Hai la Târgul Domnesc!

Otilia Teposu
Ce mare lucru e să găsești un loc în care să pe­treci câteva ceasuri într-o atmosferă ar­mo­nioasă, cât mai departe de agitația zgo­mo­toasă a orașului!

Iar dacă într-un asemenea loc mai ai parte și de bucuria de a afla noutăți, de a bea un ceai sau o cafea, de a gusta o dulceață ori o prăjitură din in­grediente naturale și sănătoase, poți să spui că ești un norocos. La Târgul Domnesc le-am întâlnit pe toa­te, cu bucuria că aceste locuri nu mai sunt doar în po­vești, ci ele chiar există.

Prăvălia cu minuni

De la intrare vezi pâini­șoa­re cu șofran, cu spanac și cu roșii, pâine din făină inte­gra­lă, fără ame­lio­ratori, con­ser­vanți și aditivi, plăcintă cu mere, cu dovleac, gă­­luște cu prune, co­zonaci domnești, ge­muri și dulcețuri din toate fructele pă­mân­tului, dar și din ardei iute!, pel­tele trans­­pa­ren­te, siro­puri grele, parfu­mate, borcănele cu miere aromată cu mentă, cimbrișor și zme­u­ră, so­suri făcute din legume eco­logice, nemo­dificate ge­ne­tic sau injectate cu chi­mi­cale, nenumărate feluri de za­cus­că, salată de vinete, siro­pul Măr de Bran, mezeluri și cârnăciori fără conservanți, cu ustu­roi și mirodenii, pi­canți, uscați sau cruzi, uleiuri stoar­se la rece, din susan, ra­piță, dovleac, porumb și soia, uleiuri aromate de măsline cu mentă, tarhon sau roz­marin, sosuri pes­to, cremă de măsli­ne sau usturoi. În alt raion, brânză cu praz, caș cu ur­zici, urdă de capră, brânză italiană Burra­ta, adusă din Puglia (cu multă smântână), brânză cu ceapă, cu ustu­roi, unt și iaurt de capră, lapte de ca­pră proaspăt, de la do­zator, lapte ve­getal din orez, ovăz sau soia, lactate aduse tocmai din Măr­ginimea Si­biului. Mai încolo, mi­rodenii și condi­mente, ames­tecuri de ierburi din toa­tă lumea, care mai de care mai aromate și par­fu­ma­te, ceaiuri aromate, cu îndemnuri: "Toate-s bune. Eli­be­rea­ză-ți ficatul!” și "Toate-s bu­ne. Calmează-ți sto­ma­­cul!”. Pe alt raft, se­mințe și fructe uscate, migdale și nuci, alune și arahi­de, felii zaharate de papaya, ana­nas sau măr, goji și me­rișoare, făinuri integrale din ce­realele știute și cres­cute pe la noi, dar și din altele, aduse din toată lumea. Acestea și încă altele, multe (dacă vreți să le numărați, veți ajun­ge la peste patru mii de produse), vă așteaptă în ma­gazinele Târgul Dom­nesc. Și pentru a vă con­vinge că un anumit produs merită să fie cumpărat, veți putea să-l degustați mai întâi. În fiecare zi, câte un produs este propus clienților pentru degustare, între anu­mite ore, numite "Orele domnești”, și, săptămânal, sunt și oferte promoționale, scopul fiind de a-i răsplăti pe clienții fideli, dar și de a face cunoscute ingrediente noi, intrate de curând pe piața românească. Iar dacă veți descoperi pe rafturi vreun produs nemaiîntâlnit încă, nemaivăzut și ne­mai­gus­tat, adus cine știe din ce col­țuri de lume, nu vă spe­riați, puteți fi siguri că veți primi de la vânzători toate informațiile despre cum se prepară și cu ce alte alimente se potrivește.

"Bine ați venit, boieri mari!”

Aceasta este urarea cu care ești întâmpinat încă de la intrarea în magazinele Târ­­gul Domnesc și, de cum ai trecut pragul, te simți, în­tr-adevăr, un boier, căci ești întâmpinat cu voie bună și prietenie. Amabilitatea și aten­ția prevenitoare cu care gazdele te înconjoară te aju­tă să te familiarizezi ușor cu ceea ce vezi și să te simți - nu la cumpărături, ci în vi­zită la niște prieteni, ori la vreo bunică ardeleancă, de pe lângă Sibiu ori Sighi­șoa­ra. Mobilierul pictat săsește, micile obiecte decorative din lemn, coșărgile împletite, ce țin locul co­șurilor de cumpărături, și chiar și lumina care se mul­tiplică generoasă în toate culorile pămân­tului, în ze­cile de borcănele aliniate, toate acestea te fac să vrei să revii cât mai des la Târgul Domnesc. Explicația aces­tui secret am aflat-o mai târziu, după ce am cer­ce­tat cu luare aminte toate rafturile și măr­furile înșirate. M-a ajutat Andreea Arbănașu, cea care alături de soțul ei a gândit și a proiectat acest lanț de magazine.

Secretul unui succes

"Nu e cine știe ce secret în spatele acestei afaceri de familie. În schimb, muncă, seriozitate și profe­sio­nalism din plin. Totul a pornit acum 4 ani, când copilul nos­tru a început școala și când ne-am trezit în fața unei situații cu care se în­tâlnesc toți părinții: «Ce-i punem de mâncare la școa­lă? Ce să alegem mai bun, mai sănătos, mai potrivit pentru vârsta lui, din ceea ce găsim în magazine?». Eu sunt medic și cunosc pe­ri­­colele la care suntem ex­­puși în cazul unei alimen­tații greșite, pericole care sunt mult mai mari în cazul co­­piilor. Am în­ceput și eu, și soțul meu să ci­tim și să ne in­teresăm tot mai mult de ceea ce înseamnă hrană na­­turală, alimente ecolo­gice, ingrediente bio. Ne-am dat seama că acestea sunt pro­dusele de care va fi inte­resată tot mai mult lumea în viitorul imediat și am trecut de la dorința de a-i oferi copilului hrana potrivită, la o privire mai am­plă asupra pieței, ceea ce ne-a și per­mis apoi să înce­pem aceas­tă afacere. Am mers în stră­i­nătate, la Nüren­berg, în Ger­­­mania, unde se organi­zează anual târgul "BioFach”, cel mai mare pentru cei interesați de pro­duse bio, târg la care se adună peste 2.500 de expozanți din toa­tă lu­mea. Ne-am infor­mat, cum se spune, de la sur­să, pen­tru că am vrut de la în­ceput să fa­cem un lu­cru de calitate, si­gur și pentru cli­­enți, și pentru afacerea noas­­­tră, pe care o cons­tru­im gân­dind me­reu în pers­pec­­tivă, nu ur­mărind nea­pă­rat un câștig ime­diat.

- Ce ați adus nou pe piața magazinelor de a­cest tip?

- Am gândit de la în­ceput magazinul ca pe un fel de bă­că­nie în care oa­me­nii să găsească de la măr­furi alimentare, până la de­tergenți și cosme­ti­ce. Am încercat să parti­cu­la­ri­zăm, să ne diferen­țiem de alții prin faptul că am vrut ca în permanență clienții noștri să fie bine informați asupra mărfu­ri­lor care li se oferă. De aceea, colegii noștri care se ocupă de vânzare știu și pot să dea toate expli­cațiile necesare, mai ales atunci când este vorba des­­­­­pre produse care au intrat de curând pe piața ro­mâ­nească. La peste 60% din­tre produsele noas­­tre oferim pliante și mate­ria­le ex­plicative pentru fo­losire. Apoi, am căutat pro­du­sele. Noi nu avem în țară pro­duse certificate bio, dar avem produse ecologice, am um­blat prin țară, am vi­zitat fă­bricuțe și am vrut să vedem, la sursă, cum sunt pre­parate produsele pe care le oferim clienților noștri, am mers și am vizitat aproa­pe fiecare colaborator ale cărui pro­duse le avem în ma­gazin și am asistat chiar și la pro­cesele de producție. Ne-a interesat igiena locului, dar și rețetele, ca să fim siguri că ceea ce oferim este exact cum ne-am dorit, adică o marfă sănătoasă, pentru că este produsă într-un loc curat, prin metode care nu distrug calitățile hrăni­toare și, mai ales, fără adăugare de conservanți, aditivi și ame­lioratori de gust. Căutând posibile surse de apro­vi­zionare în zona Ardealului, pe lângă Sibiu, am des­coperit și frumusețea mobilierului pictat, și așa ne-a venit ideea cu mobilarea maga­zi­nelor. Mobilierul nos­tru este realizat de meșteri din Cis­nădioara, este lucrat numai în culori și lacuri non-aler­gi­ce. Pot să vă spun, tot ca o do­vadă a atenției față de cli­enții noștri, că până și tușul cu care aplicăm sigla maga­zinu­lui pe pungile noastre este non aler­gic. Sloganul pe ca­re-l avem afișat la intrarea în maga­zi­nele noastre este "Bi­ne ați ve­nit, boieri mari!” Ne-am gân­dit să-i răsfățăm pe clienții noș­tri cu acest ape­la­tiv, de boieri. Boierimea, ade­vărata boierime, era și este o cate­gorie socială bine infor­mată, educată, era în topul socie­tății, nu neapărat finan­ciar, ci, în primul rând, cul­tu­­ral. Așa am gândit și noi ma­ga­zinele, ca pe niște târ­guri la care să participe micile sau marile co­munități ale cartie­relor bucu­reștene, locuri în care să găsească marfă de calitate cei informați, preocu­pați de buna lor stare de să­nă­tate, și toate acestea într-o at­mosferă spe­cială, tocmai bu­nă pentru a lega prietenii.

- Și ce-i învățați pe prie­tenii dvs., clienții consu­ma­tori?

- Ce înseamnă dietă, ce înseamnă alimentație să­nă­toa­să, suplimente alimentare, ce înlocuitori putem fo­losi, mai ales în alimentația copiilor (de exemplu, făi­na de roșcove poate înlocui cacao, în cazul copiilor mici sau alergici la cacao), care e diferența dintre un pro­dus eco și unul bio (cel bio are toate certificatele ne­­cesare, începând de la certificarea solului, până la aceea a fabricii în care se produce, în vreme ce pro­du­sul eco este unul de tranziție, în sensul că poate ajun­­­ge la parametrii bio, dar nu are certificatele nece­sare). Îi mai învățăm pe clienții noștri că, pe termen lung, bio nu înseamnă neapărat scump, având în vede­re bene­fi­ciile pentru sănătate. Ca o glumă, produsele bio sunt ief­tine pentru ministerul sănătății, pentru că pe termen lung scad cheltuielile cu îmbolnăvirile. De la 1 fe­brua­rie, vrem să implementăm conceptul "Sănă­tos și ac­ce­­sibil”, printr-o cam­pa­nie de ieftinire a produ­se­lor, vrem să ajungem să fim cei mai ieftini de pe pia­ța pro­duselor naturale. Și, nu în ultimul rând, îi în­vă­țăm să aprecieze pro­dusele au­toh­­­tone, vrem să-i pro­mo­văm pe produ­că­torii au­tohtoni de pro­du­se or­ga­nice. A­ceas­­ta s-a dovedit a fi cea mai bună alternativă în ca­zul me­zelurilor și al lacta­telor, produse al căror ter­men de expirare redus nu ar fi garantat profita­bi­litatea im­por­turilor și nici sigu­ran­ța unor produse proas­pete pentru clienți.Un alt be­ne­ficiu direct pentru client es­te, în acest caz, prețul ac­cep­tabil al produ­se­lor de pro­venien­ță loca­lă, com­pa­rativ cu cel al spe­cia­li­tăților im­por­tate. Tot în acest sens, am des­chis și la Bran un ma­ga­zi­naș, în care se pro­mo­vea­ză doar pro­duse ro­mâ­nești, cele mai multe achi­ziționate din zonă.
Tocmai pentru că știm cât de mult contează tim­pul, vă invităm și pe dvs. în magazinele noastre. Veți gă­si la un loc marfă de calitate, atmosferă bu­nă și prie­teni de nădejde care să vă îndrume pentru a fi sănătoși.