Lumi uitate - RUDARII

Cititor Formula AS
Confundați de cele mai multe ori cu țiganii, deoarece au trăsături fizice asemănătoare, rudarii par să alcătuiască, totuși, o unitate etnică proprie. Ungurii îi numesc pe rudari "Pharaoh nepek"(poporul lui Faraon), iar în Serbia și spațiul ex-iugoslav aceștia sunt cunoscuți sub numele de karavlahi (vlahi negri). Bătrânii rudari din România cred însă, cu toată convingerea, că nu sunt țigani, ci "români vechi", descendenți din daci

Mă îndrept spre Voitinel, un sat din comuna Gă­lă­nești (Suceava), în care a răsărit, mai ales după 1989, un pitoresc "cartier ți­gă­nesc". Cătunul e alcătuit aproape în întregime din case de lemn, înconjurate de mici grădini înghesuite unele în altele, o veritabilă forfotă de lumini și umbre, de sunete și tăceri unduitoare. Culturi de cartofi și stive de cherestea coabitează cu gu­noaie și trandafiri înflo­riți, știuleți de porumb și puradei dezbrăcați, gâște toro­pite de soare și grămezi de chirpici. Dintr-o bucătărie de vară răz­bate, până în uliță, o voce plină de patos, sus­ținută de acordu­rile unei viori: "Pițigoiu-i ca țiga­nul,/ Ca și el umblă săr­manul". Deasupra unei gră­dini, patru fluturi albi execută un dans vertical, cu mișcări bruște, o miraculoasă geome­trie aeriană, cu unghiuri într-o continuă schimbare.

Căutători de aur

Deși contrucțiile sunt noi, atmosfera locului și curgerea timpului par a fi întrețesute de o imensă pânză de păianjen, sen­zație accentuată și de mul­țimea obiectelor vechi, înghesuite prin case și curți, dar și de acea lentezza d'anima, spe­cifică populațiilor tradițio­na­le. "Biblioteca ambulantă" a locului, pro­fesorul de istorie pen­sionar Doru Mircea Hriș­­că, povestește că printr-un hrisov din 18 august 1427, domnitorul Alexandru cel Bun dă­ruia boierilor Hărman și Iețco satul Voitin. Tot în timpul dom­niei aces­tui bărbat ales, care a înscris Su­ceava pe traseul civi­lizației europene a vremii, țiganii încep să pătrundă și în Moldova. Mai târziu, după expediția în Țara Românească din 1471, Ștefan cel Mare i-a procopsit pe moldoveni cu 17.000 de țigani robi. Documentele epocii mai arată că același faimos domnitor cumpără, în 1490, satul Voitinel, cu 500 de zloți tătărești, oferin­du-l Mânăstirii Putna, cu 11 fa­milii de țigani robi, cu nume pline de savoare ling­vistică: Talpă, Strâmba, Molda, Piciman, Opre, Tam­pa, Șanga ș.a.
Am venit "Cătinel la Voitinel,/ Unde-i satu' miti­tel,/ Și voinicu-i frumușel", în căutarea rudarilor. Cei mai mulți repre­zen­tanți din Ro­mânia ai acestei etnii enig­matice sunt în prezent lingurari, cără­mi­dari sau lă­u­­tari. Până aproa­pe de mijlocul se­colului al XIX-lea, rudarii se numeau aurari și aparți­neau cu toții sta­tu­lui. O­cu­­pația lor prin­cipală era cu­le­sul aurului din nisipurile auri­fe­re ale Transil­va­niei. În anul 1813, de pildă, "spălătorii de aur" (gold­was­cher) din Ardeal au adus curții îm­părătești din Vie­na venituri impor­tante: 560 kg de aur. În lucrarea sa, "Țiganii în is­toria României" (1998), Viorel A­chim arată că în Tran­silva­nia aurarii erau organizați, între 1747 și 1837, într-un voievodat propriu, separat de ceilalți țigani. Ultimul voievod al țiganilor din Transilvania a fost Peter Vallon.
După epuizarea resurselor de nisip aurifer, acești stranii alchimiști ai Balcanilor încep să se îndelet­ni­ceas­că, aproape exclusiv, cu lucrul lemnului, dar în anu­mite zone au trecut la confecționarea de cărămizi și chirpici. Până în anii '30 ai secolului al XX-lea, rudarii din România dețineau mono­polul fabricării și desfa­cerii obiectelor de lemn nece­sare gospodăriei țără­nești. Oare câte din cele 15.000 de obiec­te din lemn de la Muzeul Arta Lemnului din Câmpu­lung Mol­do­ve­nesc n-or fi fost rea­lizate de rudari? În afara caru­lui monumental, vechi de 400 de ani, unic chiar și pen­tru mu­zeele europene, pot fi ad­mi­rate aici mii de piese apar­­ținând civilizației lemnu­lui: cofe, donițe, cupe de stâ­nă, lin­guroaie, găleți de muls, cău­șe, untare, bărbințe de brân­­ză, bâte ciobă­nești, unelte de pes­cuit și albi­nărit, cap­cane, cân­tare, cozi de coasă, zdro­bitoa­re de se­min­țe, oloi­nițe, scări, șei, vase de ce­re­mo­nie, bal­tage, răz­boaie de țesut, lăzi de zes­­tre, buciume, viori ș.a. Niște lacăte imen­­se din lemn, de­nu­mite de țăranii bu­co­vi­neni "za­ruri", mă fac să meditez la tainicele le­gă­turi din­tre închidere și des­tin, în­tâmplare și for­ța locului ce ne-a fost hă­răzit.

Maeștrii lemnului

După asfințitul soare­lui, ajung în ograda unui renu­mit meșter lingurar din Voitinel, Nichifor Scrip­cariuc "a lui Crisaft și Ana". Deși are 76 de ani, îl gă­sim la lucru, în atelierul său din șură, vechi de peste 100 de ani. Piesa cea mai importantă este un strung moș­tenit de la părinți, numai bun de expus într-un muzeu, fiind fa­bricat, probabil, la sfârșitul secolului al XIX-lea. În în­căperea alăturată îmi arată scăunoaia, un fel de men­ghină specială, în care se strânge obiectul de lemn pentru a fi tăiat cu cuțitoaia (o lamă de cuțit cu două mânere). În jur atârnă sute de unelte mai mici: securi de croit, cuțite, scoabe, tesle, scule pentru sculptat lem­nul etc., toate purtând mușcătura incon­fundabilă a vremii...
În ciuda vârstei înaintate, Moș Nichifor e un bărbat încă falnic și ager, luminos la chipul de culoarea smir­da­rilor înfloriți, cu barba și pletele țâșnind în aer ca niș­te sârme albe. În tinerețe nu și-a dezmințit numele de Scripcariuc, deoarece a cântat "abitir la scripcă și la dobă". De peste jumătate de secol lucrează în lemn de tei, plop, paltin și salcie cele mai variate obiecte ne­ce­sare unei gospodării: linguri simple sau sculptate artis­tic, polonice de bucătărie și de stână, sucitoare, fuse, scă­fițe, bătălăi, cupe de muls oile, pahare, ciocane, culi­șere etc.
Rudarii din Bucovina, spre deosebire de cei din sudul țării, și-au pierdut conștiința propriei identități. Moș Nichifor nu știa că este rudar, dar din discuția noastră au ieșit la lumină toate elementele care-l deo­sebeau de țigani. În primul rând, rudarii nu cunosc lim­ba romanes: "Noi suntem de baștină, aici ni s-a tăiat buricul. Nu știm țigănește. Tot neamul lingu­ra­rilor nu știe țigănește. Da, cred că nu suntem țigani". În al doi­lea rând, sunt sedentari și, în general, preferă să-și înalțe casele cât mai aproape de munți, la margi­nea pădurii: "Suntem statornici în toată țara. Neamul nos­tru s-a lipit, ca un mâț, de locurile mărginașe din apro­pierea pădurilor", continuă bătrânul. În cel de-al trei­lea rând, rudarii sunt, de obicei, oameni pașnici și blânzi, muncitori și corecți, care iubesc adevărul: "Mie mi-a plăcut ade­vărul. Am fost cu cinstea și cu munca. Dacă ești cu dreptul, mergi la cel mai mare împărat, în timp ce șătrarii s-au unit cu furatul. Am trăit ca unul ce are «liciul» (liceul), deși nu am fost la școală". Din cei 10 copii ai săi, doar Neculai, acum în vârstă de 30 de ani, i-a învățat meșteșugul, dar nici acesta nu-l prac­tică frecvent și cu tragere de inimă. Cei peste 50 de ani de comunism și postcomunism au modificat până și profilul moral al ultimelor generații de rudari: "Eu am fost un producător. O minută nu am pierdut-o degea­ba, dar copiii și nepoții m-au lăsat desculț, mi-au luat și pantofii din picioare. De la mic la mare, toți copiii m-au prădat", își varsă amarul Moș Nichifor.

Povestitori de basme și călușari

În piețele din Suceava, poate fi întâlnit adeseori un rudar cu obiecte din lemn de vânzare, originar din Mun­­tenia. Este Ștefan Sandu, din comuna Niculești, județul Dâmbovița. Spre deosebire de Moș Nichifor, el are viziunea exactă a etniei din care face parte: "Nouă ne zice rudari și ne-mpușcă nevinovați. Tot ce vreți fa­cem din lemn. Din studiile pe care le-am făcut per­so­nal, după ce am absolvit liceul economic la Bu­curești, noi nici nu ne-am prea considera așa ți­gani-țigani. Rudarii sunt oameni mult mai civilizați decât românii, prin bunul simț și aspectul lor. Nu sunt scan­dalagii sau criminali. Mai fură și ei un lemn din pă­dure, pentru confecționarea lingurilor, pentru că altfel ar fi prea scumpe la vânzare".
Necunoașterea limbii romanes de către rudari se confirmă: "Nu vorbesc limba romanes. Nu a existat la noi în sat niciun strămoș care să vorbească țigănește. M-a înjurat odată un țigan o zi întreagă și eu n-am știut că mă înjură. Țiganii ne privesc cu sfidare, consi­de­rând că suntem proști, fiindcă muncim. Ei se întrea­bă ce fel de țigan sunt dacă nu vând și eu ceva mai de valoare și nu știu nici țigănește".
Ștefan Sandu face din lemn de tei, cu o mare dex­teritate, linguri, scăfițe, sucitoare și făcălețe, iar din lemn de fag de esență tare tot felul de umerașe, cârlige de rufe, cuțite de vinete, ciocane, site, curse de șoareci etc. "Am putea face lucruri mult mai de artă și mai fru­moa­se, dar sunt prost plătite. Ne costă foarte mult transportul pe CFR. Plătesc peste 3 milioane de lei pentru 300-400 kg de marfă."
Obiectele se vând la piață, "la mica înțelegere", cele mai multe nu depășesc câțiva lei bucata. În satele din Mun­tenia, se mai păstrează anumite tradiții rudă­rești. Mai ales în sud, rudarii sunt mari povestitori de basme și se numără printre cei mai buni călușari. Sunt fas­cinați de sărbătoarea Rusaliilor, iar nucul este consi­derat un copac vrăjit de iele: "Să nu dormi sub nuc, că te ia din Rusalii". Femeile lor, curate la trup și la suflet, nu practică ghicitul și vrăjitoria. Pentru neamul încă puțin desci­frat al rudarilor, "vârtutea" e un cuvânt fundamental. Vârtutea de a fi. Vârtutea de a continua să cauți aurul, până și în fibrele cele mai intime ale lemnului, ale ma­teriei. Vârtutea de a face să strălu­cească aurul filosofal, în forme din lemn, de o incon­testabilă valoare artistică.
Încerc să ies treptat dintr-o lume plină de poezia frus­tă a vieții, în care litera scrisă nu prea are acces. Leacuri vrăjitorești, dragoste arzătoare și suferință, des­­cân­tece și bocete, dansuri dezlănțuite, credințe stră­vechi, o lume în sine, plină de magie și farmec. "Că­tinel la Voitinel,/ Unde-i satu' mititel,/ Și voinicu-i fru­mușel".

CONSTANTIN SEVERIN