugăciunea tuturor sfinților pictați pe perete deveni o cântare a cântărilor pentru neatârnarea Moldovei și mân­tuire vecinică de dușmani.
Ci numai în partea stângă a peretelui de la intra­rea-n biserică, Marcu lăsă loc gol. Schelăria fu cobo­râ­tă și curtea se curăți de gunoaie, spre primirea mi­tropolitului, dar locul acela tot gol era. În dimineața de toamnă, când alaiul sărbătoresc al curții domnești se apropia de mânăstire, pe sub bolta de ceară a stejarilor îngălbeniți, Marcu își spălă pentru a doua oară fața cu apă limpede, pregăti ulcele cu resturi vechi de vopsele și, în clipa când mitropo­litul Gri­gorie Roșca se opri înainte de-a intra în bise­rică, Mar­cu îl pictă, aidoma, cu dragoste mare și mul­țumire adâncă, prea frumos îmbrăcat în haina cu dungi albastre și roșii, în anteriul cu cercuri de aur și cu cățuiul de lână neagră pe cap. Iar cu ultimul strop de vopsea, spre lepădare totală de sine, scrise și MARCU, de­desubt.
Grigorie Roșca nu clipi. Ieromonahul Toma nu opuse nici el împotriviri: cinul călugăresc îi oprise pe pictori să-și lase numele pe pereți, dar Marcu era om liber. Um­pluse raiul cu figurile ucenicilor, iadul cu fețe de turci, iar cerul de deasupra bisericii era, în luminoasa dimineață de toamnă, la fel de albastru ca cel pictat.

(Reportaj din seria "Viața cere viață")