Sfânta care aduce ploaia

Redactia
- Icoana făcătoare de minuni a Sfintei Ana de la Bistrița -

Afumați, însă demni, sfinții de la Bistrița pri­ve­ghează lespezile grele de piatră sub care își află tihna de veci neamul voievo­zilor Mu­șa­tini. O nălucă în hai­ne cernite lunecă pe sub bolțile bisericii domnești, se apropie sfiel­nică de catape­teas­mă, apoi cade în genunchi în fața icoanei Sfintei Ana, cea făcătoare de mi­nuni. Degete subțiri întorc ne­răb­dătoare foi­le zdrențuite ale unei cărți de rugăciuni, apoi un glas în­tretăiat de suspine des­tra­mă liniștea nao­su­lui. La sfârșit, frun­tea pelerinei atinge par­do­seala, bu­zele sărută cu evla­vie mâna argintată a Sfintei, iar tru­pul i se frânge de la mijloc, pen­tru a trece pe dedesubtul icoa­nei. Binecu­vân­tarea Sfintei Ana se po­goa­ră atunci asupra omu­lui. Odată ajuns de cealaltă par­te, credin­ciosul își părăsește zbu­ciumul și se înapoiază la ros­turile sale, cu sufletul împăcat.

Povestea celor trei Ane

Icoana făcătoare de minuni a Sfintei Ana a fost pic­­tată de doi călugări din părțile Ierusalimului, zice-se chiar în orășelul în care s-ar fi născut Sfântul Mu­ce­nic Gheorghe. Facerea icoanei a fost datată, cu apro­xi­ma­ție, între anii 1150-1250. La o privire fugară, s-ar putea crede că este o altă reprezentare a Fecioarei Maria cu Prun­cul. Icoana sparge însă tiparele epocii: ea o înfă­ți­șează pe Sfânta Ana ți­nând în brațe o copilă, nimeni alta decât fiica sa, Sfânta Fecioară Ma­ria, cea aleasă de Dumnezeu pentru a-I aduce pe lume Fiul. Biblia ne spu­ne că Ana și soțul ei, Ioachim, nu aveau copii și erau dis­prețuiți din această cauză. Ei nu și-au pier­dut însă nădejdea și s-au rugat pen­tru ca Dumnezeu să bine­cu­vânteze și căsnicia lor. Ana și-a făgăduit copilul spre slujire tem­plu­lui din Ierusalim. Astfel, ea a născut la bă­trânețe o copilă, pe care a numit-o Maria. Sfânta Fe­cioară a slujit, în adevăr, templul din Ierusalim, de la 3 la 12 ani. Icoana Sfintei Ana le amintește credincioșilor miracolul biblic, dar și propria ei forță de a face minuni.
Sute de ani, icoana a stat între odoarele cele mai de preț ale împă­raților de la Constantinopole. Cu timpul însă, pute­rea bazileilor a scăzut sub loviturile păgâ­nilor. Unul dintre ultimii monarhi bizantini, Manuel al II-lea Pa­leologul, împreună cu Împărăteasa Ana, au dă­ruit icoana Voievodului Alexandru, zis și "cel Bun". Fa­milia imperială își arăta astfel recu­noștința pentru felul în care a fost primit fiul lor, Andronic, în vizita lui prin țara Moldovei. Ale­xandru cel Bun a îmbrăcat icoa­na în aur și a dăruit-o soa­ței sale, pe care tot Ana o che­ma. Aceasta va aduce icoa­na la Mânăstirea Bis­trița, îna­inte de anul 1418, când "s-a stră­mutat la veșnicile locașuri".

Icoana Mușatinilor


Nu se cunosc minunile înfăptuite de icoana Sfintei Ana înainte de aducerea sa în Munții Mol­do­vei. Nu se știe nici când a fost așezat, pe spatele icoanei, chipul Sfân­tului Mucenic Gheorghe, pa­tronul și protectorul oștirii mol­dovene în epoca medievală. Un lucru este cert: odorul cel mai de preț al Mânăstirii Bistrița a schim­­­bat viețile a mii de oameni, de la vlădică la opin­­că. Ea și-a pus pecetea și asupra voievozilor, în special asupra di­nastiei Mu­șatine: în fața ei au înge­nuncheat Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Ale­xandru Lă­puș­neanu. "Această sfântă icoa­nă, la vreme de neploa­ie, scoțându-să cu litanie afară de mânăstire și făcând o sfeștanie, până ce să întoar­ce în mânăstire numai ce plouă, da' nu peste tot, ci câtu-i hotarul mâ­năs­tirii", scria, pe la 1723, Mitro­politul Gheorghe. Se cunoaște, de ase­menea, că astfel de pastorații aveau loc când țara era lovită de epidemii, lăcuste și alte pri­mejdii.
Voievodul Petru Rareș își datorea­ză, și el, scăparea din mâinile păgâni­lor acestei icoane: în 1538, turcii îm­presuraseră Bistrița, unde se refugiase voievodul. Pă­răsit de boieri, Petru Ra­reș părea a nu mai avea scă­pa­re: "...am căzut la pământ înaintea sfin­telor icoa­ne și mult am plâns, așijde­rea și egumenul și tot sobo­rul plân­gea împreună cu mine, cu fierbinți lacrimi. Și am dat făgă­duință lui Dumnezeu și Prea Curatei Lui Maici, că de mă voi întoarce iarăși la scaunul meu cu bine și birui­tor, atunci din temelii voi înnoi sfânta mâ­năstire...", avea să-și amin­tească mai apoi domnitorul. Ca urma­re, în zorii zilei de 18 septem­brie, vo­ie­vodul se strecoară, nevăzut de turci, pe o poartă dosnică. Dar "n-a avut răgaz a se odihni, deasupra mânăstirii, în munte, văzu ca un roiu de pretutindenea cum turcii în­con­joară mâ­năs­tirea ca să-l poată prinde. El cunoscând acestea, au încălecat de sârg pe cal și singur au fu­git", nota cro­nicarul Grigore Ureche. Ca ur­mare, dom­­nitorul nu numai că a scăpat cu viață, dar a și revenit în fruntea țării, ținându-și făgă­duiala dată.

Minunile icoanei cu două fețe

Cu toată puterea sa asupra vremii, icoana a avut de suferit cel mai mult de pe urma vremurilor tulburi. Mai întâi, în timpul Eteriei de la 1821, ea a fost despuiată de îmbrăcămintea aurită. Actualul veș­mânt de argint i se datorează lui Nicu Albu - prefect și primar de Piatra-Neamț, pe la începutul veacului. Dar mai înainte, pe la 1853, icoana Sfintei Ana a fost așe­zată într-o nouă stra­nă de lemn sculptat și aurit, adusă de iero­mo­na­hul Var­nava, starețul Mâ­năstirii Pângărați. El fu­sese bolnav de paralizie și s-a vindecat după o noapte de rugăciune la icoana făcătoare de minuni. Aceasta n-ar trebui să ne mire, întrucât icoana se află în stare să vindece "aproape orice boală", după spusele mo­na­hilor de la Bistrița. Multe cazuri disperate și-au aflat aici leacul: "O doamnă a fost depistată de me­dici cu cancer la colon. A venit și s-a rugat toată noap­tea la icoană. După o lună, a fost la control și nu i-au mai găsit nimic". De asemenea, icoana este pre­țuită și pentru că ajută fetele să-și găsească bărbați destoinici.
Din păcate, comuniștii nu s-au lăsat impresionați de harul icoanei și au dezlăn­țuit prigoana. Nu era loc de "mis­ticisme" în "epoca de aur". Călugării nu aveau voie să poarte icoana în procesiu­ne. Dar credincioșii conti­nuau să vină să se roage, iar minu­nile se țineau lanț. "Noi ne rugam aici, dar ploua acolo, în locurile chinuite de secetă, de unde veniseră oamenii." După 1989, procesiunile au re­început: icoana Sfintei Ana a ajuns să vadă toată Mol­do­va, după 50 de ani de izolare silnică. Pe timp de vară, ea se odihnește rareori la casa ei de la Mânăstirea Bistrița.

Drumul sfintelor

Mătușa Ileana, din Bo­dești, comună aflată la câteva zeci de kilometri de Bistrița, își a­min­­tește: "Era arșiță, zăduf mare, iar noi, pe câmp la păpușoi, la pră­șit... Dă­deam cu sapa în pă­mânt ca-n drum, așa era de uscat. Numai ce văd că apare Sfân­ta, cu mare alai. Am înge­nun­cheat la marginea șose­lei și mi-am făcut cruce, că nu știau celelalte femei ce am pățit...". Astfel de apariții nu sunt deloc străine plă­ieșilor. Pe timp de vară mai ales, șosea­ua care lea­gă Piatra de Târgu-Neamț de­vine pro­menada "Sfin­telor" de la di­ferite mâ­năstiri, hă­ră­zite cu darul adu­ce­rii de ploaie: icoana Maicii Domnu­lui de la Văra­tec, Fecioara de la Neamț și, firește, Sfân­ta Ana de la Bistrița. Dar mai multe știe Ioan Hul­poi, "cântăreț prin­ci­pal în parohia Bo­deș­tii de Sus, cu hra­mul Sfân­tului Ierarh Ni­colae", după cum se recomandă, altfel spus - dască­lul din Bodești. Pentru ca "Sfânta" să plece în pasto­rație, tre­buie îndeplinite o serie de con­diții, unele naturale, altele legale. Cele naturale sunt "vremurile de strictă nevoie: ploaie necontenită sau deloc". Urgența tre­buie să fie reală, căci "nu ne ju­căm de-a icoana". Con­siliul Paro­hial cere părerea eno­riașilor, iar vrerea lor este notată într-un proces-verbal. Își fac progra­mare la icoană și așteaptă, une­ori, săptămâni la rând. În vremea aceasta, credin­cioșii trebuie să se roage, să postească și să țină candela aprinsă. Când le vine rân­dul, oamenii parohiei merg la mânăstire, unde li se în­cre­dințează icoana.

Seceta moare la a cincea evanghelie

Odorul este instalat pe o mașină decapotabilă or­nată cu flori, covoare persane și prosoape înflorate. Aceas­ta purcede la drum ceremonios, fără grabă, în vi­teza întâi. Automobilul este flancat de patru "stră­jeri", aleși pe sprânceană de preotul paroh, care tre­buie să aibă grijă de icoană ca de ochii din cap. În peregrinarea sa, icoana este salutată de fiecare bise­rică întâlnită, prin bătăi strașnice de clopot. Oamenii de prin sate lasă porțile deschise și ies la drum: unii cu flori, alții cu găleți cu apă, alții chiar întind co­voare pe șosea. Aces­tea poate nu vor mai fi la fel de curate, însă cu sigu­ran­ță vor fi binecuvântate de tre­cerea "Sfintei". Credin­cio­șii îngenunchează la tre­cerea icoanei, apoi încearcă să o sărute, să o atingă, barem s-o vadă. Cortegiul ajunge în parohie pe în­serat, iar icoana este primită în bise­rică, cu slujbă de vecernie. Cântările și rugăciunile con­ti­nuă, apoi, până la mie­zul nopții. Peste noapte se alcă­tuiește un so­bor din preoții de la parohiile vecine, iar cere­mo­niile de a doua zi le va conduce preotul cel mai în etate.
Dimineața începe cu o sluj­bă de mulțumire adresată Mai­cii Domnului, dar și "Sfintei" aduse. Apoi proce­siu­nea por­nește, cu toaca în frunte, cu pra­puri (odăjdii), cu sobor, cu alai. Mulțimea se oprește la fân­tâni, la iz­voa­re, la răscruce de drumuri, prilejuri cu care preoții adre­sează ectenii de cerere către Mai­ca Domnului. Aceas­ta și-a câștigat reputația de "grab­nic ajutătoare" și nu-i lasă pe credincioși de iz­beliște. Ținta proce­siunii este un deal, de pre­fe­rință în preaj­ma unui izvor, unde se află, pregătită dinainte, o masă cu evangheliare, sfeș­nice, po­meni și cele trebuin­cioase facerii de aghiasmă. "Odată ajunsă aco­­lo, toată suflarea, plecând genun­chii, cântă «Doam­ne milu­iește!», duios și lin", spu­ne das­călul. Sobo­rul ofi­ciază apoi Sfânta Taină a Mas­­lu­lui: se citesc șapte e­van­ghe­lii după șapte apos­toli. La fiecare evan­ghelie, credin­cioșii sunt miruiți cu ulei sfin­țit. Se ros­tesc rugă­ciu­nile speciale pen­tru chema­rea ploii, iar la sfârșit, preo­ții aghes­mu­iesc mulțimea, cân­­tând "Milu­ieș­te, Doam­ne, poporul tău!". "Odată, eram la a cincea evanghelie - n-ajunsesem încă la a șaptea - când a înce­put să plouă. Ne udase covoarele. Abia am ajuns la biserică, să o adăpostim pe Sfânta", spune Ioan Hulpoi. Alt­minteri, dacă nu este între­ruptă de ploaie, pro­ce­siu­nea de întoarcere de­cur­ge la fel.

Ca orice minune, ploaia se împlinește în trei zile

Înainte de a se întoarce la mânăstire, icoana Sfintei Ana trebuie să lase ceva din harul ei bisericii care a găzduit-o. "Sfânta" e purtată pe brațe de doi credin­cioși până la catapeteasmă, apoi este închi­nată la Icoa­na Sfântului Ierarh Nicolae. Drumul îna­poi, până la Bistrița, este la fel de trium­fal precum veni­rea. Ajunsă "acasă", icoana este pri­­mită cu alai, odăj­dii și clopote. Se face o scurtă ve­cer­nie, timp în care Sfânta Ana își reia locul obișnuit, printre monahi și Mu­șatini. Până va fi scoasă din nou din biserică, privirile ei vor cădea asupra frunților plecate a sute de credincioși. Icoana făcătoare de minuni a Sfintei Ana ajută orice om bolnav, amărât, care vine cu credință și se roagă cu evlavie. Atâta vreme cât printre odoa­rele mâ­năs­tirii se va afla și această minune, pașii și speranțele pelerinilor se vor îndrepta către zidurile stră­vechii cti­torii mușatine.

CRISTIAN MIHAI POPA