Selecția "Formula AS"

Adriana Bittel
Gabriela Adameșteanu, "Anii romantici. Amin­tiri, gânduri", Editura Polirom (tel. 0232/21.74.40), 416 p.

Gabriela Adameșteanu e una dintre puținele scri­itoare de la noi pasionate de politică și istorie (un volum al ei de interviuri din 1995 se intitulează chiar "Obsesia politicii"). În toate cărțile de proză ce-i poartă semnătura, viața personajelor fictive, destinele familiale, psihologiile sunt determinate și malformate de contextul istoric, de evenimentele secolului 20 românesc și de consecințele lor sociale. Cu atât mai incitantă este această nouă carte în care renunță la scenografiile ficțiunii și la tehnicile narative ingenioa­se prin care obținea impresia de autenticitate pentru a ne da propria versiune asupra celor trăite nemijlocit. Spre deosebire de alte cărți de memorialistică desfă­șurate cronologic și urmărind un autoportret flatant, "Anii romantici" are ca ax evenimentul major al celor din generația mai vârstnică, schimbarea din decem­brie 1989 pe care nu mai speram că o vom apuca. Ce a urmat, perioada dintre 1990-1997, pe care autoarea o numește "anii romantici", a fost într-adevăr pentru mulți români un timp de Sturm und Drang, de furtună și avânt, de implicare civică entuziastă, militantă pentru democratizarea țării. Gabriela Adameșteanu a abandonat atunci literatura, în care era deja cineva după succesul răsunător al "Dimineții pierdute", și s-a dedicat trup și suflet gaze­tă­riei, conducând revista "22" a Grupului pentru Dialog So­cial, aflată de partea opoziției la guvernul FSN. Efortul ide­alist al acelei perioade care a ținut-o timp de 15 ani departe de vo­cația ei de prozatoare i se pare azi naiv și cu realizări dis­cu­tabile, dar cu atât mai mult s-a simțit datoare să-și spu­nă pro­pria versiune despre tre­cu­tul recent: "Pentru mine, această carte re­pre­zintă o victorie a vieții contra imaginației, a realității contra ficțiunii. Dar poate și ce am scris aici este tot ficțiune, ficțiunea mea despre viața trăită sub semnul mira­colului istoric și al neliniștii că ne vom întoarce de un­de scăpa­se­răm". Bazată pe memoria involun­ta­ră, pe asociațiile de gânduri și amintiri, mărturia pen­du­lează înainte și înapoi prin propria biografie, oprin­du-se la întâmplări și scene semnificative, în care ci­titorul matur se poate recunoaște iar cel tânăr, coro­borându-le cu alte do­cumente, poate reconstitui, din adevăruri parțiale și subiective, o epocă agitată, ale cărei mistere persistă și azi. Anii inițiali de frenezie a libertății, de activism pasionat de partea opoziției de­mocratice, au declinat în dezamăgire când s-a înțeles că lupta pentru putere se dădea peste capetele noastre, de solide rețele din umbră, cu alte mize decât idea­lurile unor naivi de bună credință și cu criterii morale. Neobișnuit pentru astfel de cărți e și că, în mărturia ei, Gabriela Ada­meșteanu folosește o dublă perspec­tivă: cea dinăun­trul întâmplărilor în chiar momentul producerii lor și una detașată, a istoricului și polito­lo­gului care a că­pătat în timp o altă înțelegere și eva­luare, inclusiv a propriilor erori. O altă marcă origi­na­lă e că, deși se simte că are simpatii și antipatii printre VIP-urile so­cietății civile, se abține de la ră­fuieli și anecdotică de­nigratoare, admițând că fiecare își are adevărul lui subiectiv, că fiecare vede altceva dintr-o realitate trăi­tă. Chiar opiniile ei s-au schimbat și s-au nuanțat pe par­curs fiindcă "anii romantici au fost plini de di­versiuni și manipulări, iar cei mai im­portanți ac­tori ai acelui timp încă nu dezvăluie numele regi­zorilor". O amară constatare este și că temele și în­tre­bările acelor ani au fost compromise de politi­cieni în luptele lor pentru putere și avere.
Fie că povestește despre lumea editorială și literară dinainte de 1990, despre prietenii și colegii de atunci, sau schițează portrete ale unor personalități din exil de care s-a apropiat după aceea, fie că își evocă ge­nea­logia pe linie paternă și maternă (o mină de aur pentru viitorii exegeți preocupați de genetica operei literare), romanciera & jurnalista are mereu în vedere con­tex­tul, coordonatele generale pe care se petrec eveni­men­tele, întâmplările și confruntările, la care meditează dubitativ, fără să se ipostazieze nici în avocat, nici în procuror.