Ce ne așteaptă în 2013?

Toma Roman
Se știe că între promisiunile electorale și acțiunea guvernamentală există o mare diferență.

În istorie au fost foarte puține guverne care și-au onorat întru totul proiectele care le-au făcut posibilă constituirea. În majoritatea absolută a cazurilor, conjuncturi interne sau externe, prevăzute sau neprevăzute, le-au afectat activi­ta­tea, le-au schimbat obiectivele programate. În destule situa­ții, guvernanții au acuzat "greaua moștenire", adică "balan­țele" economice deficitare, preluate de la echipa prece­den­tă. Actualul guvern al României nu se deosebește, din aceas­tă perspectivă, de altele. Executivul propus de USL, câș­ti­­gătoare "pe val" a alegerilor, este deja în fața ratării "țin­­telor" anunțate în programul său guvernamental. USL-ul (alianță dominată de PSD și PNL) își propusese "repa­ra­rea" efectelor dure ale măsurilor luate de guvernele sus­ținute de PDL în contextul crizei economice genera­lizate. "Reîntre­girea" salariilor și pensiilor, reducerea TVA-ului, comba­terea birocrației excesive și a corupției pe măsură, eficien­tizarea absorbției fondurilor europene de dezvoltare, limi­ta­rea inflației și a scumpirilor energiei erau câteva din țelurile anunțate alegătorilor. Marile obiective au fost, de­si­gur, relansarea creșterii economice și menți­nerea nive­lului deficitului bugetar în limitele stabilite de Uniunea Eu­ropeană. Or, după primele semne date de începerea exer­cițiului guvernamental, nu sunt speranțe ca aceste proiecte să fie îndeplinite. Din ce cauze va fi, în 2013, viața ro­mâ­nilor mai grea? Trebuie să excludem, de la început, "greaua moștenire". Actualul guvern Ponta este succesorul altui gu­vern Ponta. După preluarea administrației, în 2012, guver­nul Ponta I a risipit fonduri și energii în bătălii politice inu­tile, cum a fost cea legată de referendumul pentru sus­pen­darea președintelui. Privatizările convenite cu FMI pen­tru continuarea tranșelor de împrumut acordate de acesta au eșuat. Cazul Oltchim a fost extrem de semnificativ. Mulți miniștri s-au dovedit a fi incompatibili ori incompetenți. Im­provizațiile au fost cele mai dese expresii ale actului guvernamental. Chiar și deciziile, cu vădit iz electoral, de "re­întregire" a salariilor și pensiilor, s-au dovedit a fi inu­ti­le, pentru că inflația a erodat sever moneda națională. Prac­tic, bucuria angajaților că veniturile lor s-au reîntors la nivelul anterior adoptării măsurilor "de criză" s-a trans­format rapid în tristețe. Nivelul consumului se menține la cotele impuse de "tăierile" operate de guvernul Boc. Pe fon­dul gherilelor po­litice aiuritoare, corupția a continuat, economia "subte­rană" devenind și mai extinsă. Guvernul Ponta I a pierdut oportunități și timp prețios în bătălia cea mai importantă a redresării economice. Problema putea fi rezolvată prin promovarea curajoasă a specialiștilor în toate eșaloanele administrației, prin debirocratizarea fermă a acesteia, prin respectarea decisă a normelor și legislației în vigoare. O astfel de rezolvare ar fi presupus însă o reducere postelec­torală a rolului politicului în administrație și jus­tiție, în fapt în toate structurile sistemului social. Nu încape îndoială: alegerile au validat trendul ascendent al USL-ului în raport cu "obositul" PDL. Nu discutăm aici nici strate­giile electo­rale, nici exacerbările propagandistice. Cert este că insta­larea definitivă a guvernului Ponta a fost legitimă și ine­vitabilă. Mai mult, detensionarea climatului politic, ca ur­mare a "concordatului" Băsescu-Ponta în vederea coa­bi­tării, a pus premisele unui debut benefic de an. Prima con­­­secință a fost o anume stabilizare a leului și o încurajare pen­tru reînceperea investițiilor. Guvernul Ponta avea con­dițiile unei resetări a creșterii economice, ale preparării pen­tru relansarea economiei. N-a fost să fie așa. Primul semn s-a vădit în dublarea numărului de parlamentari, de la 300 - cât aprobaseră românii prin referendum - la aproape 600. Se știe că parlamentarismul nostru este perceput jalnic, ca urmare a incompetenței, lichelismului și arbitra­riului de care au dat dovadă mulți dintre reprezentanții săi. Un al doilea semn a fost dat de construcția cabinetului guvernamental, în care destule ministere au fost secționate pentru a satisface aspirațiile și dorințele conducerilor parti­delor componente ale USL. Sfera competențelor ministe­riale a devenit incertă, fiind previzibilă o creștere a biro­crației și a conflictelor generate de ea. "Aparatul" va deveni și mai greoi, mai imobil și - inevitabil - mai corupt decât înainte. Organigramele noilor ministere au devenit câmp de luptă pentru baronii partidelor și clienții lor, hămesiți de așteptarea revenirii la putere.
Gonflarea birocrației, creșterea impreciziei și impre­dictibilității legislative sunt doar începutul. Degringolada se va accentua la momentul deciziei de implementare a "re­gionalizării" României. Structurilor controlate de "ba­ronii locali" li se vor adăuga niște superstructuri care vor face și mai dificile măsurile de deblocare a economiei. Pre­emi­nen­ța uneia din direcțiile programatice ale parti­delor com­po­nente ale USL va genera noi fricțiuni interne. Atât PSD-ul, cât și PNL-ul, vor să își conserve "marca iden­titară", im­punându-și soluțiile și favorizându-și cli­enții. FMI-ul, dar și organismele UE, își vor menține pre­siunile și vor con­trola destinația fondurilor acordate. Guvernul Ponta ris­că să scape din mână economia, năruind toa­te pro­mi­siunile frumoase de mai înainte. Deja scum­pi­rile la ener­gie, creș­terile de prețuri la alimente și la servicii fac ca, în 2013, bu­zunarele românilor să fie tot mai goale.