Salcâmul din poartă

Cititor Formula AS
- În memoria bunicilor mei -

În fiecare primăvară, când salcâmii înfloriți ne trimit efluvii de miresme, o amintire dragă su­fle­tului meu mă cheamă în trecut - copacul falnic din poarta bunicilor mei. El mi-a vegheat copilă­ria și mi-a însoțit adolescența.
Îl văd aievea, după lungul șir de ani ai exis­tenței mele presărate cu dezamăgiri, mici bucurii și profunde regrete. Nu știu dacă o minunată întâmplare a făcut ca dintr-o minusculă sămânță purtată de vânt sau pierdută de o pasăre tocmai în poarta bunicilor să răsară un fir plăpând și să crească apoi, asemenea voinicului din poveste, un mândru salcâm. Ori, poate, va fi fost sădit de bunicul, precum nucii, merii, perii și gutuii din grădina sa.
Închid ochii și "văd" bogăția frunzișului și a cior­chinilor de flori albe, parfumate. Îmi mângâie auzul zum­zetul permanent al harnicelor albine cu picio­rușele încărcate de polen, trecând din floare în floare, pentru a duce apoi în stup nectarul cel dulce.
Salcâmul din poar­tă crescuse ușor încli­nat dea­supra intrării în curte, pentru a întâm­pina, parcă, cu o os­pita­lieră plecăciune, pe oricine ne-ar fi pășit peste prag. Atunci când, după mulți ani, acoperișul porților din șindrilă construit de mâinile bunicului îm­bă­­trâ­niseră ca și el, de­teriorându-se ici-colo, ramurile-i bo­gate as­cun­seseră aceste răni în­tr-o tandră îmbrățișa­re.
De câte ori voi fi trecut pe sub bolta lui, plecând la școală, de câte ori mă va fi în­tâm­pinat cu drag în­tor­cându-mă acasă cu mi­cul meu ghiozdan, con­­fecționat de bunica din pânză de cânepă țe­­sută în casă?!
Pe coroana lui mân­dră îmi odihneam privirea când mă trezeam dimineața și tot el era hotarul până unde, în zbor săgetat, se avântau rândunelele care-și aveau cui­burile de mulți ani sub streșinile vechii po­verne. Pe crengile lui se odihneau puii lor, când în­­ce­peau lecțiile de zbor, deranjând stolul gureșelor vră­biuțe, locatare permanente ale salcâmului.
După mai multe zile de la înflorire, când mi­reas­ma florilor se stingea treptat, ne bucura cu un alt dar: un covor țesut din mii de floricele alb-gălbui ne mângâia tălpile desculțe. Abia când razele soarelui le ofileau definitiv, mă înduram să le strâng cu mătura.
La umbra lui, în zilele de sărbătoare, se adu­nau toate vecinele noastre așezate jos, pe pămân­tul cald, și bucurându-se de o binemeritată odih­nă. Timpul curgea domol, într-o liniște patriar­hală; zile după zile, ani după ani, se așeza în tipa­re știu­te, în pace și tihnă.
Am văzut salcâmul bătut de furtuni și șfichiuit de vânturi, zdrențuit de o grindină năprasnică, gata să se prăbușească. Îngenuncheate în fața icoa­nei, și eu, și bunica ne rugam Dumnezeului Atot­puternic să ne cruțe de prăpăd. Zăream sal­câmul prin fereastra întu­ne­cată de rafalele furtunii luptându-se cu stihiile na­turii dezlănțuite. Cren­gile i se învălmășeau într-o zba­tere neîntre­ruptă, lovite de perdele dese de pietre care se năpusteau fără în­cetare asupra întregii firi. Când ur­gia a încetat, pe stratul gros de grin­dină am pri­vit cu milă podoaba lui verde zăcând la pă­mânt. Arăta jalnic, dar învinsese, rămânând în picioare, și, ca un vajnic străjer, apărase și poarta șubrezită de vre­me.
Au venit alte primăveri, și veri, și toamne, și ierni. Din nou s-a aco­perit, de fiecare dată, de frunze, de flori, de cân­tecele păsărilor. Eu am plecat la alte școli și în alte rosturi, dar dorul mă chema iar și iar în bă­tătura unde-mi găseam mereu bunicii, bătrâni și nepu­tincioși, privind cu ochi pierduți spre poartă și spre salcâm, într-o ne­spe­rată bucurie - doar-doar va apă­rea cineva drag. Zăream de departe vârful salcâmului și gră­beam pasul spre locul unde mă simțeam cu ade­­vărat "acasă". Săru­tam mâna aspră a bu­nicilor, iar chipurile lor brăzdate de vreme se luminau blând, potolit, de dragoste și dor.
Și au mai trecut niște ani. Bunicii mei s-au mutat în cimitirul satu­lui, trecând pentru cea din urmă oară pe sub bolta salcâmului, martor tăcut al tuturor întâmplărilor vieții lor marcate de să­ră­cie, de greutăți, de moartea celor șase copii din cei opt născuți. În acest final, le-a dăruit toate florile lui, pentru că amân­doi au murit în minu­nata lună a florilor.
Stăpâni străini au apărut în curtea bunicilor. Ve­chea poartă, altădată impozantă, cu acoperișul rupt, cu numele bunicului încrustat pe stâlpul din dreapta intrării, a fost înlăturată. Ar fi putut fi cruțat, totuși, vechiul salcâm. N-a fost așa. Ani la rând, trecând din întâmplare pe lângă noua așezare, ochii mi se um­pleau de lacrimi. Și astăzi caut dureros în amintire salcâmul meu, salcâmul nostru, în toți salcâmii pe care-i văd înflorind an de an, dar nu-l găsesc. Minune, însă... Iată-l! S-a mutat din poarta bu­nicilor în inima mea și acolo va fi mereu ocro­tit. Nimeni, niciodată, cât eu voi mai trăi, nu-i va face vreun rău. Mă voi bucura, în fiecare primăvară, de bogăția și mireasma florilor sale și voi zâmbi fericită când bunicii mei dragi mă vor întâmpina în vechea noastră poartă.

MIA IORDACHE


(Reproduceri după picturi de OLGA MORĂRESCU MĂRGINEAN)