O bătălie de câștigat

Toma Roman
Pe măsura apropierii datei alegerilor (europarla­men­tare și, mai ales, prezidențiale), devine tot mai clar că bătălia politică din România nu se dă între partide politice democratice, cu programe alternative dedicate comunității, ci între un Sistem de dominare a administrației naționale și so­cietatea civilă, cu valorile ei juridice și morale.

Sistemul nu a fost impus după decembrie 1989, sub tutela lui Ion Ili­escu, moș­tenitorul conducerii comuniste anterioare. El a fost pre­luat, fiind - pur și simplu - sistemul de management ad­­mi­nis­­trativ comunist, cu ierarhiile lui rigide și proto­co­lare, cu ar­bitrariul stăpânitorilor absoluți, drapat propagan­dis­tic printr-o ideologie egalitară. Ion Iliescu și regimul său nu au făcut decât să adapteze structurile sistemului la noile rea­li­tăți. Aparenta democrație, acceptată de Ion Iliescu și oame­nii lui din cauza împrejurărilor obiective, și - în spe­cial - li­ber­tatea regăsită a mijloacelor mediatice i-au făcut vi­zi­bile ta­rele, deficiențele fundamentale, în raport cu aspirațiile pen­tru o nouă construcție socială, consonantă cu cea a de­mo­crațiilor occidentale. În locul unei administrații res­pon­sabile și efi­cien­te, sistemul a păstrat o imensă biro­crație pa­razitară, o clep­tocrație solidară mafiot, puțin dis­pusă să uti­li­zeze în avan­tajul comunității resursele econo­mice ale na­ției. Clep­tocrația și-a impus regulile în haosul post-revo­luționar, șefii diverselor ei sectoare devenind lideri locali, adevărați stăpâni feudali, autonomi în raport cu "puterea centrală", pe care o susțin doar atunci când le satis­face inte­re­sele. Ion Iliescu domină, încă, "sistemul" prin autoritatea sa simbolică și si­gu­ranța reflexelor dobândite sub co­mu­nism. Urmașii săi, A. Năstase, M. Geoană, V. Pon­ta, au tre­buit însă să se aco­mo­deze cu "anarhia feudalilor", să se su­pună "baronilor" locali din diverse județe ale țării pentru a fi sprijiniți de ei.
Ascensiunea la putere a dreptei democratice și, în primul rând, alegerea ca șef al Statului a unui om hotărât să spul­bere jocul aparențelor, regizat (după model comunist) de sistem, prin impunerea unei Justiții real independente, a declanșat o alertă totală în rândurile baronilor. Decizia lui Traian Bă­ses­cu, ales președinte prin mobilizarea tuturor for­țelor politice conștiente ale țării, a fost îngreunată de con­juncturile econo­mice dificile, criza mondială putând plasa România în incapacitate de plată. Propaganda dură a "sis­temului", cum că Băsescu și guvernul său ar fi tăiat arbitrar pensiile și salariile, nu l-a împiedicat pe președinte să sus­țină ferm o de­tașare clară a Justiției de factorul politic, o afir­mare evi­dentă a acțiunii autonome a instituțiilor juridice. După aproa­pe zece ani de la instalarea sa la Cotroceni, efec­tele desprin­derii Jus­tiției din "sistem" încep să se vadă. Acu­zele și arestările rea­lizate de instituțiile juridice specia­lizate, DNA și ANI, bazate pe informațiile obiective ale serviciilor secrete depolitizate, au pus - brusc - în fața electoratului, am­ploarea și monstru­o­zitatea fenomenului "corupției de sistem", frâna dură a oricărei încercări de aliniere a țării la ni­velul de civilizație și cultură al Occidentului. Arestările unor "baroni" ca A. Duicu, din Mehedinți, Nicolescu, din Ar­geș, Cosma, din Prahova, Cons­tantinescu, din Constanța etc. au arătat maniera în care caracatița corupției și arbitra­riului și-a extins tentaculele în toate compartimentele vieții publice și private ale comunită­ții. Cazul Duicu a fost exem­plar nu numai pentru că a dez­vă­luit strategia baronilor de înstăpânire absolută pe zonele ad­ministrate de ei (prin nu­mi­rea magistraților, a șefilor po­liției, a conducătorilor insti­tu­țiilor locale "verificați" pentru obediențe și solidaritate ma­fiotă), ci și pentru că a demascat puterea acestora asupra vârfurilor ierarhiei sociale, Duicu făcându-și "aran­ja­men­tele" din chiar cabinetul primului ministru Ponta. E normal ca, la un asemenea "seism", soli­daritatea baronilor să se re­facă, iar presiunea lor asupra slabei puteri centrale să devină uriașă. Victor Ponta a fost obligat im­perativ să declare că, după plecarea lui Traian Băsescu, în no­iembrie, toate aces­tea se vor sfârși, iar baronii își vor re­dobândi liniștea.
Sondajele de opinie indică totuși că, în ciuda dezvă­lui­rilor și acțiunilor Justiției, PSD-ul, partidul complet baroni­zat, cu o aparentă ideologie de stânga, va câștiga alegerile. În "cursa pentru Cotroceni", Victor Ponta, premierul-pla­gia­tor și protectorul pe față al baronilor spoliatori, conduce de­ta­șat. Explicația că "dreapta" este dezbinată, cu fragmente aflate în concurență, suportând consecințele incriminărilor reciproce, nu este suficientă. Există, evident, riscul ca, în no­­­iembrie, partidele ei să nu înțeleagă "lecția europarla­men­tarelor" și să se prezinte cu (prea) mulți "prezidențiabili". Ale­­­gerile din 25 mai vor arăta impactul fiecărui partid al drep­tei și consecința ar trebui să fie renunțarea la orgoliile de grup și asocierea organică în lupta cu mafia PSD-istă. Pro­blema dezlipirii unei părți cât mai mari a electoratului din "vraja" promisiunilor PSD-ului este diferită. Într-un edi­torial din "Evenimentul zilei" (nr. 7076), analistul Ion Cris­toiu opina că electoratul PSD (a cărui componență este, în ge­nere, alcătuită din pensionari, rurali, șomeri, marginali) vo­tează întotdeauna cu "stânga" pentru că membrii lui "au con­știința de iobagi români". Așadar, aceștia susțin un "bo­ier" ca Radu Mazăre, primarul Constanței, cunoscut pentru luxul său deșucheat și sfidător, pentru că, în ciuda faptului că nu-și poate justifica legal bogăția, dă câte ceva și săra­cilor. Aceștia, având "mentalitatea de iobagi", nu realizează că Mazăre le oferă fărâmituri din "prada" pe care și-o însu­șește tocmai din impozitele și taxele plătite de ei. Opinia lui Cristoiu este perfect justificată, dar - aș adăuga - cred că votanții în orb ai stângii au, în primul rând, o mentalitate conservatoare, păstrându-și inerțial "figura de cetățeni-asis­tați" pe care le-a indus-o comunismul. Cetățeanul-asis­tat primea totul de la par­­tidul-stat, inclusiv grila judecăților de valoare asupra realității, el trebuind să înghită totul pe nemestecate. Micile "cadouri electorale", devenite tradiție, fac parte dintr-o "strategie a asistării", ca și părerile induse propagandistic de oficinele lor mediatice, precum postul de televiziune Antena 3. Cetățeanul-asistat reacționează emo­țio­nal la "argu­men­tele" acestor oficine, incapabil să judece după o grilă de valori proprie.
Asaltul Justiției asupra structurilor mafiei PSD-iste nu este, în consecință, capabil să răstoarne confortul mental al asistaților. Stăpâni absoluți pe "teritoriile" lor, baronii vor acționa solidar în sprijinul celui care le-a promis imunitatea. Ca să le limiteze influența, dreapta trebuie să funcționeze unitar și, concomitent, să învețe să comunice același mesaj. O spaimă difuză, subterană, față de reîntoarcerea la arbitra­riul absolut al comunismului există încă, orice s-ar spune, și la conservatorul electorat al stângii.