Bolile respiratorii și aerul

Dr. Cristina Aosan
Un dar ceresc: oxigenul

Aerul este un amestec de gaze din care organismul utilizează oxigenul. Aparatul respirator cuprinde căile aeriene superioare (nas, faringe, laringe) și inferioare (tra­hee, bronhii, ramificațiile lor și alveolele pulmo­na­re). Nasul (prezent în atâtea zicători românești) este, to­tuși, un organ despre care cei mai mulți oameni nu știu mare lucru. Este însă extrem de important în actul respi­rației, deoarece în interiorul său aerul este încălzit și umidificat. Iar capacitatea sa e uimitoare: poate să în­căl­zească aerul în drumul de la nări până la amigdale cu până la 30 de grade Celsius(!). La acest nivel se face și o primă filtrare a particulelor de praf și reținerea micro­bilor la nivelul mucoasei. Cu fiecare respirație, aducem înspre plămâni 10.000 până la 5 miliarde de particule mi­croscopice, care în cursul vieții unui om to­ta­lizează pâ­nă la 50 de kilograme. În condiții particu­la­re de mun­că și viață, aceste cantități pot fi multi­plicate de zeci de ori. În mare parte ele sunt reținute în mucusul care aco­peră mucoasele respiratorii. Iar mu­coasa căilor respira­to­rii este prevăzută cu cili vibratili, niște forma­țiuni filiforme minuscule, care realizează mișcări ondulatorii de la interior spre exterior. Astfel este capabil să elimine particulele străine inhalate. Masa totală care poate fi eliminată zilnic este de peste 300 de grame.
Aceasta este și originea tusei productive în cazul unor afecțiuni respiratorii mai serioase, precum și a ex­pectorațiilor matinale ale fumătorilor. Este o reacție de apărare a organismului. Fumătorii înveterați au o tuse matinală ce provine din aceeași încercare a orga­nis­mului de a elimina niște depozite toxice, care pe timpul nopții se depun mai mult pe mucoasa respira­torie, datorită gravitației. Ei știu însă că dacă aprind o țigară, înlătură disconfortul tusei. Explicația constă în paralizia cililor vibratili de către fumul de tutun, iar prețul - crea­rea unei breșe în sistemul de apărare al aparatului respi­rator. De aceea se îmbolnăvesc mai ușor de răceli și gripe, iar boala este mai severă și cu durată mai lungă. Cei care se lasă de fumat pot să tușească și să expec­toreze săptămâni sau luni de zile până când organismul face o oarecare curățe­nie.
În plămâni se găsesc aproximativ trei litri de aer, la care o inspirație obiș­nuită mai adaugă 0,5 l. Deci, doar 1/6 din aerul din plămâni se primenește în respirația de repaus, când se ventilează 6-8 litri de aer pe minut, respectiv 20 de metri cubi în 24 de ore. O plimbare în pas vioi dublează acest volum, iar un om care aleargă ventilează 50 de litri.
Epiteliul alveolelor pulmonare, spe­cial construit pentru schimburile de gaze, absoarbe 5% din oxigenul conți­nut în aer. Dintr-un litru, înseamnă circa 0,07 grame. O plimbare în pas vioi de 30 de minute va aduce un plus de oxi­gen de circa 17 grame, gratis. În opozi­ție, contra cost, sunt ofertele de soluții de apă îmbogățită în oxi­gen, cu promisiunea de îmbogă­țire a oxigenării celu­lare prin ad­ministrare orală. Afirmația nu este adevă­rată, pentru că mucoasa digestivă nu este construită pentru transferul de gaze, deci nu e pre­gătită să ab­soar­bă oxigen. Toto­da­tă, oxigenul molecular nu se poa­te dizolva în apă. Respirația co­rectă, a unui aer curat, e singura care asigură oxigenarea cores­pun­ză­toare în întreg corpul.

Dușmanii aparatului respirator

Cauzele îmbolnăvirii aparatului respirator sunt nu­meroase și variate. Una dintre ele este infecția, pe calea aerului inhalat. Acesta conține germeni care în mod obiș­nuit nu determină îmbolnăviri, decât dacă se adau­gă anumiți factori favorizanți. Alți microbi inhalați pot fi direct patogeni, chiar fără suprapunerea factorilor favorizanți, de exemplu cei ce determină tusea convul­sivă, rujeola, varicela, scarlatina, tuberculoza, variola, dif­teria. În epidemii, virulența germenilor e mult cres­cută. Ca atare, molipsirea se face mai ușor, prin conta­minarea pe calea aeriană obișnuită, vorbire, tuse, stră­nut, sărut.
Cauzele favorizante cele mai frecvente sunt frigul, curentul de aer rece și umezeala, cuprinse toate în așa numita stare de "răceală". Școala veche franceză de medicină recunoștea faptul că "omul răcește prin corp și nu prin respirație". De fapt, se răcește sângele din întregul corp, încetinește aportul de oxigen și elemente imunitare, scade imunitatea generală și apărarea locală respiratorie, cilii vibratili devin lenți, mucusul încăr­cat cu particule stagnează, mucoasa nazală nu mai poa­te încălzi normal aerul inhalat. Așadar, sfatul prac­tic pentru toată lumea este să evite în perioada rece umezeala și frigul, în primul rând la picioare, unde sângele se răcește foarte ușor. Să nu fie folo­site haine care lasă talia fie dezvelită, fie mai puțin îmbrăcată, capul, gâtul și pieptul neacoperite, fuste mini, pentru că repercusiunile unei ținute sexy în pe­rioada de iarnă pot fi drastice și cu consecințe pe termen lung. Iar mersul pe bicicletă sau pe scutere și motociclete e bine să fie rezervat pentru sezonul cald.
Între factorii care favorizează îmbolnăvirea aparatului respirator pot fi menționate și eforturile respiratorii în cazul cântăreților și suflătorilor, sau, uneori, abaterile de la reguli banale de igienă, de genul băut lichide reci pe timp de frig, consumul prea redus de lichide (mucusul respirator devine prea dens și stagnant) sau respiratul pe gură, când aerul nu mai este încălzit de fosele nazale. Un alt fac­tor este consumul exagerat de alimente care pro­duc mult mucus, cum sunt brânzeturile, iaurtul, carnea, dul­ciurile, făinoasele rafinate, în special la cină sau la ore târzii, înainte de culcare. Desigur că sunt și per­soa­ne care au o sensibilitate individuală a aparatului respi­ra­tor. Sunt cei care la cea mai mică "răceală" fac gutu­rai, sau care cu ocazia unui guturai fac repede com­pli­cații.

Poluarea aerului interior

O altă problemă de mare actualitate este calita­tea aerului inspirat, sau altfel spus consecințele poluării aerului. Despre poluarea aerului exterior s-a vorbit destul de mult, dar o problemă mai acută și mai severă a devenit poluarea aerului interior, din lo­cuințe, clădiri, vehicule de transport. Astfel, potrivit Orga­ni­zației Mon­diale a Sănătății, în cadrul proiectului "Glo­bal burden of disease", în 2010, poluarea exteri­oară se află pe locul nouă în clasamentul cauzelor dece­selor. Dar în noiem­brie 2013, la conferința organizată la Pa­ris de Uniunea Internațională împotriva tubercu­lozei și bolilor respiratorii, d-l Ross Anderson (profesor de epidemiolo­gie și sănătate publică la Universitatea din Londra) a declarat că "poluarea ae­rului interior este al patrulea factor de risc" pentru scă­derea spe­ranței de viață, după ali­men­tația nerațională, hiper­ten­siune și fumat. În completare, pre­ci­zăm că OMS a clasi­ficat poluarea aerului ca factor de risc cancerigen.
Și cum să nu fie așa, când noi dăm chiar bani pentru a ne otrăvi singuri. Sur­sele sunt numeroase și-și au, de regu­lă, originea în materialele sintetice care de­gajă substanțe toxice. De exem­plu, spu­mele poliuretanice degajă mai mult decât poliesterii. Ele se folosesc la fixa­rea fe­restrelor, dar se găsesc și în saltele ori perne. La fel, materialele de con­strucție sau mobilierul din ru­me­guș aglomerat cu lianți chi­mici, din care se vor împrăștia to­xine în casă timp de câțiva ani; apa­ratura de condiționare a aerului îl denatu­rează și usucă; alți ina­mici insidioși care vin de la super­market în casă și în mașini pentru a le face mai plăcute, printr-o odo­rizare arti­fi­cială, ne aduc un nebănuit cock­tail de substanțe periculoase. Potri­vit EWG (Gru­pul de Muncă Ecolo­gică), un astfel de odorizant, care se vinde sub egida unor sloganuri chiar amuzante, pre­cum "anu­lează le­gi­le naturii" sau "te face să res­piri feri­cit", ne dau spre in­­­halare substanțe iritante și bron­ho-con­strictoare, ge­no­to­xice și muta­gene, hepatotoxice, neuro­toxine, alergeni ș.a.

Evitați toate odorizantele!

O scurtă trecere în revistă, de la cei mai ciudați și "inofensivi", la cei mai "ucigași", ar arăta cam așa: al­cool denaturat, dietilen glicol monoetil eter (aditiv anti-îngheț), diisobutirat pentanil trimetil (plastifiant pentru ojă de unghii), butilatul de hidroxitoluen - declanșator de astm, metilpirolidon, clasat în Europa drept toxic pentru reproducere. Dar iată și piesele grele ale acestui arsenal chimic prezente aproape toate în produse de igienă personală și clasică: 1,3-Diclor-2-Propanol, substanță mutagenă, clastogena (desface lanțurile de cromozomi), 2-etil-hexanol, cu efecte obstructive pe căile respiratorii și inflamatorii, este considerat respon­sabil de boala numită "Sindromul clădirilor bolnave" (disconfort nazal și faringian, res­pirație îngreunată, conjunctivite, iritații și alergii cutanate, dureri de cap, stare de oboseală și de amețeală cronică), acetaldehida are efect obstructiv respirator; este asociată și cu riscul de cancer digestiv, acetatul de benzil irită căile respi­ratorii, e toxic renal și pancreatic. Chiar în proporții foarte mici, de numai 50 de părți per milion, produce leziuni ale rinichilor. La un dozaj de 180 de părți per milion, pisicile supuse unui test au murit. Universitatea Berkeley îl face responsabil de cancerul de pancreas. Și bomboana de pe colivă: diclorohidrin, binecunoscut hepatotoxic, genotoxic și cancerigen.
Cum este posibil ca într-un odo­rizant să intre toate aceste sub­stan­țe chimice? Simplu: ca "ingre­dien­te pri­vind controlul calității" și "parfumuri". Ce puteți face? Evi­tați toate odorizantele! Ele nu eli­mină mirosuri, ci adaugă mirosuri mai tari, ca într-un fel de camuflaj. Doriți soluții naturale? Uleiuri volatile (esențiale) evaporate cu diverse dispozitive, pentru parfu­mare, dezinfectare și împrospă­ta­re; iar pentru eliminare de mirosuri - cărbune absorbant, plante și ventilație corectă.

Aerosolii cu propolis

Revenind la problemele aparatului respirator și la calitatea aerului respirat, avem și o soluție apiterapică ce poate rezolva mai multe probleme dintr-un foc: aerosolii cu propolis. Ce sunt aerosolii? O suspensie în mediu gazos a unor particule de solid sau lichid. Cele mai simple exemple cunoscute sunt fumul și ceața. Ei bine, un mijloc despre care prea puțin s-a vorbit până acum este utilizarea de aerosoli ca terapie preventivă și chiar curativă, ori pentru igienizarea locuinței, a spațiu­lui de lucru sau a celui din ma­șină, care pentru unii este a doua casă. Aceste posibilități pe cale 100% naturală sunt oferite laolaltă de propolis. Cum să-l disper­săm în aer? Folosind un dispozitiv gândit special spre a realiza aero­soli, cu păstrarea nealterată a sub­stanțelor active volatile din pro­polis, adică un așa-numit propo­lizator. Acesta este realizat în mai multe variante, atât pentru casă, cât și pentru mașină.
Pot beneficia de el cei care ră­cesc ușor și frecvent, pacienții cu rinite, traheite, bronșite acute și cronice, BPOC, astm bronșic, tu­berculoză, tumori pulmonare și alte suferințe respiratorii.
Folosit în camerele cu colec­ti­vități, propolizatorul reduce mult îmbolnăvirile. În Italia s-au făcut studii în grădinițe, în care s-a constatat scăderea încărcăturii microbiene a aerului, reducerea drastică a numărului de îmbolnăviri infecțioase și scăderea absențelor cu până la 62%. Durata afecțiu­nilor respiratorii a scăzut.
La începutul anului 2013, și în unele grădinițe din Cluj s-a instalat propolizatorul, în plină epidemie de viroze respiratorii. Unii dintre părinți l-au folosit și acasă. În următoarea lună s-a îmbunătățit semnificativ starea copiilor, s-a redus contagiozitatea, a crescut pre­zența copiilor la grădiniță. Părinții care au avut și acasă aparatul, au sesizat reducerea semnificativă a duratei bolii (de la 7 zile în mod obișnuit, la circa 3 zile). Nu au fost sesizate până în prezent nici acasă, nici în colec­tivități manifestări neplăcute, alergii sau intoleranțe la aerosolii de propolis.
Aparatul poate fi utilizat și pentru inhalații directe, în situații acute. Se poate folosi un prosop, ca pentru orice inhalație de acasă, spre a improviza o incintă de­desubtul căreia pacientul să respire aerosoli concentrați de propolis, timp de 10-20 minute.

(Propolizatoarele sunt disponibile la CasaBio din Cluj, 0264-406.404, www.casabio.ro)