Protopop OVIDIU DAN - "Ceea ce mănâncă preotul trebuie să mănânce și omul necăjit"

Ion Longin Popescu
Președintele Asociației "Filantropia Ortodoxă" și al Fundației "Centrul Creștin Social Medical de Zi" din Sighișoara

Pusă între paranteze de regimul comunist, vreme de aproape 50 de ani, Biserica Orto­doxă Română a fost considerată, în derâdere și în opoziție cu alte confesiuni, o biserică "sluji­toa­re", și nu una "luptătoare". Mai pe înțeles, o biserică "pa­­sivă", a "bodogănelii" de la amvon, a vorbelor meș­­teșugite și a pildelor livrești, și mai puțin o bise­rică a faptelor sociale, a implicării în ajutorarea ma­te­rială a bolnavilor, bătrânilor și săracilor, a inter­ven­ției milostive acolo unde statul este neputincios. În rea­­litate, BOR, ca biserică a începuturilor creștine, a fost dintotdeauna și slujitoare, și luptătoare, iar tra­di­ția im­plicării ei în viața socială se pierde în negura vre­murilor. Imediat după 1989, "lanțurile" apatiei im­pu­se au fost rupte, iar Biserica, organizată în 160 de pro­to­popiate, a pornit reconstrucția edificiului milos­te­niei lăsat moștenire de Sfântul Vasile cel Mare. Con­­dusă de ierarhi luminați, cu toate criticile ce li se pot aduce, Biserica Ortodoxă Română a anului 2014 este, în plan social, o biserică filantropică, de nerecu­nos­cut, în comparație cu aceeași biserică a anului 1989. Ne aplecăm doar asupra unui singur caz: Cen­trul Creștin Social Medical de Zi din Si­ghi­șoara, fon­dat de părintele protopop Ovidiu Dan, inspirat de așe­zământul similar din Laslea, al doc­torului Petru Oprean. Un complex de clădiri mo­der­nizate cu fon­duri europene (PHARE) și cu ge­neroase contribuții din partea fun­dației elvețiene "Pro Si­ghi­șoara", a Con­­si­liului Ju­de­țean Mu­reș și a Pri­măriei Sighi­șoara, te în­tâmpină într-o zo­nă li­­niș­tită a ora­șu­lui. Res­ta­u­rate cu mult bun gust, înconjurate de ver­deață și flori, clă­di­ri­le găz­du­iesc pes­te o su­tă de per­soa­­ne fă­ră niciun aju­tor și fără nicio spe­ran­ță. Unii rămân și noaptea, mai ales în tim­pul iernii, iar alții își petrec aici, în dem­nitate, sfârșitul vie­ții, sub o în­gri­jire bi­ne­voitoare și caldă. Un loc al mira­co­le­lor, aș pu­tea spu­ne, în care pă­rintele Dan, de 28 de ani paroh în zonă, a reușit să pună în practică, în chip fericit, învățăturile biblice. A în­vins birocrația insti­tuțiilor, a stăruit pe lângă con­silie­rii din Bruxelles, a atras fonduri din piatră seacă, și iată-l fericit că sute de orfani și sute de bătrâni dez­moșteniți ai sorții și-au găsit, în ultimii zece ani, o ca­să și o familie.

"Filantropia Bisericii Ortodoxe o poate concura pe cea Catolică, în orice moment al istoriei"

- În ciuda unor critici aduse Bisericii Ortodoxe, că nu se implică suficient în plan social, de la re­voluție încoace, "ieșirea în stradă" în scopuri uma­ni­tare este un fenomen care nu poate fi contestat. În calitatea dvs. de "activist" în acest demers al Bi­se­ricii, vă rugăm să ne dați câteva amănunte con­vin­gătoare.

- Grija pentru săraci, bolnavi și pentru cei aflați în suferințe de diferite feluri a fost dintotdeauna și va ră­mâne o preocupare permanentă a Bisericii Orto­doxe în interiorul comunităților creștine din toate tim­purile și din toate locurile. Trebuie să demontăm de la bun început părerea eronată care s-a încetățenit, cum că Biserica Ortodoxă a fost mai mereu restantă la ca­pitolul social. Ei bine, nici pe departe așa ceva, Bi­se­rica Ortodoxă a practicat dintotdeauna filantropia și asistența socială, însă le-a practicat îmbrăcate în haina smereniei, în taină, fără a face mare vâlvă. Oricine ia și cercetează studii de istorie bisericească va regăsi acele așezăminte cu caracter social-filantropic, acele puzderii de bolnițe (instituții spitalicești ale Bisericii Ortodoxe române din trecut), care reprezintă nimic altceva decât începuturile instituționalizate ale medi­ci­nii românești. Se cunosc bolnițe pe lângă mânăstiri: Co­zia, Putna, Neamț, Curtea de Argeș, Vodița, Tis­ma­na, Bistrița, Hurezi, Prislop etc. Apoi, în curgerea secolelor, Biserica Ortodoxă Română a desfășurat, pe lângă spitalele bisericești, și alte forme sociale: colec­te, cantine, burse pentru copiii și tinerii săraci, dar me­rituoși etc. E dureros faptul că, în perioada comu­nistă, bi­se­rica noastră nu a mai putut face niciun fel de fi­lan­tropie, pentru că a fost deposedată de re­sur­sele ei, și poate de aceea s-a creat și impresia greșită că ortodoxia românească doar după de­cem­brie 1989 se implică și pe tărâm social. Pe perioada dictaturii co­mu­niste, biserica efectiv nu a putut face acte cari­ta­bile. Însă după 1989, și-a reintrat pe deplin în rolul ei de mângâietoare a sufletelor celor mulți, dar și de ocrotitoare și protectoare, din punct de ve­dere social. Așadar, Biserica Ortodoxă Română a fost dintotdeauna și rămâne o biserică "slujitoare" - este slujitoare și atunci când se roagă pentru sufletele tu­turor credin­cioșilor ei și este slujitoare și atunci când se implică pe tărâm social.

- A devenit și Biserica Ortodoxă o biserică "lup­­tătoare", precum cea Catolică?

- Biserica Ortodoxă a fost dintotdeauna și va ră­mâne o biserică luptătoare, dife­ren­ța față de Biserica Catolică o fac doar resursele material-fi­nan­­ciare diferite de care dispun cele două biserici, în detri­men­tul Bi­sericii Ortodoxe. Dar chiar și cu posibilități materiale destul de re­duse, filantropia Bi­se­ricii Or­to­do­xe o poate concura pe cea Ca­to­lică, în orice mo­ment al istoriei. Pe de altă parte, prin implicarea în fapte sociale, Bise­rica Or­todoxă respectă cu sigu­ranță chemarea Mântui­to­rului Iisus Hris­tos, care este El În­suși modelul de­să­vârșit al filantropiei creș­­tine. Se cunosc din Sfânta Scriptură multe e­pi­­soa­de în care Domnul Iisus Hristos a să­vârșit ac­te filantropice, fiind, așa­­dar, un exemplu și un model pentru toată creș­ti­nătatea. Vorbind de men­ta­litatea clerului orto­dox, despre care unii spun că s-ar fi schim­bat în ulti­mul timp, nu pu­tem identifica nicio schimbare; nu este vorba de o "adaptare for­ța­tă" la cerințele moder­ne ale societății. Biserica și-a dorit totdeauna să facă mai multe fapte filantropice, însă mulți factori au împiedicat-o de-a lungul tim­pu­lui: stăpâniri străine, mai ales în Transilvania, lipsa fon­du­rilor materiale, lipsa salarizării clerului (de abia în 1898 preoții pri­mesc o remunerare numită con­gruă), regimul comu­nist care a închistat întreaga so­cietate românească etc. Dar, cu toate acestea, biserica noas­tră practică fi­lan­tropia ei, însă de cele mai multe ori nu face pu­blicitate cu acest lucru.

"Milostenia nu trebuie să creeze o discriminare religioasă"

- Instrumentele "forte" ale sectelor au fost și sunt așa-zisele ajutoare materiale acordate săra­ci­lor, cu scopul de a-i atrage în rândurile lor. Iniția­tiva dvs., ca și celelalte similare, le lasă însă fără o­biectul muncii. Creștinul sărac mai degrabă se spri­­jină pe ajutorul Bisericii-Mame, când există, de­­cât pe cel al unor străini necunoscuți. Aici, în Sighi­șoara, se simte această întoarcere către matcă?

- Avem destule dovezi că năpăstuiții sorții, de ori­ce confesiune ar fi, văd în cele două instituții social-filantropice, "Centrul Creștin Social Medical de Zi" și "Centrul Creștin Social de Noapte Sf. Irineu", ca­re-și desfășoară activitatea la Sighișoara, o mamă iubi­toare, o oază de liniște și de ajutor material și spiri­tual. Și cum n-ar vedea dacă, de aproximativ 10 ani, în cadrul acestor instituții se oferă hrană zilnică 7 zile din 7, trei feluri de mâncare, alături de asistență so­cia­lă, asistență medicală, igienizare și tot ce este ne­voie pentru cele peste 120 de persoane vârstnice? Avem un cabinet medical, cu medic și asistent, pre­cum și cu un mare număr de medici voluntari, care oferă gratuit asistența necesară; avem un cabinet de ki­netoterapie, unde cei suferinzi își alină durerile; oferim asistență medicală la domiciliu celor ce nu se pot deplasa; mai mult, acestora le-am plătit chiar fac­tu­rile de întreți­ne­re și de gaz, pe timpul ier­nii. Centrul nostru nu face diferență de religie și nicio altă dis­cri­minare, urmând îndeaproape modelul Sfân­tului Vasile cel Ma­re. Mai mult, am reușit să construim și un Cen­tru Social de Noapte, la inițiativa psihologului Ga­briela Dan și a societății filantropice elvețiene "Pro Sighi­șoa­ra", unde se odihnesc peste noapte și primesc hra­nă și igie­nizare câteva zeci de persoane vârstnice ne­voiașe, ca­re mai au deasupra capului doar pe Dum­ne­zeu și Ce­rul cu stele. Este încă o mărturie în plus că aici, în Ardeal, la acest nivel al omului simplu, nu exis­tă nicio divergență generată de religie, naționa­litate, culoare a pielii. Pe Crucea Gol­gotei, Domnul Hris­tos s-a răs­tignit pentru toți. Sângele Lui a spălat cu pri­so­sință păcatele fiecăruia dintre noi; și ale ma­ghiarului, și ale sasului, și ale românului, și ale țiga­nului. Iar după slăvita Înviere, Mântuitorul Hristos a spus: "Mer­gând, învățați toate neamurile..." . Da, să­racii văd în Biserica Ortodoxă și în Centrul nostru de bi­nefacere o mamă, singura ca­pabilă să le mai aducă mân­gâiere. De aceea, în cadrul lucrării noastre filan­tro­pice din cele două centre so­ciale, cu ajutorul lui Dum­nezeu și al oamenilor buni, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Al­ba-Iuliei, am trecut de la forma decla­rativă la forma prac­tică a ecumenismului despre care vorbesc de de­ce­nii, întâistătătorii bisericilor creș­ti­ne. Milostenia nu tre­buie să creeze o discriminare religioasă, fiecare om, indiferent de religia lui, are nevoie de ajutor de la Dumnezeu și de la oameni. La noi, la Sighișoara, acest lucru se vede cu deosebire, fi­ind un oraș cu multă încărcătură de sacru, iar relațiile între confe­siu­nile religioase istorice fiind deosebit de puternice. De mai bine de 20 ani, în fiecare an, are loc așa numita "Săptămână ecumenică", în care preoții, împreună cu credincioșii lor, sunt prezenți pe rând, în fiecare seară, într-o biserică a confesiunilor istorice, pentru a se ru­ga împreună.

- Care este relația Centrului dvs. cu copiii ne­vo­iași și orfani?

- Am reușit să amenajăm cinci garsoniere în cadrul Centrului Creștin Medical de Zi, în care oferim ca­­zare și masă pentru 10 copii de la țară, ai căror pă­rinți, de condiție modestă, nu au posibilitatea de a le asi­gura școlarizarea la liceu în Sighișoara. În mansar­da clădirii, care este deosebit de generoasă, inten­țio­năm să amenajăm un internat pentru copiii buni la car­te, de la țară. Preconizăm organizarea a 40 de locuri.

- Cum se va desfășura bucuria Învierii Mântui­torului în rândul asistaților din Centrul dvs.?

- Sărbătoarea Învierii este praznicul prin excelență al bucuriei. Este cea mai mare minune pe care Dom­nul Hristos a săvârșit-o asupra propriei Sale persoane. Fiecare creștin, bogat sau sărac, sănătos sau bolnav, singur sau înconjurat de cei dragi, trebuie să fie fericit în ziua de Paști și, după bunele noastre rânduieli, și la Crăciun, și la Sfintele Paști, precum și în fiecare zi a anului bisericesc, le oferim asistaților noștri, pe lângă bucuria sufletească, și mângâiere pentru trup. Ciorba și friptura de miel, sărmăluțele, drobul, cozonacul și dul­ciurile vor fi nelipsite de pe mesele lor. Ceea ce mă­­nân­că preotul trebuie să mănânce și omul necăjit.