Paradisul pierdut - HANNI și FRITZ

Maria Buda
La primul dangăt al clopotului din turnul bi­sericii, duminica dimineața, sașii din satul Șoala știau că trebuie să plece de acasă. Ulița principală se umplea de oameni îmbrăcați în straie de sărbătoare.

Cu spatele drept, cu pieptul în față și bărbia un pic ridicată, tinerii se măsurau pieziș din priviri. Sașii nu se căsătoreau decât cu sași, așa că alegerea trebuia începută devreme. La al doilea clo­pot, trebuia să fii deja la biserică. Copiii stăteau în fața altarului și fiecare să­tean avea locul lui. Pe ușa mică, din dreapta, fetele ne­mă­ritate aș­teptau pe două rânduri, să vină preotul. Șu­șoteau încet, cu palma la gură. Pen­tru ultima oară, bă­teau iar clo­­potele, de data asta amân­do­uă deo­dată. Biserica era pli­nă. Pre­o­tul intra în față, dom­ni­șoa­rele după el, toată lumea se ridica în picioare și înce­peau toți să cânte ca într-un singur glas: "Leben aus der Quelle..".
"Cândva, aici am trăit noi, sașii", îmi spune doamna Hanni Ziegler, ple­ca­tă de a­proape patruzeci de ani din Șoa­­la, un mic sat de lângă Me­diaș. Povestea ei este povestea multor sași din România. Sau este doar un destin dintr-un sat transilvănean, unde până nu demult - sașii, românii și țiganii tră­iau împreună, într-un mic Pa­radis as­cuns între coline în­verzite.

La familia Ziegler

Drumul spre Șoala este în­gust. Merge printre dealuri, tot mai departe, și e tot mai pustiu. Culorile toamnei dau aerului nuanțe subtile de galben și ară­miu. Șoala e, încă, un sat locuit, chiar dacă aici nu mai ajunge niciun autobuz. Pe ulița lungă, de-o parte și de alta, stau casele lipite între ele, ca un burduf închis de acor­deon. Pe unele timpul le-a mă­cinat mai mult, pe altele aproa­pe le-a dă­râmat, dar chiar și cele care încă sunt locuite par la fel de pus­tii. O ne­mișcare apăsătoare e aș­ternută peste sat, peste curțile pline de buru­ieni. O tristețe densă și sufocantă răz­bate din fațadele șterse ale vechilor case săsești, cu acope­rișurile de țiglă portocalie, uscate ca niște frun­ze, cu lem­nul mâncat de timp, cu vopseaua sco­rojită și culorile șterse. Tristețea te în­văluie numai la gân­dul că Șoala era cândva un sat vesel și bogat, cu oa­meni fericiți, lo­cu­ind în case de poveste, cu glasuri de copii răsunând prin curțile îmbelșugate. Din viața de altădată n-a mai rămas aproape nimic. Doar doi oa­meni, doi sași, pe care urgia destinului n-a reușit să-i desțe­le­neas­­că. So­ții Ziegler, Hanni și Fritz. Cei doi locuiesc în fos­ta casă pa­rohială a bi­se­ricii. În curte, prin iar­ba co­si­tă, sunt câ­te­va straturi ve­sele de găl­be­nele și marga­re­te. Co­­pacii sunt cu­ră­țați, iar us­că­tu­rile așezate per­fect una pes­te alta. În ferestre râd mușcate roșii, că­țelușa Luna dă veselă din coadă. Bucuroasă de oas­peți, doamna Hanni îmi propune să dăm o tură prin sat. O călătorie pe urma amin­ti­rilor ei, din zilele când Șoala clo­cotea de viață și de rost ome­nesc.

Roata

"Noi, fe­te­le, în ziua a­ceea eram foar­te fe­ricite", îmi spu­ne doam­na Hanni. "Era sărbătoarea pe care o pregăteam cu mari emoții, pen­­tru că era singura dată când puteam invita la dans un băiat."
De Sfântu Petru și Pavel era mult așteptata săr­bătoare a roții. Din ziua asta, grânele de pe ogoare începeau să fie culese. Roata fiind de fapt un ritual al belșugului, în cinstea recoltei ce va urma. Câmpurile erau pline de fete tinere care cântau și își umpleau brațele de flori, în vreme ce băieții adunau frunze de stejar și nuiele de alun: din ele se împletea, în curtea bisericii, roata. În timpul ăsta, femeile măritate pre­găteau bucatele la casa unei fete care se alegea din­tr-o familie înstărită. Tânăra săsoaică avea mai multe sarcini: să strângă bani, să caute și să toc­meas­că muzicanți, să trimită la timp căruța după ei, în gara de la Agîrbiciu, și să decoreze încăperile care găz­duiau sărbătoarea. Duminica dimineața, înainte de sluj­bă, în centrul satului se bătea în pământ un trunchi de co­pac curățat de coajă, și în vârful lui se punea roata de lemn, îmbrăcată în flori de crini, o butelcuță cu țuică, o foaie scrisă de preot și bomboane. După slujbă și masa de prânz, toată lumea se aduna la roată. Cei mai în vârstă stăteau pe margine și comentau întâm­plă­rile, tinerii încingeau dansul. Cel mai "bătrân" dintre fe­ciorii satului, care nu depășea însă 25 de ani, se ur­ca în vârful trunchiului neted. Pentru asta, făcea exerciții înainte, alfel rămânea de rușine. De acolo, de sus, citea pentru toată lumea rândurile scri­se de preot, arunca bomboanele copiilor, își lua bu­telca și, în aplauzele tuturor, cobora mândru. Până noaptea târziu se dansa, se mânca, se discutau toate eveni­men­tele petrecute în ultima vreme în sat. "Ni­ciu­nul dintre noi nu bănuia atunci că atât de repede roata, portul, satul vor fi transformate în amintire."
Frigul toamnei se lasă peste întuneric. Nu se aude nici măcar un câine, nu se văd stele. Stăm ghemuite, și doamna Hanni vorbește fără întrerupere, ca și cum tot ce spune era de mult pregătit, ca și cum ar fi aș­teptat pe cineva care să vină să-i asculte povestea.

Raiul pierdut

"Aici m-am trezit de copil, lângă frații mei, cu pă­rinții, bunicii, mătușile. Soțul meu, Fritz, tot aici s-a născut. Am copilărit în acest sat amân­doi. Am avut o copilărie fericită, chiar dacă am trăit cu mai multe lipsuri ca acum. Dar ai noștri erau oameni gos­podari, țineau animale, lucrau pămân­tul, de foame n-am suferit. Și au făcut și tot posibilul să ne țină în școală. Însă totul s-a petrecut așa repede, că astăzi parcă văd un spec­tacol și nu pricep unde sunt ceilalți actori. La 12 ani, am plecat la școală, la Sibiu. Ve­neam acasă în fiecare vineri și în fie­care vacanță. Când se organizau excursii, eu renunțam la ele pentru a veni acasă, la Șoala. Mereu, oriunde am fost, mi-a fost dor de casă, de ai mei, de câmp, de pacea și așe­zarea acestui sat. De atunci, dorul de casă m-a ars toată viața, până astăzi. Apoi a-nceput urgia. Ceva rău îi gonea pe oameni din satul nostru. Când eram copil, auzisem doar că cei mari le spu­neau nou veniților «tova­răși». Și, în­cet, pe nebăgate de seamă, sașii au început să plece din sat. Unul avea un unchi în Germania, altul un bunic în America și tot așa. Numai în visul meu totul era la fel. În realitate, lu­crurile se schimbau destul de re­pede."
Mai târziu, Hanni și Fritz au înțeles ce înseamnă "tovarășii". Au înțeles ce înseamnă comunismul. Și când nu au mai suportat desfigurarea și umilințele, sărăcia și mizeria, au plecat, și ei, în Germania. Dar dorul de casă a biruit. Imediat după revoluție, au venit înapoi, să refacă gura de rai. Așa au crezut ei, că odată sistemul comunist schimbat, românii se îndreaptă repede către libertate și prosperitate. În primul an, au adus din Germania în Șoala câteva tone de cablu și au tras telefon pentru tot satul. Apoi, vreo șapte ani la rând, au tot venit cu ajutoare pentru vechii lor consăteni, români și țigani. Dar nu au adus numai haine, mâncare și jucă­rii, au adus și foarte multe unelte pentru agricultură. Asta, pentru a avea fiecare familie cu ce să lucreze și din dorința de-a vedea din nou câmpurile cosite și gră­di­nile lucrate. Casele familiei Ziegler au fost luate la na­ționalizare și, după revoluție, ei n-au vrut să se mai ju­dece cu nimeni. Așa au ajuns să cumpere casa pa­rohială, apoi, încă o căsuță, care a fost a bunicilor lui Fritz. Pentru că aceste case trebuiau reparate, iar în sat nu era apă curentă și drumul era un canal de no­roi, n-au renunțat de tot la statul în Germania. Veneau însă în fiecare primăvară, mai încrezători, cu mai mult entuziasm pentru muncă și schimbare. "În­tre timp, mulți dintre ai noștri s-au mutat în spatele bi­sericii, în cimitirul în care eu știu fiecare loc, fiecare om, când și cum a plecat. Părinții mei trăiesc, au peste 90 de ani, am crezut cu toată ființa că-i voi pu­tea aduce înapoi, în satul lor. Dar satul lor nu e ceea ce se vede astăzi... Noi nu am știut că la tine în sat trebuie să pui totul sub lacăt. Asta e ceva nou, înainte de '89, lumea era cu mult mai săracă decât acum, dar nu se fura. În primii ani, lăsam totul afară, și când ve­neam din Germania nu mai găseam nimic. Întrebam vecinii, nimeni nu știa, chiar de-l vedeai cu lucrul tău în mână. Apoi am închis porțile, dar mai uitam prin curte un patent, o sapă, un furtun. Dis­păreau ca prin minune. Soțul meu a zis o dată: «Da­că aș fluiera după toate uneltele mele, ulița ar fi pli­nă, de la toate casele ar veni spre noi tot felul de lu­cruri»". În timp, coasele aduse în sat au fost vândute, a dispărut "moda" de a ține animale, de a-ți face curat în grădină, în fața porții, pe ulița satului. Dar Zieglerii nu s-au resemnat. În fiecare toamnă, când plecau înapoi în Germania, sperau că anul viitor o să fie altfel.

Renunțarea

Copiii familiei Ziegler au plecat din România când aveau nouă și zece ani. Au, și ei, amintiri vii și frumoase din Șoala. Aici erau bunicii, unchii, aici aveau cai, oi, câini. Ei știau că sunt sași, cu asta au plecat mai departe și, cumva, tot trecutul se păstra în limba săsească, pe care încă o vorbesc în familie. Băiatul, Gerth, s-a căsătorit cu Anabelle, o nemțoaică pe care a făcut-o să se îndrăgostească de Șoala. Ana­belle a învățat româneș­te, a renunțat la afacerea pe care o avea în Ger­ma­nia, și-a luat tot ce avea și a venit în satul so­crilor ei, să facă para­disul visat de ei. Părinții Anabellei sunt amândoi medici la Köln. Când au văzut un­de și cum a ales să tră­iască singurul lor copil, au fost năuciți. N-au în­țe­les ni­mic, dar i-au res­pectat și susținut do­rința. Ciu­­dat este că cei doi tineri, Ana­belle și Gerth, au ac­ceptat mai ușor de­zas­trul din Șoala. Pentru ei, acolo era rădăcina nea­mului lor, o rădăcină din care sperau să crească un trunchi nou, frumos și puternic. "Cred că morții noștri din dosul bi­se­ricii, îngropați sub tufele de mă­răcini, strigă după noi să ne în­toar­cem", spune Hanni.
Copiii și-au cumpărat în Șoala o casă pentru ei și una pentru oaspeți. Au pus deo­par­te diplomele și premiile câș­­tigate, fiind amândoi șefi de promoție. Au încălțat ciz­mele de cauciuc de care era nevoie pentru a umbla prin noroaiele Șoalei. Au cumpărat cai, oi, bivoli și au crezut că în câțiva ani, acest sat va fi din nou plin de flori, de oameni și de cân­tece. Era de muncit și de câș­tigat bani în Șoala, fi­indcă ve­neau mulți turiști străini, pen­tru călărit. De la oamenii din sat se cumpărau pro­duse tra­di­ționale, era ne­voie de mână de lucru pentru animale, se că­utau locuri pen­tru cazare. Fie­care familie din sat avea ca­me­re pe care le-ar fi putut așterne pentru musa­firi, astfel alungau monotonia și făceau și un ban.
Copiii familiei Ziegler au încercat șapte ani. Șapte ani în care au avut la rândul lor trei copii, cărora le-au spus că și ei sunt sași, că aici se odih­nesc strămoșii lor. În fiecare zi din acești șapte ani, au muncit mult și greu. Dar munca ade­vărată a fost cu mentalitatea oamenilor, care, într-o încăpățânare de neînțeles, nu au vrut nimic. Gerth și Anabelle sașilor nu în­țe­legeau de ce nu se adu­­nau gunoa­iele la un loc, să le ridice o mașină din când în când; sătenii nu înțele­geau ce bai au gu­­­noaiele aruncate în drum. Unii începeau mun­­ca la ora șapte, că­u­tând oameni să-i ajute, alții la ora unspre­zece își sorbeau siropul colorat și făceau politică, pe scau­nele din plastic din fața cooperativei. Unii își duceau copiii la școală la Me­diaș, în fiecare zi patru drumuri de câte 25 de km, alții chiuleau de la ore. "Multă vreme, eu și soțul meu, împreună cu copiii și cu nepoții, am trăit un pre­zent plutind pe speranță. Dar după șapte ani grei, Gerth și Anabelle și-au închis casele, au vândut anima­lele, și-au luat copiii și au plecat înapoi, în Germania. Ne­poții noștri au suferit foarte mult când au plecat din Șoala. Pentru ei, satul, cu tot ce avea el, era o po­veste, un basm în care ar fi vrut să rămână. Mult timp după mutarea în Germania, ne spu­neau că ei se vor întoarce la Șoala, la caii și câinii lor." Doar Hanni și Fritz continuă să se întoarcă, în fie­care primăvară, din Germania, și să rămână în Șoala până toamna târziu, când încep plo­ile.

Două inimi

Urcăm treptele de piatră ale bi­sericii săsești. E dimineață și soarele de noiembrie risipește cețurile. Doam­­na Hanni descuie lacătul mare de pe poarta verde, de lemn. Intrăm într-o junglă greu de traversat: rugi de măceși, curpeni hapsâni să cu­prindă tot, scaieți, ferigi. Călcăm pe moloz, sticlă spartă și țigle mă­run­țite. Ușa se deschide greu, cu scârțâit și, în li­niștea fără seamăn, se înalță un Hristos răstignit și singur. Pân­ze de păianjen atârnă de la ferestre, de sus până jos, de parcă ar vrea să ascundă și puținele bucăți de zid neatinse de umezeală. Prin ferestrele sparte, iedera pătrunde îndrăzneț și se întinde lacomă spre tavanul bisericii. Un șoarece și-a găsit casa în vechea orgă de la balcon. Doamna Hanni trăiește cu această durere, a morții bisericii, petrecută sub ochii ei. Au mai reparat pe la acoperiș, au mai zidit o bu­cată de gard, au mai făcut curat, au mai scris pe unde au putut, cerând ajutor. Au venit odată niște cerce­tători englezi, care au datat biserica din anul 1414 și au vor­bit despre valoarea ei. Și atât. O liniște rece s-a așter­nut peste băncile de lemn, peste cristelnița de piatră, peste altar.
Cu glasul sugrumat de emoție, doamna Hanni îmi pune întrebări la care nu am răspuns. "Dar dacă nepoții noștri vor vrea să înalțe din nou roata aici, la Șoala? Dar dacă alți nepoți de sași vor vrea să se reîntoarcă în locul unde se odihnesc strămoșii lor? Cum să lăsăm să moară biserica asta, în care altă­dată nu încăpeau oamenii, biserica asta unde am făcut nunți și ne-am botezat copiii?"
Își plimbă privirea de jur împrejur și-mi dau seama că în sufletul ei toate sunt vii, toate se petrec și acum ca și odinioară. Aerul devine, un moment, mai clar și mai cald, sași rumeni, îmbrăcați de sărbă­toare, se grăbesc să intre în biserică, înainte să bată al doilea clopot, perechi de tineri cu copiii de mână stau de vorbă la poartă, biserica e plină din nou, preotul intră și orga dă tonul: "Leben aus der Quelle/Leben nur aus dir/ Leben aus der Quelle des Lebens".
În mijlocul bisericii abia aud vocea doamnei Hanni, șoptită ca o rugăciune: "Viața noastră e ruptă în două, între aici și Germania. De multe ori aș vrea să uit partea asta, fiindcă mă rupe de dor. Omul e ca un puzzle. Ca să fii complet, trebuie să ai toate pie­sele. Am plecat în Germania, dar o parte din mine e în România și nu pot ignora sau nega asta. N-aș fi întreagă niciodată fără ea. Cu cât înaintez în vârstă, cu atât îmi este mai dor de mine, cea de aici. Aici m-am născut, ai mei toți aici s-au trezit la viață, aici am copilărit, am făcut școala, am făcut legământul de credință, m-am îndrăgostit, am făcut nunta, am avut copii. Atâtea emoții și trăiri de care nu mă pot despărți... Ca să retrăiesc toate astea, am nevoie de lo­cul ăsta, de mirosul acestei ulițe, de zgomotele gospodăriilor, de aerul nopților de aici. Noi, sașii, sun­tem oameni cu două inimi."