Noutăți despre cancer: Minuni adevărate

Gilda Fildan
Se întâmplă rar și specialiștii n-au găsit încă o explicație plauzibilă: unii bolnavi de cancer supraviețuiesc, deși medicii nu le mai dau nici o șansă. Ce duce la asemenea vindecări spontane? Pot fi ele obținute în vreun fel oarecare?

Vindecări fără tratamente

Medicul american Dirk Douglas se ocupă de mulți ani de fenomenul vindecărilor spontane. A scris chiar și o carte pe aceas­tă temă: "Minunile sunt posibile". În lucrarea sa, el confirmă existența unor vindecări mi­raculoase de can­cer, adăugând că ele au chiar o proba­bilitate mai mare decât cea a unui număr câștigător la loto. Totuși, se vede silit să-i dezamăgească pe entu­ziaști: el poate doar să consemneze astfel de fenomene, dar nu să le și pro­voace. "Aici nu vă pot ajuta, din păcate".
Potrivit propriilor afirmații, dr. Douglas a înregis­trat în cariera sa medicală peste treizeci de cazuri de remisii spontane ale unor tumori. Cu aproximativ ju­mă­tate din acești pacienți a avut contact direct, așadar, posibili­tatea de a-i ține sub observație. Sunt povești dă­tă­toare de speranță, care îi uimesc nu numai pe pro­fani, ci și pe oncologii cu experiență. Ca, de pildă, ca­zul unei fumă­toare înrăite, în vârstă de 56 de ani, su­ferind de cancer pulmonar, care a întrerupt chimio­terapia și a refuzat orice alt tratament ulterior. Cinci­sprezece ani mai târ­ziu, nu se mai găsesc la ea niciun fel de meta­staze. Trăiește acum într-un cămin de bătrâni - și fu­mează tot atât de mult ca înainte.
Sau povestea unei tinere sportive de 26 de ani, diagnosticată cu o formă rară de cancer al peritoneului. Avea peritoneul inflamat și bazinul plin de țesut tumo­ral, a cărui extirpare completă era imposibilă. Câteva serii de chimioterapie au redus dimensiunile ganglio­nilor limfatici invadați de metasaze, însă au avut un efect aproape neglijabil asupra metastazelor din pere­tele abdominal. Medicii au considerat că nu mai există vreo speranță de vindecare, așa că au sfătuit pacienta să nu-și petreacă în spital timpul rămas. Să se bucure de via­ță. Pentru a încetini, întrucâtva, evoluția bolii, medi­cul de familie i-a injectat, la anumite intervale, o doză mică dintr-un medicament utilizat în chimioterapie. Tânăra slăbea văzând cu ochii, se părea că sfârșitul i se apropie. Apoi, dintr-o dată, starea ei s-a stabilizat. A luat în greutate și i-a revenit ciclul menstrual. S-a simțit în stare să călătorească, iar mai târziu și-a reluat servi­ciul. Medicii de la Centrul oncologic din New York au fost uluiți, când pacienta lor s-a prezentat într-o bună zi la control. Ei o crezuseră de mult moartă.
Dirk Douglas este unul dintre puținii doctori din SUA, care se ocupă sistematic de asemenea însănăto­șiri neașteptate. Conform definiției formulate de el, prin vindecare spontană se înțelege dispariția definitivă a unei afecțiuni de o gravitate deosebită, cum este can­cerul, în absența oricărui tratament. Sau o însănătoșire ce nu se poate explica, pe baza experienței clinice a ca­drelor medicale, prin terapia aplicată. În accepția me­dicilor, remisia spontană și vindecarea spontană sunt două lucruri diferite. Remisie spontană înseamnă re­gre­sia unei tumori, în condițiile în care nu s-a între­buin­­țat o terapie care să promită succesul. Procesul implică fie tumora-mamă, fie metastazele sau și pe una, și pe celelalte și trebuie să dureze minimum patru săp­tămâni. În schimb, în cazul unei vindecări spontane, cancerul nu trebuie să recidiveze timp de mulți ani.
La o infecție, vindecarea prin propriile resurse ale organismului este un fapt normal. La cancer, însă, ea constituie o excepție. Dacă melanomul și cancerul renal permit un anumit procent de remisii spontane, ele nu se întâlnesc aproape niciodată la tumorile cerebrale. Date precise referitoare la astfel de fenomene sunt aproape imposibil de furnizat, și din cauză că există ex­trem de puțini pacienți care nu se tratează. De aceea, la orice regresie a unei tumori, se ridică mereu aceeași întrebare, la care cu greu se poate da un răspuns com­plet, lipsit de echivoc: avem de-a face cu un efect al tratamentului sau cu o remisie spontană?
Chiar și fără o bază solidă de date, onco­lo­gii știu că frecvența vindecărilor spontane depinde de tipul tu­mo­rii. "În cancerul de pie­le, se observă o interac­țiu­ne între melanom și sis­temul imunitar, care este foar­te activ și în permanență puternic mobilizat pentru res­pingerea celulelor ma­ligne", spun specialiș­tii. Alte tu­mori se ca­muflează mai bine. "La tumorile cere­brale, in­teracțiu­nea cu sistemul imunitar se menține la un nivel redus. Reacția de apărare a orga­nis­mului este considerabil mai slabă".

Cartea câștigătoare: psihicul

Bolnavii de cancer care au cunoscut vindecări spon­­tane au urmat strategii diverse de depășire a aces­tei afecțiuni letale. Cercetătorul japonez Hiroshi Oda distinge trei categorii printre pacienții vindecați spon­tan: luptătorii, oamenii cu credință în Dumnezeu și cei care au trecut prin­tr-un proces complex de schimbare fun­damentală a întregii lor vieți.
Și oncologii sunt convinși că psi­hicul joacă un rol important în boala canceroasă: "Numai că nu s-a cla­rificat încă în ce constă el exact". Spe­cialiștii care stu­diază aspectele psi­hologice ale cancerului au consta­tat la pacienții însănătoșiți în chip miraculos, o atitu­dine pozitivă față de viață, în general, și față de viitor. Un stu­diu științific efectuat la Univer­sitatea din Minne­sota scoate în evidență faptul că, după ce au învins boala, pa­cienții devin mai calmi în relațiile cu cei din jur și mai recu­noscători pentru micile bucurii coti­diene, com­parativ cu un grup-martor de persoane sănătoase.
În concluzie, s-ar părea că nu exis­tă o cale general valabilă și una­nim acceptată către vindecarea spon­tană. Totuși, în ultima vreme, cercetă­torii și medicii se stră­duiesc să des­cifreze mecanismele vindecărilor spon­tane, pentru ca, pornind de aici, să elaboreze tera­pii eficiente. Ce anu­me declanșează sau determină regre­sia unei tumori nu se poate observa, ci numai deduce. În mod evident, există o diversitate de factori biologici și de procese care influențează remisia spontană a unei tumori.
* Apoptoza: înseamnă moartea programată a celu­lelor. Este un mecanism care permite celulei să se auto­distrugă, sub acțiunea anumitor stimuli. Însă celulele maligne parcurg acest program de control și dobândesc rezistență la el, cu alte cuvinte devin "nemuritoare". În timpul unei remisii spontane, e limpede că apoptoza are din nou putere asupra celulelor. Atunci, celulele maligne ale tumorii primesc comanda să se autoni­mi­cească.
* Hormonii, ca de pildă estrogenul, stimulează creș­terea celulelor. O serie de rapoarte de caz mențio­nează că o remisie spontană a cancerului mamar a fost prece­dată de o sarcină, o naștere sau de in­trarea în me­no­pauză. Mo­dificarea echilibru­lui hormonal participă în mod sigur la regre­sia tumorii.
* Enzima numită telomerază asigură pro­tecție celu­lelor can­ceroase, făcându-le cumva "nemuritoare". Când activitatea telo­merazei e slabă, celu­lele maligne pot trece din nou prin progra­mul de apoptoză, ajun­gând să se autodis­trugă. Pe această cale, substanțele ne­cu­nos­cu­te ce inhibă telo­me­raza ar putea provoca re­misii spontane ale tumorilor.
* Sistemul imuni­tar pare să joace un rol decisiv în remisia tu­morilor. Multe remisii spontane sunt prece­date de o infecție virală. Aceasta provoacă o reacție imu­­­nitară, ce pare a fi capabilă să stopeze cancerul. Astfel, un colectiv de cercetare de la Clinica Univer­sitară din Tübingen a descoperit de curând că sistemul imunitar poate aduce celulele maligne într-o stare de amorțire, blocându-le în acest fel dezvoltarea pe o pe­rioadă îndelungată de timp. Terapiile moderne antican­cer încearcă să valorifice în practica medicală aceste rezultate ale studiului. Așa, de exemplu, se injectează ce­lule prelevate din tumoră, pentru a spori comba­tivi­tatea sistemului imunitar (un soi de autovaccin). O altă metodă constă în multiplicarea in vitro a celulelor imu­nitare luate de la un pacient și reintroducerea lor ulte­rioară în organism. Iar pacientele cu tumori ova­riene sunt tratate cu viruși de rujeolă.
Deocamdată, medicina este încă departe de a fi pă­truns pe deplin aceste mecanisme de acțiune fine și complicate. Însă ea aplică deja unele din cunoștințele dobândite. Oncologii americani își îndeamnă pacienții să se orienteze spre terapiile ce urmează a fi aplicate, por­nind de la analiza cazu­rilor de vindecare spontană - și anume, spre cele a căror eficiență este confir­mată. În ultimul timp, au fost lansate peste douăzeci de pro­duse farmaceu­tice capabile să declan­șeze și să inten­sifice apoptoza. Onco­logii (de necre­zut!) le recomandă pa­cienților să nu se limiteze la acceptarea pasivă a medici­nii standard, ci să acor­de atenție ali­men­tației corecte, să-și organizeze via­ța în funcție de priori­tățile personale și să se gândească dacă sfaturile primite i-ar ajuta să își trăias­că viața în con­cordanță cu dorințele lor, iar nu ale altora. Pacienții sunt în­cu­rajați să fie activi și să se folosească de ultimele descoperiri știin­țifice. De exemplu, studiile de ultimă oră arată că acti­vitatea fizică moderată are o acțiune antitumorală do­vedită.