Povești de dragoste

Corina Pavel
Vânticel de primăvară

Era în aprilie, când parfumul de iarbă crudă m-a învățat ce-i iubirea. Aveam 20 de ani și nu mă îndrăgostisem cu adevărat până atunci, nu trăisem pasiuni arzătoare și nici nu suferisem din iubiri neîmpărtășite. Băieților din liceu, cu care mă plimbam de mână și mă sărutam pe furiș, duminica după amiaza, pe aleile parcului cu tei din oră­șelul meu de provincie, le păstram, alături de scri­sorile pe care mi le trimiseseră din armată, o amintire oarecum duioasă. Venită la facultate, în Capitală, am continuat să mă țin tare. Cochetam nevinovat, râ­deam cu poftă la bancu­rile sau glumele prostești ale cole­gi­lor mei, mergeam la bere, după exa­mene, la "Mărul de Aur", la filme la Institutul Francez sau în scurte dru­meții la munte, cu toată grupa. Fen­tam mereu dragostea, nu pentru că poveștile cu iubiri trădate și așteptări înșelate ale colegelor mele mă făceau să mi se strângă stomacul de teamă, și nici pentru că bunica, cu aerul ei înțelept, de fe­meie care cunoscuse viața prin toate "cot­loa­nele" ei îmi spusese: "Bărbatul trebuie să te cu­noască, până la nuntă, doar de la brâu în sus!". Pur și simplu, îmi plă­cea jocul. Avansurile co­legilor mei mă făceau să mă simt puternică, îmi alimentau orgoliul, mă făceau din ce în ce mai sigură de farmecul meu și, pe cât nu le dădeam curs, pe-atât deveneau mai insistente.

La cules de struguri

La începutul fiecărui an universitar, mergeam și noi, studenții, alături de tot poporul muncitor, în practică agricolă. În anul acela, în 1987, am mers într-un sat pierdut în praful Dobrogei, la cu­les de stru­guri. La șase și jumătate dimineața ne trezeam, ne spălam la o cișmea improvizată în curtea garni­zoa­nei militare care ne găzduia, beam un ceai fără gust, din căni de tinichea, mân­cam o felie de pâine unsă cu margarină și plecam, câte doi, printre rân­durile de vie, în aerul rece al dimineții. Cu mine era ardeleanul Simon Ti­be­riu, un băiat voi­nic, din Țara Hațegului, cu ochii al­baștri și două gro­pițe în obraji. Eu tăiam cu o foar­fecă boantă codițele ciorchinilor, iar el căra coșurile grele hăt-departe, la capăt de rând. Tibi era harnic și ne terminam repede norma. Aproa­pe de vremea prân­zului, când soarele de toamnă încălzea bulgării de țărână, scoteam hai­nele groase și le așterneam pe jos. Rămâneam în tri­couri și mân­cam până ne săturam struguri dulci, aro­mați, din cior­chinii lungi și grei. Pocneam în dinți boa­bele pie­troase și zeama ni se scurgea pe bărbie, pe mâini până la coate, făcând dâre prin praful care ne acoperea. După ce ne săturam, Tibi începea să cân­te cântece vechi, patriotice, din Ar­deal, și romanțe pe versuri de Coșbuc și Goga, pe care le știa de la pe­trecerile din familia sa. Avea un glas frumos, puternic și vibrant, și o anume mândrie în voce când îmi cân­ta, doar mie, cu dedicație, melo­diile acelea. Tibi mai știa și în­vârtite sau feciorești și îl rugam să-mi arate "danțul", iar el se conforma, bă­tându-și tureatca ciz­mei imagi­na­re cu palma, pocnind din degete și sărind și învâr­tindu-se în țărâna dintre butucii de viță-de-vie. Îl să­rutam apoi pe obrazul năclăit de zoaie dulci, praf și sudoare, dar odată s-a întâmplat că el a întors brusc capul și l-am sărutat pe gură. A fost mai mult o atingere decât un sărut, pe care însă l-am perfec­țio­nat, curioși și euforici, în zilele care au urmat. După ce ne săturam de struguri, ne sărutam îndelung, până amețeam. În ultima zi de practică, i-am dat voie să vadă ciorchinele mic de strugure pe care-l aveam ta­tuat din naștere pe sânul drept și pe care mama îl furase și-l ascunsese în sân, pe când era grea cu mine. Ne-am întors apoi la București, la școală, și Tibi a continuat să ne cânte la chefurile pe care le făceam la aniversări, în ca­merele de cămin, cu voie de la ad­mi­nistrație. Toată lumea îl adora, aducea peste tot voie bună cu felul lui de a fi neprefăcut, deschis și profund generos.

Ceasul rău

Se întâmplase ca el să fie singurul ardelean din grupa noastră, restul eram munteni și mol­doveni, "sudiști", "Mitici", cum ne spunea el, fără răutate. La școală stăteam împreună în ban­că și luam cursurile la indigo, atunci când unul dintre noi nu putea să vină. Uneori ne pregăteam temele pentru seminarii și învățam împreună, apoi făceam plim­bări lungi pe aleile din campus, înainte de a mă conduce la metrou. Cu mine era așa cum îl știam, cald, ocrotitor și de o voioșie molipsitoare. Aveam nevoie de asta: în timpul se­siunii de iarnă fusesem dată afară din cămin, pentru că îndrăznisem să aduc de-acasă un reșou electric, pe care să ne facem ca­feaua și să ne încălzim degetele în­ghețate, în timp ce învățam pentru examene, cu pal­toanele pe noi. Echipa de control a UASCR dăduse buzna în cameră și mă acuzase că fur energia elec­trică de la poporul muncitor. Cu spiritul lui ardele­nesc, de dreptate, Tibi s-a înfuriat așa de tare când a au­zit ce mi s-a întâm­plat, încât la seminarul de eco­nomie politică de a doua zi, s-a ridicat și a spus că "so­cietatea socialistă multilateral dez­voltată" e o tâm­penie, iar profe­so­rului de filosofie că "Dum­nezeu-dră­guțul" a făcut lumea și pe noi, oa­menii, și că "omul nou", con­cep­tul pe care tot încerca să ni-l explice dis­tinsul profe­sor, urma să fie un spe­cimen cu creierul trepanat, care să facă întocmai ce zicea partidul. Amân­doi profesorii i-au spus, pe loc, că nu avea la ce să se pre­zinte în sesiunea din vară, că era ca și pi­cat. Prietenii s-au ră­rit, dintr-o dată, în ju­rul lui. După puțină vreme, Tibi a fost che­mat la rectorul fa­cultății, care i-a dat de în­țeles că tot ceea ce poate face pentru el, ca să nu-l ex­clu­dă, era să-i aprobe trans­ferul la altă facultate. Ca din în­tâm­plare, ime­diat după a­ceea, a și primit o scrisoare de acasă, în care mama sa îi arăta că e așa de bolnavă, încât ar fi mai bine să se trans­fere la un centru universitar cât mai apropiat de casă, cel mai bine la Timișoara și, poate, chiar să treacă la seral, să-și ia și un serviciu bun, poate chiar la combinatul siderurgic din Hu­ne­doara...

Fiară tânără, iubirea

Era primăvară când mi-a spus că va pleca, că se simte dezrădăcinat și neînțeles, trădat și neiubit aici, departe de ai lui. Mi-a strâns mâna, m-a privit adânc, de parcă ar fi vrut să se înece în ochii mei, și în clipa aceea am înțeles că el era marea mea iubire, că avea să plece curând și nici măcar nu apucasem să ne-o îm­părtășim, să ne bucurăm de ea. N-am mai ascultat de bunica. Am ascultat vânticelul călduț al primă­verii, do­rința care creștea în noi și nu-i mai pu­team rezista. I-am descheiat primii nasturi ai cămășii și mi-am lipit obra­zul de pieptul lui. Pielea lui mirosea a pădure, a iarbă, a scoarță de copac. L-am urmat ca hipnotizată în camera lui de cămin, unde am rămas singuri, la sfârșitul acela de săptămână, și ne-am iubit două zile, nerăbdători și nătângi, fără să auzim zgo­motul lumii care se perinda pe sub fereastră, fără să știm dacă e zi sau e noapte, fără să ne trebuiască mân­care sau somn. A trecut așa primăvara, iar eu nu mai eram eu, nu-mi mai aparțineam și nu mă mai re­cunoșteam deloc, mă abandonasem cu totul iubirii aceleia năvalnice și fără speranță. Ni se scurgeau privirile unul după celălalt, oriunde aș fi fost, sim­țeam că ochii lui mă urmăresc, că iu­birea care se re­vărsa din ei mă încăl­zește. După nop­țile de dragoste, sim­țeam palmele lui electri­zân­du-mi tru­pul încă două zile, și auzeam, ca un șipot de­părtat, șoap­tele lui de iubire răsunându-mi în ureche. Foloseam orice prilej ca să ne iubim oriunde, oricum, oricât de puțin. Nu știam nici unul din noi să facem din împre­u­na­rea noas­tră un exercițiu de plăcere. Ne îmbrățișam ca două flăcări înge­mă­nate, ar­zând îm­preună. Strângân­du-ne în brațe până aproa­pe de su­focare, de parcă am fi vrut ca celulele corpu­rilor noas­tre să fuzioneze, să de­venim o singură ființă. Plimbându-ne frenetic pal­mele unul pe trupul celuilalt, desco­pe­rindu-ne, dis­perați de trecerea prea rapidă a ceasu­rilor pe care le petreceam împreună, gustul dulce-amar al iubirii. Mâinile mele știau, fără să le fi învățat nimeni, să-l mângâie, glasul meu să-i șoptească cu­vinte de iubire, descopeream uimită că trupul meu ur­mează porunci venite din­tr-adânc, că lucrurile acelea nu le știam de la al­ții și nici nu le citisem în cărți. Îmi spunea că își dorește co­pii cu mi­ne, pentru el acesta era semnul de sta­bi­litate al relației noastre și dovada de încredere su­pre­mă. Pe mine mă neliniștea gândul acesta. Învă­țasem, de-acasă, să înlătur ne­pre­văzutul din viața mea, pe cât posibil. Urma să termin facultatea și apoi să mă mărit cu un băr­bat pe care nu trebuia neapărat să-l și iubesc, ci doar să-l respect. Să am o casă și o slujbă de la statul socialist, să fac doi copii, să strâng bani pentru con­cediile pe litoral și pentru o mașină Dacia.

Perna cu volbură

La începutul lui iunie, sora lui mai mare, proas­pătă dăscăliță de limba română la Petroșani, la copiii minerilor, a venit după el, trimisă de părinți, să-l aducă acasă. Să fie siguri că Tibi nu va lua alt drum, cum ar fi, de exemplu, să treacă fraudulos granița, așa cum zvoneurii și diversioniștii de la partid le șușoteau la ureche. În seara dinain­tea plecării lui, mi-a cuprins umerii în palme, m-a privit în ochi și mi-a spus: "Vino cu mine!". Am lăsat pri­virea în jos și i-am spus că nu pot. Nu știu nici astăzi de ce n-am fă­cut-o. Avusesem timp să mă în­cre­dințez și știam deja că nu voi mai întâlni pe nimeni ca el, niciodată. A plecat trenul, iar eu nu am fluturat nici batista și nici mâna a rămas bun, am rămas ca o stană de piatră pe peron, între cei câțiva prieteni ca­­re-l conduseseră la gară. M-am în­­tors acasă și am început să mă scufund în prăpastie. Nu mă puteam opri, plângeam până îmi secau la­crimile, adormeam chemându-i nu­mele în gând. Nu știu cum am trecut de sesiunea aceea. Nu vorbeam cu nimeni, evitam pe toată lumea, iar în vacanța de vară care a urmat n-am făcut decât să dorm. Alune­cam în somn sleită și îl visam că se întoarce și că mă ia în brațe și mă trezeam inundată de fericire, stare care se curma imediat ce îmi dădeam seama că fusese doar un vis. Nu voiam să mă mai trezesc, voiam să stau cât mai mult în lumea visului, a virtualului pe care-l cons­truisem acolo unde știam că pot să mă întâlnesc cu el. Nu mai mâncam, slă­bi­sem, umblam ca în stare de transă, citeam poezii de dragoste și nu-mi lipseau de la căpătâi Blaga, Vasile Voiculescu, Nichita Stănes­cu. Bunica m-a certat: "Ce-ai făcut, nesăbuito? Acum ai zburător, o să te stingi pe picioare dacă mai continui așa! Nu te mai gândi la el, nu-l mai chema în somn! Gata, s-a dus!". Mi-a cules un braț de volbură și mi-a pus-o sub pernă și sub așternut, ca să scap de el, de zburător, că așa vă­zuse ea, demult, că se vindecaseră fete tinere bol­nave de dragoste. M-am lecuit, și în toamnă m-am re­întors la școală. Am început să scriu la ziarul stu­den­țesc al universității, încercând să transfer în cu­vinte flacăra pasiunii ce mă devastase. Chiar dacă ae­rul meu vulnerabil și misterios mă făcea interesantă pentru băieții din jurul meu, care mă adulmecau ca un vânător o ciută rănită, eu continuam să trec cu pri­virea peste ei, fixând doar orizontul, spre Vest, acolo de unde știam că, într-o zi, poate veni el. N-a venit.
Am păstrat scrisorile de dragoste pe care mi le-a trimis după aceea, timp de un an. Nu i-am răspuns la nici una. I-am scris doar când m-am hotărât să mă căsătoresc, cu un alt coleg de facultate. Am primit apoi, du­pă doi ani, o vedere de la el. Era imediat după Revoluție și îmi mărturisea că regretă că n-a rezistat în București, n-ar mai fi avut de așteptat decât doi ani și ar fi fost primul pe meterezele revoluției. Poate că viața noastră ar fi fost alta atunci, poate că...
Nu l-am mai revăzut niciodată.