Un sprijin uriaș pentru sănătate: VITAMINA C ORGANICĂ

Ilie Tudor
* Este o substanță care poate părea banală, dar efectele sale asupra sănătății sunt incredibil de puternice. Cu ea pot fi tratate forme grave de cancer, dar și o răceală puternică, poate fi prevenit infarctul, dar și accidentul vascular cerebral sau astmul. Ne referim la vitamina C organică, extrasă prin procedee 100% naturale, care este de zeci de ori mai puternică decât surata ei de sinteză *

Această vitamină a fost identificată pentru prima dată de către fiziologul și bio­chi­mistul maghiar Albert Szent-Gyorgyi, des­coperire pentru care a și primit în 1937 premiul Nobel. Până ca omul să facă însă această descoperire, a fost nevoie de o muncă de sute de milioane de ani a na­turii. Atât i-a luat Mamei Natură ca să creeze această mole­cu­lă extrem de sim­plă, com­pusă din carbon, hidro­gen și oxi­gen. Însă această mo­leculă simplă, adi­că vi­tamina C, s-a dovedit un adevă­rat miracol pentru lu­mea vie. Era destul de mică și de agilă, cât să poată tre­ce re­pede prin barierele me­tabolismului, și im­prima un asemenea dinamism, încât a impulsionat fantastic evo­luția vieții de pe Terra, din momentul în care a fost "in­ventată”. Aproape toate vie­țui­toarele de pe Pământ își produc singure această sub­stanță care le asigură ener­gia și dina­mis­­mul, dar nu și omul. Omul trebuie să ape­­leze la lumea vegetală, la na­tu­ra în­con­jurătoare, pentru a face rost de aceas­tă vitamină fără de care nu poate trăi. Ca și cum natura sau, altfel spus, Dumne­zeu, ar fi vrut să se asigure că ființa uma­nă, înzestrată cu atâta ingeniozitate și abi­lități, nu va uita niciodată de unde provine și cât de in­terconectată este cu mediul înconjurător, cu celelalte ființe, pe care trebuie să le protejeze. Cunoscu­tă și ca acid ascorbic, această sub­stanță este printre cele mai im­portante pentru viața noastră.

Rolul vitaminei C în corpul uman

Toate procesele cu adevărat im­portante din corpul nostru sunt susținute de vitamina C. Ea este cel mai puternic sprijin pen­tru imunitate, ajutând armata de ce­lule specializate în apărarea corpului să lupte cu microbii și să distrugă ce­lulele canceroase. Și tot ea ajută sis­temul imunitar să distingă adversarii de prie­teni, așa încât celulele armatei sale să nu se întoarcă împotriva pro­priului organism, provocând alergii sau boli autoimune. Vitamina C este esențială și pentru sistemul nervos. Fără ea, ne-ar fi imposibil să perce­pem deosebirile dintre culori, să con­știen­tizăm trece­rea timpului, să trăim bucuria și entuziasmul. Pe ur­mă, ea este un antioxidant de excep­ție, ce contribuie activ la frânarea tuturor proceselor de îmbătrânire din corp, menținându-ne tonusul, elasti­ci­tatea și capacitatea de a ne rege­nera. Nu în ultimul rând, acidul as­cor­bic este cel care participă la for­marea colage­nu­lui, o proteină ce dă tărie și elasti­citate oaselor, cartila­jelor, mușchi­lor și vaselor de sânge. Vitamina C este și cea care ajută la asimilarea fierului și potasiului, care previne degradarea vitaminei E și a unor vitamine din comple­xul B, care susține procesele de asimilație și de eli­minare.
Cum spuneam, tocmai această substanță, atât de necesară vieții, organismul nostru nu știe să o pro­ducă, fiind nevoie în permanență de o sursă ex­terioară din care să o primească. În plus, făcând parte din grupa hi­drosolu­bile (solubile în apă), vitamina C se eli­mină în canti­tăți mari din organism, tre­buind pusă la loc mereu și mereu. Nu este de mirare că foarte mulți dintre noi suferă - adesea fără să știe - de o carență de vitamina C.

Deficitul de vitamina C în organism

Primele semne ce indică un deficit de vitamina C sunt sângerările spontane ale gingiilor, starea de obo­seală persis­tentă, îmbătrânirea accelerată a pielii, care formează încrețituri, mai ales în zo­na ochilor și a bu­zelor. Când lipsa de acid ascorbic se cronicizează, sis­temul imunitar nu mai funcționează cum tre­buie și apar răcelile frecvente, dar pu­tem descoperi și sensi­bilități alergice, pe care nu știam că le avem, sau simp­tome ale bolilor autoimune. Și tot lipsa aces­tei vita­mine duce la apariția unor afec­țiuni ca: varicele, hemo­roizii, exceden­tul de greutate corporală, obosea­la per­sistentă, nervozitatea, dificultatea în con­centrare, stă­rile depresive, tulbură­rile somnului, căderea părului sau slăbi­ciu­nea generală.
Prin analize, deficitul de vitamina C este mai difi­cil de depistat decât s-ar putea crede, deoarece canti­ta­tea în care ea se află în sânge poate varia foarte mult în timpul zilei. Aceasta, deoarece în condiții de stres, organismul folosește într-un timp foarte scurt cantități impresionante de acid ascorbic. De pildă, o singură țigară fumată face organismul să consume aproxi­mativ 40 mg de vitamina C, în condițiile în care nece­sarul zil­­nic din acest nutrient este de 60-100 mg. Și același consum extraordinar al acestei vitamine apare și atunci când ne expunem pasiv frumului de țigară, când nu dor­­mim, când facem efort fizic de durată, când ne con­fruntăm cu o infecție sau cu o reacție alergică. Apoi, pe măsură ce înaintăm în vârstă, corpul nostru cere canti­tăți tot mai mari de vitamina C, pe de o parte, iar pe de altă parte, capacitatea noastră de asimilație scade, ceea înseamnă că vom avea nevoie de cantități tot mai mari din acest nutrient. Totuși, pentru cine a studiat etiche­tele sucurilor, sosurilor sau ale dulciurilor din rafturile supermarketurilor, apare întrebarea: cum ar putea să ne lipsească vitamina C, câtă vreme a ajuns să fie folo­sită drept conservant în mâncăruri și este suplimentată în atâtea alimente pe care le consumăm zilnic? Ei bine, vitamina C folosită în tot felul de ali­mente obținute pe cale industrială este una de sinteză, net diferită de cea naturală, așa cum vom vedea în cele ce urmează:

Diferența dintre vitamina C organică și cea de sinteză

Din punctul de vedere al structurii chimice, vita­mi­na C existentă în fructe și legume este identică cu cea sintetică. Și atunci de ce se face această diferen­țiere? Pentru că efectul terapeutic al variantei organice este incomparabil mai intens decât al celei obținute pe cale industrială. Cercetătorii au identificat în extractele naturale bogate în vitamina C așa-numiții co-factori, niște substanțe naturale (flavonoide, antociani, acizi organici) care, pe de o parte, îmbună­tățesc simțitor asi­milarea acestei vitamine de către organism, iar pe de altă parte, potențează acțiunea sa terapeutică incredibil de mult. De pildă, vitamina C de sinteză, luată în poli­artrita reumatoidă, are efecte modeste, în schimb vita­mina C organică, extrasă din fructe, are o acțiune foar­te intensă, diminuând durerea și mărind simțitor, prin administrare sistematică, mo­bi­litatea articulațiilor. La rândul lor, toate cerce­tările de laborator au arătat că efectul antioxidant al extrac­telor naturale cu vita­mina C organică este de câteva ori mai puternic decât cel al vitaminei C de sinteză.
În fine, studii-gigant, făcute pe mii sau zeci de mii de persoane din Statele Unite, Australia, Sue­dia sau Japonia, au arătat că o can­­titate modestă, de 60-180 de mg de vi­ta­mina C organică inge­rată zilnic duce la o reducere ui­mitoare a incidenței cancerului, atacului cerebral sau infarctului, în timp ce cantități impresio­nante de vita­mi­na C de sinteză nu au avut practic nici un fel de efect în prevenirea acestor boli.

Modul de administrare al vitaminei C

Cantitatea de vitamina C ne­ce­sară pentru un adult sănătos este, în medie, de 60 mg/zi, însă de la caz la caz, această doză poa­te va­ria foarte mult. De pildă, la femei­le aflate în perioada de gra­vidi­tate, necesarul crește la 100 mg/zi, iar la cele care alăptează, ajunge la 120 mg/zi. Aportul de vitamina C trebuie mărit de 3-4 ori pentru cei expuși la poluare cu metale grele, benzen sau lacuri, precum și în cazul sportivilor. De asemenea, necesarul este de 4-5 ori (sau chiar mai mult) mai mare în cazul răcelilor, alergiilor, tuberculozei, cancerului, ulcerului gastric și duodenal. Un fumător care consumă un pachet pe zi are nevoie de măcar 400 de miligrame (de aproape 7 ori doza zil­nică normală!) de vitamina C pe zi. Dincolo de aceste calcule, în multe teste medicale, unele de mare am­ploa­re, s-au folosit pentru vindecarea bolilor așa-nu­mitele mega­doze de vitamina C. De exemplu, în tra­tamentele fă­cute la Institutul Linus Pauling, pe bolna­vii de cancer, au fost folosite doze de vitamina C de 250 (!) de ori mai mari decât cele recomandate obiș­nuit, și aceasta pe termen lung și fără a se înregistra efecte adverse ma­jore. La fel, în reacțiile aler­gice acute, în astm, în bolile infecțioase rezis­tente la trata­ment, au fost fo­losite me­gadoze de vitamina C. Nu cantitatea este însă totul, la fel de importante, dacă nu mai im­por­tante, fiind sursele din care ne luăm aceas­tă vita­mină.

Vitamina C organică din alimente

Este, fără doar și poate, cea mai valo­roasă formă de vitamina C. Dintre fructele consu­ma­te uzual, cele mai bogate în vita­mina C sunt lămâile, portocalele, grepfrutul, merele, căp­șu­nile, cu condiția să se fi ma­turizat natu­ral (nu forțat, în lăzi) și să nu fi fost depo­zitate prea mult înainte de a fi consumate. De exem­plu, un măr care atunci când este proas­păt cu­les con­ține 10 mg de vitamina C, ajunge să con­țină după 3 luni de depozitare doar 1 mg de vitami­na C. Așadar, pentru a beneficia de aceas­tă vitamină, consumați doar fructe proas­­pete.
Dintre legume și zarzavaturi, cantități în­semnate de vitamina C conțin cartofii, pă­trun­jelul verde, varza albă, varza roșie (este cam­pioana absolută la conți­nutul de vita­mi­na C), ardeii (mai ales cei de culoare roșie), to­ma­tele. Aceeași situație de la fructe apare și în cazul legumelor, al căror conținut de acid ascorbic scade foarte mult cu timpul. Un car­tof care atunci când este proaspăt recoltat con­ține 25 mg de vitamina C ajunge, după câ­teva luni, să nu aibă mai mult de 5 mili­grame din acest nutrient. Mai mult, dintre toate vita­mi­ne­le, vitamina C este cel mai ușor distrusă în tim­­pul preparării sau con­servării. Acidul as­cor­bic este degradat rapid de contactul cu me­talele, de expunerea la aer sau lumină, de pre­pararea termică. Prin prăjire, de exemplu, 90% din conținutul inițial de vitamina C al alimentelor se pierde. Din toate aceste motive, a de­venit necesară su­pli­mentarea cantității de vitamina C naturală ingerată zilnic cu capsule sintetice de vita­mina C.

Capsulele cu vitamina C de sinteză

De regulă, aceste capsule conțin vitamina C extrasă prin procese industriale din glucoză. Însă vitamina C sintetică este eficientă mai ales în forma injectabilă, folosită în medicina de urgență. În schimb, la adminis­trarea pe cale orală, pe termen lung, vitamina C sinte­tică are o eficiență extrem de limitată. Zeci de studii arată că varianta de sinteză are efecte foarte reduse sau pur și simplu inexistente, în afecțiuni în care surata sa organică este un adevărat panaceu. Din păcate, vitami­na C sintetică este de... 500 de ori mai ieftină decât cea organică, motiv pentru care producătorii de medica­men­­te folosesc tot felul de tertipuri prin care vând aci­dul ascorbic sintetic drept vitamina C organică. Și, de­oarece legislația are foarte vag definite noțiunile de natural sau organic, vom întâlni foarte multe contra­faceri pe piața noastră, purtând numele de "Vitamina C organică” sau "Vitamina C naturală”. De regulă, pu­tem depista foarte ușor vitamina C sintetică deghizată în cea organică prin câteva caracteristici:
* concentrația de vitamina C este foarte ridicată: o capsulă cu acest nutrient în forma sa naturală abia dacă ajunge la 20 mg de vitamina C pură, în timp ce capsu­le­le sintetice conțin 100, 500 sau chiar 1000 mg de vitamina C.
* la capsulele sintetice nu este specificată clar sursa din care a fost extrasă vitamina C, spre deosebire de cele cu vitamina C organică, unde se precizează fruc­­tele sau legumele din care a fost extrasă.
* la vitamina C de sinteză sunt adesea adăugate sub­­stanțe străine, mai ales flavonoide, pentru a imita, fără succes, compoziția naturală a fructelor în care se găsește în stare naturală vitamina C.

Capsulele cu vitamina C organică

Conțin extracte obținute prin procese speciale, desfășurate la temperaturi scăzute, din fructe sau legu­me. Cel mai adesea, aceste extracte bogate în acid ascorbic sunt obținute din două fructe, și anume: fruc­tele de măceș (Rosa canina) și fructele de acerola (Mal­pighia glabra), un arbore tropical, cultivat acum pe scară largă, tocmai pentru bogăția sa în vitamina C. Ambele fructe conțin, pe lângă vitamina C, o mulțime de substanțe puternic antioxidante, cum ar fi pigmenții care le dau culoare roșie (flavonoide), acizii organici sau alte vitamine (A, PP, B1, B2, B3) etc. Datorită acestor substanțe ajutătoare foarte active terapeutic, puterea vindecătoare a extractelor bogate în vitamina C este de zeci de ori mai puternică decât a aceluiași nutrient obținut prin sinteză.

Vitamina C organică și psihicul

Vitamina C are o importanță covârșitoare pentru emoțiile și gândurile noastre. Stimulând activitatea glan­dei hipofize, ea este implicată în secreția a nu mai puțin de zece transmițători chimici, ce dirijează patru domenii: controlul stresului, sexualitatea, funcțiile ti­roi­dei și creșterea. Ca atare, acidul ascorbic este foarte util persoanelor astenice, cu tendință spre melancolie sau depresie, asupra cărora are un efect tonic, învio­rător, dătător de inițiativă și poftă de viață. Pe de altă par­te, vitamina C este implicată și în sinteza seroto­ni­nei, o substanță responsabilă cu stările de calm, de cu­raj și de relaxare, precum și de apariția stării de somn.Prin urmare, acest nutrient este util și pentru cei cu probleme de genul anxietății, insomniei, pentru cei care se relaxează foarte greu, care sunt mereu măcinați de temeri și incertitudini.
În concluzie, administrarea zilnică a vitaminei C este foarte importantă pentru păstrarea și recăpătarea sănătății noastre mentale și psihice. Administrată în forma sa organică, ea induce în câteva zeci de minute o înviorare psihică și mentală, iar în curele pe termen mediu și lung ajută la păstrarea tonusului psihic, a unor capacități cognitive cum ar fi memoria sau atenția. În schimb, există și fenomenul invers: în lipsa vitaminei C organice, apare te­mu­tul proces al îmbătrânirii cere­bra­le, al distrugerii masive a neu­ro­nilor, al apariției unor maladii cum ar fi Alz­heimer sau Parkinson.

Vitamina C și cancerul

Este un subiect care de 30 de ani în­cinge spiritele în comunitatea știin­țifică medicală, odată cu pu­bli­carea de către genialul chimist ame­rican Linus Pau­ling, laureat a două premii Nobel, a rezultatelor sale pri­vind ad­mi­nistrarea mega­dozelor de vitamina C la bol­navii de cancer în stadii avan­sate. Pa­ci­enților inter­nați în institutul care îi poar­tă numele le erau introduse prin perfuzie cantități uria­șe de vitamina C, așa-nu­mitele megadoze, de 10-15 g (adică de 160-250 de ori doza zilnică recomandată!), obținându-se rezultate mai mult decât promițătoare. Nu se putea vorbi de o vinde­care completă a cance­rului aflat în stadii terminale, dar pacienții se simțeau mai bine, aveau mai puține dureri, în unele cazuri apărea stagnarea sau chiar remisia for­mațiunilor tumo­rale. În medie, pacienții tratați cu vita­mina C au trăit de patru ori mai mult decât cei care nu au luat megadoze din această vitamină.
Evident, studiile sale au declanșat valuri de critici din partea lumii medicale, mai mult sau mai puțin întemeiate și interesate. S-a încercat și reproducerea experimentelor sale în alte clinici, raportându-se tri­um­­falist că tratamentul lui Linus Pauling nu func­țio­nează. Ce au omis, însă, să spună detractorii a fost că Pauling administra megadozele de vitamina C in­tra­venos, în timp ce, în studiile care "încer­cau” să-i re­pro­ducă rezultatele, aceeași vitamină era luată oral, ceea ce schimba total datele problemei. Dacă intra­venos, vi­ta­mina C de sinteză, admi­nistrată în doze mari, are efecte puternice, luată oral, ea are efecte practic inexistente în cancer. Un stu­diu de mare amploare a veri­fi­cat efectele de prevenire a cancerului în urma admi­nis­trării de vitamina C de sinteză. Unui număr de peste 10.000 de persoane le-au fost adminis­trate câte 500 mg (de 8 ori doza nor­mală) de acid ascorbic pe zi, vreme de opt ani. La sfâr­­șitul studiului, rezultatele au fost dezas­truoase: nici o diferență între cei care luau vitamina C sintetică și cei care luau un re­me­diu fals (placebo)! Lucrurile s-au schim­bat fundamen­tal atunci când s-au făcut stu­dii privitoare la efectele vitaminei C orga­nice în cancer. De exemplu, într-un studiu făcut pe femei ajunse la menopauză, s-a demonstrat că cele care consumau 200 mg de vitamina C or­ganică, din fructe și legu­me, au avut o inci­dență a can­cerului la sân cu 63% mai redusă față de cele care consumau doar 60 mg de vitamina C or­ga­nică pe zi. Alte studii privi­toare la acțiunea antican­cerigenă a vitaminei C organice au demon­strat eficiența acesteia în prevenirea cance­rului gurii, gâtului, esofa­gului, plă­mâ­nilor, stomacului, colonului, rec­tului, pros­ta­tei.

Vitamina C organică și imunitatea

Testele medicale au arătat că suplimen­tarea aci­dului ascorbic crește producția a nu mai puțin de șase tipuri de celule ale siste­mului imunitar. De exemplu, sub influența ei, neutrofilele, adică celulele care con­sti­tuie "prima linie de apărare” în fața infecțiilor, devin mai active și mai eficiente. Apoi, lim­focitele, care sunt o adevărată armată specia­lizată în lupta cu infecțiile sau cu bolile tumorale deja instalate, sunt și ele înmul­țite și activate de această vitamină-minune. Pe urmă anticorpii, adică "armele chimice” cu care organismul luptă contra virușilor, bac­teriilor sau a altor musafiri nepoftiți, sunt secretați într-o can­titate mai mare atunci când este administrată vitamina C organică. Concluzia care se impune este că dacă vrem să ne creștem rapid nivelul imunității, cea mai simplă și mai sigură cale este vitamina C naturală. Fie că este vorba de preve­nirea răcelilor sau altor in­fecții, fie că este vorba de o boală infecțioasă deja in­stalată, stimularea imunitară cu ajutorul vitaminei C din fructe și din legume este o cale sigură spre vinde­care prin am­plificarea imu­ni­tății.

Vitamina C organică și frumusețea

Dacă ne aprovizionăm corpul cu nutrienții nece­sari, pielea, părul și unghiile își vor păs­tra și ele sănă­tatea și frumusețea până la vârste înaintate. Totul se datorează unei proteine-minune pe care o sintetizea­ză orga­nismul nostru, și anume co­lagenul, dependent de prezența în cantități sufi­ciente a doi nu­trienți: vitamina C și sili­ciul or­ga­nic. O suplimentare a cantității zilnice de vitamina C, cu 200 mg, și a siliciului organic, cu 50 mg, va duce, în doar câteva săp­tămâni, la o îmbu­nătățire a as­pec­tului și a stării de sănătate a pielii, dar și a unghiilor și chiar a firelor de păr (la care efectele apar ceva mai lent). O cantitate sporită de vitamina C organică vor trebui să ia femeile care au fumat sau fumează, deoarece la ele este necesară o doză de la 400 mg în sus pentru apa­­riția efectelor de înfrumusețare și reîntinerire.

Tratamente cu Vitamina C

Alergie

Vitamina C organică este de un real ajutor și în cazul reacțiilor alergice, fie ele la nivelul pielii, aparatului respirator sau digestiv. Încă de la primele manifestări ale unei reacții alergice, se ia o doză de 100-200 mg de vitamina C organică, ulterior adminis­trându-se câte 20-40 mg din această vitamină, din două în două ore. Acidul ascorbic are, între altele, o acțiune imunomodulatoare antihistaminică puter­nică, re­ducând inflamația, senzația de durere și usturi­me, sen­zația de amețeală, frisoanele etc.

Astm

De extraordinarele proprietăți antialergice și imunostimulente ale vitaminei C pot beneficia și bolnavii de astm. Tratamen­tul cu vitamina C organică, sub formă de capsule, din care se iau câte 100 mg pe zi, va fi dublat de o alimentație cu legume și fructe bogate în acest nutrient, mai ales varză roșie, lă­mâi, mere (cu tot cu coajă), măceșe. A­ceastă cură rărește intensitatea și frecvența cri­zelor de astm, crește rezistența la efort, toleranța la stres, frig și aler­geni.

Febră

Administrarea, zilnic, a 150 mg de vitamina C organică ajută organismul, în special sistemul car­dio­vascular, să facă față acceselor de febră. În plus, vitamina C activează, la fel ca și acce­sele de febră, sistemul imunitar, cele două având o ac­țiune sinergică în cazul infecțiilor și al afecțiunilor tumorale. Atât timp cât febra se menține în parametri acceptabili, sub 38,5 grade Celsius, preferați o doză sănătoasă de vitamina C organică, în locul aspirinei sau al altor febrifuge.

Gripă, viroze respiratorii

În timpul epide­miilor, se administrează câte 100-150 mg pe zi de acid ascorbic natural, pentru preven­ție. Odată boala de­clanșată, vreme trei-cinci zile, se administrează, zilnic, câte o supradoză de 300 g de vitamina C orga­nică. Acest nutrient are darul de a mo­biliza exemplar sistemul imunitar, scurtând timpul de vindecare, ate­nuând simptomele și făcând boala mai ușor de suportat.

Infecții respiratorii bacteriene (inclusiv pneumonie, TBC)

Se ține un tratament de 30 de zile, timp în care se iau câte 150-200 mg de vitamina C organică pe zi, un ajutor substanțial și pentru terapia clasică cu anti­bio­tice. Fără o activare a sistemului imunitar, ca cea con­ferită de această vitamină, tratamentele de distrugere a germenilor infecțioși nu au nici o șansă de izbândă, mo­tiv pentru care afecțiunile bacteriene ajung să reci­diveze tot mai des.

Boala coronariană

O doză modestă, de 100 mg de vitamina C orga­nică, administrată zilnic, reduce cu aproape 60% ris­cul de infarct la subiecții cu insuficiență cardiacă. Mai mult, acidul ascorbic din fructe și legume îmbu­nătă­țește puterea de contracție a mușchiului cardiac, ajută la o irigare mai bună a inimii și creș­te capacitatea de efort a bolna­vilor. Studii făcute pe 14.000 de vârstnici au arătat că vitamina C de sinteză nu are nici un efect de pre­venire a infarc­tu­lui sau a altor boli cardiovasculare. În schimb, vita­mina C organică este - tot con­form studiilor - un ade­vărat pana­ceu pentru cardiaci, așa cum afir­mam an­terior.

Ateroscleroză

Vitamina C luată în fiecare zi, câte 150 mg, previne oxidarea co­les­terolului pe artere, produce o ușoară vasodilatație și stopează evo­luția bolii spre complicații cum ar fi ischemia cardiacă sau ateroscleroza.

Hipertensiune

Același tratament de la ate­roscleroză conduce după 6 luni de administrare la o reducere în medie cu 9% a tensiunii arteriale. De asemenea, tratamentul cu vitamina C organică, aso­ciat cu hrana vegetariană și cât mai naturală, sta­bilizează valorile tensiunii arte­riale, prevenind apa­riția atât de periculoaselor pusee de hiper­tensiune.

Accident vascular (prevenire, ameliorarea sechelelor)

Un studiu făcut în zona rurală a Japoniei, pe 2000 de vârstnici, a arătat că cei care consumă ve­ge­tale foarte bogate în vitamina C au un risc de acci­dent vascular foarte scăzut. Mai exact, con­sumatorii de vitamina C organică din ve­ge­tale au un risc cu 52% mai scăzut de accident vascular decât cei care nu con­sumă deloc sau foarte puține vegetale bogate în acest nutrient. În plus, refa­cerea funcțiilor motorii și cog­ni­tive după un asemenea atac este mult mai rapidă atunci când se iau doze sporite (peste 200 mg zil­nic) de acid ascorbic natural.

Anemie feriprivă, anemie hemo­litică

Vitamina C ajută la asimilarea fierului din alimente în organism, unde va fi folosit la fa­bri­carea eritrocitelor. De asemenea, acidul ascor­bic reglează acțiunea sistemului imunitar, împie­di­cându-l să distrugă eritrocitele produse de propriul organism și apariția așa-numitei anemii hemolitice.

Obezitate

Vitamina C este unul din cei mai serioși aliați ai celor ce doresc să ajungă la o greutate normală și la o formă fizică excepțională. Luând zilnic câte 120 mg de vitamina C organică și mâncând de două ori pe zi câte o lămâie, cu tot cu pulpă, punem la adăpost mo­le­culele de hormoni tiroidieni (tiroxină), responsabili pentru suplețea și vioiciunea noastră. Multe persoane își pun în pericol viața, luând medicamente de slăbit care cauzează o supraproducție de hormoni tiroidieni, fără să știe că mult mai puțin nociva vitamină C le-ar proteja hormonii tiroidieni produși în mod natural de către propriul organism. Cer­ce­tările au arătat că doar mo­leculele de tiroxină însoțite de cel puțin douăspre­zece mole­cule de vitamina C, ca o veri­tabilă "gardă de corp”, sunt protejate împotriva radicalilor liberi și pot parcurge drumul până la destinație, pătrunzând în ce­lu­lele din organism.

Diabetul și complicațiile sale

Un studiu făcut pe 1700 de persoane cu diabet de tip 2 a arătat că ingestia zilnică a unei cantități de 150 mg de vitamina C organică ajută la prevenirea unor afec­țiuni cum ar fi: hipertensiunea, arterita obliterantă, boala coronară, neuropatia diabetică.
Fragilitate capilară, circulație periferică deficitară, neadaptare la frig
La venirea sezonului rece, se face o cură de 3 săptămâni, timp în care se administrează 100-160 mg de vitamina C organică zilnic. Această cură simplă îmbunătățește circulația sanguină prin vasele capilare, amplifică tonusul fizic și psihic, ajutând la o mai bună adaptare la temperaturile scăzute.

Artrită

Vitamina C joacă un rol activ în prevenirea și sto­parea evoluției acestei afecțiuni. În plus, multe dintre fructele roșii bogate în vitamina C, cum ar fi măceșele sau acerola, conțin și alte substanțe ajutătoare, care sti­mulează refacerea finelor țesuturi cartilaginoase din articulații, afectate de boală. Toam­na, când este o ade­vărată bogăție de fructe proaspete, bogate în vitamina C, se recomandă curele cu mere, pere, măceșe, coarne, gutui, consumate cu tot cu coajă. La venirea iernii, se țin tratamente cu vitamina C organică, extrasă din fructe, câte 100-120 mg pe zi.

Fracturi, osteomielită

Vitamina C organică este un accelerator de refa­cere a țesutului osos distrus de o fractură. Mai mult, da­torită efectului său de stimulare imunitară, acidul as­corbic natural ajută la vindecarea infecțiilor care afec­tează țesutul osos, fiind un excelent adjuvant la antibioticele specifice. Se administrează câte 200 mg pe zi de vitamina C organică, în cure de 30 de zile mi­nimum.

Fumat

Foarte adesea, inhalarea fumului din "iarba dracu­lui” este comparată de oamenii de știință cu o fabrică uriașă de radicali liberi, adică de sub­stanțe care dis­trug celulele și îmbătrânesc țesuturile organismului. Din acest motiv, la fumători, orga­nis­­mul are o foa­me imensă de vita­mina C, pe care o fo­losește ca princi­pa­lă armă de apărare contra acestor radi­cali liberi. Ca atare, a­matorii de nicotină tre­buie să se orien­teze spre o hrană foarte bo­gată în vitamina C și spre suplimentele cu vitami­na C organică, în­tocmai ca cei ca­re tră­iesc într-un mediu po­luat cu noxe (de pildă, în ve­cinătatea unei centrale pe căr­bune).

Precauții și contraindicații

Vitamina C este, practic, lip­sită de toxicitate. În caz de su­pra­do­zare, eventualul surplus se eli­mină prin urină, într-un interval de 24 de ore. După ingerarea unei cantități exagerate de vitamina C pot apărea, totuși, diareea și, foarte rar, erupții pe piele.
La copii, vitamina C are aceleași reacții adverse minore, dar, întrucât ei au un sistem digestiv mai sen­sibil, trebuie evitată supradozarea. De alt­fel, subiectul este atât de in­te­resant, încât într-un număr viitor vom reveni cu un articol de­dicat doar adminis­trării și efectelor vitaminei C în cazul copiilor.


Capsulele cu vitamina C organică sunt produse în România de către firma "HERBAGETICA” din Brașov. Le găsiți în farmaciile sau în magazinele naturiste, ori puteți să le comandați direct la telefoanele 0745/43.58.77, 0788/52.16.06 ori pe internet, scriind la adresa comenzi@herbagetica.ro ori vizitând magazinul www.herbagetica.ro.