Războiul cu bacteriile poate fi câștigat!

Redactia
Acum 50 de ani, o infecție cu stafilococ auriu era "rezolvată" în maximum 5 zile, cu ajutorul pe­ni­cilinei, și puțini se gândeau că va veni vremea când cele mai sofisticate antibiotice vor deveni neputincioase împotriva aces­tei bacterii banale.

Și totuși, bacteriile au demonstrat o "inte­li­gență" greu de bănuit și s-au adap­tat mereu și mereu, până când au devenit practic imune la medica­mentele antiinfecțioase clasice. Ast­fel, mili­oane de oameni au ajuns să se lupte cu lunile și uneori chiar cu anii, cu infecții cu bacterii banale (aparent), care nu cedează la anti­biotice. Apelând la o corelare a me­di­camentelor de sinteză cu tra­ta­­mentul natural, șansele de reușită a tratamentului antiinfecțios cresc enorm, așa cum o demonstrează prac­tica ultimilor ani. Să cunoaș­tem, în continuare, care sunt reme­diile natu­rale cele mai eficiente contra infecțiilor stafilococice.

INFECȚII CU STAFILOCOCI

PLANTE MEDICINALE

* Echinacea - se adminis­trează comprimate cu ex­tract de plantă, câte 4-6 pe zi, în cure de 7 zile, urmate de 2 zile de pauză, apoi tratamentul se reia. Experiența a demonstrat, în in­fec­țiile cu stafilo­coc auriu, mai ales, că admi­nis­tra­rea aces­tui remediu, pe de o parte, ajută la vindecarea infec­ției, iar pe de altă parte, preîntâmpină apariția recidi­velor.
* Sovârvul (Origanum vul­ga­re) - cercetări făcute în Marea Britanie au arătat că extractele de sovârv sunt mult mai active contra stafi­lococilor decât orice anti­biotic cu­noscut în prezent. Și, cel mai inte­resant este că studiile au fost făcute pe tulpini de stafilococi recoltate de la persoane cu infecții intraspi­talicești, tulpini care sunt cele mai rezistente la tratamentele cu anti­biotice de sinteză. Contra infec­țiilor stafilococice se ține o cură cu infuzie combinată de sovârv, din care se bea câte un litru pe zi, vre­me de 15-30 de zile. Această infu­zie se prepară astfel: șase lingurițe de pulbere se mace­rează 8 ore în jumătate de litru de apă, după care se fil­trează, iar pre­paratul obținut se lasă deo­parte. Planta rămasă după filtrare se opă­rește cu încă o ju­mă­tate de litru de apă, după care se lasă să se răcească și se stre­coa­ră. În final se combină macera­tul anterior obți­nut cu in­fuzia, prepa­ratul re­zultat bân­du-se în 3-4 reprize, pe par­cursul zilei.
* Lipicioasă (Ga­lium aparine) - este o spe­­cie de sânziană al­bă, mai pu­țin cu­nos­cută publicu­lui larg, care crește întinsă pe pă­mânt, agățându-se de plantele din jur, și care secretă pe tulpini o sub­stan­ță foar­te lipi­cioasă, de unde și denumirea popu­lară. Se admi­nis­trea­ză pul­be­rea de părți aeriene înflo­rite, câte 4 lingurițe pe zi, în cure de 30 de zile. Are efect puternic anti­in­fla­mator, stimulează imunita­tea, ac­țio­­nează ca dre­nor limfatic, redu­când congestia gan­­glio­nilor. Se poa­­te aplica și extern, sub formă de com­presă, pentru a elimina infec­țiile sta­filococice de la nive­lul pie­lii.

ULEIURI VOLATILE

Sunt cele mai puternice sub­stanțe antibiotice natu­rale, efectele lor de inhibare a dezvoltării și de distru­gere a bacteriilor fiind egale ca intensitate și, uneori, chiar mai puternice decât cele ale antibio­ticelor de sin­teză. Mai mult, tulpi­nile de stafilococi care au dez­voltat rezistență la antibioticele de sinteză nu pot dez­vol­ta re­zistență și față de uleiurile volatile secretate de către plante, varietatea chi­­mică a acestor uleiuri fiind atât de mare, încât microor­ganis­mele nu se pot adap­ta în între­gime la ele. Iată, în continuare, ca­re sunt și cele mai efi­ciente uleiuri vola­tile pe care le găsim la noi în țară:
* Uleiul volatil de cimbru (Thymus vulgaris) și de la­van­dă (Lavandula offi­cinalis) - cele două uleiuri se combină în proporții egale, iar din ameste­cul rezul­tat se iau câte 5 picături, de 4 ori pe zi, timp de 3 săp­tă­mâni. Fiecare doză se admi­nis­trează di­luată în­tr-un pahar cu apă, care se bea imediat ce ule­iurile au fost puse, pentru a nu avea timp să se evapore. Acest ames­tec are efec­te foarte puternice contra infec­țiilor cu stafi­lo­coc auriu, cu localizare în aparatul respi­rator sau uri­nar. Con­tra infecțiilor urinare produse de stafilococi se recomandă și băile de șezut cu apă fier­binte, în care s-au pus câteva picături din această com­binație de uleiuri volatile.
* Uleiul volatil de busuioc (Oci­mum ba­silicum) - se reco­man­dă mai ales în in­fecțiile stafilococice care afectează siste­mul respirator. Se iau câte 3 pică­turi, de patru ori pe zi, în cure de două săptămâni.

APLICAȚII EXTERNE

* Ceaiul negru (Thea sinensis) - de data aceasta ne referim chiar la ceaiul negru, care, preparat sub formă de decoct combinat, apli­cat în compresă, este foarte efi­cient contra impetigo. Decoctul com­­bi­nat de ceai negru se pre­pară astfel: 6 lingurițe de pul­bere se mace­rează 8 ore în ju­mătate de litru de apă, după care se filtrează, iar preparatul obținut se lasă deo­parte. Plan­ta rămasă după filtrare se fierbe cinci minute cu încă o ju­mătate de litru de apă, după care se lasă să se răcească și se stre­coară. În final, se combină mace­ratul anterior obținut cu de­coctul, lichi­dul rezultat folo­sin­du-se pen­tru prepa­rarea compreselor și pen­tru băi locale.

ALIMENTAȚIE

Următoarele in­di­cații de ali­men­­­tație sunt valabile în toate in­fecțiile bacte­rie­ne (in­clusiv în cele strepto­co­ci­ce), hrana să­nătoasă fiind princi­palul pilon al redresării imu­nității, care la rân­dul ei este esențială pentru reușita oricărui trata­ment cu an­tibiotice, fie el na­tural sau de sin­teză.
* Legumele roșii - ne referim aici la ar­deii cu aceas­tă culoare, la tomate, la mor­covi, la varza roșie, la sfeclă. Ce au toate aceste ve­ge­tale în comun? Un con­ținut foarte mare de substanțe antioxidante și stimulente imunitare, cum ar fi: vi­tamina C, vitamina A, licopina, toa­te fiind de un imens ajutor în lupta cu infecțiile. Se consumă în cantități cât mai mari, nepre­parate termic sau preparate la abur (în dispozitivul nu­mit stea­mer).
* Zarzavaturile verzi - fie că este vorba de salata verde, de spa­nac, de pă­trunjel, de mărar, de leur­dă sau de ceapa verde, toate aceste bunătăți de sezon conțin o mare cantitate de clorofilă. Această clo­rofilă s-a dovedit a avea efec­te an­tibiotice directe, dar este și un foarte bun protector al ficatului și al sto­ma­cului, în timpul tra­tamen­tului cu anti­biotice de sinteză. Se consumă, așa­dar, în cantități cât mai mari aceste alimente, în timpul terapiei cu antibiotice.
* Iaurturile naturale - sunt un adevărat antidot pentru efectele toxice (mai ales asupra tubului di­gestiv) ale antibioticelor de sinteză și, în plus, sunt un foarte bun sti­mulent. De "vină" pentru aceste efecte sunt anu­mite bacte­rii priete­noase din iaurt, între care Lacto­bacillus bifidus și Lac­tobacillus acidophilus, care ajută organismul să lupte mai eficient contra infec­țiilor cu bacteriile patogene.
* Cerealele integrale - au un conținut ridicat de fibre alimentare, catalizând procesele de detoxifiere ale organismului, foarte importante atât pentru îmbună­tă­țirea capacității de apărare a orga­nis­mu­lui, cât și pentru combaterea efecte­lor secundare ale antibio­ti­celor de sinteză. Se recomandă mai ales fulgii și făina in­tegrală de grâu, orz, ovăz, secară, precum și hrișca.
* Condimentele aromatice - mai ales feniculul, chi­menul, sal­via, busuiocul, oregano sunt niște antibio­tice naturale foarte puternice contra stafilococilor. Adă­ugate în mâncarea de zi cu zi, sunt un ajutor important la tratamentul antiin­fecțios.

INFECȚII CU STREPTOCOCI

PLANTE MEDICINALE

* Mușețel (Matrica­ria chamo­milla) - are efecte anti­inflamatoare, analgezice, făcând mult mai ușor de su­portat simptomele infecțiilor cu streptococi. Se con­su­­mă sub formă de in­fuzie combinată: 3 lin­gurițe de pul­bere se ma­cerează 8 ore în 250 ml de apă, după care se fil­trează, iar pre­pa­ratul obținut se lasă deoparte. Planta rămasă după fil­trare se opă­rește cu încă 250 ml de apă, după care se lasă să se răcească și se strecoară. În final se combină maceratul anterior obținut cu infu­zia, preparatul rezultat bându-se în 3-4 reprize, pe par­cursul zilei.
* Un amestec de trei rădăcini - se face un amestec în proporții egale din pulberile (obținute prin măcinarea cu râșnița electrică de cafea) de ră­dăcină de lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra), rădăcină de brusture (Arc­tium lappa) și rădăcină de ciuboțica-cucului (Primula officinalis). Din acest amestec se prepară un decoct com­binat astfel: 6 lingurițe de pul­bere se macerează 8 ore în jumă­tate de litru de apă, după care se filtrează, iar preparatul obținut se lasă deoparte. Planta rămasă după filtrare se fierbe cinci minute, cu încă o jumătate de litru de apă, după care se lasă să se răcească și se stre­coa­ră. În final, se combină maceratul anterior obținut cu de­coc­tul, preparatul rezultat con­su­mându-se în 3-4 repri­ze, pe parcur­sul zilei. Acest amestec are proprietăți imu­­nostimulente puternice, dar și o acțiu­ne antibacteriană directă, fiind un adjuvant valoros la tratamentul cu anti­biotice de sinteză.

ULEIURI VOLATILE

* Ulei volatil de salvie (Salvia officinalis) - este printre cele mai pu­ternice antibiotice cunos­cute, cu efec­te atât contra streptococilor grup A, cât și contra strep­tococilor grup B. Se ad­ministrează câte 2-3 pică­turi de ulei volatil, de patru ori pe zi, în cure de 21 de zile, ur­mate de 14 zile de pauză. Tratamentul este con­train­di­cat co­piilor sub 10 ani, deoarece poate avea efec­te epileptizante asupra lor.
* Ulei volatil de eu­calipt (Euca­liptus globu­lus) - are, la fel ca și sal­via, efecte foarte puternice contra infecțiilor strep­to­cocice, mai ales asu­pra ce­lor grup A. Se iau câte 5 pi­cături, de patru ori pe zi, în cure de 1-2 săp­tămâni, fiind reco­man­dat mai ales contra infec­țiilor strep­tococice de la nivelul aparatului res­pirator. Cu uleiul volatil de euca­lipt se fac și aroma­ti­zări ale încă­perilor. Dispersat în aerul res­pirat, aces­ta distruge strep­tococii de la ni­velul căilor respiratorii su­peri­oare.

APLICAȚII EXTERNE

* Apa cu sare
- este incredibil de eficientă ca adju­vant contra infecțiilor strep­tococice la ni­velul gâtului și al nasului. O linguriță de sare se dizolvă într-un pahar de apă fierbinte, în care se mai pun (dacă vrem să mă­rim eficiența) și 20 de picături de ulei de lămâie și o pică­tură de ulei de salvie. Cu acest preparat se fac gar­ga­re cât mai profunde, cu o durată de mini­mum 5 mi­nute, de 2-3 ori pe zi. Sarea are efecte antibiotice direc­te, dar se pare că și stimulează imunita­tea lo­cală. Băile fierbinți cu sare (4 linguri la litru) sunt și ele foarte bune ca stimulente al imunității.

ALIMENTE-MEDICAMENT

* Usturoiul - se consumă câte 4 căței de usturoi zil­nic, mestecându-se foarte bine înainte de a-i înghiți. Este un tratament cu efecte antibiotice in­credibil de pu­ternice, studiile de labo­rator arătând că nici un strep­tococ nu rezistă unei doze serioase de uleiuri volatile conținute în usturoi.
* Hreanul - se consumă sub for­mă de salată, com­binat cu sfeclă ro­șie. Are efecte vitaminizante foarte pu­ternice, stimulând imunitatea și ajutând astfel organis­mul să lupte împotriva infecției. În plus, are efecte anti­biotice directe, fiind un ajutor de­loc neglijabil pentru tratamentul me­di­­ca­mentos. Alte ali­mente cu efect an­tibiotic demonstrat împotriva strep­to­cocilor sunt ceapa, leurda și ardeiul iute.
* Mierea de albine - se consumă în locul zahărului (zahărul alb având imunosupresoare foarte puternice). Mierea naturală are efecte antibiotice directe, mai ales la nivelul gâtului, ajută la refacerea epiteliilor lezate de infecție, este un stimulent ușor al imu­nității.