MAE către UDMR: "Coalițiile vin și pleacă, statul rămâne"

Ion Longin Popescu
UDMR a amenințat că iese de la gu­vernare, după refuzul MAE de a autoriza deschiderea a două noi birouri consulare ungare, la Oradea și Târgu-Mureș.

Cine a cerut deschiderea consulatelor? Un­garia, desigur. Și ce amestec are UDMR, o or­ga­nizație neguver­na­mentală (dar atât de... guvernamentată!), cu deschiderea unor consu­late străine? Să ne lumineze d-l Ke­lemen Hunor, că noi nu înțelegem. În altă ordine de idei, UDMR a contestat respin­ge­rea de către Comisia Europeană a ini­ția­tivei cetățenești privind protecția mi­norităților naționale - Minority SafePack, inițiată de UDMR, adică de Kelemen Hunor, și susținută de Uniunea Federală a Naționalităților din Europa (FUEN), adi­că tot de Kelemen Hunor, care este vi­cepreședinte al acestei or­ga­ni­za­ții... UDMR București și FUEN Bru­­xelles (era să zic "UDMR Bru­xelles..."), uniți în fap­te și simțiri, au dat pur și simplu în jude­ca­tă Comisia Euro­peană, la Tribunalul UE. Prin inițiativa lor, li­de­rii UDMR spe­rau ca problemele mino­ri­tăților din fie­care stat al UE să fie regle­mentate la Bru­xelles, nu la Bucu­rești, Madrid sau Praga. Adică să fie in­troduse în Tratatul Uniunii. În context, au­to­no­mia așa-zisului Ținut secuiesc, spre exem­plu, urma să devină un obiec­tiv european, nu unul românesc. La fel, regionalizarea. Domnii Kelemen Hunor și Hans Heinrich Hansen, pre­ședintele FUEN, ar fi vrut să lase statul român fără nici o competență în materie de minorități naționale și administrație. MAE, prin ministrul Titus Corlățean, a cărui demnă activitate în slujba statului român o salutăm, a intervenit imediat ca parte în proces, fapt decisiv în sentința finală ce se întrevede a fi de respingere a acțiunii UDMR. Ce face d-l Kelemen Hunor? Ia foc și amenință iar cu ieșirea de la guvernare. Corlățean nu se lasă im­pre­sionat și răspunde: "Coalițiile vin și pleacă, statul rămâne. Tribunalul UE, privind Inițiativele cetățenești «Minority SafePack», reprezintă o poziție consec­ventă a statului, nu un orgoliu de ordin personal. Cele două inițiative cetă­țenești privind minoritățile etnice/ ling­vistice în Uniunea Europeană și statutul acestora au fost respinse anterior de către Comisia Europeană. Această res­pin­gere a ținut cont de prevederile Tra­tatului Uniunii Europene cu privire la competențele na­ționale ale statelor mem­bre. Decizia pro­cedurală a statului român de a interveni în aceste cauze la Tribunalul UE vizează prevenirea extin­derii pe cale juris­pru­den­țială a compe­tențelor UE în domenii care țin de su­veranitatea statelor membre, pre­cum domeniul protecției drepturilor per­soa­nelor aparținând minorităților na­țio­nale. România susține poziția prin­ci­pial corectă a Comisiei Europene. O ches­­tiune de stat nu poate fi tranșată pe te­ren politic. Cred că nimeni nu are drep­tul să fie supărat pe o instituție a statului român, care promovează poziția sta­tu­lui". D-l Hunor, european pur sânge, vine cu o replică... budapestană: "Reac­ția ministrului de externe denotă o gândire nu prea potrivită pentru secolul al XXI-lea. MAE român nu a discutat cu UDMR în această privință și așteptăm să-și reconsidere poziția". Adică, la ordin! Aroganța ministrului culturii față de un coleg de guvern este evidentă. Nu știm cum va evolua acest scandal, dar guver­nul Ponta recoltează acum ceea ce a se­mă­nat: nerespectarea promisiunilor elec­torale. "Abordările etniciste" ale UDMR, pe care le condamnă acum Titus Corlă­țean, vor rămâne de-a pururi muniția vitală a politicienilor maghiari.