ALEXANDRA VASILIU - "Încetinește ritmul în care trăiești! Treci din viteza a cincea în viteza a doua”

Oana Darie
TURISM RURAL - Asociația "Village Life”

Satul românesc devine o destinație turistică din ce în ce mai căutată. Dar cine și cum îl caută e o discuție complicată. Când prestigiosul ghid turistic internațional Lonely Planet publica ediția de­di­cată României și descria satul românesc numin­du-l - "printre ultimele locuri unde mai există viață rurală europeană medievală”, mulți oameni s-au sim­țit jig­niți. Adică, ce vor să spună: că sun­tem îna­po­iați? Dar poate că ceea ce a fost in­terpretat ca o insultă era de fapt o laudă, un "în sfâr­șit, am găsit!”. Poate că era stri­­gătul de bucurie al fiului rătă­citor în urban, la re­în­toarcerea acasă. Un om fericit că a mai găsit undeva "satul me­die­val eu­ro­pean, risipit printre dea­luri moi și peisaje rupte din rai”, cum continuă descrierea din Lonely Planet. Pen­tru un ase­­­me­nea om, satul ro­­mâ­nesc e desti­nația ideală, unde poate în­tâlni "slow-food” (hrană "tih­nită”), "down-shifting” (încetini­rea rit­mului de viață), "low im­pact li­ving” (viață în comuniune cu natura), concepte atât de la mo­dă azi în societatea occi­den­tal-ur­bană.
Despre toate aceste lucruri am vorbit cu Alexandra Vasiliu de la Asociația "Village Life”, care-și propune să redefinească turismul rural în acord cu noua nostal­gie pentru valorile an­ces­trale. Proiectul lor, "Șeză­toa­rea”, a câștigat anul acesta pre­miul național la con­cursul "So­cial Impact Award”, iar Ale­xan­dra și echipa ei au multe idei la fel de simple și "de impact” pen­tru satul românesc și oaspeții lui de la oraș. "Formula AS” nu pu­tea rata o astfel de întâlnire.

La torsul lânii în Pietriceaua

- Premiul pe care l-a luat pro­iectul "Șezătoarea” v-a adus no­torietatea. Ce e "Șezătoarea” voastră și de ce crezi că a con­vins atâta lume că e o formulă câș­tigătoare?

- Ideea de șezătoare nu e nici nouă, nici originală. Șezători se mai fac în țară, dar se fac în sensul în care tu - orășeanul- te uiți și eventual cumperi ceva. Or, fi­ind doar spectator, ești privat, de fapt, de însăși inima șe­zătorii. Personal, așa ceva mă frustrează! (râde) Ce-am făcut noi în satul Pietriceaua din Prahova, îm­pre­­u­nă cu cei 20 de orășeni veniți în curtea familiei Di­­li­moț, a fost o șezătoare așa cum se făcea odată: cu masă mare întinsă în curte, cu horă, cu costume popu­lare, cu cântec, dar și cu lucru de mână la care tu­­riștii să participe, devenind ucenici pentru o zi. Să fi văzut cât de tare se ambiționau fetele să priceapă cum e cu tor­sul lânii, cum e cu țesutul la război, cum e cu bătutul câ­­nepii, cum se cos iile... Nu spun că am plecat de aco­lo experte, dar ne-a plăcut lucrul în sine. Se crease în­tre noi un fel de competiție complice și veselă; am cân­tat tot timpul, când Dilimoții, când noi, oră­șenii. Așa văd eu turismul comunitar: participativ. Fiind eu în­sămi orășeancă, știu că mulți ducem lipsa unui astfel de tip de interac­țiu­ne. Iar când am desco­pe­rit-o, am în­țeles cât de mult bine face. Expe­riența asta îți schimbă un pic pers­pec­tiva și dă un "refresh” vieții tale de la oraș.

- Ce e de fapt turismul comunitar pe care îl pro­­puneți voi?

- Problema cu multe dintre sa­tele românești este că sunt moarte din punct de vedere economic. Trăind din aju­toare sociale sau pensii, sătenii devin vulne­ra­bili, ei simt adesea că nu au de ales decât între a pleca la mun­că în străinătate, la oraș, sau a rămâne în satul lor, dar re­semnați într-un sen­ti­ment al eșecului. Sunt rare cazu­rile de iniția­tivă antre­pre­norială la sat. Ca impact ma­jor pe ter­men lung, ne-am dori ca oamenii, vă­zând va­loa­rea în anumite lucruri pe care le au și le fac, să înceapă ei să zică, de exemplu: "le-a plă­cut ăs­tora 20 de turiști pâinea noastră... hai să re­des­chidem cup­torul din sat și să facem pâine”. E nevoie de o schim­­bare de menta­litate, spre a înțelege și ca­pi­taliza va­loarea locală autentică. Nimeni nu zice că să­tenii ro­mâni trebuie să fie condamnați la W.C. în curte. În nici un caz! Dar, în același timp, ei ar fi bine să devină con­­știenți că nu sunt nici condamnați să renunțe la fe­lul lor de-a trăi, că nu trebuie să plece și să des­tra­me fa­milii. Și spun asta, știind că există în ora­șe din ce în ce mai multă cerere pentru lucruri fă­cute manual, ali­mente sănătoase, pe care oamenii de la țară le au la în­de­mână. Proiectul nostru de turism co­muni­tar vrea să fie unul dintre în­ceputurile în această direc­ție. Noi vrem să creăm o in­frastructură prin care oră­șe­nii să poa­tă găsi cu ușurință o destinație rurală de în­credere, even­tual cât mai aproape de ei, pentru un sfârșit de săp­tămână, pentru o sărbătoare, un concediu de odihnă sau doar pentru un eveniment cum e "Șe­ză­toarea”. Să poată veni în sâ­nul unor familii cum­secade, care tră­iesc natural, din pă­­mântul pe care-l dețin, unde mân­carea e făcută de ei, din legumele pe care le cul­tivă, și - lucru foarte drag nouă - la familii care păs­trea­­ză obi­ce­iurile ce ne sunt nouă specifice din tim­puri ime­­mo­ria­le. Iar pentru săteni, acest turism în­seam­nă o sur­­să de venit din care să susțină activitatea lor agrară de pes­­te an și orice alte vise își mai propun să împli­neas­­că. Atunci când totul e autentic și viu, lu­crurile as­tea în­­seamnă satisfacție, și pentru unii, și pen­tru alții. Da­că ne uităm atent, vedem că nevoia oră­șea­nului e com­­ple­­­mentară cu cea a să­tea­nului. Și că sin­gurul lu­cru ca­re lipsește este ca cei doi să se cu­noas­că. E o si­tua­ție în care și noi, orășenii, câș­tigăm, și cei de la sat câști­gă.

Artista din vârful dealului

- Care pare a fi ingredientul succesului?

- În primul rând, nu poți face mare lucru fără con­cursul unei familii rurale autentice, cum a fost în cazul "Șezătorii”, familia Dilimoț. Ei sunt niște oameni cu o poveste extraordinară, de altfel foarte cunoscuți în zo­nă. I-au vizitat nu știu câți ambasadori! Bătrâna Dili­moț a vrut - ăsta a fost visul ei - să aibă un muzeu în curte. Înainte să moară soțul ei, au mobilizat vecini, prie­teni, au strâns bani cum au putut (nu au zis ni­ciodată "să ne facă primarul!”) și au construit o căsuță din lemn cu chirpici, cu două camere, ca să facă în ea muzeul. Apoi au umblat din casă în casă prin tot satul, în­trebând: "Mai aveți ceva rămas de la bunici, stră­bunici?”. Și-a strâns război de țesut, pânze, peste 50 de ii, tot felul de obiecte, inclusiv păpuși din porumb cu cârpe, cum se făceau odată. Bătrâna are cam 75 de ani, dar e extraordinar de energică! Pictează, scrie și cân­­­tă cântece populare. Scrie poezii! Stând de vorbă în­­tr-o seară, am auzit-o zicând: "Vai, ce-aș mai face eu aici șezători cum făceam odată! Dar acuma am îm­bă­trânit și mi-i greu, nu mai pot singură”. "Opa! Stai că asta ar fi o idee bună”, ne-am zis noi, știind că ar exista oameni în oraș care ar vrea să participe la așa ceva. "V-ajutăm noi să faceți prima șezătoare!”. Și as­­ta a fost.

- Ce impact are proiectul vostru asupra gazdelor din sate?

- În cazul Șezătorii din Pietriceaua, cred că au fost cu adevărat bucuroși... Cel mai înduioșător moment a fost când ginerele bătrânei a apărut cântând din cim­poi. Ne povestise că el cântase în tinerețe, dar aban­do­nase instrumentul pe undeva prin podul casei. Când colo, ne-am trezit la șezătoare că apare cu cim­po­iul re­parat, cân­tând ca odini­oa­ră! Gândul că, pe un­deva, mi­­cul nos­­tru efort a fost suficient pentru ca el să scoa­tă din pod cimpoiul, să-l scuture de praf, să-l re­pare și să-i fie drag să cânte din nou a fost una dintre cele mai mari satisfacții de pâ­nă acum. Cred că Dili­moților (și poa­te putem generaliza pe fondul ăsta și să spunem că săte­nilor în general) le place via­ța lor, dar că, în același timp, funcționează la sat au­to­matismul "dacă nu se mai poar­tă, nu mai fa­­cem”... și e pă­cat. Pro­ble­ma la țară e că oa­menii nu văd valoarea în ceea ce au. Nici nu-și dau seama de ce, pen­tru cineva, poate fi atât de intere­sant traiul lor... Dim­po­trivă, chiar își spun, even­­tual, că "trăiesc îna­poiat” și că mai degrabă ar tre­bui să se du­că la super­market să-și ia o Coca-Co­la. De asta e important să aduci cazuri de bună prac­tică în satele noastre: să vadă ce s-a întâmplat și în alte locuri și să le arăți că în oc­cident, deja de mult, Co­­ca-Cola e "the bad guy”, iar oamenii care tră­iesc ca sătenii noștri sunt de fapt modelele. De ce, în exercițiul ăsta de "prindere din urmă” a occidentului, trebuie să pierdem tot ce avem mai de preț ca după aceea - adică tot ca ei - să încercăm să recu­pe­răm ce-am pierdut?

Înapoi, la sat


- De unde vine mo­ti­vația voastră de orășeni 100%, pen­tru viața ru­ra­lă? Ați trăit vreun pic la sat, la bunici?

- Avem motivații dife­rite pen­­­tru care ne preocu­pă viața rurală. Soțul meu, Greg, și el mem­bru în aso­cia­ție, e american 100% și-și do­reș­te să ne mu­tăm îm­preună într-un sat româ­nesc și să du­cem acest stil de viață tradițional. Pentru noi doi, cel pu­țin, dra­gos­tea pentru viața rurală e de fapt o dra­goste pen­tru lu­crurile mai apropiate de bază, de ade­­văr... Cred că ome­nirea a făcut prea rapid tre­cerea de la rural la ur­ban. Din feri­ci­re, sunt deja destul de mulți care au cu­rajul să spună "gata, stop!” și fac altceva. Exis­tă deja tren­dul de migrație urban-rural, care în vest se nu­mește "down-shifting”. "Down-shifting” în en­gle­ză înseamnă să reduci vi­teza cu care cir­culi către des­tinație; încetinește-ți fe­lul de a trăi, treci din viteza a 5-a în viteza a 2-a și vezi ce se-ntâm­plă! De la un punct încolo, pare a fi lu­crul cel mai in­te­ligent pe ca­re poți să-l faci pentru ti­ne.

- Ce alte proiecte pre­gă­tiți?

- Momentan suntem înscriși în concursul "Raiffeisen-Comunități”, pentru evenimentul pe care l-am gândit în satul Po­ie­nița din județul Argeș, fost mare centru de olărit, în care nu mai există astăzi de­cât un singur olar, care continuă să-și facă me­se­ria din pasiune. El are magazia plină ochi de oale, pen­tru că tot face, tot face și nu are unde le da. E foarte greu, către imposibil, să trăiești azi din olărit. Ce ne-am gân­dit noi? Vrem să creăm o legătură de durată între șco­lile generale din Pitești și acest atelier de olărit din Poenița, prin care școlile să meargă acolo în excursie, cu elevi care să învețe pașii în arta olăritului. Cunos­când copiii la vârsta de 11-15 ani, știu că le-ar plăcea să facă asta! Îmi amintesc cum eram și eu: ce n-aș fi dat să-mi bag mâinile-n lut, să amestec acolo, să fac cu mâna mea un obiect pe care eventual să-l pot lua acasă și să-l fac cadou cuiva drag. Se poate compara vreo­da­tă încăr­că­tura emoțională pe care o pune un copil în­tr-un ca­dou pe care îl face cu mâinile lui și unul oa­recare, în serie, pe care-l cumpără de la ma­ga­zin? Ola­rul ar pu­tea să aibă ulterior ucenici și, even­tu­al, casa lui să de­vi­nă un punct de atracție tu­ristică ru­rală. Te duci acolo, plătești o taxă oa­recare și petreci o zi în care înveți să faci lucrul cu roata olarului... Ăsta e pro­iec­tul cu care ne-am înscris la Raiffei­sen. Sperăm să găsim aceeași dorință la cei ca­re vo­tează, încât să trans­formăm acest vis într-o rea­li­tate. Finanțarea de la Raiffei­sen va aco­pe­ri pri­mele trei excursii pentru Școala nr. 20 din Pi­tești, la care am găsit entuziasm și deschidere din par­tea conducerii. Cine vrea să ne susți­nă poate să vo­te­ze proiectul on-line, pe Raiffeisen-Comunități.

Ilustrații de pe site-ul www.villagelife.ro