Și coșmarurile sunt scrise în stele

Andrei Cheran
- Visele noastre se transformă, adesea, în imagini terifiante, care ne bântuie nopțile. Observațiile făcute de-a lungul vremii arată că și coșmarurile sunt determinate, în oarecare măsură, de zodiac. Psihologii încearcă să ne dea o mână de ajutor -

Multora dintre noi coșmarurile le sunt fa­mi­liare. Ele ne bântuie nopțile, ne fac să plângem în somn, să ne tre­zim speriați și osteniți, până când ne dăm sea­ma că nu a fost decât un vis. Dar nu unul oarecare: cel pe care îl știm pe dinafa­ră, de mult timp. Acest vis re­cu­rent ține de straturile cele mai profunde ale psihicului uman. El este legat strâns de impactul astrelor asupra nașterii noastre, adi­că de tema noastră astrală. Fiecare dintre cele douăs­pre­ze­ce semne ale zo­dia­cului are coșmarul său specific. Care este al dvs.? Des­co­pe­riți-l într-una din­tre poveștile care ur­mează. Si­gur, este foarte po­sibil să nu fi visat ni­cio­dată așa ceva. Dar poa­te că mulți din­tre dvs. își vor re­găsi în cele ce urmează coș­ma­rul care îi tero­ri­zea­ză de atâta timp. Și câteva sfaturi sugerate de psihologi.

BERBEC
(21 martie - 20 aprilie)

Pușca fără foc


Imaginile viselor dvs. sunt uneori pre­cise, dar de cele mai multe ori ne­­clare, fugitive, stranii. Dar indiferent de natura lor, ele vă creează de fiecare dată acea senzație că vă aflați în fața unui lucru ostil, pe care trebuie să-l com­bateți. În acest coșmar recurent, vă aflați totdeauna pe un câmp de luptă: în­ tranșee, cu pușca în mână, pân­dind mo­mentul în care veți ataca, ba călăto­rind cu sabia, către o for­tăreață pe care va trebui să o cuceriți. Sau, în­tr-o altă ipostază, vă aflați pe o străduță întu­ne­cată, înarmați cu un pistol, față în față cu niște siluete amenințătoare. Și, de fie­care dată, oricare ar fi decorul acestui vis, lucrurile se termină rău: arma de care dispuneți vă tră­dea­ză. În mome­ntul în care loviți duș­manul, sabia nu îi face nici un rău, mitraliera se blo­chea­ză, puș­ca nu ia foc. Sunteți fără apă­rare în fața unor agresori foar­te bine înar­mați. Teama vă cuprinde ine­­xo­ra­bil și, în cele din urmă, aruncați ar­mele devenite inu­tile și încercați să scă­pați fugind, cu urmăritorii respi­rân­du-vă în ceafă.
Teama subconștientă a Berbecilor: ne­­pu­tința psi­­hică, dar și cea sexuală, spai­­ma impotenței, dacă sunteți bărbați. Dominați de Marte, planeta acțiunii, a viri­li­tății, Ber­­­becii simt dorința de a ac­țio­na asu­pra lumii și de a-și demonstra forța "vi­ri­lă" (se întâmplă la fel chiar da­că sun­teți femei). Ce se poate în­tâm­pla mai rău pen­tru un Berbec este ca mijloa­cele sa­le de acțiune, "ar­mele" sale, să devină ine­ficace.
Cum să luptați împotriva acestor te­meri: spaima care sălășluiește în dvs. are un corespondent real: ca fi­ințe uma­ne care trăiesc într-o lume așa de com­ple­xă, sun­tem de multe ori nepu­tin­cioși, "im­­potenți". Sub­con­știentul dvs. cu­­noaș­­te foarte bine acest adevăr. Nu­mai în­fruntând această realitate, ac­cep­­tând-o, o să scăpați de angoase. Nu sun­teți singurii. Mulți oameni se simt dezar­mați, uneori, de viață.

TAUR
(21 aprilie - 20 mai)

Obsesia falimentului


Și coșmarul Tau­ri­lor se desfă­șoa­­ră cam în același de­cor: vă aflați în fața unui ban­comat. Alteori vă aflați față în față cu o persoană căreia nu-i deslușiți bine chi­pul, dar care vă da­torează bani. Fie că ele­mentele aces­tui coșmar au un aspect realist sau că iau o formă mai va­gă, si­tuația de ba­ză este aceeași: aveți nevoie de bani lichizi. De exemplu, visați că scri­eți codul de pe card într-un ban­co­mat. Sau că vă aflați în in­teriorul unei bănci, deși decorul scenei poate fi une­ori fantezist, ghișeul găsin­du-se, de exem­­plu, în mij­locul unei grădini cu flori. În punctul acesta, de fiecare dată, vi­sul dvs. se transformă în coșmar. Ceva se stri­că... Bancomatul vă înghite car­dul și vă spu­ne că nu mai sunt bani. Sau func­­țio­narul de la ghișeu refuză să vă vor­bească și vă trimite la alte persoane, care la rân­dul lor vă ig­noră. Se poate întâmpla și mai rău, ace­lași funcționar să vă spună că n-a existat niciodată un cont pe numele dvs. Cu­prins de o panică îngrozitoare, re­a­lizați că sunteți complet ruinat.
Teama subconștientă a Taurilor: nesigu­ran­ța. La fel ca și neputința care îi tra­ca­sează în vis pe Berbeci, spaima Taurilor nu este spe­cifică doar zodiei lor, ea există în sufletul fiecărui om. Dar în calitate de Ta­uri, sunteți mai sensibili decât ceilalți față de pro­ble­mele finan­cia­re și, mai ales, vă stră­­duiți mult ca în via­ța de zi cu zi să ri­di­cați ba­rie­re care să vă apere: prudenți, pre­vă­­ză­tori, eco­nomi, încercați cu toate mij­loa­cele să vă asi­gurați viitorul. Ideea că toate aces­te efor­turi sunt în van vă aruncă direct în bra­țele pa­nicii.
Cum să luptați împotriva aces­tor te­meri: pen­tru un plus de seninătate, recunoașteți cins­tit că teama de faliment și de sărăcie vă bântuie. Reflectați la ceea ce înseamnă să­răcia pentru dvs., ce ecouri vă trezește în su­flet. Uti­lizându-vă inte­li­gența pentru a ana­liza aceas­tă teamă, îi veți dezamorsa, cu timpul, conținutul emo­țional și o veți aborda obiectiv. Nu numai că veți scăpa de coș­ma­ruri, dar veți ști să vă chivernisiți mult mai bine venitu­ri­le, punându-vă viitorul la adă­post.


GEMENI
(21 mai - 21 iunie)

Închiși în labirint


Decorul celor mai groaznice coș­ma­ruri este adesea același: vă aflați în interiorul unui loc foarte larg și ne­definit. Poate fi o curte, un spital, o clă­dire, ale cărei detalii nu se văd prea clar. Esen­ți­alul este că vă aflați în­tr-un spațiu care vă pa­ni­chează și din care vreți să ieșiți, fără a izbuti. În ge­neral, acesta este mo­men­tul în care visul începe să devină coșmar. Ten­ta­ti­vele dvs. se lovesc de tot fe­lul de obstacole. As­cen­so­rul este în pană, de exemplu, și când o luați la goa­nă pe scări, ele dintr-odată dispar. Sau deschideți o ușă pe care scrie "Ieșire în caz de pericol", dar din­colo de ea se află un zid. Vă învârtiți dis­perați în cerc. Aveți impresia extrem de ne­plăcută că sunteți în inima unui la­bi­rint. În final, realizați îngroziți că de fapt rătăciți într-un soi de închisoare...
Teama subconștientă a Gemenilor: pa­nica teribilă că rătăciți într-un spațiu necu­nos­cut care vă ține captivi. Două te­meri tipice pentru cei născuți în zo­dia Gemenilor: pe de o parte, ne­voia vitală de libertate, pe de alta, tendința de a se dispersa, de a ur­mări două sau mai multe obiec­tive în același timp, cu riscul de a nu mai ști care este țelul prioritar, și de a vă simți total­mente pierduți.
Cum să luptați îm­po­triva acestor temeri: când aveți acest tip de coșmar, subconștientul dvs. vă tri­mite un mesaj - el nu în­cearcă să vă sperie, ci să vă aver­ti­zeze. Trageți adânc aer în piept, beți un pahar de apă și în­tre­bați-vă ce poate avea, în momentul acela, în viața dvs., o formă de labirint. În ce vă simțiți închiși? În muncă? În dragoste? De ce vă temeți că vă pierdeți? Ați pornit cum­va prea multe proiecte în același timp? Aveți prea multe activități diverse? Veți găsi, fără în­do­ială, răspunsul care se cuvine și, prin urmare, liniștea.

RAC
(22 iunie - 22 iulie)

Tunelul


Coșmarurile care vă chinuiesc nopțile încep, în ge­neral, într-un fel anodin. La început, vă aflați într-o si­tuație agreabilă. De­co­rul, care poate fi vag, sea­mănă cu niște lo­curi în care ați mai fost, cel mai des situate la țară. Sunteți în com­pania unor oa­meni pe care îi iubiți, membri dragi ai familiei dvs.: soț, so­ție, co­pii, rude apro­­piate. Pe scurt, un vis cât se poa­te de normal. Dar, la un moment dat, lucrurile încep să devină îngri­jo­rătoare. Peisajul se schim­bă. Co­paci contorsionați și uscați în­lo­cu­iesc cireșii înflo­riți, iar iarba dis­pare, lă­sând în loc un pă­mânt pârjolit. În mo­mentul aces­ta, îi pierdeți din vedere pe cei care vă însoțeau și dintr-o dată vă îns­păi­mântați: în fața dvs. se află o câmpie pus­tie sau o pădure de netrecut. Să vă întoar­ceți e imposibil, înainte se află ceva ne­aș­teptat și pe­riculos: o grotă întune­cată, de pildă, în care intrați cu frică. Tot felul de "lucruri" stranii vă ating, iar dru­mul în­ce­pe să se îngusteze, până ce grota se transformă într-un tunel prin care trebuie să vă târâți. În mod mi­ra­cu­los, reușiți să găsiți, în sfârșit, o ieșire. Dar când ajun­geți afară, desco­periți că ea dă spre marginea unei pră­pastii fără sfârșit.
Teama subcon­ști­entă a Ra­cului: este cea a pier­derii iubirii, a lucrurilor în care investiți sen­ti­men­te. Fără afecțiune, Racii se simt rătăciți. Ata­șați de familie și tre­cut, pier­derea aces­tui reper îi sperie foarte ta­re pe nativii zodiei.
Cum să luptați îm­po­tri­va acestor temeri: în fond, ce îi sperie atât de tare pe Raci? Ne­cu­­nos­cutul? Schim­barea? Viitorul? Zo­nele pe care nu le pot stăpâni prin afec­te, în care nu pot să investească senti­men­tal, așa cum investesc în prezent (familie, pri­eteni) și în trecut? Încercați să vă con­cen­trați și asupra viitorului, să faceți pro­iecte măcar pe un an, și natura spaimelor dvs. se va atenua.

LEU
(23 iulie - 22 august)

Regele gol


Este greu să sperii un Leu. Și totuși, există un coș­­mar care vă îngrozește! În acest vis recu­rent, sunteți în general ve­deta, ac­torul principal. Ori vă aflați pe o sce­nă, cu sala plină, ori la un bal­con, în fața unei mulțimi de oameni cărora urmează să le vorbiți. Deco­rul se poate schimba, de­ta­liile la fel, dar de fiecare dată vă găsiți fa­ță în față cu o mulțime care începe să vă apla­­ude. Iată însă că, dintr-o dată, vi­sul începe să de­ra­peze. Micro­fo­nul la care vor­biți nu mai funcțio­nează. Cineva din public începe să fluiere și să vă apos­trofeze. În momentul ace­la, se întâmplă catastrofa, de fie­care da­tă aceeași: deși țipați foarte tare, cuvin­tele nu se aud. V-ați pierdut vocea! Și, mai grav, panicat de ceea ce se petrece, rea­lizați că v-au căzut panta­lo­nii. Încercați să-i liniștiți pe cei care se uită la dvs., dar de­geaba, se aud râsete, apoi flu­ierături, hui­duieli și, în fi­nal, trebuie să fugiți spe­riați.
Teama subconștientă a zodiei: pierderea iden­­tității. Cei născuți în zodia Leului au o ne­­voie vitală de a-și afir­ma ego-ul. Ano­ni­matul îi înspăimântă. Nimic nu este mai în­­grozitor decât o lume de clone, în care fie­care este identic cu celălalt. Aplauzele pe care le căutați în vis co­res­pund, pur și sim­plu, cu nevoia de a fi re­cu­noscuți ca persoane uni­ce.
Cum să luptați împotriva aces­­tor temeri: dacă aveți acest coșmar în mod re­pe­tat, înseamnă că vă con­frun­tați în realitate cu o si­tuație în care vă îndoiți de dvs., de puterea persona­li­tă­ții pe care o aveți, sau că sunteți puși la îndoială de alții. Pentru a vă găsi liniștea, tre­buie să găsiți ceea ce vă pune în di­fi­cul­tate. Oare este vorba despre o provocare pro­fesională? De un eve­niment din viața dvs. familială sau amo­roa­să? Când ați pus de­getul pe ceea ce vă îngri­jo­rează, veți pu­tea ac­țio­na în consecință pentru a rezolva problema. Iar coș­ma­rul va dispărea.

FECIOARĂ
(23 august - 22 septembrie)

Boala


Visul care vă împinge în panică se de­rulează mai totdeauna în ace­lași fel, chiar dacă deco­rul și per­so­najele se schimbă. Ați făcut o boală oa­re­care. La început, pare ceva ușor. Vi­sați că ați con­trac­tat o gripă, de pildă, sau o tuse chinuitoare. Sperați ca totul să treacă, dar, încet-încet, lucrurile se agra­vează. Vă simțiți tot mai rău și te­roarea pune stăpânire pe dvs.: v-ați îm­bol­năvit de ceva grav... Ciumă? SIDA? Ebola? E cazul să mergeți cât mai re­pede la un medic, dar, spre stupefacția dvs., trupul vi se opune. Pielea se înt­inde ca o melasă și vă intră în ochi, șira spinării se transformă în gelatină, pi­cioarele au uitat să mai mear­gă... Când, în cele din urmă, vedeți în zare spi­ta­lul, e prea târziu: nu mai aveți pu­tere să ajungeți până la el.
Teama subconștientă a Fecioa­relor: pier­­derea con­trolului. Nici o altă zodie nu simte atâta nevoie să-și domine via­ța, să și-o planifice și să și-o ordo­ne­ze, pen­tru a evita de­ra­­pajul. Boa­la ori­bilă pe care nu încetați s-o vi­sați sem­­nifică de­zordinea ame­nin­țătoare de care vă temeți și care, ivită pe ne­așteptate, poa­te să dărâ­me într-o clipită toate stra­te­giile pe care le-ați construit cu migală, pen­tru a vă or­dona existența.
Cum să luptați împotriva aces­tor te­meri: con­ti­nuați să vă țineți casa și so­co­telile gospodăriei în ordine și umpleți-vă du­lăpiorul din baie cu medica­men­te și cu cos­metice: asta vă va da siguranță. Dar ceea ce vă spe­rie cu adevărat nu sunt raf­turile goale ale dula­pului sau pe­ricolul gripei. E mult mai grav: vă sperie dezordinea lu­mii în care trăiți. Pentru a o îmblânzi, gândiți-vă to­tuși că de­zor­dinea este o sursă de energie, că ea ne obli­gă să intervenim și să cău­tăm ar­monia. Bine înțelese, de­li­mi­tă­ri­le pot avea un caracter pozitiv.

BALANȚĂ
(23 septembrie - 22 octombrie)

Înghițit de mulțime


Ce e rău în visele dvs.? Un soi de îngrijorare ca­re apare ca din senin și care seamănă cu o povară de care nu mai puteți scăpa. Decorul n-are im­portanță. Vă puteți plimba pe o stradă din orașul copi­lăriei sau pe una din cartierul în care trăiți. Important este că ur­mează să vă întâlniți cu soțul (so­ția) sau cu iubita (iubitul). Nu știți de ce, dar este ceva ur­gent. Atunci visul în­cepe să devină bizar: din­tr-o dată, oamenii care se află din în­tâmplare pe stradă încep să fugă, vă treziți mergând împotriva unei mulțimi care crește și care e gata să vă strivească în gra­ba ei. Se aude sirena stri­dentă a pompierilor? Nu arde nimic împrejur. E sirena an­ti­ae­riană? Habar n-aveți, cert este că vă lăsați și dvs. cu­prinși de panica generală când, ce minune, cel sau cea pe care îi aș­teptați se ivesc aler­gând în mul­țime. Îi strigați, dar nu vă răspund. Întindeți mâna, dar ei nu vă văd. Vă pri­vesc cu atenție, dar nu vă recunosc. Își con­tinuă dru­mul, lăsându-vă în mijlocul hoardei cu­prin­se de pa­ni­că...
Teama subconștientă a Balanțelor: abandonul! O teamă comună întregii specii umane, dar care pentru nativii acestei zodii ia o înfățișare terifiantă. Puține zodii au atâ­ta nevoie să trăiască în cuplu, precum Ba­lanțele. Să sta­bilească relații puternice cu tovarășii lor de viață. Spaima că acest alter ego, care este parte­ne­rul de drum, nu v-ar putea recunoaște, devine un verita­bil coșmar.
Cum să luptați împotriva acestor temeri: psiho­logii vă propun următorul scenariu - adesea, în visele noastre, "ceilalți", "apropiații" pe care îi visăm, repre­zintă, de fapt, părți ale propriului nostru subconștient. Soțul din vis nu este totuna cu soțul din viață, ci un alter ego interior, o parte importantă din dvs. Coșmarul vă indică, deci, că sunteți pe punctul de a pierde con­tactul cu o parte din personalitatea dvs. Care? E vorba de partea creativă? De cea socială? De cea afectivă? Când veți putea răspunde la aceste întrebări, vă veți re­găsi liniștea.

SCORPION
(23 octombrie - 22 noiembrie)

Mormântul


Nu vă numărați printre cei pe care visele îi spe­rie prea ușor. Și totuși, există un coșmar care vă dă fiori. Uneori, visul este foarte confuz, alteori, la fel de clar ca un scenariu de film, dar dincolo de aceste con­diții, etapele sunt aceleași. La început, vă aflați un­deva, la subsol. Poate să fie un buncăr sau, pur și sim­plu, o spălătorie. Pe pereți sunt ins­talate ecrane video sau niș­te panouri cu semnale de alertă. E locul unde se dez­­lăn­țuie, în cu­rând, de­bandada: luminile încep să se aprin­dă, alar­mele sună de pre­tu­tindeni. Brusc, pereții din spa­­tele ecranelor încep să se mic­șoreze și să se înmoaie, devenind mormane de pietre și de pă­mânt care încon­joară subsolul, trans­for­mându-l într-o groapă de cimitir. Instalația electrică moare. Sun­­teți sin­guri în întu­ne­ricul ab­solut. Nici vorbă să ră­mâneți aici! Vă chinuiți să ieșiți la supra­față, tatonând locul cu disperare. Până la urmă, găsiți o ușă care du­ce afară. Dar abia ați ieșit, când un suflu puternic vă iz­bește în obraz și vă arde, în vreme ce la orizont apare o ciupercă atomică.
Teama subconștientă a Scorpionilor: moartea! Zodie do­mi­nată de Pluton, planeta morții, a infernului și deci a for­ței atomice, Scorpionii sunt deopotrivă fas­ci­nați și spe­riați de universul morții. Dar ceea ce îi spe­rie cu pre­cădere, mai mult decât dimensiunea meta­fizică a morții, este aspectul ei concret: faptul ire­ver­sibil că într-o zi vor de­veni un trup fără viață, așezat în mormânt.
Cum să luptați îm­po­triva acestor temeri: na­tura dvs. de Scorpioni vă pu­ne față în față cu cea mai profundă și autentică spai­mă a făpturii umane: spaima morții. E dificil să luptați îm­po­triva acestei frici așa de profunde și naturale. Încer­cați, totuși, o apropiere spi­ri­tuală și psihologică de repre­zen­tarea morții, mizați mai mult pe credință și ru­gă­ciune, și coșmarurile se vor potoli. Pentru adevărații creștini, lumea de dincolo e o răsplată în care cred. Sigur, asta nu vă va scăpa pe de-a-ntregul de frică, dar sfârșitul nu va mai fi așa de terifiant.

SĂGETĂTOR
(23 noiembrie - 20 decembrie)

Jungla


Aveți noroc: faceți parte dintre zodiile care nu au prea multe coșmaruri. Totuși, câteodată apar. În general, decorul viselor dvs. este același: mer­geți afa­ră, pe o câmpie sau în­tr-o pădure care sea­mănă cu o junglă. În prima par­te, visul e agreabil: în­soțiți de un prieten, mergeți în ritm susținut, privind cu încântare frumusețea na­turii care vă înconjoară. Dar visul ia o turnură ne­aș­teptată: amicul dvs. scoa­te un urlet de spaimă, în momentul când un șar­pe îi iese în drum. Con­co­mitent, spre dvs. se îndreaptă un jaguar. Sin­gura soluție este fuga, susținută și rapidă, cu sen­timentul oribil că moartea vă calcă pe urme. Ați scă­pat, în sfârșit, și vă opriți să vă trageți puțin su­fletul. Dar sub tălpile dvs. pământul începe să fojgăie: pă­ianjeni otrăvitori, furnici roșii și scorpioni vi se urcă pe picioare, luându-le cu asalt...
Teama subconștientă a Săgetătorilor: spaima de ne­cu­noscutul naturii, un univers care exercită asupra na­tivilor zodiei o influență ambiguă. Încântați de va­rie­tatea și frumusețea universului natural, ei percep to­to­­dată și caracterul periculos al paradisului cosmic, chiar ostil față de făp­tura umană. Mai mult ca alții, Să­ge­tătorii, "raliați" la uni­versul na­turii, pre­simt că "frăția" omu­lui cu acesta poa­­te câ­teodată să de­rapeze.
Cum să luptați îm­potriva aces­tor temeri: oare e necesar să se lupte cu ele? Oare nu e bi­ne să știm că dincolo de barie­rele de pro­tecție edificate de ci­vi­li­zație, universul căruia îi apar­­ținem are în el și o parte săl­­ba­tică, de-a dreptul ca­tastro­fală (vezi cutremurele și inun­dațiile), greu de stă­pânit și plină de sur­prize dra­matice? Avem ten­dința să uităm, dar ca­tas­trofele natu­rale ne ame­nință. Ei bine, Să­getătorii nu uită sau mai de­grabă sub­conștientul lor nu se lasă să ați­pească. Da­că totuși vreți să scă­­pați de tea­ma dez­lănțuirilor de coșmar ale celor patru ele­mente, du­ceți-vă cât mai des la muzeele de ști­ință sau ur­măriți emi­siunile spe­cia­lizate în ca­ta­clis­me, pentru a vă fa­mi­liariza cu acest gen de amenințări.

CAPRICORN
(21 decembrie - 19 ianuarie)

Dramă la birou


Printre visele rele pe care le aveți există unul care vă scoate din minți. El se derulează în­totdeauna în ace­lași decor: locul dvs. de muncă! De­sigur, uneori el este diferit de rea­litate, dar știți foarte bine că acela e locul în care mun­ciți. Un birou din­tr-o instituție, de exem­plu: când ajungeți di­mi­nea­ța aco­lo, se­si­zați că ceva nu e-n regulă - co­legii pe care îi salutați par să nu vă cu­noas­că, iar când intrați, locu­­rile sunt ocupate de niște ne­­cu­noscuți. Vă între­bați intri­gat: ce l-a apu­cat pe patron să an­­gajeze atâ­ția oa­meni? Tulburat, vă în­dreptați către masa și scau­nul dvs., dar cons­tatați cu uimire că au dispărut. Locul e gol! Sau dacă masa este acolo, nu mai există cal­cu­latorul și nici do­sa­rele lăsate în ser­­tar. O spaimă te­ribilă vă cuprinde, mai ales când niște indivizi înar­mați cu frân­ghii de trans­portat mo­bile vă înhață bi­roul, ducându-l la vechi­turi...
Teama subconștientă a Capricornilor: e teama de șomaj, de eșec social și profesional. Pentru nativii acestei zodii este vi­tal să-și găsească locul în societate, să-și joace rolul și să se sim­tă integrați. Chiar dacă în realitate viața dvs. profe­sio­na­lă este stabilă, vă trec sudori reci la ideea că eșafodajul s-ar putea prăbuși.
Cum să luptați împotriva acestor temeri: expli­cați-i sub­conștientului dvs. ceea ce în mod conștient știți prea bine - că nu există nici un motiv care să vă amenințe profesia. Și chiar dacă asta s-ar întâmpla, nu va fi sfârșitul lumii. În calitate de adevărați Capricorni, v-ați luat de mult precauții, având alternative viabile în caz de accident. Străduiți-vă să vă imaginați că ați rămas fără loc de muncă și vizualizați la ce s-ar reduce venitul și viața dvs. de zi cu zi. În calitate de bun Ca­pricorn, veți afla imediat o soluție pentru criză.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie - 18 februarie)

Coșmarul tehnologiei


La fel ca Săgetătorii, aveți foarte puține coș­ma­ruri. Există totuși un vis care vă produce multe griji. În cadrul său, aveți de-a face în general cu o tehnologie modernă, cum ar fi cea informatică. De­corul se poate schimba sau poate deveni mai neclar. Esențialul este că scrieți la tastatura unui calculator sau navigați pe Internet. Ați găsit cumva un joc for­midabil? Sunteți pe cale să parcurgeți un castel plin de pericole pentru a salva o prințesă virtuală? Ați pre­luat comenzile unei farfurii zburătoare? Con­tea­ză mai puțin, pentru că, la un moment dat, calcu­la­torul devine reticent. Când apăsați pe taste, literele dis­par. Pe ecran apare un mesaj: "Scrieți mai re­pede", dar nu reușiți. Sau, dacă vă jucați, totul vă sca­pă de sub control: farfuria zburătoare este făcută praf de o rachetă. Pe scurt, totul se strică pâ­nă în cli­pa în care jocul se transformă în realitate: din ecran iese fum și auziți bubuituri în ca­meră. Răz­boiul spa­țial v-a cu­prins casa. Un extraterestru ori­bil tocmai a intrat pe ușă.
Teama subconștientă a Văr­să­torului: este teama de teh­­nologie. Ca Vărsător, invențiile vă fascinează. Dar sun­­teți mai sensibili decât ceilalți în fața pe­ri­co­lelor po­tențiale pe care le prezintă progresul. Mitul lui Frankenstein, povestea revoltei creației omului îm­potriva lui în­suși, nu este pentru dvs. un simplu mit.
Cum să luptați îm­potriva acestor te­meri: dacă aveți acest tip de coș­mar în­seamnă că sub­con­ști­en­tul dvs. pre­­sim­te ce se poa­te în­tâmpla. Și, une­ori, are drep­­­­ta­te! Pen­tru a păstra această luciditate, dar scă­pând de as­pectul înfricoșător, nu aveți decât o soluție: să dis­cer­neți ceea ce, în coșmarul dvs., ține de avertis­mentul real și ce ține de panica fără fun­da­ment. Astfel o să ajun­geți din nou să fiți liniștiți.

PEȘTI
(19 februarie - 20 martie)

Valul


Imaginația dvs. fecundă in­ven­­tează multe vi­se, une­ori agre­a­bi­le, dar de multe ori îns­păi­mân­tă­toa­re. Una dintre temele care revin în mod regulat în coș­maruri e legată de mare. Vă aflați pe o plajă cunos­cută sau într-un decor nedefinit? Nu contează: impor­tant este oceanul care se află la picioarele dvs. La în­ceput, totul evo­lu­ează normal. Vremea este frumoasă, vă vedeți copiii cum se joacă în nisip. Dar la un mo­ment dat, ambianța se schim­bă: vedeți aripa unui re­chin îndreptându-se că­tre copii? O furtună puter­nică pornește din senin în timp ce înotați, trezindu-vă într-o mare dezlănțuită? Cerul este negru și apa înghețată. Începe să plouă, plouă torențial și nu mai vedeți la doi metri în față. Algele se lipesc de dvs. și vă trag spre fund. Vă zbateți și, când izbutiți să scoateți capul la su­prafață, vedeți ve­nind un val uriaș. Vă întoarceți și înotați înapoi că­tre plajă, având în urmă valul care vă urmă­reș­te. Ajun­geți pe nisip, fugiți cât pu­teți de repede, dar știți că valul încă vă urmărește și o să vă înghită.
Teama subconștientă a Peș­tilor: este chiar teama de... sub­conștient. Zodia dvs. vă dotează cu o structură psihică fluidă. Fron­tiera dintre diferitele ni­veluri de conștiință - clară și solidă la alții - este pen­tru dvs. poroasă și fumegoasă. Știți că nivelurile obscure ale psi­hicului dvs. se pot scu­fun­da uneori și asta vă în­gro­zește...
Cum să luptați împotriva acestor temeri: citiți lu­crări de psihologie și de spiritualitate. Înțelegând cum func­țio­nează psihismul, o să aveți mai puține zo­ne de umbră. Și, în loc să fiți speriați de fluiditatea spi­ritului dvs., veți descoperi că ea reprezintă o forță cu un mare po­tențial de creativitate și evoluție.