Două boli care fac ravagii: OSTEOPENIA și OSTEOPOROZA

Dr. Cristina Aosan
- În România, în 2012 erau diagnosticați 1.500.000 oameni cu osteoporoză, conform "International Osteoporosis Foundation" -

Osteopenia și osteoporoza sunt rezultatul unui stil de viață modernizat, ce implică inactivitate fizică, alimente superproce­sate, consum exagerat de alcool, utilizarea unor medi­camente de sinteză chimică, stres, consumul de di­verși excitanți și fumatul. Problemele fiziologice ale femeii la menopauză (naturală sau postchirurgicală, post-iradiere) nu explică nu­mă­rul mare de persoane cu os­teo­poroze și osteopenii ce apar la vârste tot mai mici. Similar, pentru bărbați, reducerea pre­coce a ni­ve­lului de testosteron nu este o explicație suficientă.

Osul normal

În pofida aspectului său de materie dură, inertă, osul este un țesut viu, într-un per­manent proces de re­fa­cere și schim­bare. El are ne­voie de un aport adecvat de nutrienți, respectiv de ma­teriale de construcție, pen­tru întreaga structură, atât pro­teică, cât și mine­rală. Cu pri­vire la mineralele din os se vorbește mai mult despre cal­ciu, celelalte fiind igno­rate. Or, ab­sorb­ția și func­ționarea optimă a unor mi­ne­rale este con­diționată de alte minerale și vitamine. Exemplu: absorbția calciu­lui este dependentă de mag­neziu, totodată și de fosfor, care susține și absorbția fie­rului; dar și absorbția fosfo­rului depinde de calciu. Magne­ziul este în corelație cu vitamina B6; buna metabo­lizare a calciului depin­de de vitamina D; borul susține metabolismul calciului, fosforului, magneziu­lui, vita­minei D și cuprului. Sodiul este și el implicat în buna absorbție a calciului și altora dintre aceste elemente. Prezența sodiului în alimentație în cantități nor­male e necesară. Atenție la regimurile exagerat hipo­so­date, acolo unde nu e cazul. Noile recomandări me­dicale prevăd ca nici sugarii să nu primească sare. Eroa­re! Scheletul lor s-ar dezvolta incomplet și ar putea deveni candidații de mâine pentru osteoporoza la vârste tinere. De altminteri, și creierul suferă, ca structură și funcție, prin lipsa sodiului.
Expunerea la soare favorizează activarea vitami­nei D în organism și concomitent metabolismul cal­ciu­­lui și al celorlalte elemente corelate. Evident, vor­bim despre o expunere moderată, la soarele blând de dimineață și de după-amiază spre seară, când domină ultravioletele favorabile.
În mod aparent bizar, sarcinile și alăptarea au efect benefic asupra capitalului osos. Nu există o explicație pentru acest proces...

Cea mai bună prevenție: MIȘCAREA FIZICĂ

"Sedentarismul este principalul responsabil pentru generalizarea acestor probleme de sănătate"
Masa scheletală atinge un maxim de dezvol­tare în jurul vârstei de 30 de ani, la care omul este maxim ac­tiv fizic. Ulterior se constată un fenomen natural de "ușu­rare" a tramei proteice osoase, cu apariția așa-nu­mitei osteopenii fi­ziologice. Acest proces este legat de fenomenele de uzură, apoi de îmbătrânire în general. Os­teopenia (osteon=os; penia=lipsă, în greaca veche) reprezintă scăderea ușoară a ma­sei osoa­se, până în 25% față de normal.
Dar osteopenia poate fi accelerată sau chiar de­clan­șată mai devreme, prin lipsa activității fizice, după principiul "funcția întreține orga­nul". O activi­tate fizică normală necesită un schelet puternic și în consecință îl întreține. Da­că reducem activitatea fi­zică, atunci organismul percepe osul ca având o utili­tate redusă în eco­nomia sa perma­nentă, și renunță la efortul de a-i în­treține o structură prea solidă. Așa se face că osteopenia este tot mai întâl­nită la persoane de am­bele sexe, des­cri­să de regulă la vârste până în 50 de ani. Statistic și medical, seden­ta­ris­mul este princi­pa­lul responsabil pen­tru generalizarea acestor proble­me de sănătate. În același timp, acti­vi­tatea fizică este principalul mij­loc de menținere a unei bune densități osoa­se, alături de o alimentație co­rectă.
Când densitatea osoasă scade și mai mult, cu peste 25% față de nor­mal, vorbim despre osteoporoză (poros=por, în greaca veche). Con­form definiției acceptate pe plan internațional, este o boală sistemică caracterizată prin masă osoasă scă­zută. În opinia mea, nu este o boală propriu-zisă, ci mai degrabă o stare a organismului ce trădează o degenerare.

Factori implicați în determinismul osteopeniei și osteoporozei

Din descrierea succintă a structurii osoase, a dina­micii și rolurilor sale, se observă că o discuție seri­oasă trebuie să ia în calcul mai mult decât aportul de minerale (calciu, fosfor, magne­ziu în principal) și vita­mină D. Este necesară și proteină de bună cali­tate, cât și un mod de viață în armonie cu dinamica structurală osoasă.
Bagajul nostru genetic vine de la părinți, dar cu rădăcini de la strămoși. Succint spus, suntem mai în­tâi rezultatul a ceea ce au mâncat strămoșii noștri, și abia apoi a ceea ce mâncăm noi. Pe de altă parte, nu tot ce ingeră un om ajunge, ca într-o simplă adu­­nare, să fie și utilizat. Iar supli­mentarea alimen­tară care tinde să se substituie unei alimentații care nu mai este nor­mală nu re­zolvă această problemă întot­deauna.
Poate cea mai mare critică în industria ali­men­tară vizavi de osteoporoză se aduce lacta­telor. Afir­mația că ele nu ar fi utile în formarea și între­ținerea oaselor, pentru că nu con­țin suficient mag­ne­ziu, este pripită. Să ne uităm la bunicii noștri de la țară, sau să ne aducem aminte de românul de odini­oară. Suntem un popor de agricultori și de păstori. Nu așa erau cunoscuți de greci în antichitate strămoșii noș­tri, ca fiind băutori de lapte? Atunci, cum să negli­jăm aportul de lapte în hrana românilor? Critica aces­tui produs animal nu este nouă. Acum ceva vreme, a circulat pe Internet un material care acuza laptele ca fiind de-a dreptul cancerigen. Dar, probabil, se referea la cel din supermarket și, mai mult, administrat unor populații al căror genom nu conține informații despre digerarea lui, căci nu a intrat în obiceiurile alimentare ale înaintașilor. Dacă în anumite zone ale lumii, în spe­ță China și Japonia, nu se consumă lapte, sunt altele în care lactatele reprezintă hrana de bază. Așa e Mongolia. În Caucaz, kefirul e apreciat ca secret al longevității. În India, vaca este considerată un animal sfânt, pentru multiplele beneficii oferite.
Revenind la problema că laptele nu ar conține su­ficient magneziu pentru a permite absorbția și utiliza­rea calciului în mod propriu, trebuie considerat că principala noastră sursă de magneziu este apa, apoi restul alimentelor.
Vorbind strict despre analizele biochimice făcute asupra raportului considerat propriu pentru absorbție între calciul, magneziul și fosforul din alimente, se spune că acesta ar fi atins în cereale. Laptele ar fi un­deva la mijloc, iar în brânzeturi acesta ar fi impro­priu. Cu atât mai mult la cele super-procesate, care reprezintă, din păcate, majoritatea celor disponibile în magazine.
Carnea, în special cea ro­șie, crește aciditatea me­diului intern. La fel, zahărul rafinat. Ele favori­zează pierderea de calciu din oase și eliminarea sa renală. Ali­men­tele superprocesate contribuie, și ele, la apari­ția și dezvoltarea osteoporozei. Evident, calitatea ali­mentelor furnizate în masă, as­tăzi, este incomparabil mai proastă decât acum 100 sau 1000 de ani. Coroborați această idee cu toa­te problemele so­cie­tății post-indus­triale, informațio­na­le, cu viața vir­tuală pe care cei mai mulți tineri și adulți aleg să o tră­iască, și veți avea un răspuns pentru starea de morbi­di­tate genera­lizată a socie­tății de tip occidental.

Ce grăbește boala?

Dintre excitanți, menționez că bău­tu­rile cu con­cen­tra­ție mare de cofeină, chiar și cafeaua în exces, pot determina dezechilibrul raportului între calciu și fosfor, având ca efect o decalcifiere sporită. La fel se întâmplă și în cazul băuturilor și alimentelor ce utili­zează drept conservanți diverși benzoați.
Alcoolul în exces poate produce o decalcifiere im­presionantă. Pentru ilustrare, o să dau un exemplu din­tr-o lecție în laboratorul de medicină legală, la care am participat în facultate. Asistentul nostru ne-a dus să ne arate contrastul de afectare scheletală la două per­­soane decedate în aceeași zi, de vârste apropiate (sub 50 ani), doi bărbați care căzuseră de la etaj. Unul picase de la etajul 1, fiind un alcoolic înveterat. Pre­zenta fracturi ale tuturor oaselor mari de la mâini și picioare, multiple fracturi craniene și multiple fracturi ale tuturor coastelor, bilateral, atât pe fața de impact, cât și pe cea opusă. Practic, scheletul său s-a spart pre­cum un vas de lut. Al doilea, un om care nu con­suma alcool, căzuse de la etajul 2, însă a avut doar o fractură de femur și una cra­nia­nă. Am putut ob­serva și diferența de gro­sime între calo­tele lor craniene, netă în defavoarea al­coolicului.
Fumatul scade capacitatea respira­to­rie și antre­nează într-un cerc vicios orga­nis­­mul, prin faptul că diminuează evident și capacitatea de efort. Reduce cali­brul va­se­lor de sânge, în primul rând al celor peri­ferice, cu efect asupra posi­bilității de oxi­genare și hră­nire a țesuturilor. Cum oa­sele au vase de sânge foarte puține și fine, în­țelegeți ușor efectele. În plus, fu­matul are efecte oxidante, care ac­centu­ea­ză toate fenome­nele de­genera­tive.
Hormonii corticoizi în exces de­­­termină scăderea den­sității osoa­­­se. În mod frecvent, am ob­ser­vat os­teo­poroză la pacienți, chiar ti­neri, care au făcut trata­mente cu corti­coizi, fiind diag­nosticați cu sclero­ză mul­tiplă ori cu alte afec­țiuni se­vere, între care cele auto­imu­ne.
O altă cauză intrată mai recent în aten­ția publică o constituie extirparea glan­delor paratiroide, odată cu tiroidec­tomiile parțiale sau totale. Paratiroidele sunt două glande foarte mici, situate în spatele tiroi­dei și care produc parathor­monul. În pa­ra­­lel, tiroida produce și cal­ci­tonină. A­cești doi hormoni sunt im­plicați în men­ținerea nivelului normal al calciului în sânge. Scă­derea sau absența unuia sau am­bilor hor­moni determină tul­burări ma­jore ale meta­bolismului cal­ciu­lui și fosfo­rului, ce con­duc la osteoporoză. Cum multe dintre afec­țiunile tiroi­diene constau în chis­turi și no­duli, medicina con­vențională se grăbește să recoman­de extirparea zo­nală sau totală a glandei ti­roide. Iar paratiroidele sunt prea mici și lipite de tiroi­dă, încât nu pot fi evitate la disecția chi­rurgicală, așa că se eli­mină odată cu aceasta.

Remedii naturale

Pentru prevenție, este salutară o alimentație cu produse naturale cât mai variate și echilibrat com­binate. Totodată, se cer o activitate fizică corespun­ză­toare și o expunere adecvată la lumina solară.
Ca supliment folositor în profilaxie e de men­ționat polenul crud. O explicație ar putea fi cantitatea mare de rutin din compoziția lui. Rutinul stimulează osteo­blastele, celulele tinere formatoare de țesut osos. Re­vin asupra faptului că polenul este un produs cu mare complexitate, echilibrat, ce oferă toate elemen­tele mi­nerale din corpul nostru, cu o mare varietate de vita­mine, enzime, coenzime, și un procent impre­sionant de proteine de foarte bună calitate. Final­mente, con­tribuie la echilibrul general și buna func­țio­nare a întregului organism.
În întreaga mea experiență ca medic, m-am lovit de numeroase ori de problema osteoporozei și osteo­peniei, cât și de faptul că medicația convențională nu dă rezultate constante, în schimb, determină și efecte adverse. Așa că am încercat să găsesc o cale de rezol­vare naturistă, fără urmări nedorite, cu remedii la în­de­mână și luând în calcul complexitatea factorilor nutritivi și de viață implicați, alături de anumite expli­cații oferite pentru osteoporoză de medicina Ayur­vedică. Ca urmare, am observat că densitatea osoasă se poate reface cu remedii relativ simple, lucru pus în evidență și de osteodensimetrie (măsurarea densității osoase), care în genere s-a îm­bunătățit constant.
În general utilizăm lăptișorul de matcă, care sti­mu­lează refacerea osoasă, fiind și un regenerator și tonic general. În paralel spus, din acest motiv, e util și pentru consolidarea mai rapidă a fracturilor. Re­venind la osteoporoză, pentru o femeie cu o greutate de 50 până la 70 de kilograme, am utilizat doi până la patru mililitri de lăptișor de matcă, în funcție de gra­vitatea problemei. Se poate administra într-o sin­gură priză, dimineața, cu 20 de minute înainte de micul dejun. Se poate administra simplu, sau amestecat cu puțină miere, care "îm­blân­zește" puterea gustului și sporește acțiu­nea. Dacă se ține sub limbă ori se mestecă bine înain­te de înghițire, o parte se absoarbe direct prin mucoa­sa bucală și intră mai repede în funcțiune.
Propolisul furnizează nume­roase elemente mine­rale, ușor absorbabile și utilizabile, cât și polifenoli antioxidanți cu efecte general anti-dege­ne­rative. Noi utilizăm tinctură de propolis (30% con­cen­trație în propolis), de două ori pe zi, câte doi mililitri, dimi­neața și seara, îna­inte de mese cu circa 20 de mi­nute (mă­surați cu o seringă mică, de cinci mililitri, fără ac), și în amestec cu miere, de pre­fe­rință. Repet, mierea po­ten­țează acțiuni­le remediilor cu care se aso­ciază și le condu­ce mai repede spre ținta lor. Dacă paci­entul se reține de la consumul de mie­re, fiind diabetic, e bine de știut că mie­rea, în can­tități mici, de 2-3 lingurițe pe zi, lua­tă pe stomacul gol, poate diminua gli­ce­miile. Pen­tru maximă precau­ție, se poate folosi miere de sal­câm, care conține mai mul­tă fruc­toză și mai puțină glucoză. Dacă totuși pacien­tul pre­feră să nu ia mie­re, tinctura se poate amesteca cu tărâțe de grâu, sau lua pe pâi­ne, în scopul atenuării tăriei aces­teia asupra mu­coa­sei de­li­cate, buco-faringiene.
Dimineața, când sunt de admi­nistrat atât tinctura de pro­polis cât și lăpti­șorul de matcă, ele se pot ames­teca lao­laltă cu mierea și administra odată, pen­tru como­ditatea terapiei, în con­di­țiile menținerii întregului efect. Este bine să faceți acest amestec într-un reci­pient de tipul unui pahar mic, ca să nu se piar­dă mult din mixtura apicolă pe pereții vasu­lui. Dacă recipien­tul se pătează cu pro­po­lis, îl puteți curăța ușor cu alcool de orice tip. Ca beneficiu secundar, dacă mes­te­cați bine produsul înainte de înghițire, propo­lisul va întări gingiile sau chiar va ajuta la reme­dierea unei eventuale parodontoze.
Folosim și zeolitul, ca mineralizant și echilibrant. Îl recomandăm ca pulbere, două lingurițe de ceai rase, administrate dimineața și seara, cu apă suficientă, pe stomacul gol, la două-trei minute după administrarea de tinctură de propolis.
Pirul contribuie și el la remineralizarea osoasă. Îl administrăm sub formă de ceai, două-trei căni băute pe parcursul zilei. Ceaiul se prepară ca decoct: se fier­be la foc mic în proporție de o linguriță de plantă mă­cinată (se folosește rizomul), în 300-350 mililitri de apă, timp de 15-20 minute. Întrucât spumează, folosiți un vas mai mare și supravegheați fierberea. Se poate drege cu miere și lămâie.
Bărbaților cu osteoporoză le-am recomandat, în locul lăptișorului de matcă, să ia Apilarmel, un produs ce conține apilarnil în proporție de 10%. Aceasta, pentru că mulți au, în paralel, și tulburări de dinamică sexuală, mai bine compensate de către apilarnil. Dozele utile sunt de 2 x 2 lingurițe/zi, dimi­neața și la prânz, pe stomacul gol. Când alături de structura osoasă, urmărim în mod deosebit și îmbună­tățirea dinamicii sexuale, doza de la prânz se poate lua seara, cu precauția că apilarnilul poate superfi­cializa som­nul. Cura se face câte o lună, cu o săptă­mână pauză, pe termen lung.
Dar indiferent de corectitudinea terapiei orale, cine persistă în sedentarism are șanse reduse pentru refacerea structurii osoase. Activitatea fizică dă orga­nis­mului impulsul pentru reconstrucția osoasă, sem­na­lizând că e necesară o structură capabilă să facă față solicitărilor. Trebuie făcută mișcare în mod ponderat și progresiv, fiecare după puterile sale, nu cu eforturi mari de la început și în nici un caz exerciții care să expună la vreo traumă mecanică.
Întregul tratament este de durată. Trebuie urmat cel puțin un an de zile, apoi se repetă osteodensito­metria pentru a-i urmări eficiența și a stabili coor­donatele atitudinii terapeutice pe mai departe.

www.melidava.ro