ȘTEFAN MARINCEA: Istoria unei nedreptăți

Ion Longin Popescu
Directorul (destituit) al Institutului Geologic Român

"La Roșia Montană, compania Gold Corporation ignoră, ca rezerve potențiale, 161 tone de telur, 49 tone de germaniu, 172 tone de seleniu, 116 tone de tantal, 777 tone de titan, 1220 tone de stibiu, 29.763 tone de zinc și până la 129 de milioane de tone de feldspat potasic"

Printr-un gest de o scandaloasă lașitate, guver­nul Ponta l-a destituit săptămâna trecută pe di­rectorul Institutului Geologic Român, doc­torul în geologie (cu doctoratul luat în Franța), Ștefan Marincea. Motivul? Patriotul Marincea nu și-a bătut joc de propria profesie și a avut curajul să avertizeze Comisia parlamentară specială asupra pericolelor și ilegalităților de la Roșia Montană. "Eu nu-mi voi tră­da niciodată țara", a spus el în cadrul Comisiei, unde a avut o prezentare de trezire la realitate, apreciată de mulți dintre parlamentari. Deși destituit în aparență pentru alte motive, în bună tradiție stalinistă, Marincea n-a depus armele și va acționa în instanță măsura abu­zivă a Ministerului Cercetării. Cunoscut cititorilor noș­tri dintr-un interviu precedent în care califica proiectul minier din Apuseni drept unul "primitiv", astăzi geo­logul Ștefan Marincea dezvăluie pentru "Formula AS" motivele care l-au determinat să ceară în Comisie opri­rea imediată a proiectului Roșia Montană.

"Deși creat în 1906, de Regele Carol I, pentru a sfătui guvernul în probleme de sol și subsol, Institutul Geologic Român a fost rareori consultat în probleme legate de acordarea unor concesiuni vizând subsolul național"

- De ce a fost ignorat corpul de geologi și oameni de știință din Institutul Geologic Român în cursul acordării concesiunii și Licenței gratuite către RMGC, ca și în cazul altor mii de concesiuni?

- IGR rămâne instituția-far a cercetării geologice ro­mânești, creată pe 19 iulie 1906, prin Decretul Regal al MS Carol I și desemnată a fi "întâiul sfătuitor al Gu­ver­nului în problemele legate de sol și subsol". Deși are atribuții de serviciu geologic național, constând în mo­nitorizare, consultanță, expertiză, avizare în proiecte geologice importante și în realizarea programului na­țio­nal de cartografiere geologică, IGR a fost rareori consul­tat în probleme legate de acordarea unor licențe (concesiuni) vizând subsolul național. Printr-o nouă lege, această atribuție revine Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM). ANRM atestă, în paralel cu noi, experți, persoane fizice sau juridice care întoc­mesc proiectele geologice și miniere care, după aceea, sunt prezentate pentru acordarea licențelor tot la... ANRM. ANRM are, deci, toate atributele unui mono­pol în domeniul concesiunilor miniere și petroliere din România, iar prin HG 1208/2003, este și adminis­tra­torul Fondului Geologic Național. Din acest motiv, și în pofida evidentului conflict de interese, Institutul Geo­logic Român nu a fost consultat, până în anul 2010, în privința proiectului RMGC. Abia atunci ins­titutul nostru a fost cooptat de Ministerul Mediului, în Co­misia de Avizare Tehnică constituită în vederea acor­dării avizului de mediu pentru proiectul Roșia Mon­tană.

- Cine sunt cei care conduc această agenție stat în stat? Ce calificare au să negocieze, să secretizeze, să împartă bogățiile pământului românesc după bu­nul plac?

- Imaginea pe care o aveți despre ANRM este, din ne­fericire, împărtășită de o bună parte dintre inter­locutorii mei, fie ei persoane fizice sau juridice, și s-a propagat larg în societatea civilă, din cauza eșecurilor în informarea corectă a populației privind resursele na­turale naționale. Nu pot să spun că împărtășesc total aceas­tă imagine, dar cred cu sinceritate că atribuțiile prea largi ale ANRM au condus la o "sufocare" a insti­tuției și la manifestarea obsesivă a dorinței de a licenția perimetre cu orice preț. Pe de altă parte, politizarea ins­ti­­tuției, cu dese schimbări de personal, duce la o in­constanță a eforturilor pentru gestionarea datelor geo­logice în sine. De aici, tendința de a acoperi ignoranța prin secretizare; de aici, și ridicolul afirmațiilor "nu avem aur la Roșia Poieni" sau "nu avem molibden la Mol­­dova Nouă" etc., care contrazic date publicate în toa­te manualele de metalogenie.

"Aștept să mi se arate cum am prejudiciat instituția sau imaginea țării mele"

- Cum a fost motivată destituirea dvs., știut fiind că, în realitate, dezvăluirile privind Roșia Montană i-au speriat pe guvernanți?

- Sunt și eu confuz în privința multitudinii de mo­tive de destituire invocate: de la lipsa unui aviz care nu îmi este necesar, până la panicarea populației de la Iz­voarele prin afirmații legate de cutremure, pe care nu le-am făcut eu, ci experții noștri. Aștept să mi se ara­­te cum am prejudiciat instituția sau imaginea țării mele. Până atunci, dorm liniștit, știind că mi-am făcut da­toria față de țară. Multele mesaje de sprijin, pe fo­rumurile de discuții între specialiști, îmi arată clar că de­­cla­rarea mea drept persona non grata în afacerile lor cu bogățiile minerale ale României este, de fapt, o bla­­­mare a specialiștilor noștri. Cred că multele pro­ble­me din domeniu vor duce la o reevaluare a poziției ac­tuale a guvernanților, oricare ar fi aceștia: să nu uităm faptul că, în ianuarie 2012, Parlamentul European, la ce­rerea grupurilor social-democrat și liberal, m-a in­vi­tat ca expert în privința proiectului de la Roșia Mon­ta­nă, în contextul în care nu mai eram director general al IGR. Este o confirmare a staturii mele profesionale, oferită chiar de o parte a celor care mi-o contestă acum.

"Proiectul Roșia Montană ar priva țara noastră de avantajul de a fi cel mai mare producător potențial de stibiu, telur și germaniu din Europa"

- Vă rog să menționați principalele dezvăluiri și luări de poziție pe care le-ați oferit Comisiei parla­men­tare atunci când ați desființat proiectul Roșia Montană.

- Proiectul propus de compania RMGC presupune cianurarea globală a unei imense cantități de rocă mă­cinată (262 de milioane de tone), fără preconcentrare prin flotare sau leaching (leșiere) gravitațional. Su­pra­fața activă mare a particulelor din șlam va duce la re­ten­ția unei cantități mari de compuși de cianurare, cu descompunere hazardoasă (500 de tone de compuși cu ioni cian, conform estimărilor RMGC). Raportul ste­ril/minereu este de 1,2/1, masa de șlam cianurat re­zul­tată fiind imensă (214,9 milioane de tone) și nece­si­tând un iaz de decantare uriaș, proiectat a fi amplasat în bazinul Văii Corna, în spatele unui baraj de retenție, lung de 600 de metri și înalt de 185 de metri! Studiile RMGC asupra versanților Pârâului Corna, în punctul în care se prevede a fi amplasat iazul de decantare, sunt bazate pe prezumții care nu țin cont de contextul ge­ologic real. În versantul stâng al văii aflorează for­mațiuni grezoase (care permit scurgerea otrăvurilor în ape­­le freatice - n.red.), ignorate de proiectul care le con­sideră impermeabile; sistemul de fracturi este mai dens decât cel observat de proiectant, sunt prezente alu­necări de teren, valea este alimentată de izvoare chiar în perimetrul viitorului bazin de decantare. Avi­zul prezentat și asumat de fostul director al IGR, care ig­­noră aceste fapte, ce se pot oricând constata pe te­ren, este un fals grosolan. În opinia noastră, bazinul Văii Corna nu permite stocarea unei asemenea can­tități de șlam cianurat fără serioase riscuri de mediu.

- Știm că dacă primește undă verde, RMGC pro­pune cianurarea întregii cantități de minereu, și nu flotația unui concentrat. Ce s-ar putea întâmpla, domnule director?

- Cianurarea propusă de compania auriferă va du­ce la pierderea unor cantități mari de metale rare (ger­maniu, telur, arsenic, feldspat potasic, galiu, vanadiu, ti­tan etc.). Concentratele de flotație obținute pe mi­ne­reuri din Cariera Cetate, atunci când a exploatat-o sta­tul, erau notabil de bogate în aceste metale care, astăzi, se pot recupera în contextul tehnologiilor existente, cu randamente foarte bune. Conform calculelor noastre, bazate pe analizele comunicate de RMGC, compania străină ignoră, ca rezerve potențiale, 161 tone de telur, 49 tone de germaniu, 172 tone de seleniu, 116 tone de tantal, 777 tone de titan, 1220 tone de stibiu, 29.763 to­­­­ne de zinc și până la 129 de milioane de tone de feldspat potasic (materii prime critice, conform defi­ni­ției europene)! Pe de altă parte, le-am arătat parlamen­tarilor că selectarea de către RMGC a tehnologiei care prevede doar recuperarea aurului și argintului se poate extinde și la alte proiecte miniere similare, fapt care ar priva țara noastră de avantajul de a fi cel mai mare pro­ducător potențial de stibiu, telur și germaniu din Euro­pa. Nu în ultimul rând, proiectul Roșia Montană va ge­nera imense probleme de control post-minerit al ba­zinului de decantare conținând șlam cianurat, care ar tre­­bui asumate de Statul Român. În Europa, cheltuielile post-exploatare sunt de regulă mari, diferind de cele din state cu legislații mai permisive, precum Papua No­ua Guinee. Bazinul Văii Corna nu se pretează, în opi­nia noastră, depozitării unei cantități atât de mari de șlam cianurat, datorită gradului intens de fisurare, a permeabilității mari a versantului stâng, care conține gresii și nu "formațiuni argiloase", după cum susține pro­­iectul, a caracterului parțial submers al viitorului ba­­zin de decantare (45 de hectare vor fi sub apă). Ac­tua­lele probleme de mediu de la Roșia Montană, legate ex­clusiv de poluarea cu metale grele, nu se pot com­para cu cele induse potențial de o asemenea cantitate de pulberi cianurate.

"Dacă aude un european sau un american că am aruncat o tonă de galiu în șlamul cianurat, s-a terminat cu România"

- Cu toate acestea, guvernul insistă și dorește avi­zarea proiectului. Ce ar mai trebui să știe acești dom­ni atât de grăbiți (sau poate constrânși) în a da frâu liber unei catastrofe?

- Avizarea proiectului Roșia Montană în forma actuală ar deschide cutia Pandorei: ar conduce la ce­rin­ța firească și a altor dezvoltatori de a li se admite ace­leași standarde de mediu, care sunt situate sub cele prac­ticate în exploatări similare din lume (sub cele de la Kittila, din Finlanda, unde se cianurează un con­cen­trat de flotare, și chiar sub nivelul exploatării de la Kisla­dag, Turcia, unde se practică cianurarea unui concentrat gravitațional). În acest caz foarte plauzibil, guvernul n-ar putea să refuze pe nimeni, aflându-se sub amenințarea unor procese costisitoare, și ar fi nevoit să dea toate aprobările cerute. Ce ar rezulta? Circa 2900 de hectare de bazine de decantare a șlamurilor cianu­rate doar pentru zăcămintele cunoscute din Patru­la­terul Aurifer din Munții Apuseni, în număr de 64! O ca­tastrofă ecologică de proporții, un iad în inima țării.

- Propaganda televizată a RMGC vorbește de respectarea standardelor europene în minerit mai ceva decât Europa însăși. Așa este?

- Nu este așa. Proiectul va duce la riscul com­pro­miterii relațiilor României cu alte țări europene, care apli­că standarde de mediu mai ridicate pentru exploa­tă­rile aurifere, ajungând la costuri de producție mai mari. Principiul alinierii la standardele unui proiect eu­ropean în derulare este singurul care poate duce la evitarea unor conflicte cu ceilalți producători europeni de aur (Finlanda, Suedia) și cu marii producători con­sa­crați. Dacă vorbim numai de telur, este un război comercial foarte clar pe această problemă în UE. Ro­mânia este campioană europeană la telur. Ne putem aștepta ca politicile Germaniei în privința României să se schimbe brutal. Sunt total nemulțumiți că vom arunca la gunoi aproape două sute de tone din cele 23.000, care sunt rezerva mondială de telur. Dacă aude un european sau un american că am aruncat o tonă de galiu în șlamul cianurat, s-a terminat cu Ro­mânia, ne pun într-un con de umbră în care vom suferi foarte mult. Sunt sigur că vom suporta o ostilitate crescută din partea tuturor partenerilor europeni. Asta dorește Ro­mânia?