Ținutul Pădurenilor

Matei Florian
Preoteasa Anișoara Oprea își amintește că, pe când era doar o fetiță, părintele Ar­se­nie Boca a ajuns în satul ei, la Cin­ciș.

Era vară, iar lucrurile erau cum tre­­buiau să fie. S-au plimbat ea, fe­tița, și el, călugărul, au ieșit din sat, au tot urcat pe dealuri, s-au oprit în­tr-o livadă. De acolo, de sus, din vârf, satul era mic, mai mic decât o fe­tiță, iar Ținutul Pădurenilor, Cer­na și dealurile ei nesfârșite erau în­săși lu­mea, tot ce putea să fie. Iar el, băr­batul acela care părea să plu­teas­că atunci când pășea, s-a odih­nit, a zâmbit, a întins mâna și a atins un copac din acea livadă, un păr. "Uite, Anișoară, până aici va ajunge apa". Anișoara și-a privit satul, mo­gâl­deața acea de puncte risipite în vale, a ridicat ochii spre omul acela înalt, care părea să plutească atunci când pășea, și a întrebat în șoaptă, așa cum întreabă orice fetiță care nu înțelege: "Păi, cum, asta înseamnă că o să murim cu toții, acolo?!". "Nu, n-o să mu­riți, Anișoară", i-a spus Arsenie Boca, și au început să coboare încet spre sat.
Mulți ani mai târziu, în 1962, ime­diat după nunta ei cu preotul Oprea Crăciun, satul Cinciș a fost acoperit de ape. Acolo, în vale, s-a construit barajul pentru Combinatul Siderurgic din Hunedoara, oamenii au fost strămutați, casele și biserica au fost înghițite pe veci de adâncu­rile străvezii ale lacului. Apa a urcat până pe deal, acolo, în livada lui Nică a lui Liță, a ajuns exact până la părul acela. Nunta Anișoarei cu pă­rintele Oprea a fost ultima din acea biserică și din acel sat.
Acum, primăvara începe aici, la Cinciș. Lumina se coboară, uriașă și albastră, deasupra apelor, lumina rămâne și e cu noi. Toate lucrurile sunt cum trebuie să fie. Dumnezeu e sub ape, într-un sat care nu se mai poate vedea, și cu noi, deasupra - o lu­mină mare și albastră, ca o bi­necuvântare. E liniște, liniștea aceea ca o forfotă nesfârșită, liniș­tea plină de păsări, de păduri care se trezesc la viață, liniștea unui drum care șer­pu­iește deasupra unei ape care as­cunde un sat. Cincișul pare adormit, se odihnește leneș, apele s-au tot re­tras de când com­bi­natul din Hune­doa­ra a prins să ru­ginească, pe prun­di­șul lui au rămas urmele adâncu­rilor de odinioară, bisericile dinspre margine au ieșit de sub unde - ziduri vechi de sute de ani, amintiri tăcute, fantomatice, ale unei vieți care s-a dus. Dar de aici, de la marginea la­cu­lui, urcând pe o șosea pustie, de-a lungul Cer­nei, viața s-a întors, odată cu lu­mi­na, odată cu primăvara. Pen­tru că, de fapt, ea, viața, nu a plecat nicio­dată din Ținutul Pădurenilor, oricât de multe lucruri s-au schim­bat de-a lungul anilor, oricât de mulți au plecat, unii departe, în alte orașe sau în alte țări, alții aproape, aici, sub pământul și sub iarba asta care foșnește de la vânt. Valea se în­gus­tează, apoi se lărgește, ajungem la Dăbâca, locul unde odinioară ră­su­­nau tobele dubașilor. Doar că acum satul s-a tot rărit, lumea a ple­cat, unii mai departe, alții mai aproa­pe, au rămas bătrânii, vădu­vele, bi­se­­rica și tihna. Dar viața mer­ge mai departe chiar și așa, vezi asta în oc­hii bătrânei cu care stai de vorbă, fe­meia asta mai tânără decât toți ti­ne­rii pe care îi cunoști, femeia asta ca­re îți spune că, dacă Dum­ne­zeu vrea, în doar câteva zile va îm­plini 80 de ani. Viața merge mai de­parte, nu are cum să fie altfel, iar lu­crurile, chiar dacă nu mai sunt cum au fost, au rămas cum trebuie să fie. Bise­ri­ca, tihna, toate dea­lurile și pădurile as­tea de început de lume, Cerna șer­pu­i­tă și blajină, li­niș­tea, rosturile, ca­sele. Primăvara este cu noi, pri­mă­vara începe în Ți­nutul Pădu­re­ni­lor, în curtea unei case cu păsări și câini.
Plecăm mai departe, spre Lunca Cernei, pe o șosea perfectă, spre capătul lumii. Trecem prin tunelul de stâncă, deasupra apelor, Cerna se îngustează, vuiește, își sapă cu îndârjire drumul ei de o viață. Apoi drumul se oprește, mai departe nu mai există șosea și nici nu mai e nevoie. Am ajuns în locul în care, cât vezi cu ochii, bucuria s-a coborât pe pământ și a rămas. Nu știu cum arată raiul, dar s-ar putea să fie aici.
Ne oprim, păstrăm liniștea o vreme și ne întoarcem.