O minune a Sfântului Nicolae

Sorin Preda
- În câmpia argeșeană, o mânăstire veche de peste 500 de ani reînvie: Strâmbu-Găiseni -

Câmpia ce duce la Găiseni e aspră și bătucită ca palma unui țăran obosit de muncă. Fără mari repere vizuale, drumul e rătăcitor, aproa­pe haotic, lăsând mult în urmă autostrada Bucu­rești-Pitești. Un drum ezitant, ce ocolește păduri întin­se de salcâm și pâlcuri de case risipite care-ncotro, ca niște turme fără stăpân, venind de niciun­de și îndrep­tându-se spre nicăieri. Apoi, într-o legănare scurtă și în­șelătoare, șoseaua se bifurcă fără nici un fel de indiciu, până când, dintre casele zgribulite de ger ale Găisenilor, apare turla rotunjită a Mânăstirii Strâmbu. Mai du­rează un timp până să te obiș­nuiești cu locul, cu gardul cimi­tirului din vecinătate și criptele ciudate, cu turnuri crene­late și acoperiș inestetic, de tablă. Mai durează până să vină maica sta­reță Cecilia Moldoveanu și, îm­preună cu ea, să vezi pe îndelete pictura cea veche a bisericii, chi­liile și mărturia șantierului arheologic din spate.
De la șoseaua principală până la intrarea în mânăstire, mai trebuie să străbați o cărare de câțiva metri. Atât de puțin des­parte lumea trufașă și încre­me­nită a zilelor noastre de o istorie veche, și de tot ce a mai rămas din fostul triunghi spiri­tual al câmpiei argeșene - tri­unghi de apărare ortodoxă, ce unea cu sute de ani în urmă Găisenii de palatul domnesc Potlogi (ctitorie brâncovenească) și de schitul Căscioarele, ridicat pe la anul 1500 de boierii Gâdea și Muja Rătescu, sub porunca unui vis puternic și repetat cu stăruință de trei ori.

*

În curtea mânăstirii, prima impresie este cea de șantier, de loc încă în lucru. Apoi, senzația dispare, se lichefiază miraculos și picuri de liniște încep să se prelingă de-a lungul pereților încă sprijiniți de strânsoa­rea unor schele albite de var. Duhul blând și așezat al bisericii Găiseni anulează într-o clipă micile imperfecțiuni și neîmpliniri vizuale. Un duh ce coboară lin din înaltul iconostasului din lemn de tei aurit și te cu­prinde, îndemnându-te să admiri frag­men­tele de frescă salvate în ultima clipă de la dis­trugere, prin grija Prea Sfințitului Am­brozie, Episcopul de Giurgiu, și strădania micuței obști a mânăstirii Strâmbu-Găiseni.

Miraculoasa descoperire a icoanei

E bine și e frumos în biserica Găiseni. Tăcută, maica stareță Cecilia se retrage într-un colț și nu se mai satură să privească figurile de îngeri sau Sfinți ce se ivesc din loc în loc, prin sineala proaspăt așternută pe zidul vechi de 500 de ani. Stă și contem­plă îndelung fragmentele de pictură restau­rată cu mari eforturi, rugându-se ca Dom­nul să-i dea spor și putere să ducă la bun sfârșit lucrarea grea a reconstrucției.
Cine vine pentru prima oară la mânăstirea Găiseni simte același lucru. În preajma bise­ri­cuței, brusc și inexplicabil, ceva nevăzut te în­deamnă să păstrezi tăcerea. Toată atenția se îndreaptă spre biserică. E sufi­cient să o vezi și să-i admiri for­ma domoală și rotunjită de tem­plu bizantin. E suficient să intri și să te așezi într-o strană oare­care. Niciunde nu găsești un loc mai cuminte și mai sfios. La Găiseni, se aude doar vântul și chemarea răzleață a vreunei păsări de noapte, în timp ce obștea mică, formată din doar câteva maici, își vede de treburi, vorbind mai mult în șoaptă și pășind cu grijă, în vârful picioarelor. La Găiseni, cele cinci măicuțe știu ce au de făcut. Simt și se poartă ca o familie unită. Se ajută și se înțeleg din pri­viri, doar cu o clăti­nare sau un tresalt aproape impercep­tibil al frunții. Aici, la biserica de la Găi­seni, cuvintele par de prisos.

Omul lui Dumnezeu

Nimeni nu poate explica deplin cum a reușit biserica din Găiseni să rămână în picioare vreme de 500 de ani. Existența ei în sine e un miracol, o minune a lui Dumnezeu, asemenea unei alte minuni, trăite de maica sta­reță Cecilia, care a găsit printre ruine icoana Sfântului Nicolae, o icoa­nă spălată de ploi și umezeală, care mai păstra încă vii și neatinse chipul Sfân­tului și mâna lui dreaptă; mâna cu care binecuvânta. Când pre­o­tul locu­lui a fericit-o pe stareță, gândind că nu oricui îi este dat să-l salveze pe Sfântul Nicolae dintre ruine, maica Cecilia s-a grăbit să-l contrazică speriată: "Nu spune as­ta, părinte! Nu noi, ci Sfântul Nicolae ne-a ieșit în ca­le și a salvat obștea noastră, mică și plină de nevoi".
De câte ori vine vorba de Sfântul Nicolae, maica Ce­cilia parcă simte nevoia să se retragă câțiva pași, cu fruntea plecată sfios. În preajma Sfântului, se emo­ționează mereu și o boare de lacrimi îi umezește ochii. Pentru ea, Nicolae e Sfântul cel mai drag dintre toți Sfinții. Din clipa în care i-a descoperit icoana printre ruine, în viața ei și a mânăstirii a coborât pacea și belșugul. Au coborât lin, ca un porumbel cuminte și bine­cu­vântat, așa cum s-a întâmplat în acea zi mohorâtă de toamnă, când un om credincios, domnul Eugen Zegrea, a intrat în curte și, impresionat că maicile lo­cu­iau la adăpostul unui cort fără lumină și fără căldură, s-a an­gajat să ridice pe cheltuiala lui întregul corp de chilii. "Un om deosebit. Un om al lui Dumne­zeu", spune maica Cecilia, amin­tindu-și cu un fior de emo­ție cum, în timp ce ea nu con­tenea cu mulțumirile, acel om a oprit-o cu un gest ferm și i-a zis aproape porun­citor: "Te rog, maică, nu-mi mai mulțumi nicio­dată... Eu sunt cel care trebuie să mulțumească și să dea slavă lui Dumnezeu că are cine să-i pri­meas­că darul!".

Sfântul Nicolae și minunile lui

Maica Cecilia surâde, convinsă că mai sunt oameni credincioși, cu suflet mare; oameni rânduiți de Sfântul să ajute mânăstirea în ascuns, devenind astfel ctitori anonimi, ctitori pomeniți mereu în ceruri. Chiar dacă nădejdea e numai la Dumnezeu, El tot prin oameni lu­crează, așa cum e mai bine - discret și fără veste, po­tri­vind în așa fel lucrurile, ca maica să găsească, într-o bună zi, un plic cu bani la poartă sau, mergând abătută de griji pe străzile Bucureștiului, cineva să o oprească și să-i întindă 10.000 de lei, exact cât avea nevoie pentru repararea acoperișului la biserică.
Atât de mult au impresionat-o pe maică aceste în­tâmplări încât, de câte ori o încearcă o gri­jă sau un necaz oarecare, cade imediat în genunchi și, cu icoana Sfântului Nicolae în față, vorbește cu el așa cum ar vorbi cu un prieten bun sau o rudă, un frate mai mare, căruia îi poți spune orice. Niciodată nu s-a întâmplat ca maica să se culce fără să se închine la icoană și să nu-i spună Sfântului, pe scurt, toate câte s-au petrecut de-a lungul zilei în mânăstire - bune sau rele. Stă cu privirea ațintită la el, convinsă că trebuie să-i mărturisească Sfântului chiar și cele mai neînsemnate gânduri. El a fost de la început starețul obștii. El a încălzit sufletele localnicilor, oprindu-i din drum și îndemnându-i să intre în biserică, și tot el a grăbit în așa fel lucrările de construcție încât maicile de la Găiseni să nu mai petreacă o nouă iarnă sub cerul li­ber. Deloc întâmplător, exact pe 6 decem­brie, de ziua Sfântului, maicile făceau sluj­ba de mulțumire și se mutau în noua lor casă - un corp de clădire temeinic, cu 10 chilii, trapeză, anhondaric, apă curentă și încălzire centrală. Oamenii din sat care treceau pe lângă mânăstire se frecau la ochi. Nimănui nu-i venea să creadă că o lucrare atât de grea și migăloasă se înche­iase în doar câteva luni. Mânăstirea, dim­pre­ună cu zidurile de incintă, crescuseră ca din pământ, peste noapte, uimind pe mai toți găisănenii - oameni cam reci și neîncrezători din fire. Oameni aspri și însingurați, asemenea vântu­lui de câmpie. Oameni dosădiți și cu lacăt la suflet, parcă. Greu a găsit maica Cecilia cheia să ajungă la inima lor. Greu și cu multă grijă i-a câștigat de partea dreptei credințe, explicându-le de ce este greșit obi­ceiul lor de a oferi la altar un cocoș alb, de a bate clopotul în neștire sau de a aprinde focuri pe dealuri când moare cineva.

"Am întrebat-o pe mama ce școală trebuie să fac ca să devin călugăriță și ea a râs, crezând că o spun în glumă"

Maica nu-i judecă nicicum pe săteni. Constată doar că omului de câmpie îi lip­seș­te acea ardere lăuntrică pe care a întâlnit-o în Moldova sau la Vălenii de Ar­geș, un­de a trudit lui Hristos 18 ani, ca simplă mona­hie. Ea, care s-a încălzit la cuvintele de foc ale unui duhovnic ca Ilie Cleopa, poate să facă, fără pic de trufie, orice compa­rație. L-a căutat pe Dumne­zeu în tot timpul și în tot lo­cul. Parcă s-a născut cu a­cest dor de căutare. Un dor de care își amin­tește cu mult drag. "Țin minte că mer­geam cu mătușa Lucreția la Mi­tropolie, în inima Iașului. Îmi plăcea să mă ating de fiecare haină mona­hală, cre­zând că mă sfințesc și eu. Îmi doream mult de tot să pot îm­brăca măcar o dată scufia și rasa unei măicuțe. Nu aveam nici șapte ani când am întrebat-o pe mama ce școală trebuie să fac ca să devin călugăriță. S-a uitat la mine și a început să râdă. Mai târziu, când m-a văzut că scriu de mână viețile sfinților și, mai ales, viața Sfintei Filofteia de la Argeș, mama a căzut pe gânduri, iar tata s-a înnegurat. Avea alte planuri cu mine și eu i le stricam. Când a aflat că luasem drumul mânăstirii Văleni, nu s-a mirat, dar nici nu mi-a mai răspuns la scrisori, vreme de doi ani. După un timp, s-a mai obișnuit cu gândul, dar tot nu putea să uite «răzvrătirea» mea. În rarele dăți când veneam acasă, mă conducea la tren, cumpăra de pe peron pla­se întregi de dulciuri, pe care mi le punea la picioare și, fără să schițeze vreun gest, fără să spună o vorbă, mă petrecea cu privirea, asigurându-se că mi-am gă­sit loc lângă fereastră și că sunt bine. Se purta cumva ca un om dezamăgit și încercat de gândul geloziei. Un om care nu accepta ideea că pot iubi mai mult chilia mânăstirii decât casa și locul părintesc. De la fereas­tra vagonului, îl petreceam și eu cu privirea și mă ru­gam Domnului ca tata să-și domolească pornirea cu­getului și să accepte adevărul, faptul că sunt mai mul­te feluri de a iubi, dar, din toate, o singură iubire con­tează - iubirea de cele sfinte, veșnice și netrecătoare".
În ochii verzi ai maicii Cecilia, primii ani de călu­gărie de la Văleni sunt două văpăi potolite, ca firea ei de moldoveancă blândă și cu suflet sensibil. E încă tânără, dar are deja amintirile unui om trecut serios prin viață. Doar întorcând gândul spre trecut, încep să se perinde figuri și întâmplări, nume și cuvinte memo­rabile; cuvinte de Pateric. Maica Teofana, Dumnezeu să o ierte, o îndemna să-și urmeze calea fără să dea atenție la nimic din ce se petrece în jur: "Ce-ai auzit n-ai auzit, ce-ai văzut n-ai văzut ... Nu judeca pe ni­meni și o să-ți păstrezi liniștea". La rândul ei, Maica Onufria nu obosea să-i repete: "Indiferent că un om ți-a greșit, dacă vreodată în viața lui ți-a făcut un bine, atunci ține de binele ăla și nu te mai uita la toate câte au fost". Fiecare maică bătrână avea ceva special - o insistență aparte, un alt adevăr de viață, și toate se regăseau în graba cu care alergau la rugăciune și slujbe, repetând în gând cu maica Taisa că în biserică se află Dumnezeu, care te așteaptă cu brațele deschise. De tine depinde dacă brațele acelea se vor regăsi într-o îmbrățișare sau vor rămâne pe mai departe ridicate pe Cruce.

Copiii clopotari

Clopotul de vecernie prinde a bate scurt și insis­tent. Maica Cecilia se întrerupe și tace. E felul ei de a mărturisi că, fără gândul ascultării, ar fi fost de mult plecată, așa cum au plecat cele două maici de dina­in­tea ei. E felul ei de a recunoaște că în mai multe rân­duri s-a întrebat ce caută la Găiseni, în pustiul câmpiei argeșene.
De câte ori vine vorba despre ziua venirii ei la Găiseni, maica își amintește când în biserică, la Sfânta Liturghie, nu era aproape nimeni; când, umblând prin sat și discutând cu oamenii, descoperea cât de mulți erau cei nebotezați și câți bătrâni trăiau liniștiți, fără cununie. Cu răbdare și multă blândețe, maica Cecilia a ținut deschise porțile mânăstirii pen­tru oricine și, peste toate, a căutat să păstreze locul cât mai frumos și mai curat, încon­jurat cu nalbe, flori de glicină și pui de mesteceni. Într-o zi s-a petrecut minunea - un grup de trei copii au dorit să bată ei toa­ca și să învețe rostul clopotelor trase peste zi. Apoi, gru­pul s-a tot mărit, până ce, în Ajunul Cră­ciunului, mai­ca s-a trezit la ușă cu o liotă de copii, care, timid și parcă temân­du-se să nu fie re­fuzați, s-au gră­bit să scoa­tă din buzunar un pumn de bani strânși din colin­dă și să-i întindă maicii, spunând cu întreaga can­doa­re a vârstei lor: "Te rugăm, măicuță, ca din acești bani să cumperi ceva pentru biserica noastră". Din cli­pa aceea, ne­îndemnați de ni­meni, copiii au început să vină la slujbe, ținându-și părinții sau bunicii de mână. Din clipa aceea, biserica a început să se um­ple de oameni.

Chipul de sfânt al arhimandritului Iosif Naniescu

Chiar dacă maica nu vrea să recu­noas­că, se simte că a început să iubească locul. Se simte că vorbește ca un om îndrăgostit, un om care vrea ca și alții să se bucure de bucuria ei. Deja lipsurile și îndoiala au rămas undeva în urmă. S-au refugiat cu­minte într-un album al începutului, în care mai păs­trează câte ceva din chipul înnegrit al mânăstirii, așa cum l-a găsit în primăvara lui 2010, când privea sin­gură și neajutorată schela putrezită din jurul bisericii, gardul prăvălit și curtea devastată, asemenea unui maidan plin de bălării și gunoaie. Neavând nici unde să-și plece capul, a făcut câteva zile naveta de la Giur­giu. Apoi, s-a hotărât să nu mai părăsească nicio clipă mânăstirea, chiar dacă un timp a transformat micul cort din curte în chilie, paraclis, trapeză și casă de oas­peți. Multe zile nu a avut ce mânca. Multe nopți le-a petrecut ațipind pe un scaun, pentru a o lăsa pe maica Ma­crina, care era tare bolnavă, să ocupe singurul pat din în­că­pere. Toate greu­tățile înce­putului au trecut. Par trăite de alt­cineva, în alt loc și în altă viață. Dorul ei de cău­tare, de jertfă, de Dum­nezeu, s-a împli­nit acum. Simte asta ori de câte ori deschide albu­mul cu fotografii. Imaginile sunt aievea; nu mint. Imagini aspre, reci, imperfecte. Zi­duri prăvălite și sufocate în strânsoarea vegetației sălba­tice. Urma unei icoane cu chi­pul spălat de ploaie și vânt. Trunchiuri firave de salcâmi crescuți de-a drep­tul din cărămizile măcinate de vreme și, alături, cortul șubred în bătaia vântului, înăsprit de picurii tăioși ai unei ploi reci, de toamnă. Apoi, albumul parcă se frânge în două și, brusc, apare lumina. Apar glastrele cu flori, pomișorii, iarba, petuniile și, într-un final, chipul de sfânt al arhimandritului Iosif Naniescu, starețul de la 1857, care a iubit atât de mult Găisenii, încât a cerut prin testament să fie îngropat chiar sub streașina bisericii, cu gândul și dorința cea de pe ur­mă, anume "ca ploaia să-i spele numele și Dumne­zeu, păcatele".

*

Doar prin simple vorbe este greu de explicat. Trebuie să ajungi la Găiseni și să vezi cu ochii tăi îm­prejurimile, ca să înțelegi iubirea blândului arhie­reu Iosif Naniescu pentru aceste locuri, aparent aride și pustii. Trebuie să intri în biserica cea veche a mâ­năstirii, să simți câtă liniște și câtă simplitate solară au lăsat în urmă zidarii lui Neagoe Basarab. E bine și e multă tihnă în biserica Găiseni. Maica stareță Cecilia se retrage în colțul ei pre­ferat și nu se mai satură privind figurile de îngeri sau Sfinți ce se ivesc pe zidul vechi de cinci se­cole. Stă și contemplă îndelung fragmentele de pictură restaurată cu mari eforturi, nu fără a se uimi în sinea ei de indiferen­ța foștilor enoriași, care ani de zile s-au închinat la icoane litografiate și trase în țiplă, fără să știe că, la doi pași, sub pojghița zugrăvelii din bi­serica lor, se afla o imensă co­moară creștină ce aștepta tăcută, în ascun­zișul straturilor succesive de var, mo­mentul solemn al descoperirii, al ieși­rii la lumină. Chiar dacă nici acum nu sunt mulți cei care cred că monumen­tul istoric Strâmbu va redeveni ceea ce a fost odată, maica Cecilia și mica obște de la Găiseni, dim­preună cu Preasfințitul Am­bro­zie, continuă să viseze aici o mare lavră monahală înconjurată de livezi și flori; un loc potrivit pentru toți creștinii, fără teamă de sărăcie și, cu atât mai puțin de singurătate, convinsă fiind că în pustietatea câmpiei argeșene nu poți fi niciodată singur. Acolo unde se răresc oamenii, îl găsești cu siguranță pe Dumnezeu.