Mistere românești

Redactia
La limitele cunoașterii

- De la legenda despre Dracula, țesută în jurul domniei lui Vlad Țepeș, și până la fantome și spirite răzbunătoare, România a fost mereu o țară a contrastelor și misterelor. Iar aceste mistere nu sunt puține. De la an la an, lista lor se îmbogățește cu noi adăugiri, noi anomalii, noi cazuri care par să nu aibă explicații științifice și care așteaptă să fie elucidate de cercetători curajoși, care să se încumete să le releve secretele -

Biserica blestemată


În Timișoara, la Muzeul Satului Bănățean, poate fi admirată o biserică de lemn. Inițial, ea fusese cons­tru­ită în satul Remetea Lunca, în 1746, cu hramul arhan­ghe­lilor Mihail și Gavril. După ceva timp, biserica a fost mutată în satul Topla, dar sătenii din Remetea Lunca s-au supărat foar­te rău că locul închinăciunii și al cre­dinței le fusese luat, și au bles­temat-o. Au ju­ruit-o să nu aibă parte de ea nici sătenii din noua lo­ca­litate. Și se pare că blestemul a funcționat. În Topla, biserica a luat foc, i s-a pră­bușit pe neașteptate altarul, iar, în final, întreg satul s-a împrăștiat în cele patru zări ale lumii, rămânând cu doar patru locuitori.
În 1987, biserica a fost mu­tată din nou, de data asta la Ti­mi­șoara, în Muzeul Satului Bă­nățean. În speranța de a scăpa de blestem, i s-a dat un hram nou, anume Nașterea Maicii Domnului. Cu toa­te astea, în 1998, o furtună puternică a pră­bușit trun­chiul unui co­pac pes­te ea. Dar, deși ne­­no­rocirile care au lovit bise­rica din Topla sunt cu­nos­cute în zonă, preoții refuză să vor­beas­că despre ele și mereu schimbă subiectul atunci când sunt în­tre­bați.

Pila Karpen

În biroul directoarei Muzeului Național Tehnic "Dimitrie Leonida" din București există o invenție care poate produce curent electric și care, după 70 de ani, încă mai funcționează. Este vorba despre un per­petuum mobile care, fără nici o altă intervenție ex­ter­nă, generează energie la nesfârșit. Inventatorul pilei, Nicolae Vasilescu Cârpan, a început lucrul la acest proiect înainte de Primul Război Mondial și, în final, a reușit să construiască dispozitivul. Marele mister al invenției sale este că funcționează în con­ti­nuare și astăzi, o enigmă pe care oamenii de știință nu au reu­șit încă să o explice. De-a lungul timpului, mulți cer­ce­tători au încercat să construiască dispozitive care ar putea produce energie la nesfârșit, dar în cele din urmă, conceptul a ajuns să fie con­siderat o utopie și a fost abandonat. Chiar mai mult decât atât, cei care căutau în conti­nuare soluții la această problemă erau con­siderați nebuni și marginalizați.
În fizică, pila electrică este practic stră­moșul bateriei, în ceea ce privește gene­ra­toarele electrice. În mod normal, aceste pile electrice nu rezistă mai mult de 10 ani, și asta doar în cazurile în care sunt extrem de performante. Ei bine, pila Karpen (bote­zată așa după numele de familie al inven­ta­torului) a funcționat timp de 70 de ani și încă ge­nerează curent. Cele mai re­cente măsură­tori care s-au făcut la bornele ei arătau o va­loare a tensiunii care era egală cu cea cal­culată în 1922 de către Cârpan în­suși. Inven­ția a fost pre­zen­tată în cadrul unor comu­nicări științifice la Bo­logna, Paris și Bucu­rești, dar principiul funcționării ei nu a putut fi explicat de oa­menii de știință. De altfel, numai un cerc restrâns de specialiști din domeniu știu despre existența pilei Kar­pen, lucru care nu ajută la eluci­darea mis­te­rului. Și mai interesant este faptul că pila Karpen nu este singura de acest fel. Alte pile similare, ce datează de mai mult de două milenii, sunt cu­nos­cu­te sub denu­mirea de "Pilele din Bag­dad". Este vor­ba de niște dispozitive ce puteau trans­forma în ener­gie elec­trică energia re­zul­tată dintr-o reacție chi­mică, gene­rând elec­troni și asigu­rând circulația acestora într-un anume sens.

Comoara din Peștera Bolii

După orașul Petroșani, pe Drumul Na­țional 66, care duce la Hațeg, există două locuri învăluite în le­gendă și mister. Acestea sunt Peștera Bolii și Cetatea Bănița, despre care se spune că ar ascunde bo­gății fabuloase, adă­pos­tite în mă­runtaiele munților și pro­tejate de un blestem care face ca ele să nu fie găsite. Un soi de energie magică a blestemului fa­ce ca un văl de ceață să cadă peste ochii cău­tătorilor, ascun­zând bogățiile de lăcomia lumii exterioare.
Localnicii au transmis le­gen­dele din generație în ge­ne­rație, încât nimeni din zonă nu se încumetă să ca­u­te comoara, de teama blestemului. Miturile se îm­bi­nă cu istoria și vorbesc despre aurul dacilor, pe care aceștia l-ar fi adus în care pline și pe care l-ar fi îngro­pat adânc, în măruntaiele pământului, pecetluind as­cun­zătoarea cu sigiliul bles­te­mului și cu pro­tec­ția nălucilor, ca­re îi duc pe cău­tă­tori prin labirinturi și crăpături din stân­că. Dacii se te­meau că aurul lor ar fi putut ajunge pe mâna romanilor, așa că l-au ascuns undeva în inima mun­telui în care s-a format Peștera Bolii. Nimeni nu știe locul în care a fost îngro­pată co­moa­ra, și despre cei care au că­utat-o sau care în mod acci­den­tal au găsit o parte din ea se spune că nu s-au mai întors nicio­dată pentru a vorbi despre loc și despre descoperirea lor.
Localnicii sunt siguri că exis­ten­ța comorii este o rea­litate. În plus, se spune că aurul din care es­te formată este unul de o pu­ri­tate mult mai mare decât cel exis­tent în prezent, fiind mult mai valoros. Unul dintre localnicii de pe Valea Arsului ar fi plecat în căutarea comorii, împreună cu un prieten. Cei doi nu se lă­comeau la averi, dorindu-și doar să găsească su­ficient aur cât să își cumpere doi boi. Au căutat până se spune că ar fi găsit ascunzătoarea comorii. Tânărul l-a rugat pe însoțitorul său să rămână în peșteră, ca să știe unde să se întoarcă după ce venea din sat cu aju­toare. Dar, între timp, niște năluci l-au făcut pierdut pe cel rămas lângă locul comorii, ștergându-i pentru vecie urma de pe pământ. Când tânărul s-a întors, nu și-a mai găsit consăteanul și nici locul comorii. În schimb, a găsit coada de topor pe care o lăsase ca semn, pe poteca ce ducea la comoară. Dar nici acest lucru nu i-a fost de folos, pentru că locul se schimba în permanență, înghițit de niște pâcle alunecoase. Le­gen­dele trans­mise din bătrâni vorbesc, de altfel, des­pre forma ade­vărată a peșterii. Se spune că aceasta es­te total diferită de modul în care o văd oamenii. Peș­tera ar conține anumite pasaje secrete, care nu pot fi accesate decât prin pereți care se deschid și abia în galeriile sub­te­rane la care duc aceste pasaje, este as­cuns aurul daci­lor. În zilele noastre, Peștera Bolii a de­­venit atracție turistică și în ea se organizează serbări.

Lacul Dracului

Cel mai mare lac carstic din România este Lacul Dracului, din Munții Locvei, situați în Cheile Nerei, în Caraș-Severin. El este inclus în Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița. Lacul, care inițial a fost sub­teran, are adâncimea de 9,3 metri și diametrul în jur de 20 de metri. Datorită formelor carstice variate care inspiră imaginația umană, a fost asociat cu figura Diavolului. Exis­tă și o legendă în acest sens.
Într-o zi, un bătrân s-a dus prin zona de la malul la­­cului pentru a-și scoate la păscut caprele. Cum stă­­tea el așa și as­culta sunetul făcut de undele apei, omul a fost surprins de o apariție supra­na­tu­rală. În fața lui, ca din pământ, s-a materializat o siluetă care a luat contur încetul cu în­cetul. Era un omuleț care ținea în mână un pește și care l-a salutat pe bătrân, ru­gându-l să i-l prăjească pe jarul focului lângă care stătea, dar în așa fel încât să nu i se în­doaie coada. Bătrânul și-a dat sea­ma că ceva era în neregulă cu ară­tarea ivită așa din senin, și i-a spus mo­gâl­deței că îi acceptă ru­ga, cu o con­diție: la rândul său, omulețul să pră­jeas­că un cap de țap, în așa fel încât acesta să nu rân­jească. Pen­tru a înde­pli­ni con­diția pusă, bătrâ­nul a înfipt peștele în­tr-o țe­pușă, reușind să îl pră­jească fără a i se strâm­­ba coada. În schimb, omulețul s-a chi­nuit în zadar să frigă capul de țap fără ca acesta să-și des­chidă, la con­tactul cu focul, făl­cile, deși îi legase botul cu o funie făcută din coajă de tei. Linsă de flă­­cări, funia a ars ime­diat, iar botul ța­pului s-a desfăcut și a în­ceput să rân­jească. Realizând că a fost pă­că­lit de bă­trân, omu­le­țul s-a arun­cat în lac, de ciudă, și s-a făcut ne­vă­zut. În ce-l pri­veș­te pe moș, el nu s-a în­doit nici o clipă că o­mulețul fusese, de fapt, un drac, iar după ce a po­ves­tit mai departe întâm­pla­rea, numele la­­­cului a ră­mas Lacul Dra­cului.

Fenomene unice în România

Pe un deal aflat în apropiere de satul Ter­ca, din comuna Lopă­tari, din județul Buzău, se ma­nifestă unul dintre cele mai interesante feno­mene naturale din România. Acesta a fost numit de către localnici "Focul Viu". Sub influența razelor soa­relui, din cauza emanațiilor de gaze naturale din scoarța terestră, pământul se aprinde brusc, dând naș­tere unor flăcări care uneori ajung și la un metru înăl­țime. Acest efect natural e sursa unui peisaj infernal, care a alimentat imaginația localnicilor, convinși că acest foc viu, care nu se stinge niciodată, ar fi, de fapt, o ma­nifestare a flăcărilor din iad.
Un alt fenomen natural inte­re­sant se petrece la Laguna Albas­tră, de la Aghireș. Aici, exploa­ta­rea de caolin a dus la străpun­gerea stratului imper­meabil de argilă. Cum în afunduri există un strat subteran de apă, în momen­tul în care apa a inundat cariera, a dus la formarea unui lac. Lo­cal­nicii au numit lacul "La­guna Albastră", susținând că acesta se aseamănă cu sufletul unui om. În zilele mohorâte, apa lacului de­vine gri, în timp ce, în zilele se­nine, devine al­bas­tră. Acest fe­no­men straniu se petrece în ur­ma faptului că apa împru­mu­tă culoa­rea cerului.
Tot în județul Buzău, în co­mu­na Bozioru, în zona satului Fi­sici și a cătunului Nucu, din a­propiere de La­cul Go­tes, se pe­trec nu­me­­roase fenomene inex­pli­­cabile. Lista este lungă și, prin­tre altele, include apa­riții de OZN-uri, dispariții de persoane, ape vii, iz­voa­re radio­ac­tive și anomalii mag­netice. Uneori, trecă­torii obiș­nuiți care se plimbă prin zonă în­cep să dez­volte mani­festări ex­tra­­sen­zoriale și feno­me­ne de tip te­lepatic. În al­te cazuri, oamenii ca­re traversau lo­cul au fost martorii dis­pa­ri­ției misterioase a celor care îi înso­țeau. Aceș­tia au dis­părut într-o clipă, fie tre­zin­du-se într-un loc total diferit față de cel din care dis­păruseră, fără să își amintească ce li s-a în­tâmplat, fie nu au mai fost găsiți ni­ciodată. Un alt lucru foarte ciu­dat este ce­rul de dea­su­pra com­ple­xu­lui schi­­turilor ru­pes­tre. A­cesta are niște nuan­țe foarte in­tense și o cla­ritate in­cre­di­bilă care îi șo­chează pe oamenii de știință. În mod nor­mal, cerul senin dez­voltă sticliri de până la 6.000 de grade Kel­vin. Sticlirile ce­ru­lui de la Bozioru ajung până la un nivel de 23.000 de gra­de Kelvin. Pentru cei care îl privesc, acesta induce o stare hipnotică, asemănă­toa­re unei spirale care ab­soarbe eul într-o altă dimen­siu­ne. Din acest motiv, cerul de la Bozioru a ajuns să fie consi­derat o poartă ener­getică unde timpul și spațiul sunt acordate cu axa infinitului.

ERICA NEGREANU