VALENTIN IACOB - "M-am născut cu două inimi. Una de poet și alta de matematician"

Corina Pavel
- Matematician, poet, prozator și jurnalist la revista "Formula AS", Valentin Iacob și-a lansat un nou volum de poeme, la târgul de carte de curând încheiat. Visător de "viță veche", înzestrat cu har și talent, i-am deschis paginile revistei, pentru un dialog legat de noul său volum de poeme, "POKER COSMIC" -

Poezie și matematică

- Înainte de a vorbi despre noua ta carte, aș vrea să explici de unde se trage combinația asta rară, pe care o reprezinți, de matematician și poet.

- Cred că m-am născut de la început cu două inimi: una de poet și alta de matematician. În liceu și în primii ani de la Facultatea de Matematică, reușeam să împac deo­po­trivă aceste două daruri. Nu le puteam despărți. Din acea vreme sunt și primele mele poeme. Pe atunci scri­am mult și cu o profunzime curată, care îmi dă și azi de gândit. Iar matematica și poezia erau pentru mine două vase co­mu­nicante. Viziunea gene­ralizatoare a ma­tematicii asupra lu­mii îmi in­fluența copios poezia. De altfel, versurile mele se hrănesc și acum din realitățile ma­tematice. Dar s-a în­tâmplat și invers! În matematică, pe când încă eram un bun matematician prac­ti­cant, forța intuitivă a poeziei, de care eram doldora, m-a ajutat să găsesc soluții pe niște căi bizare și indi­cibile. Pe urmă, viața a ales. Por­nisem ca matematician și IT-st, dar po­ezia și jurna­lismul literar la "Formula AS" mi-au dă­ruit mai multă fericire. Însă for­mația de ma­­tematician captiv în poezie mă ajută și astăzi la scris.

Pariu cu lumina

- Să vorbim acum despre noul tău volum de poe­me, lansat recent la târgul de carte din București: "Poker cosmic". Are o ofertă inedită față de vo­lumele tale de până acum?

- Cred că da. După 2013, odată cu cartea "Colonelul Elf", scriitura mea s-a limpezit. Mi-am lăsat orgoliile deo­­parte și am acceptat că pot schim­ba ceva. Ce-mi lipsea și ce am înțeles era că se poate scrie poezie și cu un strop de lu­mină, nu doar cu negură. Până la "Co­lo­nelul Elf", ver­surile mele musteau de un roman­tism ne­gru. Arun­cam în poezia mea pulsiuni întune­ca­te și teribile. Cred că au contat foarte mult în această trans­for­mare și dis­cuțiile înde­lungi, și sfaturile pri­mite de la Sân­zia­na Pop. M-a in­fluențat felul ei lu­minos de a vedea lu­mea, pe care l-a transpus și în mo­dul în care a gândit revista "Formula AS", pe care o conduce de atâția ani, cu atâta drag! Ea mi-a de­monstrat cu na­tu­ralețe că atunci când mergi de partea bi­nelui, nu pierzi ni­cio­­dată! Și nu poți eluda starea de bine, nu poți fi scep­tic asupra drumului spre lu­mină, pen­tru că ne­voia de ele este în noi, de la în­cepu­turile creației! Pe urmă, relația cu scrisul la "Formula AS" m-a potențat și în alt fel. Se spune că scrisul jurnalistic te "seacă" în po­ezie. La mine a fost exact invers. Scriind pentru revista "Formula AS", am căpătat alt fir epic pentru poeziile mele, mi le-am cen­trat ideatic. Și le-am îm­brăcat într-o haină de cristal, cu o substanță translu­cidă. Cre­deam, până acum, că e greu să scrii cu un ton lu­mi­nos. Să fii, ca poet, împăcat cu lumea, și nu un anarhist. Dar nu e așa! Și mă bucur că am desco­pe­rit adevărul aces­ta în poezie și l-am verificat, scri­ind pe un alt ton, mult mai afec­tiv, într-o limbă poe­tică mai șlefuită și cu un mesaj senin. Eu sunt convins că slovele scrise, cuvin­tele folosite în poezie gene­rează rea­­litate. Purtam de mult, în mine, ideea aceas­ta, să fiu mai responsabil cu toate cuvintele mele. Chiar dacă pare incredibil ce spun, am constatat că multe dintre slovele pe care le-am scris mi s-au în­tâm­plat aidoma, ca fapte de viață, mai târziu. Destul de grav! Și după ce m-am convins că poezia se în­toar­ce peste viața mea, cu tot cu bagajul ei mai senin sau mai sumbru, am în­ceput să fiu mai atent la ce scriu. Pentru că această realitate poe­tică nu-i doar a mea, ci o înfățișez și altora. Căci îmi pla­ce să scriu, dar și să public. Îmi place ca poezia mea să ajungă la cititori. Așa m-am hotărât să fac niște "pre­ziceri" poetice mai opti­miste, pozitive.

Cuvinte profetice

- Ai trăit vreo întâmplare legată de profeția cu­vin­telor?

- Da. Un exemplu este "Poemul leopardului de dia­mant", care a generat și a încheiat două cărți: cea de acum, "Poker cosmic", și "Colonelul Elf". Poe­mul aces­ta are în spate o întâmplare foarte tristă. În­tr-o primă­va­ră, pe biroul meu s-a așezat, zburând prin fe­reastra des­chisă, un porumbel. Părea o pasăre în toată firea, dar era încă un puiandru. Nu mai putea zbura și nici nu mânca. Stătea doar lângă mine, urmă­rin­du-mă liniștit cum scriu. Două zile a băut numai apă. Apoi a murit. L-am găsit în­tins peste poe­mele me­le. M-a în­duioșat cum­plit soarta lui. Mi se pă­­rea că a vrut și să-mi vestească ceva. Poa­­te încă o în­cer­care care mă aș­tepta. M-am gândit zile în șir la în­tâm­plarea asta și am știut că tre­buie să îndrept rea­li­tatea ne­dreaptă printr-un poem. Până când, într-o noapte, chiar am visat leo­pardul de dia­mant. Se așezase, și el, domi­nant și maiestuos, pe bi­ro­ul meu. El mi-a dat putere asupra trecu­tu­lui meu și nu l-a lăsat să mă mai tragă înapoi.

"Cine are poezia și matematica de partea lui va învinge"

- Se pare că lumina din poezie există și în jurul tău. Ai ieșit din ro­man­tismul cel negru. Îți în­gri­jești tran­dafirii și irișii din gră­di­nă, îți iu­bești cireșul bătrân, sădit de bunicul tău, faci lungi plim­bări cu câinele prin He­răstrău, pe scurt, ți-ai redescoperit sensibi­litatea. Spune-ne și nouă rețeta.

- Sensibilitatea e una din con­dițiile poeziei, dar eu am pierdut-o o vreme. Uite, mi-am recitit de curând poe­mele din li­ceu. Co­chetau cu stelele, erau dense și pline de în­cre­dere. La 20 de ani, credeam și afir­mam cu tărie: "Cine are poezia și ma­tematica de partea lui va în­vinge!" După aceea, poezia mea a urmat șirul vieții mele încărcate. A devenit un catharsis, o ardere pentru în­tâm­plările mai triste ale exis­tenței. Uitasem de această de­vi­ză a mea, dar acum am redescoperit-o, am șters-o de praf și am început să cred iar în ea. Și, minune, poezia es­te ia­răși, cu totul, de partea mea! Și nu mai sunt insur­gen­tul din anii '90. Sunt liniștit și îm­păcat, chiar și în pri­­vința dorințelor aprin­se, dar neîm­pli­nite. În spațiul creat există alte împliniri. Sunt fericit că scriu și că pu­­blic. Scrisul este o formă de co­mu­­ni­care pen­tru mine. Și cred încă în puterea primor­dială a po­eziei, ca una din­tre cele no­uă arte majore, așa cum a fost procla­mată încă din Anti­chitate. Și chiar dacă nu mă îmbogățesc din po­ezie, dacă prin ea reușesc să co­mu­nic cu semenii mei, ca­păt o enormă bogă­ție a su­fle­tului. Iar reacțiile care mi se în­torc din partea citi­to­rilor la această nouă carte deja mă bucu­­ră. Sunt reacții foarte bune, exact la par­tea aceasta de puritate regăsită a so­nu­lui meu poetic. Mult timp renunțasem la poezie. Eram bucuros că fac doar jur­nalism literar la "Formula AS". Nouă ani, până la "Colonelul Elf", n-am mai scris niciun vers. Apoi, câți­va prieteni de mare calitate m-au îndemnat să scriu. Acum, binomul "jurnalism-poezie" a de­venit iar de nedespărțit pentru mine. Așa mă simt întreg!

- Poemele de dragoste din noua ta carte par mai limpezi, și ele, mai pure ca altădată.

- Da, au mai multă curăție. Poate sună bizar, dar și eu am început să mă simt tânărul de-altădată, care avea și poezia, și mate­ma­tica, de partea lui, și chiar încerc să mă apro­pii timid de puritatea visării de atunci, din adolescență. Și cred că asta e de bine. Mă uit la poemele din anii '90 și parcă le-aș lua cu mâ­na, ca să le "răsădesc" în versurile de acum. Poate că o să și fac asta! Teama de ri­di­col pe care o aveam, ca po­e­ziile mele de dra­­goste să nu pară "siropoase", mă făcea să arunc asupra lor tot felul de tușe întunecate. Mi se părea că acesta e drumul meu aparte în litera­tură: umbros. Și, o vreme, chiar a fost! Acum văd to­tul altfel, deși o tristețe rămâne, tris­tețea iubirii care scade, se diminuează, odată cu timpul care trece. Dar dacă îți "pironești" iubirea într-o ba­ladă, ești împăcat, îți e mai bine apoi.

- Povestește-ne despre noua ta carte. De ce ar trebui s-o citim?

- "Poker cosmic" este o antologie poetică, o sin­teză a unor scrieri mai vechi, revizuite radical. Cele trei poe­me care dau "osatura" cărții sunt: "Balada Cra­­iului de Tobă", "Balada Colonelului Elf" și "Poker cos­mic". De ase­menea, într-o coda finale, am ținut mult să adaug niște ex­perimente de mate­ma­tician-po­et: poemele cibernetice și poemele algebrice. Adunate îm­preună, ele vădesc o intenție coerentă. Am avut bucuria ca poemele ciber­netice să-mi fie recu­nos­cute în 1996, la un festival de po­e­zie româno-bri­tanic. Atunci, di­rectorul "British Council" de la Bucu­rești, Roy Cross, a spus că sunt "o originală idee ro­mâ­nească". Ele sunt partea cea mai spectaculoasă a cărții. Deși cea mai aridă. Au apărut, de altfel, în anii '80, din disperarea mea de matema­ti­cian, de a lucra în niște zone de limbaje de programare foarte conta­bili­cești (COBOL), în care mă simțeam înstrăinat și stin­gher.

- La ce să se aștepte publicul tău cititor de acum înainte?

- La o carte de proză, care e gata, și bate la poarta unei edituri! Se numește "Regele din palatul nostal­giei". Am emoții față de reacția publicului, pentru că e prima mea carte de acest fel. În ea vor fi cuprinse și o parte din textele pe care le-am publicat de-a lungul anilor în "Formula AS", la "Asul de inimă". Ca o avan­premieră, au plăcut mult unor scriitori de elită, cărora le-am dat la citit manuscrisul. Dar pregătesc și o carte de poezie, "Pe la Big Bang fără un sfert". A fost declanșată de poemele pe care le-am scris toamna trecută, la mare. Atunci, de cum m-am așezat pe plaja liberă, aproape pustie, am început să scriu ca după dictare. O transă bună care a continuat și la București. Iar cititorii mei să se aștepte, de bună seamă, și la pa­ginile pe care le voi scrie și de acum înainte, cu aceeași pof­tă și bucurie, pentru "Formula AS".