O regină-poetă de neuitat - Carmen Sylva

Nina May
Carmen Sylva - "cântecul pădurii".

Acesta a fost pseudonimul literar al primei regine a României, născută ca principesă germană, Elisabeta de Wied, care a scris cu atâta iubire despre țara ei adoptivă, încât toată Europa a căzut la picioarele ei. În timpul vieții reginei, multe din operele sale au fost pu­blicate în diverse limbi, încât renumele ei ca scriitoare ajunsese nu numai în Europa, ci în întreaga lume, din America până în Aus­tra­lia. Con­siderată a cincea per­soa­nă impor­tantă din lume, cum re­levă un sondaj din 1905, pu­blicat de un cotidian berlinez, Re­gina Eli­sabeta a devenit o ade­vărată am­ba­sadoare pentru Ro­mânia. Ea însăși mare iubitoare de artă, a pre­zentat lu­mii euro­pe­ne pe unii dintre cei mai im­por­tanți artiști ro­mâni, la loc de frun­te, printre ei, aflându-se com­po­zi­torul Geor­­ge Enescu, "copilul meu de su­flet", cum îl numea. Dăruirea Re­gi­nei pentru oameni necăjiți și ne­voiași a depășit cu mult măsu­ra obiș­nu­ită unei su­verane. Pro­iectele sale sociale, împreună cu opera sa li­terară, reflectă valori dincolo de timp. Valori de care avem nevoie și în vremurile de azi: empa­tie, altru­ism și păs­tra­rea caracterului în ciuda gre­u­tă­­ților vieții.
Totuși, cu timpul, mai ales după instalarea regi­mu­lui co­mu­nist, personalitatea reginei-poete s-a pierdut, încet-încet, în ceața vre­murilor. Dar cântecul pădurii nu a încetat! Șoaptele poetei ro­mâ­no-germane au ajuns, din adân­cimea trecutului, tocmai la o fa­tă din Româ­nia de astăzi, o reputată cercetătoare din Ger­mania, spe­cializată pe subiectul Car­men Sylva: Silvia Irina Zimmer­mann. Sylva... Silvia! Cântecul pădurii răsună și în nu­mele tinerei scriitoare. Datorită devota­men­tului Silviei Zimmermann, opera lui Carmen Sylva a renăscut din bezna uitării. Prin ea, mesajele reginei-poete pot să pătrundă din nou în inimile oamenilor.

O frumoasă poveste de succes

- Doamnă Zimmermann, înainte de a vorbi des­pre Carmen Sylva, îmi permit o întrebare personală: sunteți născută în România și ați ajuns scriitoare în Germania. Cum ați avut acces la limba germană, ea fiind o limbă foarte greu de stăpânit dacă nu se în­vață din copilărie?

- Sunt născută la Sibiu, în 1970, unde am copilărit și trăit până în anul 1992, când am plecat, datorită unei burse de studii, la Universitatea din Marburg, în Ger­mania. Fiind româncă, am învățat limba germană în școală, pe care am făcut-o integral la secția cu predare germană, urmând apoi cursurile Liceului Peda­gogic din Sibiu, unde am absolvit, devenind în­vățătoare de limba ger­mană, pentru clasele pri­mare. Dar în­ceputul apropierii mele de limba și cultura ger­mană îl datorez unei doamne care lo­cu­ia în vecini de noi, Jenny Tante, cum o nu­meam noi, copiii. Va­zându-mă, într-o zi, cum ve­neam plângând aca­să, fiindcă nu mă înțelegeam cu ceilalți copii la joacă, ei vorbind germana, iar eu nu, doamna Jenny s-a hotărât prompt să mă ajute, pro­pu­nându-le pă­rinților mei să îmi dea meditații pen­tru toată pe­rioada claselor primare. Astfel am în­vățat eu germana și tot de la ea am primit și pri­mele cărți cu literele vechi, gotice, pe care astăzi cei mai mulți dintre ger­mani nu mai știu să le citească. Deci, Jenny Tante m-a pregătit încă din copilărie, pentru studiul literaturii ger­mane, pe care l-am început în 1990 la Univer­si­tatea din Sibiu și pe care l-am continuat, apoi, în Germa­nia.

- Ca subiect de cercetare ați ales o temă dintre două culturi, nu prea cunoscută nici aici, nici acolo: poeta Carmen Sylva. Ce anume v-a de­ter­minat să alegeți acest subiect?

- Deși cunoscusem numele Carmen Sylva încă din copilărie și știusem că a fost prima noastră regină, nu citisem și nu avusesem niciuna din operele ei în mână, până în timpul studiilor mele în Germania. În vacanța de Crăciun din 1993, când ve­nisem acasă la părinți, la Si­biu, am găsit în cotidianul german din Ro­mânia (DAZ) un articol despre regina-scri­itoare Carmen Sylva, semnat de Anne­marie Podlipny-Hehn, și mă uimise nu­mă­rul mare de opere literare despre care nu se știa mai nimic la noi. În afară de "Poveștile Peleșului", ree­ditate în România destul de recent, după Re­voluție, în 1990, nu găsisem alte ediții mai noi. În schimb, când m-am întors la Uni­versi­tatea din Mar­burg, mare mi-a fost surpriza și bucuria să găsesc, toc­mai la Biblioteca Uni­versitară, ediția princeps, în limba germană, a "Poveștilor Peleșului", precum și pri­ma și până atunci singura teză de doc­torat despre opera lirică a lui Carmen Sylva, publicată la Marburg, în 1924. Din 1997, am început să cercetez și să scriu la teza de doctorat despre întreaga operă lite­rară a lui Carmen Sylva. Mă amuză acum faptul că singurele teze de doctorat din Ger­mania dedicate operei literare a lui Carmen Sylva au fost, ambele, susținute la Univer­­sitatea din Marburg.

- Cum a început studiul?

- Cam din anul 2008 încoace, după un timp în care m-am ocupat de alte domenii profesionale, am reluat subiectul Carmen Sylva, la început mai mult din plă­cere și ca pe un hobby, creând un website despre scri­i­toare. Dar, în scurt timp, am realizat că există un oa­recare interes pentru acest subiect și o dorință de a afla mai multe des­pre prima noastră regină, atât în Ro­mânia, cât și în Germania. Astfel, am început să fac o strategie pentru publicațiile de pe internet pe care le redactez. Și, de asemenea, am contactat o editură științifică din Germania, la care am publicat mai multe cărți despre Carmen Sylva. Este vorba de Editura Ibidem, din Stuttgart, sin­gura din Germania specia­lizată, între timp, pe subiec­tul Carmen Sylva. Iar în pregătire, tot la Editura Ibi­dem, se află primul volum al "Centrului de Cercetare Carmen Sylva" al Arhivei de Wied din Neuwied, cen­tru pe care l-am inițiat anul trecut și care a fost înființat în august 2012, împreună cu directorul arhivei, dom­nul dr. Hans-Jürgen Krüger, și sub patronajul Prin­cipelui Carl zu Wied. Ideea care stă la baza acestei inițiative a "Centrului de Cercetare Carmen Sylva" este de a încu­raja și promova activi­tatea științifică inter­disciplinară despre viața, opera și activitatea sa și de a strânge și păstra în arhivă, pe ter­men lung, bi­blio­grafia actuală și viitoare despre Car­men Sylva.

- De ce mai merită citită astăzi opera reginei, scrisă în secolul al XIX-lea? Ce anume din literatura ei ne mai poate atinge sufletul?

- Din punct de ve­dere literar, este greu de ar­gu­mentat o preo­cu­pare pentru opera literară a lui Carmen Sylva, ea nefăcând par­te din canonul lite­ra­turii ger­mane, și nea­vând cali­tatea ne­ce­sară pentru a fi re­des­coperită ca "artă ui­tată" sau "tre­cută pe nedrept cu ve­derea". Însă, dacă o pri­vim pe Carmen Sylva, re­gina-scri­i­toa­re, dintr-o perspectivă mai largă, în con­textul cultu­ral al vremii ei, descoperim altceva: este vorba, în pri­mul rând, de comunicarea prin literatură a unei viziuni care are aspecte po­zitive și este strâns legată de biografia ei și de po­ziția socială ca regină a Ro­mâ­niei. În același timp, este vorba și de redefinirea rolului ei ca regină care nu are copii și pe care lipsa unui moș­tenitor direct pentru con­tinuitatea di­nastiei o frustrează în așa măsură, încât îi stâr­nește do­rința de a lăsa în urmă cel puțin o moște­nire cultu­rală. Din punct de ve­dere istoric, dar și social - în­cer­când să înțelegem ima­ginea femeii în secolul al XIX-lea - vedem o regină deosebită, moder­nă, în sen­sul actual al cuvântului, care s-a expus pu­blic și ca scri­­i­toare, făcând cunoscută România în vestul Euro­pei, prin intermediul literaturii, ca nou Regat inde­pen­dent. Regina Elisabeta a Româ­niei a fost apreciată încă din vremea ei pentru angaja­mentul ieșit din comun și pen­tru succesul ei de me­diator între culturi, și se crede că poate fi considerată și azi drept una din cele mai im­portante reprezentante ale literaturii și culturii româ­nești în spațiul de limbă germană. Este, prin urmare, legitim de a ne aminti despre ea, în domeniul istoriei culturii și literaturii și, mai ales, în ce privește relațiile culturale între estul și vestul Europei.

- Regina Elisabeta a fost cunoscută ca o "vi­să­toare" cu idei de amploare, legate mai ales de pro­iec­te sociale și caritabile. Există un exemplu ilus­trativ, în scrisul ei, în care se reflectă acest element?

- Cel mai vizionar proiect caritativ al ei este ini­țiativa pentru întrajutorarea nevăzătorilor, întemeind colonia de nevăzători "Vatra Luminoasă" din Bucu­rești. Regina a scris o poveste intitulată "Wie die Blin­den sehen" ("Cum văd orbii"), pe care a pu­bli­cat-o în volumul "Märchen einer Königin" ("Poveș­tile unei regine"), în 1901. Foarte interesant este și arti­co­lul Re­ginei Elisabeta apărut în "Tribuna" din Arad, în 1906, intitulat "Cetatea Orbilor", în care povestește cum l-a descoperit într-un azil de bătrâni pe tânărul ne­văzător Teodorescu, cum îl scoate din azil și-i face rost de o slujbă - zețar - pentru colonia Vatra Luminoasă.

- Activitatea socială a reginei a fost ceva ieșit din comun?

- Preocuparea unei regine pentru acte de caritate nu era ceva ieșit din comun la vremea ei, cum nu este nici astăzi, ci este o datorie a unei suverane. Elisabeta de Wied fusese pregătită pentru "meseria" de suverană încă din tinerețe, de mama ei, Principesa Maria de Wied, care a obișnuit-o și cu acțiunile de caritate care se desfășurau în ținutul Wied. Însă, după cum foarte bine menționează istoricul Ion Bulei, într-un articol despre Fundația Vatra Luminoasă, angajamentul Regi­nei Elisabeta avea, totuși, ceva ieșit din comun: "Toate re­gi­nele Europei de atunci se întreceau în acțiuni ca­ritabile. Poate mai mult decât toate, Elisabeta punea în astfel de acțiuni și suflet, și timp, nu numai bani".

- În ce valori credea Carmen Sylva? Mai sunt aplicabile ele și azi?

- Înainte de a vorbi despre valorile Elisabetei de Wied, aș aminti despre tragedia care a afectat-o în mare măsură: moartea singurului copil, Principesa Maria, în 1874, la numai trei ani și jumătate, și apoi, lip­sa unui moștenitor direct pentru tronul României. Aceste aspecte tragice ale biografiei sale și, mai ales, moartea unicei fiice, sunt mereu amintite de Regină când își legitimează activitatea de scriitoare și când interpretează talentul ei literar ca pe un har dumne­zeiesc. Dar, în același timp, în ciuda pierderii și a durerii sufle­tești, Regina demonstrează și ex­pri­mă în scrierile sale o atitudine cu­rajoasă, încrezătoare și exem­plară: aceea de a-și face datoria mai departe, de a nu se lăsa în­vinsă de suferință și deznă­dejde, de a se ocupa de grijile altora și de a uita propriile griji, de a in­vesti întreaga putere în munca pentru țară și pentru a ajuta pe cei cu adevărat nevoiași și suferinzi.

- Să ne întoarcem un pic în trecut... Prin căsătoria Eli­sa­betei de Wied cu Carol, viitorul rege al României, tânăra prin­cipesă s-a confruntat cu o nouă pro­­vocare: de a de­veni român­că. Ce dez­vă­luie Carmen Sylva despre adaptarea ei la noua pa­trie?

- Întocmai ideea unei mi­siuni este ceea ce a ten­tat-o și deter­mi­nat-o pe Prin­cipesa Elisabeta de Wied să accepte cererea în căsătorie a lui Carol, în 1869, decizie pe care o ex­plică astfel în memoriile ei, "Col­țul penaților mei": "Atâ­­ta vreme cât era aici și îmi vor­­bea despre măreția mi­siunii sale și despre gre­utățile avute, totul mergea bine, mă mo­lipsisem de en­tuziasmul lui și eram pre­gă­tită să fac orice mi-ar fi cerut. Fiindcă datoria era pen­tru mine cel mai impor­tant lucru din lume și mi se pă­rea că niciodată nu pri­meam de lucru îndeajuns".
Deci, de la început, după veni­rea ei în România, în 1869, Eli­sa­beta a fost preocupată să cunoască noua ei țară, cultura și obiceiurile românești, a preluat personal și a sprijinit ceea ce i s-a părut mai de­osebit și mai frumos din Ro­mânia: a îmbrăcat portul național, pe care l-a introdus și la Curtea Regală, a încercat să câș­ti­ge aprecierea so­cietății francofone a Bucureș­tiu­lui, publicând aforisme în Franța, a descris meleaguri, istorii și obi­ce­iuri ro­mânești, în povești și po­ves­tiri despre România și în nume­roase poezii, pe care le publică în Germania, subliniind frumusețea exotică a țării și privind cu admirație spre specificul culturii populare românești.

- Ce rol a avut regina-scri­itoare în păstrarea aces­tui patrimoniu?

- Regina învățase relativ repede românește, după ve­ni­rea în România, în 1869, căci avea un mare talent și o plăcere de a învăța limbile stră­ine și cunoștea deja foar­te bine mai multe limbi, pe lân­gă germană, en­gleza, fran­ceza și italiana, și stu­diase și limbile vechi, la­tina și greaca veche. Totuși, având în vedere socie­tatea profund francofonă a Bucu­reștiului, Elisabeta mențio­nează, odată, că românii ar fi fost atât de obișnuiți cu lim­ba franceză, încât ar gândi în franceză, iar ea, o prin­țesă germană în România, înainte de a deveni româncă, a tre­buit să devină franțuzoaică, pentru a-și putea îndeplini misiunea în această țară. De aceea, nu este de mirare că, puțin timp după debutul ei literar din 1880, sub pseudonimul "Carmen Sylva", Elisabeta pu­blică tocmai în Franța un volum de afo­risme, împreună cu o introducere despre re­gina-scri­itoare scrisă de francezul Louis Ulbach, care redă și o frumoasă amintire personală a primei lui vizite la Sinaia, unde fusese foarte impresionat să o vadă pe Regină îmbră­ca­tă în portul tradițional țărănesc: "Regina era în costum național românesc, atunci când m-am prezentat la ea. Altceva nici nu poartă la Sinaia, a introdus portul ca pe o modă. De orice altă femeie am spune că îl poartă din co­chetărie, fie că îi șade bine, fie că se potrivește cu personalitatea sa; dar ea, în realitate, îl poartă din devotament de suve­rană și pentru a încuraja industria națională".

- Pe lângă propria activitate ca artistă, Regina Elisabeta era cunoscută și ca mare protectoare a talentelor din România. Care sunt meritele ei în acest sens?

- Dintre artiștii și poeții români contemporani cu ea, au fost îndeosebi trei pe care regina i-a admirat și apreciat în mare măsură și care au influențat-o și în opera ei literară: Vasile Alecsandri, Nicolae Grigorescu și George Enescu. Despre ei, Regina mărturisește, într-o scrisoare din februarie 1900, către Enescu: "Grigo­rescu a expus niște tablouri minunate. I-am spus că trei ro­mâni au înțeles această mi­nunată țară: el, Alec­sandri... și al treilea e încă foarte tânăr și se numește George Enescu". Poezia "Melanco­lie", a lui Eminescu, este prima tra­ducere în germană din opera emines­ciană, meritul Reginei Eli­sabeta fiind acela de a-l fi făcut prima oară cunoscut pe Eminescu în Germania. Din perspectiva actuală, ne-am fi așteptat ca, în loc de Alecsandri, să fie apreciat mai mult Emi­nescu, însă aici se pare că și prietenia personală și simpatia reciprocă dintre Elisabeta și Alecsandri au avut însemnătate mai ma­re, pe lângă faptul că, în­tr-adevăr, Alecsandri era mai apropiat Curții Regale decât Eminescu. Regina l-a apreciat pe Alecsandri ca fiind cel mai important cu­legător de poezie popu­lară și un exemplu inega­la­bil de poet național de mare popularitate.
Regina Elisabeta îi da­torează lui Alecsandri, în mare parte, cunoștințele ei despre legendele și poeziile populare ro­mânești și, la rândul ei, îi mulțu­mește poetului, traducându-i în ger­mană mai multe poezii și dedi­cân­du-i cartea "Durch die Jahrhun­derte" („De prin veacuri", 1885): "Prea iubitului și stimatului poet Vasile Alecsandri, neobositului culegător de poezie populară ro­mâ­nească". În aceeași carte pu­blică și povestirea "Wie Alecsandri die Balladen fand" ("Cum a găsit Alecsandri baladele").
Pe Nicolae Grigorescu îl pre­zintă cititorilor germani prin două ilustrații după picturi (un ciobănaș și o țărăncuță) pe care le adaugă cărții "In der Lunc" ("În luncă. O idilă", 1904): "Grigorescu și-a studiat țara ca nimeni altul, iar tablourile sale reflectă stră­lu­cirea soarelui nostru și melancolia câmpiilor noas­tre întinse și a munților maiestuoși". Iar lui Enes­cu îi scrie, în 1910, o altă dedicație în limba germană, cu litere de aur, pe un tablou cu portretul ei: "Doresc co­pilului meu sufletesc, George Enescu, ca un artist pe măsură să îl cânte peste o sută de ani, cu aceeași evlavie cu care l-a cântat el astăzi pe Beethoven!", punându-l în rând cu cei mai importanți compozitori ai lumii.

- Ce a legat-o pe Elisabeta sufletește de soțul ei, Carol I?

- Amândoi, Carol I și Elisabeta, erau legați de aceleași noțiuni de datorie și morală și, în calitate de suverani ai României, s-au văzut ca având o misiune comună, de cuplu regal, aceea de a moderniza politic, cultural și economic România și, probabil, și de a demonstra cu mândrie reușita lor, țării din care au ve­nit, cât și familiilor lor.
În plus, amândoi au promovat artele, au restaurat monumente și au contribuit financiar la ridicarea edifi­ciilor noi în România. Re­gina explică astfel activitatea de scriitoare și dorința ei de popularitate: "Pro­fit de fie­care ședere a mea în Ger­mania, pentru a-mi popu­la­riza versurile și povestirile... E un lucru bun că în Ger­mania am reușit să reiau câteva relații temei­nice... Acum, oamenii sunt inte­re­sați chiar și de mica noastră țară și vor mereu să le povestesc despre ea". În Ger­mania, într-adevăr, regi­na-scriitoare Carmen Sylva era foarte cunoscută la vre­mea ei. Cel mai mare succes ca scriitoare l-a avut cu po­veș­tile și povestirile despre România. Prin ele, a făcut cunoscut regatul României în Europa, așa cum relatează și Mite Kremnitz, care i-a fost doamnă de onoare și coautoare a unor romane epistolare: "Fără îndoială că opera lui Carmen Sylva a împrumutat stră­lucire și de la Coroana României, dar și Regina a asociat numelui României aripile fanteziei, prin care țara s-a putut ridica deasupra pământului cu mult mai mult decât ar fi putut fără de ea. Reușitele Regelui au adus României un renume mai mic decât numele de scriitoare al Reginei sale".

- Ce cărți ale lui Carmen Sylva se găsesc pe piața ro­mânească și care este cartea dumneavoastră pre­ferată?

- Dintre toate operele sale, personal, îmi plac cel mai mult "Poveștile Peleșului", pe care le consider cele mai reușite și din punct de vedere literar. De asemenea, apreciez multe din aforismele și cuge­tările ei. În România, în ultimii ani, au fost publicate mai multe cărți din opera sa: câteva ediții de aforisme, un roman epistolar scris împreună cu Mite Kremnitz, di­fe­rite ediții ale "Poveștilor Pele­șu­lui", o antologie de poezii traduse în românește, me­mo­riile Reginei în do­uă volume, iar anul acesta, a apărut o frumoasă anto­logie de povești și poezii, la Editura "Curtea Veche" din București. Bineînțeles, cel mai mult mă bucură apariția cărții mele "Regina-poetă Carmen Sylva. Literatura în serviciul Coroanei", la Editura All, din București, în traducerea românească a Monicăi Livia Grigore, cu o prefață a Alteței Sale Prin­cipele Radu, despre Regina Elisabeta, și con­ținând numeroase fotografii din Arhiva Prin­ciară de Wied. Mă bucură această carte, pentru că, în sfârșit, și părinții mei, care nu cu­nosc limba germană, au posibilitatea să citească părți ale tezei mele de doctorat în traducere româ­nească. De altfel, părinților mei le-am de­dicat aceas­tă carte, din recunoștință pentru spri­jinul lor ne­contenit față de dorința mea din copi­lărie de a învăța limba germană, iar mai târziu, pentru pasiunea mea de a cerceta opera literară a Re­ginei Elisabeta.