Un unicat terapeutic: AUTOVACCINUL

Florentin Popa
Prof. dr. MARIAN NEGUȚ - cercetător științific principal la Institutul "Cantacuzino" din București - "Autovaccinul este «ultimul cartuș» în lupta cu infecțiile cronice recidivante, pentru care au fost epuizate toate celelalte posibilități terapeutice"

"Puterea de adaptare a bacteriilor este incredibilă"

- În ultima vreme, furia virușilor și a bacteriilor pare de nestăpânit. Vaccinurile preventive și trata­men­tele cu antibiotice pierd, în mod dramatic, lupta cu ele. Ce este de făcut?

- Cu peste 300 de ani în urmă, s-a lansat empiric prima speranță notabilă în combaterea bolilor trans­misibile: vaccinarea. O sută de ani mai târziu, Louis Pasteur realiza la Paris primele vaccinuri "științifice" (anticărbunos și antirabic), pornind de la descoperirea și clasificarea bacteriilor. Ulterior, în urma cercetărilor și a observațiilor științifice din domeniul microbio­logic, vaccinurile au cunoscut o dezvoltare și o diver­sificare fără precedent, fiind până în prezent mijloacele de bază în prevenirea bolilor transmisibile. Fără vacci­nuri nu s-ar fi eradicat boli grave precum variola, polio­mielita, difteria, tetanosul, febra tifoidă etc., care au făcut sute de milioane de victime de-a lungul isto­riei! Din păcate, o importantă categorie de boli infec­țioase bacteriene nu beneficiază, în prezent, de protec­ția prin vaccinare. Și asta, deoarece ori nu s-au des­co­perit vaccinurile adecvate, ori răspândirea acestor boli nu a suscitat interesul pentru producerea "indus­trială" de vaccinuri specifice. În plus, vaccinurile (care, în principiu, vizează "educarea" organismului în vederea confruntării ulterioare cu microorganismele agresoare) nu mai sunt necesare, o dată ce boala s-a declanșat!
Cercetările din microbiologia medicală, realizate în perioada 1930-1948, pentru necesitățile terapeutice majore, au dus la o altă descoperire revoluționară: an­ti­bioticele. Bacteriologul britanic Alexander Fleming a avut o intuiție uluitoare și a pus bazele unei noi prac­tici medicale - antibioterapia. Entuziasmul anilor 1940-1960 a fost însă repede umbrit de semnalarea unor populații bacteriene rezistente la antibiotice. S-au invocat atunci mai multe ipoteze: fie zestrea lor geneti­că le conferea rezistență la unele antibiotice, fie din speciile cunoscute ca sensibile, pe parcursul tratamen­tului, se selectau bacterii rezistente, care determinau evoluții nefavorabile, recidive sau chiar decese.
Treptat, s-a dezvoltat o nouă ramură a patologiei infecțioase, respectiv "patologia prin microorganisme antibiorezistente", similară evoluțiilor de dinaintea descoperirii antibioticelor. Astfel, s-a conturat un nou front de luptă antibacterian, în care dispunem de două strategii:
* Descoperirea de noi antibiotice - politică accep­tată de marii producători din domeniul farmaceutic, însă dificil de realizat, din cauza costurilor imense ne­cesare pentru cercetarea și promovarea noilor produse. În plus, producătorii se tem că bacteriile vor găsi noi po­sibilități de adaptare, dezvoltând rezistență la trata­ment, așa cum s-a întâmplat cu toate antibioticele cu­noscute.
* "Raționalizarea" utilizării antibioticelor - prac­tică global promovată, care implică folosirea antibio­ticelor doar în funcție de sensibilitatea bacteriilor și numai sub supraveghere medicală în ceea ce privește durata tratamentului și dozele recomandate.

"Autovaccinul este o alternativă fezabilă față de creșterea alarmantă a rezistenței microorganismelor la antibiotice"

- Mai există o cale, pe care v-o propunem ca temă a acestui interviu: autovaccinul. Ce înseamnă și cum se realizează el?

- Pentru izolarea și studiul agentului infecțios (bac­terie, virus), trebuie să prelevăm materiale biologice de la pacient. Acestea au, de regulă, o încărcătură mi­crobiană mare, motiv pentru care ma­nipu­larea lor, ca și a microorganismelor izolate, se face după reguli de biosi­guranță bine definite, cu echipamente special destinate acestei activități. Teh­nicile de recoltare sunt adaptate fiecărui tip de prelevat: sânge, urină, materii fecale, exsudat faringian, secreții puru­lente din plăgi traumatice sau chirur­gicale. Din materialul biologic prelevat izolăm bacteria dominantă a infecției, pe care o studiem prin culti­vare și tes­tări specifice, pentru a descoperi anti­bioticul la care este sensibilă. Ulterior, din culturi pure, realizăm o suspensie bacteriană pe care o inactivăm, o repartizăm în fiole și o controlăm din nou pentru sigu­ranță (sterilitate, toxicitate etc.). Ele se administrează sub formă de injecții. Există și autovaccinuri speciale, pentru administrare digestivă, la care prepararea se face conform unor proceduri aparte.

- În ce tipuri de infecții se recomandă tratamen­tul cu autovaccin?

- Recomandarea majoră a tratamentului cu auto­vaccin o repre­zintă infecțiile locali­zate (cronice sau re­cidivante) "rebele" la gama de antibiotice de care dispunem. Teo­re­tic, autovaccinurile se pot prepara din orice bacterie izolată din­tr-un proces patologic cronic, însă cel mai frecvent beneficiază de această terapie in­fec­țiile urinare, infec­țiile bronșice și rino­sinuzale și îndeosebi infecțiile stafilococice osoase sau cutanate. De asemenea, autovac­cinul este recomandat în bolile cronice ale pa­cienților hiper­sensi­bilizați la unul sau mai multe antibiotice.
Mecanismul de acțiune al autovaccinului este bazat pe stimularea specifică a capacității imune proprii orga­nismului față de bacteria determinantă a infecției. Mobilizarea mijloacelor de apărare imună îi dă orga­nis­mului capacitatea să acționeze țintit asupra micro­organismului cauzal, pe termen lung (câteva luni - un an), astfel încât structurile patologice afectate să fie refăcute, iar șansele de recidivă să scadă semnificativ.
În ultimii ani, cercetătorii și-au amplificat studiile în domeniul imunomodulatorilor, considerând că auto­vaccinul poate fi o alternativă terapeutică fezabilă și în fața creșterii alarmante a nivelului și a răspândirii re­zistenței microorganismelor la antibiotice. Puterea de adaptare a acestor "viețuitoare" este incredibilă! Ele au dovedit capacitatea să dezvolte rezistență chiar și într-un mediu ostil, reprezentat de utilizarea inadecvată a antibio­ticelor în scopuri terapeutice la om, dar mai ales la animale, pentru stimularea creșterii și renta­bilizarea "animalului de consum"...

"Autovaccinul ne protejează de infecții specifice o lungă durată de timp, uneori chiar definitiv"

- Cum se face și cât durează un tratament cu autovaccin?

- Autovaccinul implică un tratament injec­tabil subcutanat, la interval de 3-5 zile, în doze crescătoare. De regulă, nu se administrează doza ur­mă­toare decât după dispariția reacțiilor locale (ușoară durere și indu­rație la palpare) sau generale (rareori, stare subfebrilă). Dacă intervalul dintre inoculări depă­șește 6 zile sau dacă reacțiile sunt foarte intense, admi­nistrarea se opreș­te și se consultă medicul terapeut. În acest con­text, administrarea unui autovaccin - schema completă - durează între 2 și 3 luni.

- Există contraindicații la autovaccin?

- Ca la oricare terapie, anumite categorii de pa­cienți nu pot beneficia de acest tratament: * În primul rând, pacienții cu imunodepresie congenitală ori do­bân­dită (infecțioasă - bolnavi cu HIV sau medica­men­toasă - pacienți cu transplant sau sub corticoterapie, chi­mioterapie citostatică etc.) nu răspund adecvat din punct de vedere imun. * Pa­cienții cu boli febrile intercu­rente sau în convalescență du­pă aceste boli (2-4 săptămâni), dar și bolna­vii cu stări de insu­ficiență or­ganică gravă (he­patică, renală, cardiacă, respi­ratorie) nu pot beneficia de vaccinoterapie. Nici cei aflați în evoluții avan­sate ale unor boli consumptive, debilitan­te nu suportă sau nu răspund adec­vat și - în conse­cință - nu pot face această terapie. * De asemenea, ad­ministrarea au­tovacci­nu­lui este contraindicată pe întreaga durată a sar­cinii.

- În timpul trata­men­tului, pacienții trebuie să respecte anumite reco­man­dări?

- În general, autovac­cinurile se suportă ușor. Există însă recomandări de care pacienții trebuie să țină cont: * Conco­mi­tent cu autovaccinul și cel puțin două luni după finalizarea terapiei se vor evita tratamentele imuno­depresoare (se va consulta medicul terapeut). * Ad­ministrarea se întrerupe în cazul evoluției unei boli febrile acute sau la in­sta­larea unei sarcini pe du­rata tratamentului. * Este admisă și chiar se reco­man­dă anti­bioterapia țin­tită față de agentul cauzal, rezultatele fiind benefice și de durată.

- După terapia cu autovaccin, infecțiile mai pot recidiva?

- Fondul imun benefic atinge nivelul maxim după circa 15 zile de la sfârșitul tratamentului cu autovaccin și are un nivel protector specific minimum un an. Auto­vaccinul ne protejează de infecții specifice o lun­gă durată, uneori definitiv, pentru că rămâne o "me­morie imunologică", ce poate acționa favorabil în ca­zul unei noi agresiuni a aceluiași microorganism. Re­cidive pot să apară atunci când infecția nu a fost era­dicată după primul tratament cu autovaccin, caz în care se recomandă repetarea unei noi cure. Uneori, se poate produce o reinfectare (mai ales în cazul infecțiilor urinare) cu o altă bacterie sau cu aceeași specie bacte­riană, însă un alt tip antigenic, caz în care se reco­mandă o nouă strategie terapeutică.

- Cât costă un astfel de tratament?

- Recomandarea și prepararea unui autovaccin este o responsabilitate medicală importantă. Autovaccinul este un "unicat" terapeutic, la care se muncește mult: pre­levare de probe, cultivare, identificare, antibiogra­mă (etape biosecurizate) și - bineînțeles - control de calitate cu exigențe identice cu ale oricărui produs far­ma­ceutic. Cu toate acestea, costurile terapiei cu auto­vaccin nu le depășesc pe cele ale antibioticelor, îndeo­sebi pe ale celor recent introduse în practică, mai greu accesibile. Oricum, trebuie reținut că autovaccinul este "ultimul cartuș" în lupta cu infecțiile cronice recidi­van­te, pentru care au fost epuizate alte posibilități terapeutice!

Informații despre prepararea autovaccinurilor se pot obține de la Laboratorul de analize al Institutului Național de Microbiologie "Cantacuzino" - Splaiul Independenței nr. 103, sector 5, București,
tel. 021/306.91.00 (interior 103) sau 021/306.92.37