Sfinții cei uitați ai închisorilor comuniste

Sorin Preda
De mai mulți ani, tânărul antropolog Ciprian Voicilă strânge mărturii despre vindecări incredibile, săvârșite în preajma unor icoane făcătoare de minuni. A strâns atâtea întâmplări miraculoase, încât minunea a coborât chiar în brațele sale, obligându-l să descopere că viața are acum pentru el un nou sens: acela de a lupta pentru canonizarea celor morți în lagăre sau închisori. Sfinții noștri îndelung răbdători. Sfinți tăcuți și fără de morminte, cărora le datorăm cel puțin o zi în calendar și un gând duios de amintire

Uneori, o simplă întâmplare îți poate schimba viața, oferindu-ți un alt drum, o altă trăire, un alt fel de a visa. Uneori se întâmplă ca, fără mari căutări și me­rite personale, să te cuprindă bucuria unui miracol și, brusc, în clipa imediat următoare, descoperi sentimentul că exiș­ti și vezi pentru prima oară lumea dim­prejur, așa cum i s-a în­tâm­plat an­tro­po­logului Ci­­­prian Voicilă, când, în brațele lui, din­tr-o cu­tiu­ță cu moaște luate din osua­rul de la Aiud, a iz­vo­rât un mir pu­ter­nic și în­mi­res­mat. A iz­vo­rât dintr-un craniu luat la în­tâm­plare de pe Valea Robilor, din cimitirul deținuților politici - tineri ai unei generații tragice și lipsite de noroc; tineri fără nume și fără mormânt, pentru care astăzi antropologul Ci­prian Voicilă și alți ucenici ai părintelui Iustin Pârvu cer me­reu ceea ce rușii, sârbii, esto­nienii și bulgarii au făcut deja. Cer canonizarea celor uciși în închisorile comuniste și săr­bătorirea lor în ziua de 14 mai, ca amintire a acelui 14 mai 1949, când mii de studenți au fost aruncați, fără nicio vină, în cele mai întunecate și cumplite temnițe: Pitești, Aiud, Târgu Ocna, Râmnicul Sărat, Jilava.

Minunile de la racla părintelui Ilie Lăcătușu și floarea care nu se ofilește niciodată

Imaginea unui craniu din care izvorăsc picuri de mir vorbește de la sine. Nu contează că nu-i știm nici numele și nici împrejurările tragic omenești ale vieții. Sfin­ții nu se grăbesc niciodată. Au timpul și lucrarea lor nevăzută. Au planul și misiunea lor tainică. Unii ră­mân în ascuns veacuri întregi, pentru a ieși apoi la lu­mină printr-o simplă rugăciune sau joacă de copil, cum s-a întâmplat cu sfinții dobrogeni de la Niculițel. Alții dau semn și vorbesc la momentul potrivit. Apar în visul cuiva de trei ori la rând sau pun stol de păsărele să atra­gă atenția și să arate locul, asemenea porum­beilor de la peștera Sfântului Ioan Iacob Hozevitul.
Sfinții sunt casnicii noștri. Chiar și când stau în ascuns și nu-i vedem aievea, Sfinții ne sunt mereu ală­turi. Ne sprijină, se bucură pentru noi, ne dau curaj și speranță, iar uneori, din motive doar de ei știute, ne iau cuminte pe genunchi și ne șoptesc ce avem de făcut, așa cum i s-a întâmplat, nu demult, lui Ciprian Voicilă, când a descoperit într-o raclă, nu mai adâncă decât cău­șul unor palme, o promisiune mare cât un legământ - promisiunea că nimic din faptele și mărtu­riile celor crucificați cândva în închisori să nu se piardă. Era o zi de 19 martie - o zi obișnuită, de primăvară. În­trebat de semnifi­cația acestei zile, părintele Iustin Pârvu va tre­sări și va cădea pe gân­duri, pentru ca într-un târziu să-și amintească de mucenicia lui Virgil Maxim sau Ilie Lăcătușu, cu multele lui vin­decări și întâmplări miraculoase, pe care acum Ciprian Voicilă în­cearcă să le strângă sub streașina unei coperți, a unui titlu și a unui cuvânt lămuritor, de pre­zentare. Nu vrea să intervină cu ni­mic sau să le dea o altă ordine, de­cât cea a mărturiei personale. Nu vrea să adauge, să pună de la sine, să-și închipuie în plus. Așa simte el că e mai bine și mai ade­vărat. Miracolele trebuie lăsate laolaltă, în dragoste și comuniune, exact cum stau și se roagă acum credincioșii la racla lui Ilie Lăcătușu - îngenunchiați și copleșiți de emoție.
La racla Sfântului încă necanonizat Ilie Lăcătușu se întâmplă mereu lucruri uimitoare. Fiecare credincios are o poveste anume - o boală, o încercare grea, o cum­pănă de moarte. Unii vin special să ceară. Alții vin să mulțumească cum știu ei mai bine. Într-un colț al crip­tei, stă mai mereu și se roagă tânărul adus cândva de rude într-o pătură. E chiar tânărul care, doar atingân­du-se de hainele părintelui, s-a ridicat singur din scau­nul cu rotile și a putut să ple­ce acasă pe picioarele lui. Alături, o poți zări pe acea femeie care, cu copilul ei născut fără nervul optic (sin­­dromul Duane), s-a pră­vălit disperată la racla pă­rin­telui, implorând vinde­care, pentru ca la următorul con­sult me­dicii să constate în­măr­muriți că nervul ce lega ochiul de creierul copi­lului se refăcuse deja cu de la sine putere, sfidând orice lege sau ade­văr anatomic.
E multă suferință, dar și speranță, la racla lui Ilie Lă­cătușu. Judecând după cre­dința și nevoia fiecăruia, pă­rintele dă semn. Pe unii îi lasă să-l atingă și, asemenea bătrânului părinte Ioan de la Rarău, îi încălzește mâna lui cu mâna sa, într-un gest de dragoste și întărire. Pe alții îi alege din mulțimea așe­zată la rând și le transmite ceva anume prin sora lui, Maria Sabina, așa cum s-a întâmplat cu soția preotului Ciprian Staicu, pe care doamna Sabina a luat-o ușor de mână și a tras-o deo­parte, spunându-i: "Ver­dictul me­di­cilor e greșit. Nu te tul­bu­ra... Vei avea o fe­tiță". La sfârșit, ca dintr-un impuls de moment, i-a ofe­rit o floare luată întâmplător din mul­tele flori din preaj­mă și, mi­ra­culos, acea floa­re a rămas neofilită pînă la nașterea fe­tiței proorocite de părintele. A rămas parcă anume să con­­firme că orice naștere este o izbăvire a iu­birii prin curăție, prin sim­plitate, prin răbdare, în­cre­dere și, mai ales, prin fru­mos.

Sfinții care ne privesc și așteaptă, fără să ne ceară nimic

La adevăr, ajungi în două feluri. Ajungi după ani lungi de căutări, de rugăciune și contemplație, sau ajungi într-o clipă, ca purtat de un neașteptat sorb cos­mic, asemenea lui Ciprian Voicilă care, privind miraco­lul săvârșit sub ochii lui, a înțeles că niciodată ceea ce a fost cândva nu poate fi separat de ceea ce este. A în­țeles că în toate își află prezența unificatoare a unei voințe divine, greu de clintit, și degeaba ne plângem de milă unii altora, considerându-ne un neam sărac, urgisit și lipsit de noroc, când încă mai avem moaște și sfinți pe care nu-i cunoaștem. Încă mai călcăm pe ur­me­le lor adâncite de pași, de lacrimi și de genunchi ple­cați în rugăciune, de suferințe și tortúri inimagina­bile. Sunt Sfinții închisorilor comuniste - mucenici răbdă­tori, smeriți și fără cruce la mormânt. Nu le știm nici nu­mele și nici numărul. Sunt mulți și, adesea, stau ne­vă­zut lângă noi - cete întregi, preoți sau mireni, călu­gări sau țărani blajini și fără vină. Ne privesc și nu vor nimic. Așteaptă doar să-i descoperim. Așteaptă să le vină vremea, asemenea lui Gafencu, Vulcănescu, Arse­nie Boca, Sofian, Ghiuș, Stăniloae, Steinhardt; aseme­nea lui Sandu Tudor (ucis în spălător) sau Gherasim Iscu, starețul mânăstirii Tismana, care a murit în celula din Târgu Ocna, ținând în brațe și mângâind pe torțio­narul său - un anchetator de Securitate, ajuns, printr-o ironie a sorții, coleg de celulă chiar cu părintele.

Iubirea din hohotul de plâns

Până să ajungă în calendare și acatiste, Sfinții în­chisorilor așteaptă. Nu se mai grăbesc nicăieri. Pentru ei, timpul e un capăt de drum; o enormă clipă prezentă. Din locul lor de tihnă, abia le mai auzi respirația și pasul liniștit, de porumbel. Tac și nu vor să deranjeze pe nimeni. Doar stau cuminte, cum stăteau odată în nopțile de Înviere, când așteptau să le intre în celulă însuși Hristos. Alături, clocotitor și vulcanic, ușor adus de spate și cu o figură ascetică de sfânt bizantin, vorbește Valeriu Gafencu. Vorbește cu înseși gândurile și trăirile lor: "Îmi amintesc că era noapte când am căzut în genunchi, cu fruntea plecată în pământ și ini­ma zdrobită, într-un hohot de plâns... Simțeam că îmi pierdusem toată încrederea în oameni. Suferisem în­tr-un chip îngrozitor. Îmi dădeam perfect de bine sea­ma că mă găseam întru adevăr. Pentru ce, dar, sufe­ream?! Din tot sufletul meu plin de elan, rămăsese întrea­gă Iubirea. Îmi pierdusem încrederea în sinceri­ta­tea omului, în bunătatea lui, dar iubeam. Nimeni nu mă înțelegea. În plânsetul meu prelung, revărsat în valuri de lacrimi, am început să bat mătănii. Și deo­dată... O! minune! Ce mare ești, Tu, Doamne! Mi-am văzut tot sufletul meu plin de păcate; rădăcina tuturor păcatelor omenești am găsit-o în mine... Văzându-mi toate păcatele, am simțit nevoia de a le striga în gura mare, de a mă lepăda de ele! Și o pace adâncă, un val sublim de lumină și dragoste mi s-a revărsat în inimă! Imediat cum s-a deschis ușa, am ieșit vijelios din celulă și m-am dus la ființele care știam că mă iubesc mai mult, și la cei care mă urau și care greșiseră cel mai mult față de mine. Și le-am mărturisit deschis, fără nici un înconjur: «Sunt cel mai păcătos om. Nu merit în­cre­derea ultimului om dintre oameni. Sunt fericit!». Toți au rămas uimiți, înmăr­muriți. Unii m-au privit cu dispreț, alții m-au privit cu indiferență... Unii m-au privit cu iubire, pe care ei în­șiși nu și-o puteau ex­plica... Un singur om mi-a spus: «Meriți a fi sărutat!». Dar eu am fugit repede în celula mea, mi-am trântit capul în pernă și... mi-am continuat plânsul, mulțu­mind și slăvindu-L pe Dumnezeu... Ah! Dar ce să vă spun! Niciodată nu am simțit mai mult dragostea Mân­tuitorului revărsându-Se în inima mea ca atunci".

Uitarea e o boală grea. Leacul ei este simplu: pomenirea

Strângând mărturii despre Sfinții închisorilor, Ci­prian Voicilă le ia, le mângîie cu privirea, le așează atent între coperțile ocrotitoare ale unei cărți și apoi așteaptă. Nu-și face iluzii. Știe că nimic nu va clinti in­diferența noastră față de canonizarea celor omorâți în temnițele comuniste. Nimic nu va schimba prejudecăți și neadevăruri ticluite anume să nu fie șterse ușor din memorie. Ceva însă trebuie făcut. Rușii au canonizat sute de preoți asasinați și deportați în Gulag. Bulgarii, la fel. Noi, doar îi strângem laolaltă cu alții, în Ziua Tuturor Sfinților, sau îi pomenim în treacăt la ectenie, cu o singură propoziție: "Cei deportați în lagăre și în­chisori". Parcă ne rușinăm să-i recunoaștem și să ne mândrim cu ei. Ce ne costă să le cinstim numele și să ne amintim de ei într-o zi specială, de 14 mai: Ziua Sfin­ților închisorii? Preferăm să aducem cu mare fast, cum s-a întâmplat de curând la Galați, moaștele Cuvio­sului Luca al Crimeei. Preferăm sfinți contemporani, oameni minunați de alt­fel, dar trăitori în altă parte și în alte is­torii: Sf. Martir Ilarion Troițki, Cuvioasa Mai­ca Serafima, Sf. Kuksa de Odessa sau Sf. Iov Candrea, numit și As­cetul Rusiei carpatine. Cuvioșii noștri pot să mai aștepte. La vreme de necaz sau boală, le căutăm mormântul sau moaștele, mergem în pelerinaj la Prislop sau Rarău, dar acolo, uităm brusc pentru ce am ajuns. Uităm de chiar marii noștri duhovnici și îndrumători: Arsenie Boca, Daniil (Sandu) Tudor, Adrian Făge­țeanu, Galeriu, Cleopa, Papacioc.
Răbdător și atent să nu supere pe nimeni, antropo­logul Ciprian Voicilă observă duplicitatea în care ne complacem de mai multă vreme și oftează. "În defini­tiv, nu e vorba de noi, ca persoane simple și individua­le. E vorba de fapt de memoria noastră colectivă, de efortul absolut necesar de a readuce în prezent prin cărți, prin prezentări, prin conferin­țe faptele exemplare ale unui trecut care ne cuprinde fără excepție sau dispensă pe noi, toți... Trebuie făcut acest efort, pentru că se uită... Uitarea e o boală grea și mortală, iar lea­cul ei este simplu: pomeni­rea. Nu e nevoie de mari desfășu­rări intelectuale. E suficient să te întâlnești în numele lor și să rezumi niște fapte. Să poves­tești, de pildă, cum părintelui Adrian Făgețeanu i s-a smuls de opt ori cru­ciu­lița de la gât, în timpul anchetei, de către un securist, iar părintele s-a repezit de fiecare dată la coșul de gunoi pentru a pune cruciu­lița din nou la gât, în­durând o ploaie de lovi­turi, de pumni și picioa­re date cu toată ura. Pe urmă, să povestești cum Gafencu a renunțat la sticluța lui de strepto­mi­cină, care ar fi putut să-l salveze, dar el a preferat să i-o dea unui frate de suferință, evreului Wurmbrand, într-un gest profund creștin, care a făcut în așa fel ca Wurmbrand să iasă teafăr din închisoare, iar Valeriu să moară măcinat de tuberculoză".
Adâncul de foame, mizerie și suferință de la Aiud, Gherla sau Jilava s-a încălzit deseori cu gesturi de mare iradiere creștină. Gestul fragilului intelectual Mircea Vulcănescu, care s-a așezat pe cimentul umed și înghețat, pentru ca aproapele lui (mult mai plăpând decît el) să doarmă câteva clipe pe așternutul propriu­lui său trup. Gestul părintelui Calciu, care a prelungit cu picuri de sânge din sângele lui viața unui smerit mu­cenic al lui Hristos, Constantin Oprișan. Gestul de mare curaj al părintelui Ioan Iovan, care nu numai că a împărtășit în ascuns pe deținuți, coborându-le Sfânta Cuminecătură cu o sfoară pe fe­reastra celulei, dar, prin blân­dețea unui singur cuvânt inspi­rat de Dumnezeu, a reușit să-l încreștineze pe cel mai cumplit și mai ateu gardian de la Aiud.
Prin suferința și exemplul lor, toți sunt Sfinți. Să nu avem nicio îndoială! O spun cei care încă mai trăiesc. O spun sutele de mărturii și vindecări mira­cu­loase ce se petrec chiar în zi­lele noastre. O spune însuși ma­rele patetic, Sfântul aruncat printre alți Sfinți, Valeriu Ga­fen­cu: "Azi noapte, cînd voi dormeați, am avut o vedenie. Acolo, în vede­nie, am înțeles temnița. Am văzut moartea și în­vierea temniței. Am vă­zut pământul deschizân­du-se și înghițind închi­soarea. Pământul și-a luat pământul înapoi. Cu surprindere am vă­zut apărând în loc o bi­serică. La început era mică. Încetul cu încetul a crescut, asemenea unei flori. Când a ajuns mare cât temnița noastră, am intrat cu sfială în ea. Fraților, nu sunt nebun. V-am găsit în biserică rugân­du-vă. Catapeteasma era obișnuită, având pe ea sfinții care ne-au ajutat de atâtea ori. Dar, pe pereți, nu mi-a venit să cred. Pe cine am văzut în icoane? Erau de-ai noștri, îmbrăcați în zeghe. Pe unii i-am recunoscut ușor, pe alții mai greu. Aveau aură de sfinți. În spate, în iezerul cel de foc, i-am văzut pe cei care ne hăituiau sufletele. Nu erau toți acolo, unii erau cu voi".