SANDA GOLOPENȚIA - "Vizitele în România îmi dau putere cu adevărat"

Corina Pavel
- Lingvist, antropolog, eseist, Professor Emeritus la Brown University, SUA -

O privesc din stradă prin geamul vitrinei Li­brăriei "Mi­hai Eminescu" din București, cum atin­ge ușor, ca într-o mângâiere, co­per­­tele cărților. Pe unele din ele le ia din raft și le des­­chide încetișor, ca și cum s-ar aștepta să cadă din­tre file ceva prețios. Vor fi tovarășii săi, în Ame­rica, până la o nouă revenire "acasă". Sanda Golo­penția a emigrat în 1980 peste Ocean și, împreună cu soțul ei, Constantin Eretescu - prozator, fol­clorist, etnolog și antropolog, s-au stabilit în Providence, Rhode Island, unde au predat la Universitatea Brown, una dintre cele mai pres­ti­gioase din Statele Unite (mem­bră a foarte selectei "Ivy League"). Cele două mari personalități cul­tu­rale ale Ro­mâniei și ale diasporei au fost, între timp, aso­ciați și cu alte instituții de învățământ, au făcut cercetare, au redactat împreună ediția ame­ricană a revistei exilului românesc "Lup­ta", au scris și au publicat numeroase articole, stu­dii, cărți, inclusiv în România, unde au revenit pe­rio­dic după 1990.

Păpădii în iarbă

- Doamnă Sanda Golopenția, aș vrea să în­ce­pem interviul nostru prin a vă ruga să ne evocați o amintire luminoasă din anii copilă­riei dvs., pe­trecută în România.

- Sunt în parcul din dreptul statuii Eroilor Sa­ni­tari, vizavi de Operă, între fostul Bulevard al Ardea­lului și Dâmbovița -- locuiam pe a­tunci în apropiere, pe strada Dr. Lister, la nr. 7. Mama mă adusese în parc, aveam ani puțini, era primăvară spre vară, în­ceput de mai, cred, lumină și soare, cu iarba plină de păpădii și al­bine. Am descris clipa într-una din cărțile mele, Cartea plecării.

- Nu v-ați trăit toată copilăria în lumină și fără griji. Au urmat ani întunecați, în care tatăl dvs., eminentul sociolog Anton Golo­pen­ția, a fost arestat, anchetat, torturat, și apoi omorât în închisorile comuniste. Cum vă amin­tiți acea perioadă?

- Multă vreme nu mi-am dat seama de ce lipsea tata de acasă. El a fost anchetat în calitate de martor în stare de arest în procesul Lucrețiu Pătrășcanu, ca director al Institutului de Statis­tică, după fuga din țară a fostului director, Sabin Manuilă. Și, ulterior, a fost supus unui regim de exterminare, pentru un text scris în 1949, intitulat "Proiect de debolșevizare a Ro­mâ­niei", pe care l-a de­clarat singur anchetatorilor. A murit în detenție, ne­judecat și necondamnat, după 18 luni. Nouă, copiilor (mie și fratelui meu mai mic, Dan), ni se spunea că tata este bolnav și internat în spital, la Timișoara. Când au fost făcuți pionieri co­legii mei, iar eu, nu, am înțeles că ceva se întâmplă cu familia noastră. Un moment pe care nu-l uit: într-o zi de septembrie a anu­lui 1951, s-a hotărât că eu voi dormi în pat cu ma­ma, pentru ca fratele meu să treacă în patul meu: cres­cuse și nu mai încăpea în patul lui. S-a făcut mutarea, eu însă nu înțelegeam: dacă eu dormeam cu mama, tata unde urma să doarmă, când se va întoarce de la spital? Și am început să plâng. În ziua aceea am plâns mocnit până seara. A doua zi dimineață, un ne­cunoscut a venit la ușă și ne-a spus că tata a murit, că se află la morgă, dar că mama trebuie să meargă re­pede, dacă vrea să-l vadă. Mama s-a îmbrăcat și a ple­cat. L-a găsit, l-a identificat, pentru că nu se știa cine este, a fost întrebată cum de știe că e acolo. S-a dus să cumpere sicriu, ca să-l ia și să-l înmor­mân­teze, dar când s-a întors, trupul tatălui meu dis­pă­ruse, și nimeni n-a știut să-i spună cine l-a ridicat și unde l-a dus. Abia prin 1961, părintele Totolici din satul Jilava ne-a trimis vorbă că tata e înmor­mântat în cimitirul din sat. Eu toc­mai absolvisem facultatea. M-am dus, bineînțeles, imediat acolo. Am găsit, între bălării înalte, tije din fier pe care erau scrise, cu vopsea neagră pe un fond mai deschis, niște numere. Preotul își notase într-un caiet numele care corespundeau numerelor. Așa am putut identifica locul în care era înmormântat tatăl meu. Abia în 1968 am putut cumpăra locul și pune o cruce. Înainte de asta, fuseserăm chemați la Comitetul Central al PCR mama, fratele meu și cu mine, împreună cu fratele mezin al tatei, pentru a fi anunțați că Anton Go­lo­pen­ția e reabilitat, că fusese reținut pe nedrept, ca urmare a unor erori judiciare. Am întrebat atunci cine e răs­pun­zător pentru ares­ta­rea și moartea tatălui meu. Mi s-a spus că nu există răs­puns la întrebarea mea, că lucruri de acest fel se în­tâmplă. Singurul lucru pe care l-a cerut atunci ma­ma a fost să se publice opera lui Anton Golopenția, ceea ce nu s-a întâmplat. Pri­­mul volum Anton Go­lo­penția, din seria de zece vo­lume postume, de edi­tarea căreia m-am ocupat, a apă­rut abia după 1989. În 1978, mama a murit, ex­pri­mându-și dorința de a fi înmormântată alături de tata, în cimitirul de la Jilava. Ceea ce s-a întâmplat.

Mama citește povești

- Când s-a născut fascinația pentru puterea cu­vântului și dragostea pentru limba română a ling­vistei de talie internațională care ați devenit?

- Mamei, Ștefania Cristescu-Golopenția, i se datorează fascinația pentru cuvânt, pentru puterea lui de a construi relațiile dintre oameni. Mama a fost pro­fesoară de limba și literatura română, având o evoluție inversă, tipică în acei ani, în sensul că a fost constrânsă, în urma arestării tatălui meu, să predea de la școli superioare, cum fusese Institutul Peda­go­gic, la școli elementare din ce în ce mai mici. Avea o mare dragoste pentru literatură. Cum nu aveam radio, și nici televizor, momentele noastre de sărbă­toare sau divertisment erau când mama ne citea fie povești, fie versuri, fie proze scurte, care se potriveau cu vârsta noastră. Emoția pe care o transmitea textul sporea, datorită intonației, pauzelor, felului în care mama punea în evidență cuvântul. N-am mai avut ocazia să ascult pe cineva care să citească asemenea ei. De copil, am devenit atentă la felul în care vorbesc oa­menii. Bunica din partea tatălui, care provenea din­tr-o familie de cehi germanizați emigrați în Banat, a trăit la Timișoara și la Bozovici și vorbea în grai bă­nățean. Am petrecut, în timpul războiului, un an în refugiu la Bozovici, la ea, mama rămânând în Bucu­­rești, cu fratele meu abia născut, iar tata fiind plecat pentru anchete demografice la ro­mâ­nii de la est de Bug. Bunica folosea cuvinte pe care nu le știam, cum ar fi șcătulă pentru "cu­tie", sau hă pentru "uite". Descopeream di­versitatea lingvistică. La Facultatea de Filolo­gie, unde am intrat în 1956, m-am specializat în ling­vis­tică, sub îndrumarea profesorilor Ale­xan­dru Rosetti, Iorgu Iordan și Ion Coteanu. Am mers pe teren prima dată, pe când eram în anul al treilea, în vacanța de vară, la Peșteana-Jiu și Novaci, în Oltenia, împreună cu Mihai Pop, care tocmai preluase cursul de folclor, și cu alți doi studenți. Înregistram noaptea, lucram cu lă­u­tarii din zonă, care nu erau liberi decât atunci. În timp ce se înregistra, eu transcriam fonetic textele cântecelor. Terenul m-a fascinat. Înainte de asta, însă, cercul de lingvistică la care acti­vam sub îndrumarea profesorului Alexandru Rosetti a făcut o excursie în Maramureș. Atunci am văzut pentru pri­ma dată Maramureșul, care mi-a rămas în minte și în inimă ca un loc ex­traordinar. Am ajuns de Paști, într-o primă­vară. Bi­sericile de lemn, cu turle înguste, erau încon­jurate de țărani în port, veniți să sfințească ouăle și pasca. Era o Românie pe care nu o știam, sa­tele maramureșene fiind mai accentuat tradițio­nale decât Bozoviciul sau Naipu (în județul Giurgiu), un sat nu departe de București, în care ajun­seserăm și noi în evacuare, în timpul răz­boiului, cu lăzile de docu­mente ale Insti­tu­tu­lui de Statistică, unde lucra atunci tata. După aceea, am mai făcut cercetări în Banat și Ma­ra­mureș, culegând povești cu Ovidiu Bîr­lea, mai târziu, am revenit sistematic în satul Breb, în echipa "Valea Cosăului", creată de Mihai Pop, care era ori­ginar din Maramureș. Eu lucram de acum la Insti­tutul de Cercetări Fonetice și Dialectale, cer­ce­tările de teren îmi permiteau să înțeleg ins­ti­tu­țiile ling­vis­tice ale unei comunități tradiționale, su­biect de studiu de care nu m-am mai despărțit de atunci.

"Terenul - o școală a supraviețuirii"

- La fel cum părinții dvs. s-au întâlnit prin in­termediul cercetărilor monografice făcute de Di­mitrie Gusti, la rândul dvs., v-ați format, împreună cu viitorul partener de viață, pe atunci colegul de la Facultatea de Litere, Constantin Eretescu, sub o­blă­duirea unui alt mare cercetător și continuator al Școlii lui Gusti, profesorul și folcloristul Mihai Pop. Ce v-a unit pentru viață?

- E adevărat că Ștefania Cristescu și Anton Go­lopenția s-au cunoscut cu prilejul campaniei mono­grafice de la Cornova, la care participa, de altfel, și Mihai Pop. Ca vechi monografiști, Ștefania Cristescu și Mihai Pop se cunoșteau bine pe atunci, tata era însă novice, Cornova fiind prima campanie monografică la care lua parte. Pe Constantin Eretescu l-am cunos­cut la Facultatea de Filologie, pe când eram în anul al treilea. El fusese eliminat din motive politice, când era în ultimul an, al patrulea, de la Facultatea de Fi­lo­sofie. Și, după un număr de luni și de petiții, pri­mi­se aprobarea să se înscrie la Facultatea de Filologie, în anul III, dând examenele de diferență care se im­puneau. Am devenit astfel colegi de grupă. Primul motiv care a determinat orientarea interesului meu către Constantin Eretescu a fost că și el era, într-un fel, marginalizat. Era relativ izolat, după ceea ce i se întâmplase - fusese nevoit să se întrețină lucrând, între altele, ca hamal în Gara de Nord. Trecuse prin­tr-o experiență dură și mi s-a părut că trebuie să aibă un aliat. După aceea ne-am cunoscut mai bine, am hotărât să ne căsătorim la sfârșitul studiilor universi­tare și am traversat viața împreună. Am avut perioade în care am fost departe unul de altul, eu am fost plecată cu burse în Franța și în Statele Unite, apoi a fost el, cu o bursă, în America. Directorii institutelor la care lucram, Alexandru Rosetti, în ca­zul meu, și fol­­cloristul Mihai Pop, în cazul lui Cons­tan­tin Ere­tescu, s-au preocupat să ne găsească posi­bi­lități de a studia în străinătate și, când ele s-au ofe­rit, fie­care dintre noi a acceptat ca celălalt să plece și să se bucu­re de prilejul care se ivea. Admir la Cons­tantin Ere­tescu faptul că nu se predă în fața gre­utăților. Și îmi place curiozitatea lui, care merge în toate direcțiile, la fel de activă (dacă nu chiar mai activă acum), ca atunci când l-am cunoscut.

- Care e cel mai important lucru pe care l-ați învățat mergând pe teren în satele românești? Vă întreb pentru că tot în această tradiție se desfășoară și documentările noastre pentru reportajele care fac substanța revistei "Formula AS" și care ne încarcă și pe noi sufletește foarte mult.

- Despre cercetările mele de atunci și mai ales despre oamenii descoperiți în satul Breb, din Mara­mureș, care-și menținuseră modul de viață în condiții nu ușoare aș vrea să scriu într-o carte viitoa­re. Pentru mine, terenul a fost și o școală a supra­viețuirii în România de atunci. Descopeream, uimită, că în satele acelea, de multe ori, se trăia o viață frumoasă. Eu veneam de la oraș unde, chiar dacă institutele de cercetare în care lucram, sau Biblioteca Academiei unde mergeam des, îmi ofereau bucuria studiului și a lecturilor, erau și multe momente întu­necate, viața era tensionată, cu lipsuri, cu ședințe și condici de prezență. Dar când ajungeam în sat, mă linișteam și mai ales învățam că, de fiecare dată, oricât de greu ar fi, există soluții. Oamenii le găseau fiind senini, inventivi, nu încrâncenați. Terenul mi-a arătat că, oricât ți-ar fi de greu, trebuie să fii cu mintea des­chisă, pentru că întotdeauna există ceva de făcut, și niciodată situația nu e atât de disperată încât să nu poți întreprinde nimic. Pe un alt plan, asta cred, de altfel, că a făcut și tatăl meu, atunci când scria niște declarații atât de ample în închisoare, în cursul an­chetelor. Era ca și cum ar fi aruncat sticle cu mesaje în mare, făcând singurul lucru care rămăsese de fă­cut. Spera că ele vor ajunge să fie citite cândva și ne vor ajuta să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat. A povestit în declarațiile luate în anchetă despre Dimitrie Gusti, despre cercetările de la Institutul de Sta­tistică. Lucruri care, evident, nu îi interesau pe anchetatori sau pe consultanții sovietici care-i dirijau; le-a scris ca să ne rămână nouă, sperând ca în anul 2000, pe care el îl anticipase că va fi al debolșe­vi­zării, să se găsească cineva care să le citească.

Traista și bățul - Mica Românie din America

- Ajungând la momentul plecării dvs. definitive în Statele Unite ale Americii, aș vrea să vă întreb cum a fost ca, deodată, să vedeți România de pe celălalt mal al Oceanului?

- Momentul plecării a fost pentru mine unul în care m-am simțit ca Robinson Crusoe (un personaj care m-a interesat mult în copilărie). Nedorind plecarea, am pregătit-o foarte minuțios, alcătuind un fel de "cocon" de Românie în jurul nostru. Pentru asta, am expediat în Statele Unite, prin prieteni și cu­noștințe, înainte de a pleca, multe cărți! Și am luat în cele două geamantane la care aveam dreptul, obiec­te simbolice. Obiecte-talisman, care să ne permită să amenajăm spații și momente cunoscute acolo, depar­te. Când am ajuns în America, aveam blide și ulcioa­re, furci de lemn crestate, pe care le cărasem pe umăr până la Direcția de Patrimoniu de la Casa Scânteii, ca să se pună pe ele ștampilele necesare la vamă. La început, am locuit într-o singură cameră, cu sacii cu cărți și lucruri din România în jur. După ce am fost angajată la Brown University, ca profesor de limbă, literatură și cultură franceză, am luat cu chi­rie un apartament cu două camere în Pro­vidence, Rhode Island, și am dus acolo, de la Ithaca, N.Y., unde locuisem la fratele meu, un camion cu cărți și lucruri românești. Le-am găsit locul în apartament și am făcut din ele o mică Românie în jur. Dar până atunci am trăit cu o invizibilă traistă pe umăr, de aceea, când am publicat Cartea ple­cării, am pus pe coperta ei însemnul dintotdeauna al emigrantului - traista și bățul. Apoi au apărut, treptat, deschideri: Academia Ro­mâ­no-Americană, revista "Lupta" a emigrației române la care colaboram, emisiunile pe care le făceam la "Europa liberă" sau "Vo­cea Americii". Am creat și o editură, "Hia­tus", la Providence, în care voiam să public carte românească, și în 1984 am în­ceput cu o carte a mamei, Descântece din Cornova, Basarabia, după aceea am mai publicat ro­manul Noaptea, al soțului meu, Constantin Eretescu, și o carte a mea de proze scurte, Mitul pagubei. Pentru că des­pre România nu se vorbea în mediul univer­sitar, am organizat un congres al Academiei Româno-Ame­­ricane la Brown University, unde predam, ob­ținând pentru aceasta sprijin financiar de la decanul universității. Am pro­pus cu acest prilej Uni­ver­si­tății Brown să-i acorde dra­ma­turgului francez de origine română, Eugène Ionesco, tit­lul de "Doctor Honoris Ca­u­sa", ceea ce s-a întâmplat. După 1989, atenția noastră s-a con­centrat asupra României, și nu asupra exilului ca atare, care devenea o formă marginală de ma­nifestare, în condițiile dis­pariției regimului comu­nist.

- Cum este să vă duceți viața pe două con­ti­nente? Ve­niți destul de des în România, dar con­tinuați să locuiți și să lucrați la Providence, Rhode Island.

- Lucrez acolo cu privirea ațintită încoace. Acum, cu internetul, lucrul a devenit re­lativ ușor. Te poți uita la ce se întâmplă în România, poți citi ziare românești online (chiar și "Formula AS", o revistă vie, creată de fosta mea colegă de facultate, Sânziana Pop), te poți uita pe site-urile editu­ri­lor, ca să afli ce noutăți au mai apărut. În felul acesta, sunt "conectată" și îmi organizez mai bine lucrul la cărțile pe care le public în România. Pregătesc acum pentru tipar un În­dreptar pentru tineret, scris de Anton Golopenția în 1934, pe când era bursier Rockefeller în Germania, pre­cum și - împreună cu colegi de la Muzeul Țăra­nului Român - un volum conținând tex­te scrise în 1937-1938 de tinerii din Echipele Regale Studen­țești, conduse și îndrumate de Dimitrie Gusti, care au îmbinat cercetarea cu acțiunea, într-un număr de sate românești.

- Ce vă ține în formă, cum de aveți atâta energie să lucrați, ce faceți atunci când potențialul scade dramatic?

- Când lucrul lâncezește, mă remontez citind literatură total străină de ceea ce lu­crez în momentul res­pec­tiv. Pen­tru mine, cărțile sunt o pre­zen­ță nece­sară și înalt-aju­tă­toare. Dar am învățat, în timp, să mă restrâng în ceea ce privește cumpărarea lor, pentru că lăcomia mea în această direcție a fost prea mare: suntem, în casa noas­tră din Providence, inva­dați la propriu de cărți, ca în pie­sele lui Ionesco, în care spa­țiul se restrânge sufocant, nă­pădit de trecut. Chiar dacă am redus, în casa în care tră­im, tot ceea ce este obiect (dar nu carte) la minimul ne­cesar -- de la haine, la ve­selă sau mobilă --, nu pot încă re­nun­ța la cărți. Până de curând, am avut studenți în doctorat, o sursă de împrospătare, dar în anii din urmă, am în­ceput să-mi dirijez energia către scris și editare. Acum primesc vizite de la foști studenți, care trăiesc în Australia, în Canada, ori te miri pe unde în Ame­rica. Ei vin să-mi împărtășească experiențele lor, iar asta e, din nou, un tonic extraordinar. Lucrez des­tul de mult, când scriu; când editez, o muncă mai mi­gă­loasă, după trei-patru ore trebuie să mă opresc și să mă răsplătesc într-un fel. Merg la o plimbare, ori la teatru, citesc o carte care mă înnoiește, ori ies în gră­­­dina noastră semi-săl­batică, bucurându-mă de viața care pulsează în ea, de la acrobațiile ve­ve­ri­țelor (ame­­ricane, desi­gur) prin copaci, la vizitele (fes­tive) ale iepurilor, care fac tum­be prin iarbă. Dar revenirea în România este pentru amândoi - și pentru mine, și pentru soțul meu - lucrul care ne dă pu­­­tere cu ade­vărat.


(Cu mulțumiri d-lui prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter, în a cărei "Cafenea critică" am întâlnit-o, la începutul acestei veri, pe dna Sanda Golopenția)