Anomalii pe teritoriul României

Yami Kamui
- Pentru străini, România este o țară plină de mistere. O parte dintre acestea sunt cunoscute de secole, au fost analizate, studiate, clasate, în timp ce altele sunt recente, "moderne". Mereu se mai găsește câte un călător rătăcit, care încercând să-și găsească drumul, ajunge să se confrunte cu întâmplări neverosimile, imposibil de explicat -

Dealurile pe care mașinile urcă singure

Fenomenul a fost semnalat prima dată în SUA, un­de a fost numit "magnetic hill". Dar și în România exis­tă astfel de dealuri magnetice, în majo­ritatea lor cunoscute și dezbătute în presă. Unul din ele este în­tâl­nit în Basarabia, la Orhei, unde localnicii susțin cu tărie că respectivul fenomen are legătură cu eve­ni­men­tele petrecute acolo în vremea celui de-al doilea război mondial și cu activitatea naziștilor. Un alt caz este întâlnit în județul Bihor, la Vârciolog, într-o zonă unde, spre vârful dealului, mașinile merg singure pe șosea. Al treilea caz este în Zalău, la ieșirea spre Cluj, unde mașinile n-au nevoie de motor ca să urce panta. Un caz foarte cunoscut este întâlnit în Mara­mu­reș, între Budești și Cavnic, unde, din nou, mașinile se depla­sea­ză singure. Alte situații similare sunt în­tâlnite în Munții Gutâi, la trecerea dintre Baia Mare și Sighetu Marma­ției, Pasul Ti­huța, o porțiune de șosea în Baba­dag, Tul­cea, Obârșia Lotrului, Buzău, zona Bu­cium din Iași și la Măgura Baciului din Bacău.
Dealul din Maramureș, de pe drumul dintre Budești și Cavnic, rămâne cel mai cunoscut. Aici, atunci când oamenii își scot mașinile din viteză, acestea urcă sin­gure, de parcă ar fi împinse de o forță invizibilă. În spe­ranța de a găsi o explicație, în zonă au fost făcute mai multe experimente. Aces­tea au demonstrat că același fenomen care se întâmplă cu mașinile se repetă și cu apa turnată pe deal sau cu niște bile amplasate pe asfalt. Toate încep să umble, mânate de ceva nevăzut. Părerile experților sunt împărțite. Unii discută despre posibi­litatea existenței unui câmp electro­mag­netic foar­te puternic în zonă, alții consideră că pe deal s-ar pro­duce un tip de iluzie op­tică, datorată unei ruperi de pantă cu schim­bare de unghi, care oferă impresia de deal, acolo unde în realitate panta continuă, oamenii având astfel impresia că drumul urcă, atunci când el de fapt coboară. În ciuda acestor explicații destul de ne­clare, de altfel, nu puțini sunt cei care continuă să sus­țină ipoteza unui fenomen paranor­mal veritabil, ce are loc în această zonă și în cele nominalizate mai sus.

Peștera Polovragi

Conform legendelor, Peștera Polovragi ar fi fost folosită de zeul dacilor, Zalmoxis, pentru a ajunge, prin niște tuneluri subte­rane secrete, direct la cetatea Sar­mi­ze­ge­tusa. Cu aproximativ 100 de ani în urmă, un grup de speologi au cercetat prima dată grota, găsind în pământ urme vechi de 2000 de ani lăsate de dacii care ar fi umblat prin ea. Legenda spune că, în trecut, ermiții daci puteau vindeca orice boală folosind o plantă nu­mită "polovraga", care nu mai există în pre­zent. Altă legendă trimite la "capitala (polis) vra­cilor". Tot dacii ar fi ascuns comori fabuloase în peș­teră, care încă nu au fost descoperite, pentru că toți cei care au încercat să le caute au fost loviți de blestemul aurului, rostit de însuși Zalmoxis, rămânând pentru veci în tenebrele peșterii. Și mai sunt ciudățenii la Polovragi. Ciobanilor și văca­rilor din zonă le-au dispărut animale chiar sub ochii lor, în timp ce mulți nuntași au văzut uluiți cum mâncarea și băutura dispar de pe mese, chiar în toiul petrecerii. Și mai puțin noroc au avut aventurierii veniți în zonă să caute comorile ascunse, majoritatea lor căzând pradă unor morți violente.
Dar lucrul cel mai misterios de la Peș­tera Polovragi este presupusul portal care se spune că duce spre o altă dimen­siune. El se deschide numai o dată pe an, în noaptea de Paște, iar temerarii care trec pe sub el ajung în lumea de dincolo, printre morți, rămânând, uneori, dispăruți pentru totdea­una. În locul unde se deschi­de portalul există o prăpastie adâncă, de netrecut, dar în noaptea de Paște, peste ea se lasă o per­dea de fum și se formează o punte care fa­cilitează trecerea dintre lumi. Doi oameni ar fi trecut prin acest portal, mânați de cu­riozitatea de a ști ce se află dincolo de lumea cunos­cută. Odată ajunși în cealaltă dimensiune, ei ar fi întâl­nit niște ființe îmbrăcate în alb, care pluteau la vreo 20-30 de centimetri de sol și care le-au în­mânat un fel de chei. Erau cheile întoar­cerii, fără de care prăpastia devenea iarăși de netrecut. Unul dintre cei doi amatori de senzațional a pierdut cheia, rămânând blo­cat în cea­laltă dimensiune. El nu s-a mai putut întoarce, în timp ce amicul său a revenit, reușind să iasă din peșteră. Sur­priza a fost că, odată întors, a aflat că deși petrecuse numai câteva minute în cealaltă dimensiune, aici tre­cuseră câțiva ani buni. În plus, uitase tot ce văzuse "dincolo".

Acolo unde spiritele aruncă cu pietre

În noaptea zilei de 20 martie a anului 1997, casa fa­miliei Panait Drăghici din Costești, județul Argeș, a fost asaltată de o ploaie de pietre pornită ca din senin. Pietrele, de diferite dimensiuni, au spart ferestrele și au distrus acoperișul casei. A doua zi, ploaia a revenit, tot seara, în jurul aceleiași ore, ca în ziua precedentă. Fe­nomenul a continuat până pe data de 24 martie, când locuitorii comunei sărbătoreau Bunavestire. La fața lo­cu­lui a venit și poliția, care nu a putut decât să întoc­meas­că clasicul raport de pagube și distrugere fără făp­taș. După ziua de sărbătoare a urmat o perioadă de liniște, care a durat până pe 29 august, când ploaia de pietre a revenit în forță. Supărați și disperați, oamenii au chemat un preot să facă slujbă în casă. Pe durata slujbei, ploaia a încetat, pentru ca apoi să revină.
Pe 4 septembrie, piesele de mobilier au început să se mute singure dintr-un loc în altul prin casă, împinse parcă de niște mâini invizibile. La scurt timp, creștinii ur­mau să sărbătorească Naș­terea Fecioarei Maria, zi în care toate manifes­tă­ri­le stra­nii au încetat. Mem­brii fa­mi­liei Dră­ghici au crezut că respon­sabilă pentru eveni­men­tele neplăcute ar fi fost Achi­lina Marciuc, o ve­ci­nă ciudată care țipa agi­tată și arunca cu pietre în casa lor, până când a mu­rit pe 11 au­gust 1987, con­­ti­nuând să a­run­ce pie­tre și de dincolo de mor­mânt.

Satul Poeni și blestemul lupilor

La poalele Mun­ților Poiana Ruscă se întinde satul Poeni, un sat cu o istorie mai aparte. Aici, mai mulți săteni au fost atacați de lupi, iar o fe­meie, Ma­ria Sâr­bu, a fost chiar ucisă și devorată de aceș­tia. După cum se spu­ne, lupii atacă oa­meni doar dacă sunt turbați, ceea ce nu se aplica în acest caz. De peste o sută de ani, în zonă nu mai existau lupi.
Localnicii ex­pli­că cazul prin exis­tența unui strigon, așa cum este denu­mit strigoiul în zonă, iar martorii oculari descriu arătarea ca pe un câine negru, zburlit, foarte mare, și care atunci când se de­plasează nu lasă urme pe sol, în nisip, praf sau zăpadă. Se mai spune că monstrul dispare dacă cel care îl vede spune o rugăciune sau își face cruce. Bă­trânii satului po­ves­tesc că în urmă cu vreo două sute de ani, cineva din neamul celor mușcați de fiară ar fi ucis un alt om din sat, pentru a-i fura o armă valo­roasă. Mama celui ucis, distrusă de durerea pier­derii unicului fiu, s-a dus în cimitir și l-a blestemat pe uci­gaș, împreună cu tot nea­mul său. La scurt timp, uci­gașul a fost mușcat de un vârcolac blestemat să se chi­nuie astfel și el, sub formă de lup.

Drumurile sufletelor neliniștite

Se zvonește tot mai des că fantoma unei mirese moarte provoacă accidente pe DN7. Pe porțiunea de drum din apropiere de Găiești, județul Dâmbovița, a murit o mireasă, împreună cu mirele ei, exact în ziua nunții. În locul accidentului a fost amplasată o cruce, în memoria celor doi, și de atunci, în respectiva zonă se petrec foarte multe accidente rutiere, în care mor cel mai des bărbați necăsătoriți. În doar doi ani, 12 tineri și-au găsit sfârșitul în zonă. Se pare că un bles­tem i-a oprit pe cei doi nefericiți să treacă în lumea de dincolo.
Un alt drum național blestemat este DN39. În zona unde drumul traversează satul dobrogean Lazu, exact lângă drum, a fost înființat un cimitir musulman, pen­tru numeroși turci și tătari care locuiesc în zonă. Ci­mi­tirul fiind foarte extins, noua șosea a fost construită peste o porțiune a lui. Aceasta este zona în care se petrec acci­dentele cele mai grave. Localnicii sus­țin că spiritele morților au fost deranjate din odih­na lor veșnică de buldozerele care au construit șosea­ua. Nu puțini sunt cei care declară cu convingere că locul este bântuit, mulți din­tre șoferi susținând că mer­geau cu viteză mică atunci când, ca din senin, au pier­dut contro­lul autove­hi­cu­lu­lui, fără nici un motiv obiec­tiv. Pe cea­laltă parte a dru­­mului, au fost cons­tru­ite vile care și ele sunt, la rân­dul lor, bân­tuite. Așa cum spiritele au fost de­ran­jate de cons­trucția dru­mului național, așa și lo­catarii vilelor sunt deran­jați de cei morți, care nu se pot odihni în pace.
Un alt drum bântuit este și șoseaua care trece pe lân­gă Canalul Dunăre-Marea Neagră. În perioa­da co­mu­nistă, în jur de 2000 de oa­meni au fost lu­ați din pe­ni­ten­ciare pen­tru a fi tri­miși la muncă silni­că, în ve­­derea cons­truirii Ca­na­lului. Mulți din­tre ei au mu­rit în timpul lu­crărilor, cei bolnavi și epui­zați fi­ind în­gro­pați de vii, se spu­ne, sub pă­mântul descărcat de bascu­lante. Dea­lurile for­ma­te din moloz au fost denu­mite de lo­calnici "Dea­­lurile Mor­ții". Cu toții evi­tă aceste locuri, con­si­de­rân­du-le bântui­te.

Preotul care nu apare în fotografii

În satul Bonț, de lângă Gherla, există un preot care "deschidea Cartea", o practică interzisă de Biserica Or­todoxă. În jurul orei patru, credincioși din toate col­țurile țării se adunau la biserica din sat, pentru a în­cerca să găsească rezolvări miraculoase la problemele lor, cu ajutorul părintelui. Ocolind intrarea principală, credincioșii intrau pe ușa laterală în biserică. Într-o zi s-a întâmplat ca un ziarist să se ducă acolo, pentru a se alege cu un reportaj de senzație. După ce a așteptat la rând, a reușit, în sfârșit, și el, să intre în biserică. Acolo a fost șocat de întunericul aproape sinistru, în­că­perea fiind luminată doar de o singură lumânare am­plasată pe masa de lângă preot. Deși reporterul nu a apucat să spună cine este și ce căuta, a fost întrebat dacă avea re­portofonul pornit. El răspunse că nu, du­pă care explică sincer motivul vizitei: o mică relatare pentru ziarul la care lucra. În acel moment, preotul se schimbă la față, în­cepu să țipe, să amenințe și să bles­teme. Printre ame­nințări, reporterul a recunoscut câ­teva lucruri care îl priveau personal și pe care preotul nu ar fi avut de unde să le știe. Șocat, a ieșit din bi­se­rică și s-a întors în ma­șină, unde îl aștepta un coleg fo­to­graf. Cei doi s-au ho­tărât să aștepte până când pre­otul avea să iasă din bi­serică pentru a face câteva po­ze, pe care să le publice în ziar, după care s-au urcat în mașină și au plecat. Pu­țin mai încolo, când cei doi au oprit mașina și au privit pozele, au avut o mare sur­pri­ză: toate clișeele în care ar fi trebuit să apară pre­o­tul erau complet albe. Pelicula nu înregistrase nimic.