SELECȚIA "FORMULA AS”

Adriana Bittel
Salman Rushdie, "Joseph Anton. Memorii”, tra­ducere și note de Dana Crăciun, Editura Polirom, tel. 0232/21.74.40), 700 p.

Dacă numele lui Salman Rushdie e cunoscut de multe milioane de oameni, asta nu se dato­rează în primul rând faptului că e un scriitor bun. Sunt des­tui scriitori cel puțin la fel de valoroși ca el azi în lume. Uriașa lui faimă internațională are și o cauză extraliterară: la 14 februarie 1989, bătrânul ayatollah Khomeini, șeful religios al Iranului, a dat un edict de condamnare la moar­te pentru autorul romanului "Versetele satanice”, consi­de­rat insultător pentru Profet și un atac la adresa Islamu­lui, ba chiar a oferit o recompensă uriașă celui ce-l va omorî pe Rushdie. Așa am învățat un nou cuvânt, fatwa, ordinul de a-l ucide pe blasfemator. Din acel moment, via­ța scriitorului englez de origine indiană - distins cu Booker Prize în 1981 pentru Copiii din miez de noapte și nomi­na­lizat în 1983 la același prestigios premiu pentru Rușinea - avea să se schimbe dramatic. Supranumit de fundamenta­liști Satan Rushdie și vânat de fanatici, a fost nevoit să tră­iască mai bine de un deceniu sub protecția ofițerilor înar­mați de la Divizia Specială britanică și de la serviciile se­crete americane. A stat ascuns pe la prieteni sau în case con­spirative (vreo 30 de locații diferite), a călătorit sub o identitate falsă, Joseph Anton, compusă din prenumele a doi scriitori admi­rați, Conrad și Cehov. Toată aceas­tă pe­ri­oadă cât a fost Jo­seph Anton (ofițerii însoțitori îl strigau Joe) e povestită în cea mai recentă carte a lui. Semnat cu ambele nume, cel real, cele­bru, și cel fals, ne­cunoscut, volu­mul memorialistic e senzațional și ca mărturie, și ca "acțiune”, fiind­că pe parcursul ce­lor aproa­pe 11 ani multe se pe­trec în viața lui. Lansată pe plan mondial la 18 septembrie, cartea a apărut la Polirom (în seria com­pletă de autor) în traducerea foar­te bună a Danei Crăciun, în ace­eași zi. Asta da, sincronizare și nu e prima oară când cititorii români au parte de cărți ultra­proaspete ale unor vestiți autori străini. Cum era de aștep­tat, din Memorii aflăm o mulțime de amănunte din viața per­sonală a "scriitorului bleste­mat”. Salman e unicul fiu, pe lângă trei fete, al unei fa­milii indiene înstărite din Bom­bay, care la un moment dat, din motive tainice, se mută în Pakistan. De religie mu­sul­mană, dar liberal în convingeri, tatăl avea numele nobil Khwaja Muhammad Din Khaliqi Dehlavi, pe care, stu­dent la Cambridge, și-l schimbase în Anis Rushdie, după filosoful arabo-spaniol din sec. XII Ibn Rushd, zis și Aver­roes. Cultivat, risipitor al averii moș­tenite, bețiv și une­ori violent, Anis și-a dus băiatul de 13 ani în Anglia, la o școală particulară cu tradiție, unde a fost nefericit, fiind­că era străin, prea deștept și nu se pricepea la spor­turi. Stu­diile și le-a continuat, pe urmele tatălui, la Cam­bridge. Fără Dumnezeu, dar fascinat de religii și mi­turi, a insistat să i se predea un curs special despre Maho­med și răspân­di­rea Islamului, a descoperit că vrea să de­vină scriitor (avea în genă darul marilor povestitori orien­tali) și s-a în­treținut în timpul studiilor scriind reclame. Rebel și ex­cen­tric, a lucrat mai mulți ani în publicitate la Lon­dra, în paralel făcându-și mâna cu mai multe romane sla­be, pe care azi le numește "gunoaie”. Până când și-a dat seama că băiatul indian care își făurise o viață printre en­glezi și avea acum o apartenență multiplă ar putea să-și recupere­ze prin scris identitatea originară. Împreună cu prima lui soție, Clarissa, cu care avea un fiu, Zafar, călăto­rește prin India și adună material pentru romanul "Copiii din miez de noapte”, terminat în 1968 și apărut abia în 1981, dar cu mare succes de public și critică: e considerat "cea mai bună carte în engleză din ultimul sfert de secol” și ia mai multe premii. Asta îl determină să renunțe la slujbă și, cu acordul Clarissei, să devină scriitor cu normă întreagă. Ur­mează 7 ani buni, alt roman bine primit, Ruși­nea (de data asta despre Pakistan), despărțirea de soție și lucrul la romanul lui cel mai ambițios în plan intelectual și fără nici o intenție de blas­femie, Versetele satanice, cu sce­ne din viața Profetului. În 1988 termină cartea, se recă­să­to­rește cu scriitoarea Ma­rianne Wiggis, o femeie insta­bilă emo­țional, care nu în­drăz­nește să-l părăsească după fatwa, dar îi face viața un iad. De parcă manifestațiile vio­len­te de protest ale isla­miș­tilor, soldate cu morți, arderea cărților lui în public, ame­nințarea permanentă cu moartea și viața hăituită n-ar fi fost de ajuns. În cele din urmă se despart, ea neputând suporta tensiunea. Interzis în țările islamice, romanul despre Profet și Arhanghelul Gabriel ajunge pe lo­cul I în topul vânzărilor din SUA, iar scriitorii cei mai importanți ai anilor '90, între care mulți laureați Nobel și nobeliza­bili, PEN-Clubul internațional, dar și oameni poli­tici îl susțin pe Rushdie. Urmează alte romane bune, tra­du­se și la noi, alte două neveste, din ce în ce mai tinere și mai frumoase (cu a treia, editoarea Elisabeth West, mai are un băiat, Milan) și o existență de roman polițisto-ero­tico-politic, plină de drame, dar și de scene comice, de că­lă­torii incognito și de prietenii cu celebrități. Scrisă cu un fel plăcut de detașare (nu folosește persoana I, ci un nara­tor calm, nesentimental), Joseph Anton. Memorii o să vă pasioneze, cu siguranță.