Cântecul care ucide și sunetele care vindecă

Natasa Galche
- Studiile din ultimele decenii au demonstrat că muzica are un impact profund asupra organismului uman. Poate aduce echilibru emoțional și psihic, poate vindeca boli grave sau, din contră, poate crea depresie -

26 mai, 2011. Seul, Coreea de Sud.
Sala de concerte a Teatrului din Seul era plină până la refuz cu sute de tineri, fani ai muzicii pop. Luminile s-au stins și pe scenă a apărut Chae Dong Ha, un cân­tă­reț coreean în mare vogă. Mulțimea a sărit în pi­cioa­re, aplaudând cu putere, țipând frenetic. După un recital de mai bine de două ore, solistul și-a încheiat concertul cu celebra piesă "Gloomy Sunday", o bucată muzicală compusă în 1933 de un pianist maghiar și interpretată, de-a lungul secolului, de zeci de cântăreți faimoși. "Tristă-i du­mi­nica, printre umbre am petrecut-o/ Inima a decis ca totul să fie curmat/ Curând, lumânări vor sta împre­juru-mi și rugile vor aduce-ntristare/ Dar nu le lăsați să se tânguie, căci eu sunt fericit să plec". În dimineața zilei următoare, solistul pop Chae Dong Ha, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit spânzurat, în apartamentul său. Vestea sinuciderii sale a făcut rapid înconjurul lumii și a îndoliat în­trea­ga comunitate a muzicii. În urma an­chetei, s-a dez­văluit faptul că Dong Ha suferea, din anul 2009, de o depresie profundă, provocată tot de o si­nu­cidere, aceea a mentorului și primului său ma­nager. O altă versiune spune însă că atât si­nu­ci­de­rea so­listului, cât și a mentorului său, fu­se­seră pro­vo­cate de lugubrul cântec unguresc. Tre­cu­seră deja mai multe de­ce­nii de când melodia în cauză că­pă­tase o faimă si­nis­tră. Se spunea că ea este bles­te­ma­tă și că cel care o inter­pretează sau chiar o as­cul­tă își va pune capăt zilelor. Legendă sau nu, de-a lun­gul anilor, zeci de oameni care au ascultat me­lodia au hotărât să-și curme viața, cel mai adesea lă­sând în ur­­ma lor scrisori de adio ce con­țineau ver­surile cânte­cu­­lui.

O duminică sumbră

Povestea începe în anii '30 ai secolului trecut, la Pa­ris, când capitala Franței deve­nise o Mecca pentru ar­tiști, scriitori, pictori, oameni de film, muzicieni. La vremea aceea, Orașul Lumi­ni­lor era scena marilor debuturi. În mai toate cafe­nelele și bis­trourile pariziene se puteau auzi acor­du­rile muzicii de jazz, interpretate fabulos de mari pia­niști. Unul din­tre ei, pe nume Rezso Se­ress, pără­si­se Ungaria, ța­ra natală, și ajunsese la Paris, animat de aceeași dorință arzătoare: de a deveni un com­pozitor celebru. Curând după sosirea sa, Seress a reușit să obțină un contract de pianist într-un mic restaurant parizian. Acolo a cu­nos­cut-o și pe femeia pe care o va iubi până la moarte, cea care i-a servit drept muză. Dar viața la Paris, în acea pe­rioadă, nu era deloc atât de roz precum o descria Edith Piaf în cântecele ei, și tânărul pianist abia își du­cea zilele, trăind la limita subzistenței. Între cei doi îndră­gostiți au apărut problemele financiare și, după o ceartă furibundă, tânăra l-a părăsit pe pianistul visă­tor. A doua zi a fost pentru Rezso Seress una din­tre cele mai triste din viața sa, însă a fost ziua care i-a transformat destinul.
Era o duminică mohorâtă. Zorile se furișau pe gea­­mul mansardei, inundând odaia tânărului muzi­cian ma­ghiar, aflat într-o deznădejde sfâșietoare. Seress s-a așe­zat pe scăunelul rotund, din lemn, în fața pianului. A închis ochii și și-a așezat ușor de­getele pe clape. Deodată, mâinile sale au început să aler­ge frenetic pe claviatura pianului, interpretând o melodie cu ritmuri stranii, de o melancolie sfâșie­toare, ce parcă sintetiza toate trăirile sale covâr­și­toare. "Du­minica sumbră!", a strigat compozitorul, cuprins de en­tuziasm. "Așa voi numi piesa!". Și, luând creionul în­tre degete, a început să aștearnă pe hârtie noua bucată muzicală, notă după notă, într-o exaltare debordantă. După o oră, a așezat creionul cuminte lângă portativ. Ter­minase, după cum soco­tea el, cea mai profundă com­poziție din viața sa.
La scurt timp, Seress l-a întâlnit, întâmplător, pe László Jávor, un poet, compatriot de-al său. După ce i-a cântat la pian piesa pe care o compusese, László Jávor i-a mărturisit că și el suferea fără seamăn din dragoste. Povestea lui era însă cu mult mai tristă. Iubita lui, femeia visurilor sale, se stinsese subit, lăsându-l singur, abandonat în disperare și depresie. Inspirat de drama pe care o trăia, scrisese și el un poem în care își chema iubita să i se alăture la propria sa înmormântare, un poem ce făcea aluzie la sinucidere. Aceste versuri i s-au părut pianistului ca fiind predestinate pentru a însoți trista linie melodică a piesei sale. Și așa s-a și în­tâmplat. Notele tângui­toa­re ale melodiei, com­bi­nate cu versurile care ex­primau o durere sfâșie­toare, s-au în­tregit într-o compoziție melodioasă, dar peste măsură de tra­gi­că. Inițial, nicio casă de discuri nu a vrut să în­re­gis­treze piesa, spe­cia­liștii so­co­tind-o mult prea lu­gubră. În 1935, după mai multe ten­tative eșuate, piesa a fost, totuși, lansată. La o săp­tă­mâ­nă după eveni­ment, me­lodia a devenit șlagăr. Mân­dru de succesul său ne­așteptat, Seress s-a pre­zentat în fața fostei iubi­te și, ade­menind-o cu ima­ginea viitoarei sale cariere stră­lu­­cite, o ceru, ceremo­nios, de soție. În aceeași sea­ră, au as­cul­tat împreună piesa înregistrată, au făcut pla­nuri de viitor și s-au despărțit fericiți. Dar a doua zi, tânăra a fost găsită moartă, în camera sa. Fata se sinucisese, înghițind otravă. În palma sa stătea strânsă o hârtie pe care era scris un frag­ment din piesa blestemată.

Cântecul care ucide

În mod bizar, faima funestă a piesei l-a urcat pe Seress pe culmile suc­cesului. Melodia sa ajun­sese cea mai bine vândută, însă compozitorul maghiar era tot mai deprimat, și pe bună dreptate, căci zeci de oameni se sinucideau peste tot în lume, după ce îi ascultau te­ne­broasa com­po­ziție. Blestemul ce părea că urmărește melodia pro­voca mereu alte morți. La New York, un bărbat în vârstă de 82 de ani se aruncase de la fe­reastra aparta­mentului său, după ce interpretase la pian me­lo­dia. Două femei se aruncaseră în Du­năre, la Budapesta, altă persoană își tăiase venele la Viena și un tânăr se îm­pușcase cu revolverul tatălui său. În toate aceste cazuri, ancheta scosese la iveală faptul că victimele ascultaseră melodia chiar înainte de a face necugetatul gest. Drept urmare, în Anglia, melodia a fost interzisă, până în anul 2002. Ideea a fost preluată și de alte pos­turi de radio internaționale, iar piesa a primit in­terdicție și la unele posturi din Statele Unite și din Ungaria. Un post de ra­dio din Fran­ța a încercat chiar să descopere ce îi de­termină pe oa­meni să se sinu­ci­dă după audiția acestei com­poziții. În­tr-o serie de emi­siuni de maximă audi­ență au fost che­­mați ex­perți în psihologie și psi­hiatrie, mu­zi­cieni, me­dici, chiar clarvăzători. Nimeni însă nu a putut sta­bili cu certitudine care sunt efectele acestei melodii asupra psihicului uman.
După mai bine de 30 de ani, în 1968, Rezso Seress ajunsese o epavă umană. Războiul cu ororile sale îi schilodiseră trupul, lăsându-l fără o mână, iar melodia cu care visase că va do­bândi o faimă internațională ajunsese să-i tortu­reze su­fletul. De altfel, blestemul în­grozitor ce se abă­tu­se asupra cântecului avea să se reverse și asupra lui, poate cu și mai multă forță. La câteva zile du­pă aniversarea a 69 de ani, s-a aruncat de la fe­reastra apartamentului său din Budapesta. Moar­tea însă nu a venit atât de ușor pre­cum a spe­rat, chinuindu-i trupul. Compozitorul a su­pra­vie­țuit tentativei și a fost dus de urgență la spital. Săp­­tămâni în șir s-a zbătut în­tre viață și moarte. Ime­­diat după ce și-a revenit în sim­țiri, a decis ia­răși că tre­buie să își pună capăt zilelor. De data aceasta, ten­tativa a fost reușită, Seress s-a si­nu­cis prin stran­gulare, folo­sind un cablu smuls din pe­re­tele salonului. Nici chiar creatorul sinistrei melodii nu a putut evita efectul stra­niu, mortal, al propriei com­poziții.
Decenii mai târziu, în încercarea de a desluși miste­rul melodiei blestemate, s-au emis mai multe ipoteze. Se spune că piesa conține un mesaj subliminal, o idee care se transmite sub nivelul pragului senzorial și că unii oameni care o receptează ajung să se lase contro­lați de ea. Sau poate că melodia, prin simplul fapt că exprimă o atât de profundă tristețe, reușește să influen­țeze psihicul uman într-o atât de mare măsură, încât cei care o ascultă cad într-o adâncă depresie, ajungând să își curme viața.

Terapia prin muzică

Studiile moderne au demonstrat faptul că mu­zica poate avea și un impact pozitiv asupra omului, îi poate influența procesele psihice, modificând capa­ci­tatea de învățare, atenția sau memoria.
Vladimir Behterev, proeminent neuropsihiatru rus, cel care în 1907 a pus bazele primului centru de cer­ce­­ta­re psihologică, psihiatrică și neurologică din lume, susținea că "dacă ar fi să comparăm muzica cu me­di­cina, atunci sunetele nu sunt nimic altceva decât un anal­gezic pro­venit din lumea notelor muzi­ca­le, un me­di­cament care elimină du­rerea". În urma experi­men­telor sale, acade­mi­cianul rus a demons­trat că între ni­ve­lul zahărului din sân­ge și starea mentală a unei per­soane există o legătură directă. Ast­fel, prin reglarea stă­rii sale psihice, o persoană își poate modifica ni­ve­lul za­hărului din sânge, iar pen­tru a atinge armonia psihică, nu trebuie de­cât să asculte sunetele naturii: pă­sările, ploaia, vântul, valurile mării.
Din anul 2010, la Centrul de rea­bilitare a persoa­nelor cu de­pen­­den­ță de alcool și dro­guri din orașul Zahle, din Liban, muzica este folo­sită în tra­ta­mentul adic­țiilor. Medi­cul Ham­da Farhat, specialist în psi­ho­patologie și în terapie prin mu­zică, susține că piesele compozi­to­rului libanez Samer Hatoum au avut un efect pozitiv asupra dependen­ți­lor de alcool și alte droguri. "S-a do­­vedit că, folo­sind în paralel psi­ho­­te­rapia și terapia prin muzică, pa­ci­enților li se ameliorează simp­­tomele ce apar în urma adic­țiilor, stările de anxietate, atacu­rile de pa­ni­că, lipsa completă a opti­mis­mu­lui, percep­țiile nega­tive despre ei înșiși și despre oa­menii care îi în­­con­joară. Este o me­todă care im­plică trei etape. Muzica îl de­termină pe pacient să devină des­chis, îi con­feră o stare de în­credere în sine și în vi­itor, eli­mină sta­rea de tristețe și frus­trările acumu­late", afirmă Ham­da Farhat.
Conform specialiștilor în do­me­niu, Vivaldi, Scar­latti, în ge­ne­­ral mu­zica barocă, ajută la or­ganizarea gân­durilor, la îmbu­nă­tă­țirea per­formanțelor cognitive, sti­­mulează neu­ronii, deter­mi­nân­­du-i să reali­ze­ze mai lin și mai rapid sinapsele. Despre mu­zica lui Beetho­ven se spu­ne că este atât de energică, încât înlă­tu­ră ori­ce urmă de me­lan­colie. Mu­zica romantică, cu re­­pre­zentanții ei, Chopin, Liszt, Schubert, aduce liniș­te, echi­libru, visa­re. Muzica reli­gioa­să, spirituală, cum este cea a lui Bach, resta­bi­lește echilibrul emoțional, conferă un sen­timent de pace. În Ru­sia, terapia prin muzică religioasă și cea prin su­ne­tul clopotelor este cunoscută de mai bine de două veacuri.
Credința în puterea miraculoasă, tămăduitoare, a muzicii clopotelor datează din cele mai vechi timpuri. În folclorul rus, clopotul reprezintă legătura tainică, ne­văzută, dintre divinitate și sufletul oamenilor. Nu es­te întâmplător faptul că, de sute de ani, în timpul ma­rilor epidemii de ciumă sau alte boli devastatoare, în toate orașele băteau clopotele. În zilele noastre, oa­me­nii de știință au confirmat proprietățile curative ale aces­­tui gen de sunete. S-a descoperit că vibrațiile emi­se de clopote distrug virușii gripei, ai hepatitei și ti­fo­sului, curăță canalele energetice, îmbunătățesc cir­cu­lația sanguină și chiar compoziția sângelui. Medi­cina modernă a ajuns la concluzia că dangătul clo­po­telor tratează cu succes o varietate de tulburări psihice și psihosomatice. În Rusia există multe clinici în care se folosește terapia cu clopote, pentru tratarea dife­ritelor afecțiuni, precum hipertensiune arterială, ulcer peptic, astm bronșic, împotriva ne­vro­zelor și, poate cel mai ui­mi­tor, în ameliorarea durerilor provo­cate de cancer.

Clopotele care tămăduiesc

Bisericuța din lemn, cu hra­mul Înălțarea Sfintei Cruci, din sătucul Panino, regiunea Lipețk, este deja re­cunoscută în întreaga Rusie pentru clo­potele sale care tămăduiesc. Aici, an de an, în special în Săptă­mâ­na Patimilor, se adună mii de pelerini, doar pentru a as­­culta sunetul melodios al clopotelor. Se spune că în ur­­mă cu mai bine de o sută de ani, pe vremea când în Ru­sia nu se instaurase ateismul bol­șevic, când oamenii erau mai aproape de Biserică și de cele sfinte, în re­giunea Lipețk, la mar­ginea unei păduri, își gă­sise adă­pos­tul un bătrân pust­nic. Trecu­se­ră ani de când se în­­depărtase de cele lumești, trăind în sihăs­trie, hrănin­du-se doar cu roa­dele pământului și ostoindu-și setea cu picuri de ploaie sau ro­uă. Vederea îi pie­rise com­plet, cu mult timp în urmă și, oda­tă cu trecerea ani­lor, de­ve­ni­se aproape beteag de pi­cioa­re. Doar credința și rugăciunile îl mai țineau în viață. Într-o bună noapte, în timp ce se ru­ga, a auzit deo­dată un dangăt de clopot. Întâi mai slab, apoi din ce în ce mai puternic. Cel mai apropiat că­tun se afla la peste 30 de kilo­metri distanță și nici măcar zgomotul unui tun nu ar fi putut ajunge la urechile moș­nea­gului cam surd. Însă bă­trânul auzise clar su­netul prelung al unui clopot. În­tâi crezu că poate este în­cer­cat iarăși de dia­vo­lul care îi mai dădea târcoale noaptea ca să-l abată de la cre­­dință. Se așeză în ge­nunchi și în­cepu să se roa­ge cu și mai multă umi­lință, pen­tru iertarea păcatelor pe care le săvârșise în tinerețile sale furtunoase. Și atunci, auzi clar o voce lim­pede, de o blân­dețe desă­vâr­șită, care parcă îi mân­gâia su­fletul: "Vor veni vremuri grele și nu­­mai credin­ța în Dum­ne­zeu Tatăl îi va sal­va pe oa­menii care tră­iesc pe aceste me­lea­guri. Aici trebuie ri­­dicat un Altar, pentru că a­cești nefericiți vor avea ne­vo­ie de credință, mai mult de­cât de orice altceva. Boli nemi­loa­se le vor măcina tru­purile și su­ferințe grele le vor în­du­rera sufletele. Clo­potele tre­buie să sune aici, sunetul du­ios al clopo­telor îi va în­frăți pe acești oa­meni, îi va feri de năpaste și îi va tă­mă­dui de duhul necu­ra­tului". În zadar a întrebat bă­­trânul cine îi gră­iește, în zadar a întins mâinile prin întuneric să afle cine este cel care se gândește la sufletele bieților cre­dincioși. Răspuns nu a primit. În dimineața zilei ur­mă­toare, moșneagul și-a fă­cut cruce și a plecat la drum, cu pași mărunți, într-o sfor­țare mucenicească. A um­blat orbe­căind, pe dibui­te, săptă­mâni în șir, până ce a dat de prima așe­zare omenească. Le-a povestit oa­menilor des­pre cele ce au­zise, i-a încredințat de adevăr și i-a în­du­plecat să ridice în apro­piere un sfânt lăcaș. Du­pă doi ani de trudă, bise­rica era înălțată și, de de­parte, se pu­tea auzi dangătul limpede al clopotelor. Po­vestea spu­ne că bă­trânul, curând după toate acestea, și-a re­că­pătat vede­rea și beteșugul picioarelor i-a tre­cut, ast­fel că el a fost cel rânduit să tragă clopotele bi­se­ricii.
De atunci și până în zilele noastre, s-au vindecat acolo mulți oameni, de boli grele, sufletești ori tru­pești, doar ascultând muzica clopotelor. Așa s-a întâm­plat și cu Praskovia Androsova, o bătrânică de 82 de ani, cea care este astăzi, la rândul ei, clopotar al bise­ricii din Panino.
În urmă cu 20 de ani, Praskovia fusese lovită de o căruță. După accident, femeia a rămas paralizată de un picior și abia putea să se târască. Pentru că nu se mai putea ocupa de muncile câmpului, s-a oferit să ajute la biserică, să lucreze la pangar, să deretice cât o țineau pu­terile, prin sfântul lăcaș. Părintele Oleg a primit-o cu bucurie, căci mare nevoie avea de cineva care să se ocu­pe cu dăruire de toate aceste treburi. Diminețile și seara, înainte de slujbă, când se trăgeau clopotele, Praskovia se așeza în ge­nunchi, în fața altarului, și se ruga la Bunul Dum­ne­zeu să-i redea mersul, pen­tru a-l putea ajuta mai mult pe părintele Oleg, căci tare era co­­pleșit de treburi, bie­tul de el. Simțea în fie­care zi cum muzica clo­potelor îi pătrundea în suflet și în min­te, îi alina durerile, îi îndepărta grijile și supă­ră­rile. Într-o dimineață, după ru­găciunea zilnică, se ri­dică din aș­ternut și, pur și simplu, păși ca un om să­nătos. Picio­rul bolnav o as­culta cu desăvârșire, putea călca pe el, fără să simtă vreo greutate, de parcă ni­ciodată nu fu­sese infirmă.
Vestea însănătoșirii mi­racu­loase a babei Prasko­via s-a răspândit în întreaga regiune. Zeci de oameni au venit să vadă minunea cu ochii lor. Bătrâna nu numai că s-a tămăduit, dar în scurt timp a început chiar să aler­ge pe scările clopot­ni­ței, spre a-și îndeplini sar­cina pe care și-o asu­mase: aceea de a fi clo­po­tar. Dan­gătul mi­raculos al clo­potelor o lecuise și, tocmai de aceea, Praskovia s-a dedicat cu totul învățării acestei arte. Căci în Rusia, a fi clopotar este o artă, acesta având de mânuit nu numai un singur clopot, ci patru-cinci. Ast­fel, curând, Praskovia a ajuns maestră, trăgând si­multan cinci clopote și născând adevărate simfonii ex­trem de melodioase.
Părintele Oleg, preotul paroh al Bisericii Înălțarea Sfintei Cruci, are un caiet gros, în care a însemnat multe cazuri de tămăduiri, înfăptuite doar prin mila Dom­nului, prin intermediul muzicii clopotelor. Minu­nile ce s-au săvârșit acolo au captat și atenția mass-mediei și, despre biserica din Panino, s-au realizat mai multe documentare și s-au scris zeci de articole.
De aproape un an, la inițiativa oficialităților, a me­dicilor de la Spitalul Municipal din Lipețk și cu bine­cu­vântarea episcopului regiunii Lipețk, Nikon, în fie­care duminică, la Sfânta Liturghie, sunt aduși copiii bol­navi de paralizie cerebrală infantilă. Conform afir­mațiilor medicilor curanți, simptomele micilor pacienți s-au ameliorat după primele "ședințe terapeutice" prin intermediul muzicii clopotelor. "Nu există tratament pentru această boală, însă cei mai afectați dintre copii, care necesitau respirație artificială, au început să se simtă mult mai bine. Durerile de cap, cele abdo­minale și chiar cele de la nivelul membrelor inferioare aproape au dispărut. Terapia prin clopote este cu si­gu­ranță una benefică, aș putea spune chiar mira­cu­loasă!", a declarat directorul Spitalului Municipal din Lipețk, doctorul Vasili Atanasiev.