Roșia Montană - Certej: aceeași Mărie, cu aceeași pălărie!

Ion Longin Popescu
Potrivit unui comunicat al orga­ni­zației "Mining Watch Romania", insti­tuția pre­fec­tului Hunedoara a atacat în instanță auto­ri­zația de construire a minei aurifere de la Certej, emisă ilegal de Primăria Certeju de Sus.

Pitită în "umbra" mediatică a Roșiei Mon­tane, exploatarea minieră de la Certej dorea să dea lovitura, punând autoritățile ju­dețene și centrale în fața faptului îm­plinit. Compania deținătoare a pache­tului majoritar de acțiuni (circa 80%, ca la Roșia Montană!), Eldorado Gold Cor­poration, cu baza (tot) în Canada, a scăpat, prin inginerii specifice auto­ri­tă­ților din România, de anularea acor­dului de mediu, ce fusese cerută în jus­tiție (și apoi, ca prin farmec, cererea a fost retrasă) de Agenția Națională pen­tru Protecția Mediului. Deciși să radă 500 de hectare din sudul Munților Apu­seni, scăldându-i apoi într-o baie de peste 1.650.000 de kilograme de cia­nu­ră pe an, corporatiștii canadieni au fă­cut ceea ce știu ei mai bine: au împa­chetat toată acțiunea lor mortală în "flori de câmp", în poezie și lirism, cu­noscute de români din arsenalul propa­gandistic al RMGC - aceeași Mărie, cu aceeași pălărie. Iată cum se prezintă pe sine corporația din Vancouver, încă prea puțin cunoscută publicului: "Eldo­rado are peste 20 de ani de experiență internațională în construirea de mine sigure. Succesul nos­tru rezultă din pri­ceperea noastră tehnică, din prudența managementului financiar, din pal­ma­resul de protecție a mediului, din ho­tă­râ­rea de a adăuga valoare în comu­ni­tă­țile în care operăm. Acționăm cu res­pect și suntem responsabili pentru ac­țiu­nile noastre. Suntem o companie glo­bală cu o filosofie locală..." Gura pă­cătosului adevăr grăiește! Căci "filo­sofia locală" a Deva Gold, compania sub care operează Eldorado, a însemnat obținerea unei autorizații de cons­truc­ție ilegale! I-a fost cerută primarului comunal, numitul Petru Câmpian, iar sărmanul edil, inimă cor­po­ratistă, a eliberat-o. Cum altfel? Au trecut 90 de zile și au fost adresate nenumărate in­ter­pelări publice de către organizațiile de mediu, dar primarul n-a dorit să ara­te respectiva autorizație. Din feri­ci­re, cu puțin timp în urmă, a intervenit Ins­pectoratul de Stat în Construcții (ISC), care a constatat emiterea autori­za­ției de construire cu încălcarea pre­ve­derilor legale. Prefectura, dovedind că-și cu­noaște rolul de gardian al lega­lității și ris­când să-l supere pe goldistul numă­rul unu al țării, premierul Victor Ponta, a anunțat că "au fost luate mă­surile le­gale pentru anularea în con­tencios ad­ministrativ a autorizației de cons­truire pentru organizarea de șan­tier a pro­iectului minier Certej". În cer­cul vicios pe care l-a urzit "Mining Watch" a fost prezentă și Garda de Mediu, iar jocul primarului Câmpian a fost la cacealma, ca la poker. A promis transparență, dar a refuzat orice trans­parență! Și vorbim numai de începutul exploatării, de faza de șantier! "Dacă or­ganizarea de șantier, o simplă lu­cra­re de construcție, a început cu ase­menea ilegalități, nici nu vrem să ne imaginăm ce ar însemna manevrarea a peste 1650 de tone de cianură anual de aceeași companie și sub supra­ve­ghe­rea acelorași autori­tăți", a spus Tudor Brădățan, membru al "Mining Watch Ro­mania". Rea­min­tim că Deva Gold a primit de la statul român acor­dul de mediu, fără să aibă proiectul asigurat în caz de accident, așa cum pre­văd legea și practica in­ter­naționale. Oare de ce avem impresia de déjà vu? Să fie statul român iremediabil captiv al corporațiilor? Le place acestor gu­ver­­nanți semidocți cum sună limba de lemn a celor de peste Ocean? As­cultați "sirena" numită Eldorado: "This com­mitment to excellence is our approach everywhere we operate" (acest anga­jament pentru excelență este abordarea noastră peste tot unde ope­răm). Fiți tare, domn' prefect!