Creiere manipulate

Redactia
- Marile servicii de informații ale lumii pun stăpânire pe creierul uman. Cu tehnici sofisticate, ei creează indivizi comandați: roboții vii -

La 28 noiembrie 1953, doctorul Frank Ol­son se arunca pe fereastra unui hotel din New York. Zece etaje mai jos, el pu­nea ca­păt de­finitiv depresiilor și halucinațiilor care-l chi­nuiau de mai multe zile. Frank Olson ocupa un post științific pe lângă un organism ultra-secret al ar­matei ame­ri­cane: Chemical Corps Special Ope­rations Division. Or, cu nouă zile înainte, acest orga­nism ac­ceptase o co­laborare cu CIA... care va grăbi moar­­tea nefe­ricitului Olson. Într-o ședință orga­ni­zată de Sidheny Gottlieb, șeful serviciilor tehnice de la CIA, acesta hotărăște să facă o mică experiență: să testeze efectele drogului LSD pe un subiect care să nu fi fost avertizat. Subiectul respectiv a fost Olson, pe care Gottlieb îl alesese pentru că-i plăcea să le facă farse colegilor. După ce a băut paharul în care Gottlieb vărsase drogul respectiv, Olson a dat, foarte repede, semne de ne­plăcute efecte secundare, mani­fes­tând un comportament "psi­ho­tic". Sinuciderea n-a fost decât o încheiere așteptată.
Ținând cont de sfârșitul tragic al lui Frank Olson, Gottlieb și patronul său, Allen Dulles, director la CIA până în 1961, au făcut astfel încât farsa cu LSD să rămână învăluită în cel mai deplin se­cret. Căci miza era de proporții: pro­tec­ția unui proiect ultra-secret al CIA, cu numele MK-ULTRA.

Spălarea creierului

MK-ULTRA se născuse dintr-un program secret anterior, cunoscut sub numele de "Blue bird", al cărui scop oficial era de a contracara progresele so­vietice în materie de spă­lare a creierului. Obiectivele reale ale CIA erau însă cu totul altele. În­tr-o primă etapă, se vorbea de studierea metodelor "ce permit să fie in­flu­ențat comportamentul unui indi­vid". Ex­perimentele puneau accen­tul pe "narco-hipnoză", o tehnică ce com­bi­nă psihotropia cu progra­ma­rea hip­no­tică. Proiectul a fost botezat "an­ghi­nare", căci Dulles era mort după această plantă comestibilă. "Anghi­na­re" era pro­gramul "ofensiv" de do­minare mentală, ce reunea ex­­per­ți ai serviciilor de in­for­mații: Ar­mată, Marină și FBI. Di­men­siunea dată proiec­tu­lui a fost schi­țată într-un memo­ran­dum din ia­nuarie 1952, în care se punea în­trebarea: "Este posibil ca un individ să fie astfel influențat, în­cât să ac­ționeze după cum vrem noi, îm­po­triva propriei do­rințe, și chiar con­tra legilor fun­damentale ale natu­rii?". Mai lim­pede: poate fi fabricat un asasin programabil?
Pentru a răspunde întrebării, CIA a constituit o echipă de elită, ca­pabilă să se ducă, fără preaviz, ori­unde în lume. Misiunea sa: să încerce noile teh­nici de intero­ga­toriu ce garantează că subiectul in­terogat nu va mai păstra în memorie vreo urmă a celor discutate. Au fost utilizate stupefiante în serie, de la marijuana la LSD, trecând prin heroină și so­dium de pentathol - faimosul "ser al adevărului".
Chiar dacă primele rezultate erau menite să de­cepționeze, CIA va persevera în această direcție a programelor de manipulare mentală. Astfel, se va naște proiectul arhiconfidențial MK-ULTRA, în data de 13 aprilie 1953. De o amploare neobișnuită, pro­iectul nu era cunoscut la acea dată decât de eșa­loa­nele superioare ale direcției CIA și privea în­cercările de utilizare a drogurilor ilegale în scopuri ope­ra­țio­na­le. Alte proiecte ce constituie MK-ULTRA sunt orientate spre electronică, unul dintre ele tre­bu­ind să exploreze posibilitatea de "activare a or­ga­nis­mu­lui uman prin telecomandă". Este vorba să fie creat spionul ideal, cel care nici măcar nu știe că spi­o­nează?

Experiențe ilegale

CIA a ieșit de mai multe ori din legalitate prin punerea în fapt a proiectului. De la crearea sa, în 1947, și până în 1981, CIA a operat doar în afara te­ritoriului american. Or, de la începerea proiectului, echi­pa de la MK-ULTRA a contravenit acestei dispoziții a Congresului și a întreprins experimente pe cetățeni ame­ricani, rezidenți pe solul na­țional.
Nu există, bineînțeles, o i­dee exactă asupra seriei de ex­perimente ilegale: Richard Helms, unul dintre arhitecții proiectului, de­ve­nit director la CIA în 1966, a ordonat dis­trugerea arhivelor MK-ULTRA cu puțin timp înain­tea plecării sale de la Agenție, în 1973. În ciuda aces­­tor precauții, mai multe docu­mente, prost arhi­va­te, au ieșit la suprafață la sfârșitul anilor '70: ele dau o idee asupra orientării proiectului MK-ULTRA.

Cobaii negri

S-a aflat, astfel, despre odioasa manipulare con­dusă de dr. Harris Isabel, director la Public Service Hospital din Lexington, în Kentucky - o instituție specializată în toxicomanie. Solicitat de CIA pentru a elabora o gamă de droguri "sintetice", dr. Isabel a început experimentarea lor pe pacienți negri din cadrul instituției, administrând zilnic acestor "cobai" doze de LSD, de mescalină, de marijuana, de scopo­lamină și de alte substanțe. În schimbul participării lor la aceste "cercetări", co­baii aveau dreptul la in­jecții cu morfină de ex­ce­lentă calitate, până la de trei ori pe zi, după gradul în care colabo­ra­seră. Che­mat să dea so­coteală în 1975, în fața Senatului, Dr. Isabel n-a văzut nici o con­tradicție în faptul că a fur­nizat droguri de înlocuire to­xi­comanilor, în loc să-și facă datoria să-i vin­de­ce. În fața indignării pro­vocate de aceste dez­văluiri, CIA a afir­mat că ar fi pus capăt pro­gramelor sale de ma­nipulare men­tală. Un oarecare Victor Mar­chetti, însă, agent CIA timp de 14 ani, se ho­tărî să alerteze opinia publică: după el, afir­mațiile Agenției erau doar minciuni.

Implanturi cerebrale

Supusă focurilor presei, CIA a început să mi­ni­malizeze succesele programului MK-ULTRA, pre­tinzând că proiectul n-ar fi dus la o descoperire con­­cretă. Această declarație a fost infirmată și de un alt agent CIA, Miles Copeland, care i-a măr­turisit unei ziariste: "Subcomisia Congresului care a anchetat acest gen de activitate n-a avut decât o vagă idee despre ceea ce se petrecea". În schimb, o altă sursă au­torizată din cadrul Informațiilor pre­cizează că, în­cepând din 1963, Agenția și-a in­tensificat eforturile în privința psihoelectronicii, con­siderând că nu mai avea nimic de scos din nar­co-hipnoză.
Așadar, José Delgado, neuro-fi­zio­logist la Yale Uni­­versity School, se interesa în special de stimu­la­rea electronică a creierului. El și-a dat seama că pu­tea exercita o pu­tere conside­ra­bilă asu­pra subiec­tu­lui, implantându-i în cu­tia cra­nia­nă o mică sondă. Cu un ins­­­tru­ment numit de el "stimoceiver", co­mandat de unde radio în modulație de frec­vență, el putea orchestra electronic o întreagă serie de reacții umane ca: mânia, dorința sau oboseala.
"Oamenii pot fi comandați apă­­sând pe un bu­ton, așa cum sunt dirijați și roboții", spunea Del­gado, care în­trevedea un vii­tor în care societatea ar putea fi "psi­ho-civi­lizată".

Hipnoză cu microunde

Un alt om de știință, Allen Frey, a descoperit că ar putea adormi subiecții de la distanță, supunându-i undelor electromagnetice. El a mai descoperit că pu­tea produce zgomote - bubuieli, bâzâit și fluie­ră­­turi - în interiorul craniului unui subiect. Con­ti­nuând lucrările lui Allen Frey, Joseph Sharp - me­dic la Institutul Walter Reed, organul cercetării în cadrul Armatei de Uscat - a reușit să transmită cu­vinte prin mijlocirea microundelor pulsate. Situat în interiorul unui câmp electromagnetic, Sharp auzi cu claritate și înțelese cuvintele pe care un coleg le trans­mitea de la distanță. Lumea medicală a consi­de­rat această posibilitate ca pe o deschidere știin­țifică majoră, mai ales în cadrul tratamentului sur­di­tății. În așteptare, autoritățile mi­litare și cele în­săr­cinate cu Informarea Statelor Unite s-au grăbit să ex­ploa­teze aceste noi descoperiri!
În 1974, J.F. Scapitz, cer­ce­tător subvenționat de Departa­men­tul Apărării, a avut o intuiție genială. A că­utat să combine stu­diile anterioare asu­pra hip­no­zei efectuate în cadrul MK-ULTRA cu noile tehnologii, fă­când apel la mi­cro­un­­de. Într-un re­zumat destinat De­parta­men­tului Apă­rării, Scapitz afir­ma: "Se va de­monstra că cu­vân­tul hipno­ti­za­to­rului poate fi trans­mis printr-o energie elec­tromagnetică modu­la­ră direct în părțile inconștiente ale cre­ierului celui hipnotizat". Aceasta ar putea fi rea­­lizată, spunea el, fără a utiliza dis­po­zi­tivul specific pentru "receptarea sau de­­co­darea mesajelor". Mai limpede, agenții ame­­ricani ar dispune pentru prima oară de mijloace de inter­ferare la distanță a funcțiilor creierului. Scapitz mer­gea încă și mai departe, pretinzând că aceas­ta s-ar putea efectua fără știrea subiectului.
În 1995 s-a anunțat că "NLD" (Non Lethal De­fense, sau mijloace de apărare non-mortale), ca și niște dispozitive puternice cu microunde și cu unde hertziene, vor fi folosite de-acum încolo la men­ține­rea ordinii publice. Anunțul a fost primit cu cons­ter­nare. "NLD"-urile nu sunt, de fapt, decât tehno­lo­gii de manipulare mentală și de modificare a com­por­tamentului. Obiectivul recunoscut de auto­ri­tățile ame­ricane este de a lupta cât mai eficace îm­po­triva tra­ficului de stupefiante, terorismului și altor acti­vități criminale. Dar s-a mai aflat că pro­gramul permite și militarilor să acționeze în do­meniul civil, ceea ce contravine Constituției ame­ricane...
De aceea, numeroși cetățeni americani refuză ge­neralizarea unor asemenea "arme" în numele lup­tei contra criminalității. Ei se tem ca nu cumva fo­lo­sirea generalizată a tehnicilor de manipulare men­tală să deschidă și poarta abuzurilor și să con­du­că la amenințarea democrației și libertăților indi­vi­duale.


"Bio-telemăsura este o tehnică ce include mai ales transmisia de date prin emițătorii implantați chirurgical" - P.M. Persson, Institutul Suedez de Cercetări

ARGUMENTE

Implanturi miniaturizate

Din ce în ce mai mulți oameni pretind că li s-au im­plantat dispozitive de manipulare mentală. Pe In­ternet se află imagini care demonstrează pre­zența aces­tor implanturi în creierul victimelor. Este greu de verificat autenticitatea acestor imagini.
Unii, ca Robert Naeslund, par a fi fost realmente ținta unor asemenea manevre. "Emițătorii ăștia mi-au dat viața peste cap și activarea lor neîntreruptă mă amețește fără-ncetare", spune el. Fără-ndoială că aceste implanturi miniaturizate există.
Un cercetător britanic, Jane Affleck, a găsit, în­tr-adevăr, grație legislației americane asupra libertății de informare, un document NASA din 1970, intitulat "Sisteme de bio-telemăsură implantabile", ce vor­bește despre implanturile de mărimea unei monede mici. Astăzi, există niște implanturi injectabile, de grosimea firului de păr.

PUNCT DE VEDERE

Grup de presiune

International Network Against Mind Control (Rețeaua Internațională Contra Manipulării Men­tale) este o grupare suedeză ce face campanie pen­tru a se pune capăt metodelor - după ea - aplicate de mai multe servicii de securitate gu­verna­men­tale. Ea semnalează cazuri în Statele Unite, în Ger­ma­nia, în Suedia, în Danemarca și în Marea Bri­ta­nie și subliniază că metodele folosite constituie o violare majoră a drepturilor omului.
După informațiile furnizate de această or­ga­nizație, victimele au primit implanturi ce repre­zintă emițătoare, electrozi și cristale emițătoare. Această formă de stimulare electronică in vivo, sau telemăsură biomedicală, servește la transmiterea mesajelor direct la creier, la înregistrarea și la analizarea activității mentale a subiectului.
Reacțiile autorităților politice desemnate: fie o dezmințire formală, fie un anunț ce precizează că serviciile de securitate guvernamentale acțio­nează sub acoperirea secretului de stat.

SUPLIMENT DE ANCHETĂ

Masacrul de la Jonestown

După zvonuri persistente, la originea masacrului de la Jonestown, din jungla Guyanei, în noiembrie 1978, ar sta o experiență de manipulare mentală condusă de CIA.
După declarația oficială, 913 membri din secta Templului Poporului, condusă de reverendul Jim Jones - ce pretindea că este, în egală măsură, reîn­car­narea lui Christos și a lui Karl Marx - s-au sinu­cis în masă, cu cianură (foto). Un medic local a afirmat însă că aproximativ 80% din victime au fost omorâte, și nu otrăvite.
S-a aflat că masacrul a avut loc la puțin timp du­pă ce un membru al Congresului american, trimis aco­lo pentru o anchetă asupra violării Drepturilor Omu­lui, fusese omorât de niște membri ai sectei. Unii cercetători cred că masacrul a servit în realitate drept acoperire pentru CIA. După aceste surse, Agen­ția își transferase de fapt experiențele MK-ULTRA, până atunci efectuate în spitalele psihia­trice și închisori, pentru a le continua în mijlocul unor secte similare.

SUPLIMENT DE ANCHETĂ

Manipulare mentală în Anglia
În Europa, afacerea cea mai cunoscută, fără-ndo­ială, este cea privitoare la Joe Vialls (foto), im­pli­cat într-o controversă asupra morții misterioase, din anii '80, a mai multor oa­meni de știință englezi ce lu­cra­seră în domeniul Apă­rării. Vialls devenise, după opi­­nia lui, ținta unei ma­nipulări men­tale prin sem­nale acustice. Fundația me­di­cală engleză pentru vic­timele tor­turii a dat ascul­tare afirma­țiilor lui Vialls.
Alte cazuri individuale, raportate de cetățeni britanici, s-au aliat fenomenelor descrise de americani. Au colaborat, oare, serviciile secrete ale celor două țări pentru punerea în aplicare a testelor?

LIVIU ȘUTEU