Criza dreptei

Ciprian Rus
"Nu poți avea o taxă pe venit liberală și un re­gim al cheltuielilor socialist”.

Subtilul aver­tis­ment transmis, la mijlo­cul lunii au­gust, de noul șef al dele­ga­ției Fon­dului Mo­netar Inter­național (FMI) la București, Erik de Vrijer, a fost ușor trecut cu vederea, în­ghițit de spumele iste­rice ale bătăliei pen­tru demiterea lui Traian Băsescu. Re­marca fină a bi­ro­cratului olandez pune, în fine, într-o pers­­pec­tivă realistă, o gu­vernare ca­re, în lu­nile de când este în funcție, nu a fost ni­cio­dată întrebată în mod serios des­pre politica sa eco­nomică. Preo­cupat de exe­­cutarea lui Bă­sescu și de nu­mă­ratul mor­ților și ple­ca­ților din țară, Gu­vernul Pon­ta nu s-a remar­cat până acum de­cât prin promisiuni sau mă­suri cu tentă popu­listă, adresate electo­ratului dependent de buget, cu scopul clar de a-și facilita câș­ti­garea ale­ge­rilor din iar­nă. Unele dintre mă­suri sunt legi­time: creș­terea salariilor bu­ge­tarilor a fost evo­cată și de către Mihai Răzvan Ungureanu, în scurta sa existență de premier și, probabil, ar fi fost ope­rată, dacă ultimul guvern PDL-UDMR ră­mânea la Palatul Victoria. Numai că, așa cum bine remarca șeful delegației FMI, o astfel de măsură, plus altele dintre cele vizate de USL, pe lân­­gă faptul că sunt de tip so­cia­list, cer o po­li­tică fiscală la rândul ei socia­lis­tă, care se bate cap în cap cu taxa unică de 16%, ulti­ma redută a liberalis­mului în eco­­nomia ro­mânească.
Vehiculată tot mai des în ultima vreme și acceptată de FMI ca fiind una dintre op­ți­unile guvernului, impunerea unui impozit progresiv ar lovi puternic în imaginea unu­ia dintre parte­nerii din USL, Partidul Na­țio­nal Liberal și, implicit, în electoratul fi­del al acestuia. Aici nu mai e vorba doar despre soarta unei formațiuni politice care a ris­cat totul, pentru a-l spulbera pe Bă­ses­cu, ci despre chiar destinul Partidului Na­țio­nal Liberal, care, printr-o sur­prin­zătoare miș­care politică, s-ar putea trezi, în 2013, în afara jocurilor de putere, la fel ca PNȚ-ul pe vremuri. E vorba, deja, despre drama unui electorat ale cărui interese au fost bru­tal căl­cate în picioare de Alianța "DA” în mo­­mentul surpării acesteia și ale cărui mo­tivații au fost ignorate, în bună măsură, de către Guvernul Boc, ca­re a ata­cat ne­jus­tificat, printre altele, tocmai ve­niturile pro­fe­siilor libe­rale. Reve­nirea PNL la gu­ver­nare, într-un exe­cutiv catalo­gat de toată lu­mea ca fiind unul de centru-stânga, în care, fără excepție, toate minis­terele de for­ță sunt antamate de PSD, e încă o bilă nea­gră pentru liberalismul ro­mâ­­nesc. E grav, pen­tru că, deși nu sunt mulți, vo­tanții de dreap­ta sunt, în România, forța activă a unei so­cietăți încă sugrumate de seche­lele unui sistem bugetar supradi­men­sionat și ne­per­formant. A devenit o mo­dă să-i plângi pe bu­getari, dar se trec prea ușor cu ve­de­rea sacrificiile electo­ra­tului de dreapta, în­treprinzătorii privați, ca­re și-au văzut ve­ni­turile di­minuate în criză, ade­sea mult mai drastic decât profesorii sau funcționarii. Antre­pre­nori și investitori, ar­tiști și tineri de valoare, cu toții se află zi­lele acestea în fa­ța unei mari dileme: ei cu ci­ne votează? Se re­gă­sesc ei în retorica dez­­mățată și anti-occidentală a PNL-ului de azi? Mai pot gira un PDL care, înghesuit de criză, nu le-a cultivat fidelitatea? Noile platforme de dreapta pregătite de tineri politicieni pre­cum MRU, Mihail Neamțu și Teodor Ba­conschi sau de antreprenori ca Bogdan Na­u­movici și Aneta Bogdan par, în acest mo­ment, mai degrabă o confirmare a crizei dreptei din România, decât o certi­tudine.