"Holocaust ecologic": mor miliarde de albine!

Ion Longin Popescu
- În mai mult de jumătate din țările europene nu mai sunt sufi­ciente albine pentru polenizarea cul­turilor -

Potrivit prestigioasei organi­za­ții Avaaz.org, suntem martorii unui "holocaust ecologic" care ne pu­ne pe toți în pericol: mor miliarde de albine pe an! Majoritatea oamenilor de știință sunt de acord că pesticidele toxice sunt de vină pentru moartea culegătoarelor de nectar. "Chiar a­cum", ne atrage aten­ția Avaaz, "pes­­te tot în lume, mi­liarde de albine mor. În Europa, popu­lația de albine a scă­zut mult sub nu­mă­rul ne­cesar pen­tru polenizarea cultu­rilor agri­­cole, iar în California - cel mai ma­re producător de alimente din SUA - apicultorii pierd 40% dintre stupi în fiecare an". După cum se știe, fără po­lenizare, cele mai multe plante și o treime din alimentele noastre sunt sor­tite pieirii. Oamenii de știință ne aver­tizează că folosim mult mai multe pesticide de­cât e nevoie. Dar, ca și în cazul gi­gan­ți­lor petrolieri și al încălzirii glo­­bale, marii produ­că­tori de pesticide ri­pos­tează fi­nan­­­țând așa-zise "studii ști­ințifice" care neagă eviden­țe­le și oferă po­­liticie­nilor un pretext pentru a în­târzia să ia măsuri. "Suntem în criză de timp", a­ten­­țio­nează organi­za­ția interna­țio­nală. "Un nou studiu a dezvăluit ade­vărul în­fri­coșător: în mai mult de ju­mătate din țările euro­pene nu mai sunt su­fi­ciente albi­ne pen­tru polenizarea cul­turilor. În Marea Britanie, popu­lația de albine numără doar un sfert din necesarul pen­tru polenizare, și chiar dacă alte specii de albine le iau lo­cul, pentru a umple golul existent, ele riscă să aibă aceeași soartă, dacă vom con­tinua să ne îndo­păm cultu­rile cu pes­ticide. În cei 70 de ani care au trecut de la in­tro­ducerea pes­­ticidelor, am aflat că unele dintre ele fac mai mult rău decât bine culturilor și, implicit, hra­nei noas­tre, pentru că ucid inamicii naturali ai dăună­to­rilor. Iar, în timp, mulți dău­nători de­vin imuni la pes­­ticide, forțând fer­mierii să fo­lo­sească și mai multe substanțe uci­gașe - aceș­tia ajungând de­seori să fie in­to­xicați în urma ex­punerii". Dintre substan­țele otră­vi­toare, neonicotinoi­dele sunt cele mai mari uciga­șe de albine. Faptul e recu­nos­cut și de gu­ver­ne, și de cercetă­tori, dar nu se poa­te face nimic, atâta vreme cât în Sta­tele Unite, de pil­dă, guvernul e de partea corporațiilor. "Dacă vom pier­de bătălia în SUA", spune Avaaz, "Eu­ropa i-ar putea urma exemplul și va ridica interdicția afla­tă în prezent în vigoare". Așadar, albi­nele sunt zdro­bite de un duș­man cu re­surse financiare uriașe, care va face orice pen­tru a se asigura că profiturile pro­ducă­torilor de pesticide și ale gigan­ților agrari nu vor avea de su­ferit. După pri­mele chi­mi­zări co­mu­niste, au dispărut dropiile. Du­pă chi­mi­ză­rile și vână­toa­rea sălbatică din era ca­pitalistă a ulti­milor 25 de ani, aproa­pe că au dispărut ie­purii de câmp, fa­za­nii, ciocârliile și potâr­ni­­chile. Acum, dacă dispar și albine­le, pu­tem cânta proho­dul câmpiilor Româ­niei. Guvernanții "chi­mici" de la Bucu­rești vor purta întreaga răs­pun­dere.